Генетика 1 типови наслеђивања

37 Questions

Settings
Please wait...
 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Оснивач генетике је:
  • A. 

   Ј.Г. Мендел

  • B. 

   Д.И. Мендељејев

  • C. 

   Р. Хук

  • D. 

   Т. Шван

 • 2. 
  Основна правила наслеђивања су:
  • A. 

   правило слободног комбиновања

  • B. 

   правило растављања

  • C. 

   правило мешања телесних течности

  • D. 

   правило узајамне размене

 • 3. 
  Који се од ових исказа односе на фенотип:
  • A. 

   морфолошке и физиолошке особине једног организма које можемо уочити и посматрати

  • B. 

   два алела за одређену особину су истоветна

  • C. 

   скуп наследних чинилаца који улазе у састав ћелијских хромозома једног организма

  • D. 

   два алела за одређену особину су различита

 • 4. 
  Означи све хомозиготе
  • A. 

   аа

  • B. 

   АА

  • C. 

   аА

  • D. 

   Вв

 • 5. 
  Како се обележава генотип жена:
  • A. 

   46, XX

  • B. 

   46. XY

  • C. 

   23, XY

  • D. 

   23,XX

 • 6. 
  Како се обележава генотип мушкараца:
  • A. 

   46, XX

  • B. 

   46. XY

  • C. 

   23, XY

  • D. 

   23,XX

 • 7. 
  Данас се са сигурношћу зна да ћелије човека садрже:
  • A. 

   око 30 000 гена

  • B. 

   око 100 000 гена

  • C. 

   око 46 гена

  • D. 

   око 23 гена

 • 8. 
  Мушкарци и жене имају исти број хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 9. 
  Жене и мушкарци имају исти број гена.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 10. 
  Женски пол је хетерогаметан.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 11. 
  Мономорфни гени имају два или више алела.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 12. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   46 хромозома у соматским ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

  • D. 

   23 хромозома у полним ћелијама

 • 13. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   23 пара хомологих хромозома у соматским ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

  • D. 

   23 пара хомологих хромозома у полним ћелијама

 • 14. 
  Наслеђивање крвних група је по типу:
  • A. 

   кодоминантно наслеђивање

  • B. 

   интермедијарно

  • C. 

   доминантно

  • D. 

   рецесивно

  • E. 

   полигено

 • 15. 
  Генетика је наука која проучава:
  • A. 

   како се особине наслеђују, преносе, одржавају, испољавају и мењају

  • B. 

   како се особине комбинују у потомству

  • C. 

   како се телесне течности мешају, стапају и испољавају

  • D. 

   како се особине у потомству наслеђују, мешају, стапају и укрштају

 • 16. 
  Наслеђивање висине, тежине, шизофреније је по типу:
  • A. 

   полигено

  • B. 

   доминантно

  • C. 

   рецесивно

  • D. 

   интермедијарно

  • E. 

   кодоминантно

 • 17. 
  Мушки пол је хомогаметан.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 18. 
  Полиморфни гени имају два или више алелних облика.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 19. 
  Доминантна особина се испољава само у доминантном хомозиготу.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 20. 
  Наслеђивање боје очију је по типу:
  • A. 

   доминантно-рецесивно

  • B. 

   интермедијарно

  • C. 

   полигено

  • D. 

   кодоминантно

  • E. 

   корелативно

 • 21. 
  Ако се ген појављује само у једном облику, он је:
  • A. 

   мономорфан

  • B. 

   полиморфан

  • C. 

   мултипли

  • D. 

   хомогаметан

  • E. 

   хетерогаметан

 • 22. 
  Рецесивна особина се испољава само у рецесивном хомозиготу.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 23. 
  Хомологи хромозоми су:
  • A. 

   парови родитељских хромозома

  • B. 

   основна хромозомска гарнитура

  • C. 

   хромозоми у полним ћелијама

  • D. 

   хромозоми са сестринским хроматидама

 • 24. 
  Геном човека је:
  • A. 

   основна хромозомска гарнитура

  • B. 

   скуп хромозома у телесним ћелијама

  • C. 

   скуп хомологих хромозома

  • D. 

   хомологи хромозоми

 • 25. 
  Постојање наследних чинилаца или гена доказао је:
  • A. 

   Грегор Мендел

  • B. 

   Вотсон и Крик

  • C. 

   Чарлс Дарвин

  • D. 

   Роберт Хук

  • E. 

   Нелсон Мендела

 • 26. 
  Квантитативне (полигене) особине одређене су:
  • A. 

   већим бројем гена

  • B. 

   једним геном

  • C. 

   комбинацијом различитих типова наслеђивања

  • D. 

   искључивим утицајем спољашњих фактора

 • 27. 
  Генетичке информације преносе се са генерације на генерацију процесом који се назива:
  • A. 

   репликација

  • B. 

   реинкарнација

  • C. 

   транслација

  • D. 

   трансдукција

  • E. 

   транскрипција

 • 28. 
  Под генерацијом се подразумева:
  • A. 

   период развића једне врсте организама од њиховог зачетка до момента када тај организам достигне полну зрелост

  • B. 

   период развића једне врсте организама од њиховог зачетка до смрти

  • C. 

   период развића једне врсте оргамизама од момента када тај организам достигне полну зрелост до смрти

 • 29. 
  На варирање квантитативних особина утичу:
  • A. 

   генетичке и срединске компоненте

  • B. 

   генетичке компоненте

  • C. 

   срединске компоненте

  • D. 

   нема варирања код квантитативних особина

 • 30. 
  На основу дате шеме одговори на питање: који тип наслеђивања је приказан
  • A. 

   интермедијарни

  • B. 

   доминантно-рецесиван

  • C. 

   полигени

  • D. 

   квантитативни

  • E. 

   корелативни

 • 31. 
  На основу дате шеме одговори на питање: који је однос фенотипова у F2 генерацији
  • A. 

   1:2:1

  • B. 

   3:1

  • C. 

   9:3:3:1

  • D. 

   1:1

  • E. 

   2:1

 • 32. 
  На основу дате шеме одговори на питање: који тип наслеђивања је приказан.
  • A. 

   доминанто-рецесиван

  • B. 

   интермедијаран

  • C. 

   квантитативан

  • D. 

   корелативан

  • E. 

   полигени

 • 33. 
  На основу дате шеме одговори на питање: који је однос фенотипова у F2 генерацији.
  • A. 

   3:1

  • B. 

   1:2:1

  • C. 

   1:1

  • D. 

   9:3:3:1

  • E. 

   2:1

 • 34. 
  Алел за зелену боју зрна грашка се у фенотипу испољава само када се нађе у хомозиготном стању, па је у односу на алел за жуту боју зрна грашка:
  • A. 

   рецесиван

  • B. 

   доминантан

  • C. 

   кодоминантан

  • D. 

   корелативан

 • 35. 
  Која се од наведених тврдњи  односи на квантитативне особине:
  • A. 

   тачно је све наведено

  • B. 

   немају јасно, алтернативно одвојене облике

  • C. 

   одређене су са више гена

  • D. 

   на њихово варирање у великој мери утиче средина

 • 36. 
  Које комбинације родитеља не могу добити потомство О крвне групе:
  • A. 

   АВ и О

  • B. 

   А и А

  • C. 

   А и В

  • D. 

   В и В

  • E. 

   А и О

  • F. 

   В и О

 • 37. 
  Искључиви хомозигот код крвних група је:
  • A. 

   О крвна група

  • B. 

   АВ крвна група

  • C. 

   А крвна група

  • D. 

   В крвна група

  • E. 

   Rh+ крвна група