ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

9 Questions | Attempts: 778
Share

SettingsSettingsSettings
 /.  1.2.7 . . ..2542 . - Quiz

ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนก ะจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 คือ
  • A. 

   นายกเทศมนตรี

  • B. 

   นายรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลังและมหาดไทย

 • 2. 
  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน
  • A. 

   19 คน

  • B. 

   22 คน

  • C. 

   35 คน

  • D. 

   37 คน

 • 3. 
  ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือท่านใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • 4. 
  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 4 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   คราวละ 4 ปี

  • D. 

   สูงสุด 4 ปี

 • 5. 
  สิ่งแรกที่เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นคือข้อใด
  • A. 

   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางนบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  • B. 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  • C. 

   การสาธารณูปโภค

  • D. 

   การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ

 • 6. 
  เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใดของกฎหมาย
  • A. 

   ไม่เกินร้อยละสอง

  • B. 

   ไม่เกินร้อยละห้า

  • C. 

   ไม่เกินร้อยละสิบ

  • D. 

   ไม่เกินร้อยละสิบห้า

 • 7. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 9. 
  เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ

  • C. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบห้า

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.