ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sobtongtin
S
Sobtongtin
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 9,246
Questions: 9 | Attempts: 892

SettingsSettingsSettings
 /.  1.2.7 . . ..2542 . - Quiz

ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนก ะจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 คือ

  • A.

   นายกเทศมนตรี

  • B.

   นายรัฐมนตรี

  • C.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • D.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลังและมหาดไทย

  Correct Answer
  D. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลังและมหาดไทย
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลังและมหาดไทย." This is because according to the given question, the person responsible for implementing the plan and process of decentralization of power to local government organizations is the Minister of Interior. The other options, such as the Prime Minister and the Minister of Defense and Thailand, are not specifically mentioned in the question as being responsible for this task.

  Rate this question:

 • 2. 

  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน

  • A.

   19 คน

  • B.

   22 คน

  • C.

   35 คน

  • D.

   37 คน

  Correct Answer
  D. 37 คน
  Explanation
  The explanation for the correct answer, which is 37, is not available.

  Rate this question:

 • 3. 

  ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือท่านใด

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C.

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • D.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  Correct Answer
  C. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย" which translates to "The Prime Minister or Deputy Prime Minister who has been assigned". This answer is correct because the question asks for the chairman of the committee responsible for decentralizing power to local government organizations, and the Prime Minister or Deputy Prime Minister who has been assigned is the one who holds this position.

  Rate this question:

 • 4. 

  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด

  • A.

   ไม่เกิน 4 ปี

  • B.

   4 ปี

  • C.

   คราวละ 4 ปี

  • D.

   สูงสุด 4 ปี

  Correct Answer
  C. คราวละ 4 ปี
  Explanation
  The correct answer is "คราวละ 4 ปี" because it states that the term of the committee responsible for decentralizing power to local government organizations is 4 years.

  Rate this question:

 • 5. 

  สิ่งแรกที่เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นคือข้อใด

  • A.

   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางนบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  • B.

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  • C.

   การสาธารณูปโภค

  • D.

   การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ

  Correct Answer
  B. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  Explanation
  The correct answer is "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง" which means "developing their own local development plan". This is the first thing that the Pattaya City Municipality and the Tambon Administration Organization must do for the benefit of the local people. Developing a local development plan allows the local government to set goals, strategies, and priorities for the development of their own area, taking into account the specific needs and aspirations of the local community. This helps ensure that resources and efforts are directed towards addressing the most pressing issues and promoting sustainable development in the local area.

  Rate this question:

 • 6. 

  เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใดของกฎหมาย

  • A.

   ไม่เกินร้อยละสอง

  • B.

   ไม่เกินร้อยละห้า

  • C.

   ไม่เกินร้อยละสิบ

  • D.

   ไม่เกินร้อยละสิบห้า

  Correct Answer
  C. ไม่เกินร้อยละสิบ
  Explanation
  The correct answer is "ไม่เกินร้อยละสิบ". This means that the municipality of Pattaya and the Tambon Administration Organization have the authority to collect a fee for a liquor license, according to the alcohol law, by issuing a regulation to increase the collection rate, which should not exceed 10%.

  Rate this question:

 • 7. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
 • 8. 

  ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี

  • A.

   1 ปี

  • B.

   2 ปี

  • C.

   3 ปี

  • D.

   4 ปี

  Correct Answer
  D. 4 ปี
  Explanation
  The correct answer is 4 years because the question is asking about the time frame for completing a repetitive task between the state and local government or for the state to provide services to the local government. Therefore, it would take 4 years to complete this mission.

  Rate this question:

 • 9. 

  เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับตามข้อใด

  • A.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

  • B.

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ

  • C.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า

  • D.

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบห้า

  Correct Answer
  C. ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า
  Explanation
  The correct answer is "ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า" which means "not less than fifteen percent". This answer suggests that the goal is to increase the organization's revenue by at least fifteen percent.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 20, 2017
  Quiz Created by
  Sobtongtin
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.