ข้อสอบ ภาคก ชุด 1.2.6 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 โดย อ.นิกรติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sobtongtin
S
Sobtongtin
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 8,897
Questions: 11 | Attempts: 530

SettingsSettingsSettings
  1.2.6  ..2542 . - Quiz

ข้อสอบ ภาคก ชุด 1.2.6 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมือ พัทยา พ.ศ.2542 โดย อ.นิกรติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  การจัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราตามกฎหมายใด

  • A.

   พระราชบัญญัติ

  • B.

   พระราชกฤษฎีกา

  • C.

   พระราชกำหนด

  • D.

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย

  Correct Answer
  B. พระราชกฤษฎีกา
  Explanation
  The correct answer is "พระราชกฤษฎีกา" because the establishment of Pattaya City as a local government organization is governed by a royal decree. A royal decree is a legislative act issued by the monarch and carries the force of law. It is a formal and authoritative way to establish or regulate certain matters, such as the creation of a new city.

  Rate this question:

 • 2. 

  การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยกี่ส่วน

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2 because the question is asking about the number of parts that make up the administration of Pattaya City. The answer "2" implies that the city's administration is divided into two main parts or sectors.

  Rate this question:

 • 3. 

  สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกกี่คน

  • A.

   22 คน

  • B.

   24 คน

  • C.

   26 คน

  • D.

   29 คน

  Correct Answer
  B. 24 คน
  Explanation
  The correct answer is 24 คน.

  Rate this question:

 • 4. 

  บุคคลในข้อใดไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

  • A.

   นายแดง มีสัญชาติไทย

  • B.

   นางดำเป็นชาวพม่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วหกปี

  • C.

   นายขาวมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

  • D.

   นางเขียวถูกคุมขังอยู่กรณีทุจริตจำนำข้าว

  Correct Answer
  D. นางเขียวถูกคุมขังอยู่กรณีทุจริตจำนำข้าว
  Explanation
  According to the question, the person who does not have the right to vote for the members of the Pattaya City Council is the person who is currently imprisoned for rice smuggling fraud. Therefore, the correct answer is "นางเขียวถูกคุมขังอยู่กรณีทุจริตจำนำข้าว" (Miss Green, who is currently imprisoned for rice smuggling fraud).

  Rate this question:

 • 5. 

  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีอายุกี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง

  • A.

   18 ปี

  • B.

   20 ปี

  • C.

   25 ปี

  • D.

   30 ปี

  Correct Answer
  A. 18 ปี
  Explanation
  The minimum age requirement for individuals to be eligible to run for election as a member of the Pattaya City Council is 18 years old.

  Rate this question:

 • 6. 

  อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดตามข้อใดถูกต้องที่สุดนับแต่วันเลือกตั้ง

  • A.

   คราวละ 4 ปี

  • B.

   สูงสุด 4 ปี

  • C.

   คราวละไม่เกิน 4 ปี

  • D.

   คราวละไม่เกินกว่า4 ปี

  Correct Answer
  A. คราวละ 4 ปี
  Explanation
  The correct answer is "คราวละ 4 ปี" because it accurately states that the term of the municipality in Pattaya is 4 years. This means that elections for the municipality are held every 4 years.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาเมืองพัทยา

  • A.

   สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดสิบห้าวัน

  • B.

   นายอำเภอเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  • C.

   สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสามสิบวัน

  • D.

   การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

  Correct Answer
  B. นายอำเภอเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  Explanation
  The incorrect statement is "นายอำเภอเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา" (The mayor of Pattaya City serves as the secretary of the Pattaya City Council). In reality, the mayor does not serve as the secretary of the council. The correct answer is that the mayor is the chairman of the council.

  Rate this question:

 • 8. 

  " นายกเมืองพัทยา " ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด

  • A.

   มาจากการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

  • B.

   อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

  • C.

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาทางการบริหารหรือเทียบเท่า

  • D.

   มีชื่อในทพเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร

  Correct Answer
  C. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาทางการบริหารหรือเทียบเท่า
  Explanation
  The incorrect statement is that the candidate must have completed a degree in business administration or its equivalent.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยาคือใคร

  • A.

   ปลัดเมืองพัทยา

  • B.

   นายอำเภอจังหวัดชลบุรี

  • C.

   นายกเมืองพัทยา

  • D.

   ประธานสภาเมืองพัทยา

  Correct Answer
  C. นายกเมืองพัทยา
  Explanation
  The correct answer is "นายกเมืองพัทยา" (Mayor of Pattaya). The question asks about the highest authority figure for employees and workers in Pattaya City. The mayor is the highest-ranking official in the city and is responsible for overseeing the administration and management of the city, including its employees and workers.

  Rate this question:

 • 10. 

  อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาข้อใดสำคัญน้อยกว่าทุกข้อ

  • A.

   การรักษาความสงบเรียบร้อย

  • B.

   การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

  • C.

   การจัดการจราจร

  • D.

   การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

  Correct Answer
  D. การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
  Explanation
  The correct answer is "การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว" (Control and promotion of tourism). This answer suggests that the power and responsibilities of Pattaya city are less focused on controlling and promoting tourism compared to the other options. This implies that the city's main priorities lie in other areas such as maintaining peace and order, urban planning and construction control, and traffic management.

  Rate this question:

 • 11. 

  ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาโดยตรงมากที่สุดตามกฏหมายนี้คือ

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

  • B.

   นายอำเภอเมืองพัทยา

  • C.

   ปลัดจังหวัด

  • D.

   นายกเมืองพัทยา

  Correct Answer
  A. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี" because according to the provided information, this person has the most direct responsibility for overseeing the administration of Pattaya city according to the law.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.