ข้อสอบ ภาคก ชุด 1.2.6 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 โดย อ.นิกรติวสอบดอทคอม

11 Questions | Total Attempts: 441

SettingsSettingsSettings
  1.2.6  ..2542 . - Quiz

ข้อสอบ ภาคก ชุด 1.2.6 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมือ พัทยา พ.ศ.2542 โดย อ.นิกรติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราตามกฎหมายใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 • 2. 
  การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยกี่ส่วน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
  • A. 

   22 คน

  • B. 

   24 คน

  • C. 

   26 คน

  • D. 

   29 คน

 • 4. 
  บุคคลในข้อใดไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
  • A. 

   นายแดง มีสัญชาติไทย

  • B. 

   นางดำเป็นชาวพม่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วหกปี

  • C. 

   นายขาวมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   นางเขียวถูกคุมขังอยู่กรณีทุจริตจำนำข้าว

 • 5. 
  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีอายุกี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง
  • A. 

   18 ปี

  • B. 

   20 ปี

  • C. 

   25 ปี

  • D. 

   30 ปี

 • 6. 
  อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดตามข้อใดถูกต้องที่สุดนับแต่วันเลือกตั้ง
  • A. 

   คราวละ 4 ปี

  • B. 

   สูงสุด 4 ปี

  • C. 

   คราวละไม่เกิน 4 ปี

  • D. 

   คราวละไม่เกินกว่า4 ปี

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาเมืองพัทยา
  • A. 

   สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดสิบห้าวัน

  • B. 

   นายอำเภอเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  • C. 

   สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสามสิบวัน

  • D. 

   การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

 • 8. 
  " นายกเมืองพัทยา " ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   มาจากการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

  • C. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาทางการบริหารหรือเทียบเท่า

  • D. 

   มีชื่อในทพเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร

 • 9. 
  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยาคือใคร
  • A. 

   ปลัดเมืองพัทยา

  • B. 

   นายอำเภอจังหวัดชลบุรี

  • C. 

   นายกเมืองพัทยา

  • D. 

   ประธานสภาเมืองพัทยา

 • 10. 
  อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาข้อใดสำคัญน้อยกว่าทุกข้อ
  • A. 

   การรักษาความสงบเรียบร้อย

  • B. 

   การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

  • C. 

   การจัดการจราจร

  • D. 

   การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

 • 11. 
  ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาโดยตรงมากที่สุดตามกฏหมายนี้คือ
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

  • B. 

   นายอำเภอเมืองพัทยา

  • C. 

   ปลัดจังหวัด

  • D. 

   นายกเมืองพัทยา

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.