ข้อสอบกฎหมาย ชุด 106 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค.2559

15 Questions | Total Attempts: 815

SettingsSettingsSettings
 106  7 ..2559 - Quiz

กฎหมาย ชุด 106 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค.2559 โดย กรธ. โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   15 หมวด 278 มาตรา

  • B. 

   15 หมวด 279 มาตรา

  • C. 

   16 หมวด 278 มาตรา

  • D. 

   16 หมวด 279 มาตรา

 • 2. 
  การที่ประชาชนไปลงประชามติที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญหมวดใดมากที่สุด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อยู่ในส่วนใด
  • A. 

   หมวด 3 มาตรา 53

  • B. 

   หมวด 5 มาตรา 54

  • C. 

   หมวด 7 มาตรา 55

  • D. 

   หมวด 9 มาตรา 56

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
  • A. 

   มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้

  • B. 

   มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • C. 

   มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

  • D. 

   มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

 • 5. 
  คณะองคมนตรี มีกี่คน
  • A. 

   18 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 18 คน

  • C. 

   19 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 19 คน

 • 6. 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
  • A. 

   12 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 7. 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาทุกด้านข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   อารมณ์

 • 8. 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกเรื่องข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   ้เป็นคนดี

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   ภูมิใจในชาติ

  • D. 

   สามารถเชี่ยวชาญได้ตามหลักสูตร

 • 9. 
  รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   ความต้องการ

  • B. 

   ความถนัด

  • C. 

   ความเหมาะสม

  • D. 

   ความสนใจ

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

  • B. 

   สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสามร้อยห้าสิบคน

  • C. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  • D. 

   วุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติรัฐมนตรี
  • A. 

   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี

  • C. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

  • D. 

   มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แม้เคยกระทำความผิดมาแล้วก็ตาม

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระ
  • A. 

   คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเป็นหลัก

  • B. 

   มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

  • D. 

   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนเก้าคน

 • 13. 
  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   เกินกึ่งหนึ่ง

  • B. 

   หนึ่งในสอง

  • C. 

   หนึ่งในสาม

  • D. 

   หนึ่งในห้า

 • 14. 
  ข้อใดไม่อยู่ในหมวดการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   ด้านการเมือง

  • B. 

   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   ด้านการศึกษาและอื่น ๆ

  • D. 

   ด้านกระบวนการยุติธรรม

 • 15. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือใคร
  • A. 

   หัวหน้า คสช.

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   ประธาน สปท.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.