ข้อสอบกฎหมาย ชุด 106 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค.2559

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 140,830
Questions: 15 | Attempts: 846

SettingsSettingsSettings
 106  7 ..2559 - Quiz

กฎหมาย ชุด 106 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค.2559 โดย กรธ. โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 เป็นไปตามข้อใด

  • A. 

   15 หมวด 278 มาตรา

  • B. 

   15 หมวด 279 มาตรา

  • C. 

   16 หมวด 278 มาตรา

  • D. 

   16 หมวด 279 มาตรา

  Correct Answer
  D. 16 หมวด 279 มาตรา
  Explanation
  The correct answer is "16 หมวด 279 มาตรา" because this is the only option that matches the given information. The question states that the ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 is being referred to, and it asks which category and article it falls under. The correct answer states that it falls under category 16 and article 279, which is the only option that matches the given information.

  Rate this question:

 • 2. 

  การที่ประชาชนไปลงประชามติที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญหมวดใดมากที่สุด

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. This suggests that the public's participation in the referendum held on August 7, 2559, was primarily related to a specific section or category of the draft constitution. However, without further information or context, it is not possible to determine which specific category or section this refers to.

  Rate this question:

 • 3. 

  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อยู่ในส่วนใด

  • A. 

   หมวด 3 มาตรา 53

  • B. 

   หมวด 5 มาตรา 54

  • C. 

   หมวด 7 มาตรา 55

  • D. 

   หมวด 9 มาตรา 56

  Correct Answer
  B. หมวด 5 มาตรา 54
  Explanation
  The correct answer is "หมวด 5 มาตรา 54". This is because มาตรา 54 (Article 54) states that the state must provide every child with a quality education for twelve years, starting from before compulsory education until the completion of compulsory education, without charging any fees. Therefore, this article specifically addresses the requirement for the state to ensure that all children receive education for twelve years without any cost.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

  • A. 

   มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้

  • B. 

   มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • C. 

   มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

  • D. 

   มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

  Correct Answer
  A. มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้
  Explanation
  The given answer is correct because it accurately states that according to the draft of the 2017 Constitution, Thailand is a unified kingdom that cannot be divided. This is stated in Article 1 of the Constitution.

  Rate this question:

 • 5. 

  คณะองคมนตรี มีกี่คน

  • A. 

   18 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 18 คน

  • C. 

   19 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 19 คน

  Correct Answer
  D. ไม่เกิน 19 คน
  Explanation
  The correct answer is "ไม่เกิน 19 คน" because the question asks for the number of people in the music faculty, and the answer options are all related to numbers. Since the options include "18 คน" and "ไม่เกิน 18 คน," we can infer that the number of people in the music faculty is less than or equal to 18. Therefore, the only option that fits this criteria is "ไม่เกิน 19 คน," meaning the number of people in the music faculty is not more than 19.

  Rate this question:

 • 6. 

  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา

  • A. 

   12 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

  Correct Answer
  A. 12 ปี
  Explanation
  The correct answer is 12 years. This is because the statement says that the state must ensure that every child receives education for a period of time, and the given options state different durations. Among the options, 12 years is the only one that meets the requirement of "not less than" 12 years.

  Rate this question:

 • 7. 

  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาทุกด้านข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   ระเบียบ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   อารมณ์

  Correct Answer
  B. ระเบียบ
  Explanation
  The correct answer is "ระเบียบ" (discipline). This is because discipline is the aspect that is least related to the care and development of young children before entering education. The other options, such as physical health, society, and emotions, are all important factors in providing care and development for young children. However, discipline is more focused on rules and regulations, which may not be as crucial at this stage of early childhood development.

  Rate this question:

 • 8. 

  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกเรื่องข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

  • A. 

   ้เป็นคนดี

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   ภูมิใจในชาติ

  • D. 

   สามารถเชี่ยวชาญได้ตามหลักสูตร

  Correct Answer
  D. สามารถเชี่ยวชาญได้ตามหลักสูตร
  Explanation
  The correct answer is "สามารถเชี่ยวชาญได้ตามหลักสูตร" because it states that the main focus of education is to develop students' expertise and knowledge according to the curriculum. This suggests that the other options, such as being a good person, having discipline, and being proud of the nation, are considered less important in comparison.

  Rate this question:

 • 9. 

  รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามข้อใด

  • A. 

   ความต้องการ

  • B. 

   ความถนัด

  • C. 

   ความเหมาะสม

  • D. 

   ความสนใจ

  Correct Answer
  B. ความถนัด
  Explanation
  The correct answer is "ความถนัด" (aptitude). This is because the question is asking about which factor the state should provide support for individuals who lack financial resources for education. Aptitude refers to a person's natural ability or talent in a particular area, and it is important for the state to support individuals who have aptitude but lack financial resources to pursue education in order to develop their potential.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A. 

   รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

  • B. 

   สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสามร้อยห้าสิบคน

  • C. 

   อายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  • D. 

   วุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

  Correct Answer
  C. อายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  Explanation
  The statement "อายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีในวันเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" is incorrect. The correct statement should be "อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง". According to the explanation of the question, individuals who are at least 18 years old on the day of the election are eligible to exercise their right to vote.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติรัฐมนตรี

  • A. 

   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  • B. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี

  • C. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

  • D. 

   มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แม้เคยกระทำความผิดมาแล้วก็ตาม

  Correct Answer
  A. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  Explanation
  The correct answer states that a person must have Thai nationality by birth. This means that they must be born as a Thai citizen, rather than acquiring citizenship through naturalization or other means. This requirement is one of the qualifications for someone to become a minister in Thailand.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระ

  • A. 

   คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเป็นหลัก

  • B. 

   มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น

  • C. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

  • D. 

   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนเก้าคน

  Correct Answer
  C. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
  Explanation
  ศาลและองค์กรอิสระไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนห้าคนซึ่งถูกเลือกโดยวุฒิสภา ซึ่งเป็นองค์กรอิสระแยกต่างหากจากศาลและองค์กรอิสระ

  Rate this question:

 • 13. 

  ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนเท่าใด

  • A. 

   เกินกึ่งหนึ่ง

  • B. 

   หนึ่งในสอง

  • C. 

   หนึ่งในสาม

  • D. 

   หนึ่งในห้า

  Correct Answer
  D. หนึ่งในห้า
  Explanation
  The correct answer is "หนึ่งในห้า" because the question is asking for the number of members who can request additional amendments, and "หนึ่งในห้า" translates to "one out of five," indicating that only one-fifth of the members can make such requests.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดไม่อยู่ในหมวดการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ

  • A. 

   ด้านการเมือง

  • B. 

   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   ด้านการศึกษาและอื่น ๆ

  • D. 

   ด้านกระบวนการยุติธรรม

  Correct Answer
  C. ด้านการศึกษาและอื่น ๆ
  Explanation
  The correct answer is "ด้านการศึกษาและอื่น ๆ" because it is not a category of constitutional reform. The other options, "ด้านการเมือง," "ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน," and "ด้านกระบวนการยุติธรรม," are all categories of constitutional reform.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือใคร

  • A. 

   หัวหน้า คสช.

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   ประธาน สปท.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

  Correct Answer
  D. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" which translates to "Prime Minister" in English. In the given question, it asks who is the person responsible for implementing the provisions of this draft constitution. The Prime Minister is the head of the government and is responsible for leading the country and implementing the constitution.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.