ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 105 กศจ. อกศจ. โครงสร้างใหม่ ศธ. ในส่วนภูมิภาค

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 141,792
Questions: 13 | Attempts: 11,973

SettingsSettingsSettings
  105 . . . - Quiz

กฎหมาย ชุด 105 กศจ. อกศจ. โครงสร้างใหม่ ศธ. ในส่วนภูมิภาค  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคเป็นไปตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

  • A.

   มาตรา 10 วรรค สอง

  • B.

   มาตรา 12

  • C.

   มาตรา 9

  • D.

   มาตรา 44

  Correct Answer
  D. มาตรา 44
  Explanation
  The correct answer is Article 44.

  Rate this question:

 • 2. 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคมีกี่คนใครเป็นประธาน

  • A.

   6 คน รมว.ศธ.

  • B.

   9 คน ผอ.เขต 1

  • C.

   10 คน ประธาน กศจ.

  • D.

   31 คน รมว.ศธ.

  Correct Answer
  A. 6 คน รมว.ศธ.
  Explanation
  The correct answer is 6 คน รมว.ศธ. because the question is asking for the number of people who are the chairman of the Regional Education Reform Committee of the Ministry of Education.

  Rate this question:

 • 3. 

  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดคือ

  • A.

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • B.

   กศจ.

  • C.

   อกศจ.

  • D.

   อกคศ.

  Correct Answer
  A. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค". This answer is correct because it states that the authority to appoint, transfer, or move educational administrators, district education officers, or personnel in various positions within the Ministry of Education's regional or provincial offices lies with the Commission for Educational Reform of the Ministry of Education at the regional level.

  Rate this question:

 • 4. 

  หน่วยงานใดทำหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

  • A.

   สพฐ.

  • B.

   สป.

  • C.

   สกอ.

  • D.

   กศจ.

  Correct Answer
  B. สป.
  Explanation
  สป. stands for สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education). This office is responsible for administrative tasks related to the educational reform committee, sub-committees, and working groups within the Ministry of Education.

  Rate this question:

 • 5. 

  คณะกรรมการชุดใดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม

  • A.

   อ.ก.ค.ศ.

  • B.

   ก.พ.ท.

  • C.

   กศจ.

  • D.

   ก.ต.ป.น.

  Correct Answer
  D. ก.ต.ป.น.
  Explanation
  ก.ต.ป.น. refers to คณะกรรมการภูมิภาคที่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม (Regional Committee that remains the same) in the Ministry of Education.

  Rate this question:

 • 6. 

  ผู้ที่มาทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ. และ ก.พท. คือ

  • A.

   ก.ค.ศ.

  • B.

   ก.ต.ป.น.

  • C.

   กศจ.

  • D.

   สพฐ.

  Correct Answer
  C. กศจ.
  Explanation
  The correct answer is "กศจ." This is because "กศจ." stands for "กองบริหารการศึกษา" (Office of the Basic Education Commission), which is responsible for overseeing and managing basic education in Thailand. The other options listed, "ก.ค.ศ.", "ก.ต.ป.น.", and "สพฐ.", do not represent organizations or agencies related to education.

  Rate this question:

 • 7. 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. มีกี่คน ใครเป็นประธาน

  • A.

   6 คน , ศึกษาธิการภาค

  • B.

   9 คน , ศึกษาธิการจังหวัด

  • C.

   21 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  • D.

   22 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  Correct Answer
  D. 22 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
  Explanation
  The correct answer is 22 people, consisting of the provincial governor and the deputy provincial governor(s) who have been assigned the duty. This is because the question asks for the number of members in the Provincial Education Committee, and it specifies that it includes the provincial governor and deputy provincial governor(s) who have been assigned the duty of being the head of the committee.

  Rate this question:

 • 8. 

  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ใครเป็นผู้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.

  • A.

   กศจ.

  • B.

   ก.ค.ศ.

  • C.

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • D.

   สพฐ.

  Correct Answer
  A. กศจ.
  Explanation
  กศจ. is an abbreviation for คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (Provincial Education Commission). It is the organization responsible for educational administration and development at the provincial level in Thailand.

  Rate this question:

 • 9. 

  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” มีกี่คนใครเป็นประธาน

  • A.

   6 คน , ผอ.เขต 1

  • B.

   9 คน , ผู้ซึ่งเป็น กศจ.

  • C.

   10 คน , ผอ.เขต 1

  • D.

   22 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด

  Correct Answer
  B. 9 คน , ผู้ซึ่งเป็น กศจ.
  Explanation
  The correct answer is 9 คน , ผู้ซึ่งเป็น กศจ. This is because the question is asking for the number of people who are the chairman of the Education Committee in the province, abbreviated as "อกศจ.". The answer states that there are 9 people who are the chairman and also members of the committee.

  Rate this question:

 • 10. 

  สำนักงานศึกษาธิการภาค มีกี่แห่ง

  • A.

   16

  • B.

   17

  • C.

   18

  • D.

   19

  Correct Answer
  C. 18
  Explanation
  The correct answer is 18. This implies that there are 18 educational offices in the region.

  Rate this question:

 • 11. 

  อำนาจหน้าที่ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

  • A.

   ศึกษาธิการอำเภอ

  • B.

   ศึกษาธิการจังหวัด

  • C.

   กศจ.

  • D.

   อกศจ.

  Correct Answer
  B. ศึกษาธิการจังหวัด
  Explanation
  According to the information provided, the question is asking about the authority and responsibilities of the directors of the Office of Primary Education Area and the Office of Secondary Education Area. The correct answer is "ศึกษาธิการจังหวัด" which translates to "Provincial Education Director". This means that the directors of the Office of Primary Education Area and the Office of Secondary Education Area have the authority and responsibilities related to the provincial education system.

  Rate this question:

 • 12. 

  ตามโครงสร้างใหม่สถานศึกษาอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดหรือสังกัดหน่วยงานใดมากที่สุด

  • A.

   สพฐ.

  • B.

   สธภ.

  • C.

   ศธจ.

  • D.

   กศจ.

  Correct Answer
  C. ศธจ.
  Explanation
  The correct answer is "ศธจ." because it refers to the Ministry of Education, which is the government agency that has the closest supervision and jurisdiction over educational institutions in the new organizational structure.

  Rate this question:

 • 13. 

  ผู้ทำหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดคือใคร

  • A.

   ผอ.เขต 1

  • B.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C.

   ประธาน อกศจ.

  • D.

   ประธาน กศจ.

  Correct Answer
  A. ผอ.เขต 1
  Explanation
  The correct answer is "ผอ.เขต 1." This is because the term "ผู้ทำหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด" refers to the person in charge of studying and analyzing provincial affairs, and the "ผอ.เขต 1" is the official title for the person in charge of the first administrative district.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.