ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

42 Questions
  105 . ..2560

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรคลิ๊กสอบได้ที่ติว สอบดอ คอมหรือท  www.tuewsob.com

Sample Question

พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

24 กุมภาพันธ์ 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

23 กุมภาพันธ์ 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

  • B. 

   25 กุมภาพันธ์ 2560

  • C. 

   23 กุมภาพันธ์ 2560

  • D. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหของพัสดุโดยตรงตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   สินค้า

  • C. 

   งานบริการ

  • D. 

   งานก่อสร้าง

 • 3. 
  คในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   งานก่อสร้างอาคาร

  • C. 

   ครุภัณฑ์

  • D. 

   ที่ดิน

 • 4. 
  โรงเรียนเกี่ยวข้องกับคำใในข้อใดมากที่สุดตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   งานบริการ

  • B. 

   อาคาร

  • C. 

   สินค้า

  • D. 

   การบริหารพัสดุ

 • 5. 
  ขใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ
  • A. 

   การซื้อ

  • B. 

   การเก็บ

  • C. 

   การยืม

  • D. 

   การจำหน่าย

 • 6. 
  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
  • A. 

   ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

  • B. 

   ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้าอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  • C. 

   ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

  • D. 

   ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

 • 7. 
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน

  • D. 

   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 • 8. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธานสภานิติบัญญ้ัติแห่งชาติ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • 9. 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ตรวจสอบได้

  • B. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • C. 

   โปร่งใส

  • D. 

   คุ้มค่า

 • 10. 
  หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตามข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้
  • A. 

   ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด

  • C. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ

  • D. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

 • 11. 
  คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบาย

  • C. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • D. 

   คณะกรรมการวินิจฉัย

 • 12. 
  • A. 

   20 คน นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  • C. 

   22 คน นายรัฐมนตรี

  • D. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

 • 13. 
  สัดส่วนขคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตำแหน่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 11 ต่อ 5-7 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ไม่เกินสองวาระนั้นข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้
  • A. 

   สภาวิศวกร

  • B. 

   สภาสถาปนิก

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   การคลัง

 • 14. 
  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • D. 

   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 • 15. 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • D. 

   ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • 16. 
  คณะารราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คน ใครเป็นประธาน
  • A. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • C. 

   22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

  • D. 

   23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง
  • A. 

   จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง

  • C. 

   ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

  • D. 

   ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 • 18. 
  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
  • A. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • B. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • D. 

   23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

 • 19. 
  คณะกรรมการพรณาอุทรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด
  • A. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • B. 

   22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7

  • D. 

   19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

 • 20. 
  องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใน พรบ.ฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สำนักงบประมาณ

  • B. 

   กรมบัญชีกลาง

  • C. 

   ค.ป.ท.

  • D. 

   ป.ย.ป.

 • 21. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจลประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • C. 

   กรมบัญชีกลาง

  • D. 

   สำนักงบประมาณ

 • 22. 
  การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีกี่วิธี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ประกาศราคา

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • 24. 
  เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   ตกลงราคา

  • C. 

   คัดเลือก

  • D. 

   เฉพาะเจาะจง

 • 25. 
  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   พิเศษ

 • 26. 
  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 27. 
  สิ่งใดสำญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

  • B. 

   ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

  • C. 

   บริการหลังการขาย

  • D. 

   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

 • 28. 
  การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
  • A. 

   อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา

  • B. 

   ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

  • C. 

   ได้รับอนุมัติงบประมาณ

  • D. 

   ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

 • 29. 
  กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • A. 

   1 ราย

  • B. 

   2 ราย

  • C. 

   3 ราย

  • D. 

   4 ราย

 • 30. 
  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 31. 
  กรณีนจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ราคาต่ำที่สุด

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   คุณภาพและราคา

  • D. 

   คุณภาพและบริการ

 • 32. 
  วิารจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในข้อใดแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   ประกวดแบบ

  • D. 

   เฉพาะเจาจง

 • 33. 
  งานางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติได้นั้น ต้องเลือกใช้วิธีจ้างอบบใด
  • A. 

   คัดเลือก

  • B. 

   เฉพาะเจาะจง

  • C. 

   ประกวดแบบ

  • D. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • 34. 
  การทำสัญญา ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นไปตามที่ใครกำหนด
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ

  • D. 

   คณะกรรมการราคากลางฯ

 • 35. 
  อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละสิบ

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

  • C. 

   ไม่ต่ำว่าร้อยละห้า

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

 • 36. 
  การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายฯ

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 37. 
  กระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   คุณภาพของงาน

  • B. 

   แล้วเสร็จตามสัญญา

  • C. 

   คุณภาพและความคงทนถาวร

  • D. 

   บริการ และคุณภาพ

 • 38. 
  ใครเป็นผ้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   อธิบดี

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ
  • A. 

   การซื้อ

  • B. 

   การเก็บ

  • C. 

   การบันทึก

  • D. 

   การจำหน่าย

 • 40. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์

  • C. 

   กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ

  • D. 

   ให้คณะกรรวพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

 • 41. 
  ผูใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

  • B. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท

  • C. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 42. 
  • A. 

   มาตรฐานเดียวกัน

  • B. 

   มาตรฐานกลาง

  • C. 

   ธรรมาภิบาล

  • D. 

   สร้างความเชื่อมั่น