ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

42 Questions | Total Attempts: 40646

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  105 . ..2560

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรคลิ๊กสอบได้ที่ติว สอบดอ คอมหรือท  www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

  • B. 

   25 กุมภาพันธ์ 2560

  • C. 

   23 กุมภาพันธ์ 2560

  • D. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหของพัสดุโดยตรงตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   สินค้า

  • C. 

   งานบริการ

  • D. 

   งานก่อสร้าง

 • 3. 
  คในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   งานก่อสร้างอาคาร

  • C. 

   ครุภัณฑ์

  • D. 

   ที่ดิน

 • 4. 
  โรงเรียนเกี่ยวข้องกับคำใในข้อใดมากที่สุดตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   งานบริการ

  • B. 

   อาคาร

  • C. 

   สินค้า

  • D. 

   การบริหารพัสดุ

 • 5. 
  ขใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ
  • A. 

   การซื้อ

  • B. 

   การเก็บ

  • C. 

   การยืม

  • D. 

   การจำหน่าย

 • 6. 
  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
  • A. 

   ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

  • B. 

   ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้าอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  • C. 

   ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

  • D. 

   ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

 • 7. 
  คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน

  • D. 

   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 • 8. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธานสภานิติบัญญ้ัติแห่งชาติ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • 9. 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ตรวจสอบได้

  • B. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • C. 

   โปร่งใส

  • D. 

   คุ้มค่า

 • 10. 
  หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตามข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้
  • A. 

   ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด

  • C. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ

  • D. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

 • 11. 
  คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบาย

  • C. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • D. 

   คณะกรรมการวินิจฉัย

 • 12. 
  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
  • A. 

   20 คน นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  • C. 

   22 คน นายรัฐมนตรี

  • D. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

 • 13. 
  สัดส่วนขคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตำแหน่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 11 ต่อ 5-7 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ไม่เกินสองวาระนั้นข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้
  • A. 

   สภาวิศวกร

  • B. 

   สภาสถาปนิก

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   การคลัง

 • 14. 
  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • D. 

   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 • 15. 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • D. 

   ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • 16. 
  คณะารราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คน ใครเป็นประธาน
  • A. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • C. 

   22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

  • D. 

   23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง
  • A. 

   จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง

  • C. 

   ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

  • D. 

   ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 • 18. 
  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
  • A. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • B. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • D. 

   23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

 • 19. 
  คณะกรรมการพรณาอุทรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด
  • A. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • B. 

   22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7

  • D. 

   19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

 • 20. 
  องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใน พรบ.ฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สำนักงบประมาณ

  • B. 

   กรมบัญชีกลาง

  • C. 

   ค.ป.ท.

  • D. 

   ป.ย.ป.

 • 21. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจลประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • C. 

   กรมบัญชีกลาง

  • D. 

   สำนักงบประมาณ

 • 22. 
  การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีกี่วิธี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ประกาศราคา

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • 24. 
  เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   ตกลงราคา

  • C. 

   คัดเลือก

  • D. 

   เฉพาะเจาะจง

 • 25. 
  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   พิเศษ

 • 26. 
  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 27. 
  สิ่งใดสำญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

  • B. 

   ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

  • C. 

   บริการหลังการขาย

  • D. 

   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

 • 28. 
  การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
  • A. 

   อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา

  • B. 

   ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

  • C. 

   ได้รับอนุมัติงบประมาณ

  • D. 

   ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

 • 29. 
  กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • A. 

   1 ราย

  • B. 

   2 ราย

  • C. 

   3 ราย

  • D. 

   4 ราย

 • 30. 
  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 31. 
  กรณีนจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ราคาต่ำที่สุด

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   คุณภาพและราคา

  • D. 

   คุณภาพและบริการ

 • 32. 
  วิารจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในข้อใดแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   ประกวดแบบ

  • D. 

   เฉพาะเจาจง

 • 33. 
  งานางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติได้นั้น ต้องเลือกใช้วิธีจ้างอบบใด
  • A. 

   คัดเลือก

  • B. 

   เฉพาะเจาะจง

  • C. 

   ประกวดแบบ

  • D. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • 34. 
  การทำสัญญา ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นไปตามที่ใครกำหนด
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ

  • D. 

   คณะกรรมการราคากลางฯ

 • 35. 
  อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละสิบ

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

  • C. 

   ไม่ต่ำว่าร้อยละห้า

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

 • 36. 
  การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายฯ

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 37. 
  กระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   คุณภาพของงาน

  • B. 

   แล้วเสร็จตามสัญญา

  • C. 

   คุณภาพและความคงทนถาวร

  • D. 

   บริการ และคุณภาพ

 • 38. 
  ใครเป็นผ้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   อธิบดี

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ
  • A. 

   การซื้อ

  • B. 

   การเก็บ

  • C. 

   การบันทึก

  • D. 

   การจำหน่าย

 • 40. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์

  • C. 

   กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ

  • D. 

   ให้คณะกรรวพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

 • 41. 
  ผูใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

  • B. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท

  • C. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 42. 
  เหตุผลสำคัญที่สุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือข้อใด
  • A. 

   มาตรฐานเดียวกัน

  • B. 

   มาตรฐานกลาง

  • C. 

   ธรรมาภิบาล

  • D. 

   สร้างความเชื่อมั่น