ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

42 Questions | Attempts: 54756
Share

SettingsSettingsSettings
  105 . ..2560 - Quiz

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรคลิ๊กสอบได้ที่ติว สอบดอ คอมหรือท  www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

  • B. 

   25 กุมภาพันธ์ 2560

  • C. 

   23 กุมภาพันธ์ 2560

  • D. 

   24 กุมภาพันธ์ 2560

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหของพัสดุโดยตรงตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   สินค้า

  • C. 

   งานบริการ

  • D. 

   งานก่อสร้าง

 • 3. 
  คในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   งานก่อสร้างอาคาร

  • C. 

   ครุภัณฑ์

  • D. 

   ที่ดิน

 • 4. 
  โรงเรียนเกี่ยวข้องกับคำใในข้อใดมากที่สุดตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   งานบริการ

  • B. 

   อาคาร

  • C. 

   สินค้า

  • D. 

   การบริหารพัสดุ

 • 5. 
  ขใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ
  • A. 

   การซื้อ

  • B. 

   การเก็บ

  • C. 

   การยืม

  • D. 

   การจำหน่าย

 • 6. 
  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
  • A. 

   ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

  • B. 

   ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้าอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  • C. 

   ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

  • D. 

   ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

 • 7. 
  คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติพัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน

  • D. 

   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 • 8. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ประธานสภานิติบัญญ้ัติแห่งชาติ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • 9. 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ตรวจสอบได้

  • B. 

   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • C. 

   โปร่งใส

  • D. 

   คุ้มค่า

 • 10. 
  หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตามข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้
  • A. 

   ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ

  • B. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด

  • C. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ

  • D. 

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

 • 11. 
  คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบาย

  • C. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • D. 

   คณะกรรมการวินิจฉัย

 • 12. 
  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
  • A. 

   20 คน นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  • C. 

   22 คน นายรัฐมนตรี

  • D. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

 • 13. 
  สัดส่วนขคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตำแหน่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 11 ต่อ 5-7 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ไม่เกินสองวาระนั้นข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้
  • A. 

   สภาวิศวกร

  • B. 

   สภาสถาปนิก

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   การคลัง

 • 14. 
  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
  • A. 

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B. 

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • D. 

   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 • 15. 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • D. 

   ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • 16. 
  คณะารราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คน ใครเป็นประธาน
  • A. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • C. 

   22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

  • D. 

   23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง
  • A. 

   จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง

  • C. 

   ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

  • D. 

   ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 • 18. 
  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
  • A. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • B. 

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • D. 

   23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

 • 19. 
  คณะกรรมการพรณาอุทรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด
  • A. 

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • B. 

   22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

  • C. 

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7

  • D. 

   19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

 • 20. 
  องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใน พรบ.ฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สำนักงบประมาณ

  • B. 

   กรมบัญชีกลาง

  • C. 

   ค.ป.ท.

  • D. 

   ป.ย.ป.

 • 21. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจลประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้
  • A. 

   ค.ป.ท.

  • B. 

   คณะกรรมการราคากลาง

  • C. 

   กรมบัญชีกลาง

  • D. 

   สำนักงบประมาณ

 • 22. 
  การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีกี่วิธี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560
  • A. 

   ประกาศราคา

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • 24. 
  เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   ตกลงราคา

  • C. 

   คัดเลือก

  • D. 

   เฉพาะเจาะจง

 • 25. 
  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   เฉพาะเจาะจง

  • D. 

   พิเศษ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.