ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 146,888
Questions: 42 | Attempts: 59,754

SettingsSettingsSettings
  105 . ..2560 - Quiz

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรคลิ๊กสอบได้ที่ติว สอบดอ คอมหรือท  www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด

  • A.

   24 กุมภาพันธ์ 2560

  • B.

   25 กุมภาพันธ์ 2560

  • C.

   23 กุมภาพันธ์ 2560

  • D.

   24 กุมภาพันธ์ 2560

  Correct Answer
  C. 23 กุมภาพันธ์ 2560
  Explanation
  The correct answer is 23 กุมภาพันธ์ 2560. This is because the question asks for the date when the พระราัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (Government Procurement and Administration of State Property Act 2560) came into effect. The given answer, 23 กุมภาพันธ์ 2560, is the only option that matches the correct date.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดไม่ใช่ความหของพัสดุโดยตรงตาม พรบ.ฉบับนี้

  • A.

   วัสดุ

  • B.

   สินค้า

  • C.

   งานบริการ

  • D.

   งานก่อสร้าง

  Correct Answer
  A. วัสดุ
 • 3. 

  คในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560

  • A.

   วัสดุ

  • B.

   งานก่อสร้างอาคาร

  • C.

   ครุภัณฑ์

  • D.

   ที่ดิน

  Correct Answer
  B. งานก่อสร้างอาคาร
  Explanation
  The correct answer is "งานก่อสร้างอาคาร" (Construction of buildings). This answer is different from the other options because it refers to a specific type of material or item, whereas the other options (วัสดุ - materials, ครุภัณฑ์ - equipment, ที่ดิน - land) are more general categories. The question is asking for the option that is different from the others according to the regulations of the Procurement Act of 2560.

  Rate this question:

 • 4. 

  โรงเรียนเกี่ยวข้องกับคำใในข้อใดมากที่สุดตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560

  • A.

   งานบริการ

  • B.

   อาคาร

  • C.

   สินค้า

  • D.

   การบริหารพัสดุ

  Correct Answer
  B. อาคาร
  Explanation
  According to the regulations of the Ministry of Finance in 2017 (พ.ศ.2560), the management of school assets and procurement falls under the category of "อาคาร" (buildings). Therefore, the answer is "อาคาร".

  Rate this question:

 • 5. 

  ขใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ

  • A.

   การซื้อ

  • B.

   การเก็บ

  • C.

   การยืม

  • D.

   การจำหน่าย

  Correct Answer
  A. การซื้อ
  Explanation
  การซื้อ refers to the process of purchasing goods or services. It involves identifying the need for a certain item, selecting a supplier, negotiating prices, and making the actual purchase. This is a crucial aspect of procurement and supply chain management, which falls under the broader umbrella of material management. Therefore, it is a form of managing resources and can be considered as a part of the overall management of supplies.

  Rate this question:

 • 6. 

  หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด

  • A.

   ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

  • B.

   ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้าอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  • C.

   ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

  • D.

   ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

  Correct Answer
  A. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
  Explanation
  The correct answer is "ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด" because as a procurement officer, it is important to follow the guidelines set by the central pricing committee in determining the average price for procurement. This ensures fairness and transparency in the procurement process and helps to prevent any form of corruption or favoritism. By using the calculated average price, the procurement officer can make informed decisions and select the most cost-effective option for the organization.

  Rate this question:

 • 7. 

  คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติพัสดุฯ พ.ศ.2560

  • A.

   ค.ป.ท.

  • B.

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C.

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน

  • D.

   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

  Correct Answer
  C. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน
  Explanation
  The question asks which committee is not mentioned in the Procurement Act of 2017. The options given are: 1) Committee on Policy for Procurement and Management of State Supplies, 2) Committee for Adjudication of Complaints and Grievances, and 3) Committee on Procurement and Management of State and Private Supplies. The correct answer is the Committee for Adjudication of Complaints and Grievances. This is because the question asks for the committee that is not mentioned in the Procurement Act, and this committee is not mentioned in the given options.

  Rate this question:

 • 8. 

  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคือข้อใด

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   ประธานสภานิติบัญญ้ัติแห่งชาติ

  • C.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  Correct Answer
  C. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง" because according to the question, it asks for the person responsible for the procurement and management of public sector supplies according to the Royal Decree. The Minister of Finance is the government official in charge of managing the country's finances, including procurement and management of public sector supplies.

  Rate this question:

 • 9. 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   ตรวจสอบได้

  • B.

   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • C.

   โปร่งใส

  • D.

   คุ้มค่า

  Correct Answer
  D. คุ้มค่า
  Explanation
  The most important aspect of procurement and supply management for a government agency is that it should be cost-effective. This means that the agency should be able to obtain goods and services at a reasonable price, ensuring that taxpayer money is spent wisely. By prioritizing cost-effectiveness, the agency can maximize the value it gets from its procurement activities and ensure that resources are used efficiently.

  Rate this question:

 • 10. 

  หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตามข้อใดจึงจะเป็นไปตามระเบียบนี้

  • A.

   ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ

  • B.

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด

  • C.

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ

  • D.

   หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

  Correct Answer
  A. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ
  Explanation
  According to the question, the government agencies are required to prepare an annual procurement plan and disclose it publicly. The answer choice "ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ" (Information network system of the Central Accounting Office and government agencies) aligns with this requirement as it mentions the network system of the Central Accounting Office, which is a government agency, and implies the need for procurement planning and disclosure.

  Rate this question:

 • 11. 

  คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมากที่สุด

  • A.

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B.

   คณะกรรมการนโยบาย

  • C.

   คณะกรรมการราคากลาง

  • D.

   คณะกรรมการวินิจฉัย

  Correct Answer
  A. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต" because it directly translates to "Committee on Cooperation to Prevent Corruption" and is the option that is most relevant to the topic of creating a moral agreement. The other options, "คณะกรรมการนโยบาย" (Policy Committee), "คณะกรรมการราคากลาง" (Central Pricing Committee), and "คณะกรรมการวินิจฉัย" (Adjudication Committee), are not specifically related to the concept of creating a moral agreement.

  Rate this question:

 • 12. 

  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน

  • A.

   20 คน นายกรัฐมนตรี

  • B.

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  • C.

   22 คน นายรัฐมนตรี

  • D.

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

  Correct Answer
  D. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
  Explanation
  The correct answer is 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย. This is because the question asks for the number of people who serve as the chairman of the Committee on Procurement Policy and Public Procurement Management in the public sector. The answer states that there are 22 people who hold the position of Minister of Finance or Deputy Minister of Finance appointed by the Minister of Finance.

  Rate this question:

 • 13. 

  สัดส่วนขคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตำแหน่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 11 ต่อ 5-7 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ไม่เกินสองวาระนั้นข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้

  • A.

   สภาวิศวกร

  • B.

   สภาสถาปนิก

  • C.

   Option 3

  • D.

   การคลัง

  Correct Answer
  C. Option 3
  Explanation
  The given question is asking which option is not related to the committee of qualified persons for procurement and public procurement policy and management in the public sector. The options provided are "สภาวิศวกร" (Council of Engineers), "สภาสถาปนิก" (Council of Architects), and "การคลัง" (Treasury). The correct answer is "Option 3" because the committee of qualified persons for procurement and public procurement policy and management is not directly related to the Treasury.

  Rate this question:

 • 14. 

  คณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

  • A.

   คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

  • B.

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C.

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • D.

   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

  Correct Answer
  B. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ". This committee is responsible for setting standards for the work practices and ethics of government officials involved in procurement and public administration. They play a crucial role in ensuring transparency, fairness, and accountability in the procurement process, as well as preventing corruption and misconduct.

  Rate this question:

 • 15. 

  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน ใครเป็นประธาน 

  • A.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B.

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C.

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • D.

   ปลัดกระทรวงพาณิชย์

  Correct Answer
  B. ปลัดกระทรวงการคลัง
  Explanation
  The correct answer is "ปลัดกระทรวงการคลัง" because the question asks for the chairman of the committee. The chairman of the committee is usually the head of the ministry or department that the committee is under, in this case, the Ministry of Finance. Therefore, the correct answer is the head of the Ministry of Finance, which is the "ปลัดกระทรวงการคลัง".

  Rate this question:

 • 16. 

  คณะารราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คน ใครเป็นประธาน

  • A.

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B.

   23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • C.

   22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

  • D.

   23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

  Correct Answer
  B. 23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  Explanation
  The correct answer is 23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง. This is because the question asks for the person who is the head (ประธาน) of the Central Pricing and Registration Committee (คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ). The person who holds this position is the director general (อธิบดี) of the Central Accounting Office (กรมบัญชีกลาง). The answer choice with 23 people and the title of director general matches the requirements of the question.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง

  • A.

   จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B.

   กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง

  • C.

   ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

  • D.

   ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

  Correct Answer
  D. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
  Explanation
  The correct answer is "ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้" (Interpreting and adjudicating disputes regarding compliance with this royal decree). This is not a duty of the Central Committee on Price Administration. The committee's responsibilities include preparing reports for the state policy committee at least once a year, overseeing the establishment of standard criteria and methods for setting central prices, and issuing announcements on setting central prices.

  Rate this question:

 • 18. 

  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ

  • A.

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • B.

   20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • C.

   18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7

  • D.

   23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  Correct Answer
  A. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
  Explanation
  The correct answer is 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7. This means that out of the total 18 members of the committee, the proportion of the Minister of Finance is 7 out of 5-7. This suggests that the Minister of Finance holds a significant position within the committee, as their proportion is higher compared to other positions such as the Minister of Finance Secretary or the Director-General of the Ministry of Finance.

  Rate this question:

 • 19. 

  คณะกรรมการพรณาอุทรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด

  • A.

   22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

  • B.

   22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

  • C.

   18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7

  • D.

   19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

  Correct Answer
  D. 19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7
  Explanation
  The correct answer is 19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7. This is because the question asks for the person who is the chairman of the committee in proportion to the qualified committee members. Among the given options, only the option with 19 people fits this criteria, as it states that there are 8 qualified committee members for every 5-7 people.

  Rate this question:

 • 20. 

  องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐใน พรบ.ฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด

  • A.

   สำนักงบประมาณ

  • B.

   กรมบัญชีกลาง

  • C.

   ค.ป.ท.

  • D.

   ป.ย.ป.

  Correct Answer
  B. กรมบัญชีกลาง
  Explanation
  The correct answer is "กรมบัญชีกลาง" because the question asks for the organization that provides the most support and oversight for procurement and supply management in the public sector, and the Department of Central Accounts is responsible for financial management and accounting in the Thai government, including procurement and supply management.

  Rate this question:

 • 21. 

  ใครเป็นผู้มีอำนาจลประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้

  • A.

   ค.ป.ท.

  • B.

   คณะกรรมการราคากลาง

  • C.

   กรมบัญชีกลาง

  • D.

   สำนักงบประมาณ

  Correct Answer
  B. คณะกรรมการราคากลาง
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการราคากลาง" because according to the question, it is asking who has the authority to declare the registration of entrepreneurs under this law. The correct answer, "คณะกรรมการราคากลาง" refers to the Central Price Committee, which is responsible for regulating and determining prices in various industries in Thailand.

  Rate this question:

 • 22. 

  การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ฉบับนี้มีกี่วิธี

  • A.

   3

  • B.

   5

  • C.

   6

  • D.

   7

  Correct Answer
  A. 3
  Explanation
  The question asks how many methods there are for procurement according to a specific law. The correct answer is 3, but without further context or information about the law in question, it is difficult to provide a detailed explanation. It is possible that the law outlines three specific methods or procedures for procurement, but without more information, a more specific explanation cannot be given.

  Rate this question:

 • 23. 

  ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560

  • A.

   ประกาศราคา

  • B.

   คัดเลือก

  • C.

   เฉพาะเจาะจง

  • D.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  Correct Answer
  A. ประกาศราคา
  Explanation
  ประกาศราคา (price announcement) is not a method of procurement specified in the Public Procurement Act of 2560. The Act defines several methods of procurement, including คัดเลือก (selection), เฉพาะเจาะจง (direct procurement), and ประกาศเชิญชวนทั่วไป (general invitation for bidding). However, price announcement is not mentioned as a valid method of procurement in the Act.

  Rate this question:

 • 24. 

  เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด

  • A.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B.

   ตกลงราคา

  • C.

   คัดเลือก

  • D.

   เฉพาะเจาะจง

  Correct Answer
  C. คัดเลือก
  Explanation
  The correct answer is "คัดเลือก" because it is necessary to select the appropriate supplier or contractor when purchasing directly from overseas or through international organizations. This method ensures that the chosen entity meets the required criteria and can provide the necessary goods or services effectively. The other options, such as "ประกาศเชิญชวนทั่วไป" (general invitation), "ตกลงราคา" (price agreement), and "เฉพาะเจาะจง" (specific targeting), may not be suitable in this context as they do not involve the careful selection process required for international procurement.

  Rate this question:

 • 25. 

  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • A.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B.

   คัดเลือก

  • C.

   เฉพาะเจาะจง

  • D.

   พิเศษ

  Correct Answer
  B. คัดเลือก
  Explanation
  The correct answer is "คัดเลือก" because when dealing with classified or sensitive materials used for government purposes or national security, it is important to carefully select and choose the appropriate individuals or entities that can be trusted. This ensures that only qualified and reliable parties are involved in the procurement process, minimizing the risk of leaks or unauthorized access to confidential information.

  Rate this question:

 • 26. 

  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด

  • A.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B.

   คัดเลือก

  • C.

   เฉพาะเจาะจง

  • D.

   กรณีพิเศษ

  Correct Answer
  C. เฉพาะเจาะจง
  Explanation
  The correct answer is "เฉพาะเจาะจง" because the question is asking about the procurement method to be used for selling goods to government agencies, international organizations, or foreign agencies. The term "เฉพาะเจาะจง" means "specifically targeted" or "specifically selected," indicating that the procurement method should be tailored to meet the specific needs and requirements of the buyer. This suggests that a selective procurement process would be most appropriate in this case.

  Rate this question:

 • 27. 

  สิ่งใดสำญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • A.

   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

  • B.

   ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

  • C.

   บริการหลังการขาย

  • D.

   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

  Correct Answer
  B. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
  Explanation
  The most important consideration in selecting a procurement proposal is the cost of the goods or services throughout their lifespan. This means evaluating not just the initial purchase price, but also the long-term costs associated with using and maintaining the item. By considering the lifespan cost, organizations can make informed decisions that take into account not only the immediate financial impact but also the overall value and sustainability of the procurement.

  Rate this question:

 • 28. 

  การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด

  • A.

   อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา

  • B.

   ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

  • C.

   ได้รับอนุมัติงบประมาณ

  • D.

   ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

  Correct Answer
  B. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
  Explanation
  The correct answer is "ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์" which means "after the expiration of the force majeure period". This means that the signing of the contract can only be done after the force majeure event has ended or after the specified force majeure period has passed.

  Rate this question:

 • 29. 

  กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน

  • A.

   1 ราย

  • B.

   2 ราย

  • C.

   3 ราย

  • D.

   4 ราย

  Correct Answer
  B. 2 ราย
  Explanation
  The correct answer is 2 ราย. This means that if there are only 2 government agencies submitting proposals, it is not considered to have mutual benefits. However, if there are more than 2 government agencies submitting proposals, it can be assumed that there are mutual benefits.

  Rate this question:

 • 30. 

  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด

  • A.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B.

   คัดเลือก

  • C.

   เฉพาะเจาะจง

  • D.

   กรณีพิเศษ

  Correct Answer
  B. คัดเลือก
  Explanation
  The correct answer is "คัดเลือก" because the question states that the government agency invites specific consultants who meet the specified conditions. This implies that the selection process is involved in choosing the consultants, rather than a general invitation or a specific and targeted invitation.

  Rate this question:

 • 31. 

  กรณีนจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด

  • A.

   ราคาต่ำที่สุด

  • B.

   คุณภาพ

  • C.

   คุณภาพและราคา

  • D.

   คุณภาพและบริการ

  Correct Answer
  C. คุณภาพและราคา
  Explanation
  In this scenario, the question is asking for the criteria that should be considered when selecting a consultant for government agencies or complex projects that meet the standards of the state agency. The answer "คุณภาพและราคา" (Quality and Price) is the most suitable option because it suggests that the selection process should prioritize both the quality of the consultant's work and their price. This ensures that the chosen consultant meets the required standards while also providing value for money.

  Rate this question:

 • 32. 

  วิารจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในข้อใดแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป

  • A.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • B.

   คัดเลือก

  • C.

   ประกวดแบบ

  • D.

   เฉพาะเจาจง

  Correct Answer
  C. ประกวดแบบ
  Explanation
  ประกวดแบบ (design competition) is different from the other options because it involves inviting multiple designers or firms to submit their designs or proposals, and then selecting the best one among them. This process allows for a wider range of ideas and creativity compared to the general procurement process, where the client simply selects a contractor or supplier based on predetermined criteria.

  Rate this question:

 • 33. 

  งานางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติได้นั้น ต้องเลือกใช้วิธีจ้างอบบใด

  • A.

   คัดเลือก

  • B.

   เฉพาะเจาะจง

  • C.

   ประกวดแบบ

  • D.

   ประกาศเชิญชวนทั่วไป

  Correct Answer
  B. เฉพาะเจาะจง
  Explanation
  The correct answer is "เฉพาะเจาะจง" because it means specifically selecting or targeting a particular individual or group. In the context of the question, it implies that when designing or controlling construction work that showcases the artistic or architectural value of the nation, it is necessary to specifically select or target individuals or groups with the required expertise or qualifications. This ensures that the work is done by those who are capable of appreciating and preserving the artistic or architectural value.

  Rate this question:

 • 34. 

  การทำสัญญา ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นไปตามที่ใครกำหนด

  • A.

   ค.ป.ท.

  • B.

   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  • C.

   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ

  • D.

   คณะกรรมการราคากลางฯ

  Correct Answer
  B. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  Explanation
  The correct answer is the "คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" because it is the committee responsible for policy-making and procurement management in the public sector. Therefore, any contracts made must comply with the regulations and guidelines set by this committee.

  Rate this question:

 • 35. 

  อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   ร้อยละสิบ

  • B.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

  • C.

   ไม่ต่ำว่าร้อยละห้า

  • D.

   ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
  Explanation
  The correct answer is "ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ" which translates to "not less than 10%". This means that the penalty rate for violating the agreement with a government agency is a minimum of 10%.

  Rate this question:

 • 36. 

  การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด

  • A.

   ค.ป.ท.

  • B.

   คณะกรรมการนโยบายฯ

  • C.

   รัฐมนตรี

  • D.

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  Correct Answer
  C. รัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรี" because according to the given information, the authority to determine the composition, assembly, and duties of the procurement inspection committee is given to the Prime Minister or Deputy Prime Minister who has been assigned.

  Rate this question:

 • 37. 

  กระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   คุณภาพของงาน

  • B.

   แล้วเสร็จตามสัญญา

  • C.

   คุณภาพและความคงทนถาวร

  • D.

   บริการ และคุณภาพ

  Correct Answer
  B. แล้วเสร็จตามสัญญา
  Explanation
  The most important consideration for evaluating a business owner's performance is whether they are able to complete their tasks according to the agreed-upon contract. This indicates that they are reliable and can be trusted to fulfill their obligations. While the other options, such as the quality of work, quality and durability, and service and quality, are also important factors, they are ultimately secondary to the ability to fulfill contractual obligations.

  Rate this question:

 • 38. 

  ใครเป็นผ้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน

  • A.

   ค.ป.ท.

  • B.

   รัฐมนตรี

  • C.

   ปลัดกระทรวง

  • D.

   อธิบดี

  Correct Answer
  C. ปลัดกระทรวง
  Explanation
  ปลัดกระทรวง is the correct answer because they have the authority to order someone to submit a proposal or terminate a contract. In the Thai government system, the ปลัดกระทรวง (Ministerial Permanent Secretary) is the highest-ranking civil servant in a ministry and has the power to make decisions and give orders on behalf of the minister. Therefore, they have the authority to instruct individuals to submit proposals or terminate contracts.

  Rate this question:

 • 39. 

  ข้อใดไม่ใช่การบริหารพัสดุ

  • A.

   การซื้อ

  • B.

   การเก็บ

  • C.

   การบันทึก

  • D.

   การจำหน่าย

  Correct Answer
  A. การซื้อ
  Explanation
  การซื้อ (purchasing) ไม่ใช่การบริหารพัสดุ เนื่องจากการซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตหรือให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดหาพัสดุ แต่การบริหารพัสดุนั้นรวมถึงการเก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งสินค้า การจัดส่งสินค้า และการจำหน่ายสินค้าด้วย

  Rate this question:

 • 40. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560

  • A.

   ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • B.

   หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์

  • C.

   กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ

  • D.

   ให้คณะกรรวพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

  Correct Answer
  D. ให้คณะกรรวพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด
  Explanation
  The correct answer states that the committee must consider and make a decision on the objection within 30 days from receiving the report, and they can extend the deadline for up to 15 days at a time. This is incorrect because according to the พรบ.พัสดุฯ พ.ศ.2560, the committee must consider and make a decision within 30 days from receiving the report, and they can only extend the deadline for up to 15 days once.

  Rate this question:

 • 41. 

  ผูใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด

  • A.

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

  • B.

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท

  • C.

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D.

   จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  C. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Explanation
  The answer states that the person who is responsible or has the authority to carry out procurement or manage supplies must be punished with imprisonment from one to ten years or a fine from twenty thousand to two hundred thousand baht, or both imprisonment and fine.

  Rate this question:

 • 42. 

  เหตุผลสำคัญที่สุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือข้อใด

  • A.

   มาตรฐานเดียวกัน

  • B.

   มาตรฐานกลาง

  • C.

   ธรรมาภิบาล

  • D.

   สร้างความเชื่อมั่น

  Correct Answer
  A. มาตรฐานเดียวกัน
  Explanation
  The most important reason for enacting the Public Procurement and Government Procurement Act B.E. 2560 is to establish uniform standards. This ensures that all government procurement processes and practices adhere to a consistent set of guidelines and regulations. Having uniform standards promotes fairness, transparency, and efficiency in the procurement process, thereby reducing corruption and ensuring accountability. It also enhances trust and confidence in the government's procurement activities among both suppliers and the general public.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 08, 2017
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.