เศรษฐศาสตร์ ม. ๑

40 Kesyon | Attempts: 6336
Share

SettingsSettingsSettings
เศรษฐศาสตร์ ม. ๑ - Quiz

แบบทดสอบรายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 60 นาทีคำแนะนำกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เริ่มทำแบบทดสอบ คลิกคำตอบแล้ว คลิก Submit My Answer เพื่อส่งคำตอบ เมื่อส่งคำตอบข้อสุดท้าย&n bsp; คะแนนของท่านจะปรากฎด้านล่าง


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   วิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในระดับประเทศ

  • B. 

   วิชาที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

  • C. 

   วิชาที่มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิต

  • D. 

   วิชาที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 • 2. 
  ชะเอมและเพื่อนตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

  • B. 

   ภาวะการเป็นผู้นำ

  • C. 

   การติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจ

  • D. 

   นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ

 • 3. 
  เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในข้อใด
  • A. 

   ระดับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนรวม

  • B. 

   การออม การลงทุน การจ้างงาน การคลัง

  • C. 

   ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ

  • D. 

   ส่วนย่อยระดับบุคคลหรือองค์กรธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

 • 4. 
  ข้อความใดสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • A. 

   ผู้ผลิต ผู้บริโภค

  • B. 

   รายได้ประชาชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ

  • C. 

   การกำหนดราคาของสินค้า

  • D. 

   ปัจจัยการผลิต การบริโภค

 • 5. 
  การที่ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดภาวะขาดแคลนจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาใด
  • A. 

   ผลผลิตตกต่ำ

  • B. 

   การเลิกผลิตสินค้า

  • C. 

   ความต้องการสินค้าของมนุษย์มีมากขึ้น

  • D. 

   การแย่งชิงทรัพยากรและการกักตุนสินค้า

 • 6. 
  สภาวะที่ทรัพยากรมีไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ สอดคล้องกับข้อความใด
  • A. 

   ความขาดแคลน

  • B. 

   ทรัพยากรมีน้อย

  • C. 

   ผู้บริโภคมีมาก

  • D. 

   ปัจจัยการผลิต

 • 7. 
  ข้อความเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์  ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หลายฝ่าย

  • B. 

   เศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อรัฐบาลมากกว่าองค์กรอื่น

  • C. 

   ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด คือประชาชน

  • D. 

   ผู้ผลิตเป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรสูงสุด

 • 8. 
  ข้อความเกี่ยวกับการบริโภคข้อใดถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   การซื้อสิ่งของที่จำเป็นมาใช้จ่ายในครัวเรือน

  • B. 

   การใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต

  • C. 

   ความต้องการสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาใช้ในครอบครัว และสำนักงาน

  • D. 

   ความต้องการสินค้าและบริการเพื่อนำมาตอบสนอง การอุปโภคบริโภคของมนุษย์โดยตรง

 • 9. 
  สินค้าในข้อใดเป็นสินค้าประเภทคงทน
  • A. 

   ผัก, ผลไม้

  • B. 

   ปลากระป๋อง

  • C. 

   เครื่องซักผ้า

  • D. 

   เนื้อแดดเดียว

 • 10. 
  “ปีนี้ผลไม้ประเภทลิ้นจี่มีราคาแพงมากกว่าทุกปี เพราะประชาชนทั่วไปนิยมซื้อไปฝากมิตรสหาย” ข้อความนี้ทำให้คาดได้ว่าจะเกิดการกระทำใดต่อมาในปีต่อไป
  • A. 

   เจ้าของสวนมีรายได้มากขึ้น

  • B. 

   แม่ค้าพ่อค้าลิ้นจี่มีกำไรมากขึ้น

  • C. 

   ชาวสวนเพิ่มการปลูกลิ้นจี่มากขึ้น

  • D. 

   เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมรับคนงานมากขึ้น

 • 11. 
  การกำหนดว่าสินค้าชนิดใดควรผลิตออกมาสู่ตลาดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  • A. 

   ผู้ผลิต

  • B. 

   ผู้บริโภค

  • C. 

   ผู้บริการ

  • D. 

   พ่อค้า

 • 12. 
  การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้อีกหน้าหนึ่งนั้น สอดคล้องกับหลักการบริโภคที่ดีในเรื่องใด
  • A. 

   ประหยัด

  • B. 

   ประโยชน์

  • C. 

   คุณภาพ

  • D. 

   คุ้มค่า

 • 13. 
  คณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้สินค้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต   และวันหมดอายุนั้น สอดคล้องกับเรื่องใด
  • A. 

   ประโยชน์

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ราคา

  • D. 

   ความปลอดภัย

 • 14. 
  ถ้านักเรียนจะซื้อกระเป๋าหนังสือ นักเรียนควรเลือกลักษณะของกระเป๋าในข้อใด
  • A. 

   คุณภาพของวัสดุดูแน่นหนา คงทน ราคาปานกลาง

  • B. 

   ราคาถูก เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

  • C. 

   การออกแบบสวยงาม วัสดุทุกอย่างที่ประกอบกระเป๋ามีคุณภาพดี

  • D. 

   รูปทรงของกระเป๋าสวยงาม ราคาเป็นไปตามป้ายที่กำหนด

 • 15. 
  คุณแม่บอกให้กานดาเลือกซื้อขนมที่ใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ แสดงว่าคุณแม่ใช้หลักการบริโภคในเรื่องใด
  • A. 

   คุณภาพของอาหาร

  • B. 

   ราคาขนมจะถูกลง

  • C. 

   ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • D. 

   ความปลอดภัยของร่างกาย

 • 16. 
  การโฆษณาสินค้ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างไร
  • A. 

   ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้น

  • B. 

   ผู้บริโภคเกิดความสนใจในจุดเด่นของสินค้า

  • C. 

   ผู้บริโภครู้ข้อมูลของสินค้า

  • D. 

   ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่โฆษณา

 • 17. 
  ฉัตรชัยสมัครงานเป็นพนักงานการตลาดของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ การเกษตร เขาจึงตัดสินใจซื้อรถยนต์ 1 คัน การกระทำของ ฉัตรชัยสอดคล้องกับปัจจัยการบริโภคในเรื่องใด
  • A. 

   อาชีพ

  • B. 

   รายได้

  • C. 

   คุณประโยชน์

  • D. 

   ความปลอดภัย

 • 18. 
  กมลดื่มไวน์วันละ 1 แก้ว  เพราะคิดว่าจะลดความเสี่ยง  การเกิดโรคหัวใจ  การกระทำของกมลสอดคล้อง กับเรื่องใด
  • A. 

   ความเชื่อ

  • B. 

   ข้อมูลด้านการโภชนาการ

  • C. 

   สถานะทางสังคม

  • D. 

   การประชาสัมพันธ์

 • 19. 
  คนมีรายได้น้อยจะบริโภคสินค้าชนิดใด
  • A. 

   อาหารและเครื่องดื่ม

  • B. 

   สินค้าที่ผลิตในชุมชน

  • C. 

   สินค้าจากโรงงานราคาถูก

  • D. 

   สินค้าที่จำเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต

 • 20. 
  ดาราเลือกรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ แสดงถึงค่านิยม ในข้อใด
  • A. 

   การมีสุขภาพดี

  • B. 

   การประหยัด

  • C. 

   การโฆษณา

  • D. 

   กระแสสังคม

 • 21. 
  เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ก็ควรมีกำลังซื้อสินค้านั้นได้ สอดคล้องกับข้อใด
  • A. 

   อุปสงค์

  • B. 

   อุปทาน

  • C. 

   บริโภค

  • D. 

   กระแสสังคม

 • 22. 
  ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์
  • A. 

   รายได้ ราคาสินค้า รสนิยม

  • B. 

   รายได้ รายจ่าย จำนวนประชากร

  • C. 

   รายได้ รสนิยม จำนวนประชากร

  • D. 

   รสนิยม ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้ผลิต

 • 23. 
  ผู้ผลิตมีความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการในราคาที่สูงในปริมาณที่มากกว่าราคาสินค้าและบริการที่มีราคาต่ำ  สอดคล้องเรื่องใด
  • A. 

   ราคาสินค้า

  • B. 

   กฎของอุปสงค์

  • C. 

   กฎของอุปทาน

  • D. 

   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปทาน

 • 24. 
  ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบของมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  สอดคล้องกับเรื่องใด
  • A. 

   นวัตกรรม

  • B. 

   ทรัพย์สินทางปัญญา

  • C. 

   ปัจจัยของผู้ผลิต

  • D. 

   ทรัพย์สินของผู้ผลิต

 • 25. 
  ข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อม
  • A. 

   แดง เปิดร้านให้เช่าซีดีเถื่อน

  • B. 

   โบ้ท แอบนำเพลงของเบิร์ดมาร้องแล้วบันทึกซีดี

  • C. 

   ชิด ให้ต้นก๊อปปี้หนังซีดีที่ตนซื้อมาจากร้าน

  • D. 

   ชาย ขอยืมหนังสือที่ต่ายซื้อมาจากร้านหนังสือมาถ่ายเอกสารเป็นการประหยัดเงิน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.