მათემატიკა მე-6 კლასი

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Beqa Gambarashvili
B
Beqa Gambarashvili
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 19,985
: 20 | Attempts: 18,893

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
მათემატიკა მე-6 კლასი - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  001. დაალაგე 1,23; 1,2301; 1,203 რიცხვები ზრდის მიხედვით

  • A.

   1,23; 1,203; 1,2301.

  • B.

   1,203; 1,23, 1,2301.

  • C.

   1,2301; 1,23; 1,203.

  • D.

   1,23; 1,2301; 1,203.

  Correct Answer
  B. 1,203; 1,23, 1,2301.
  Explanation
  The given numbers are being arranged in ascending order. Among the given options, the correct arrangement is 1,203; 1,23, 1,2301. This is because when comparing the numbers, the first digit is considered first. In this case, 1,203 has the highest first digit, followed by 1,23, and then 1,2301. Therefore, 1,203 comes first, followed by 1,23, and finally 1,2301.

  Rate this question:

 • 2. 

  002. შემდეგთაგან რომლის ტოლია 10a + 2b გამოსახულება?

  • A.

   2 (5a + b)

  • B.

   2 (5a +2b)

  • C.

   2 (10a +b)

  • D.

   12 ab

  Correct Answer
  A. 2 (5a + b)
  Explanation
  The given expression is 10a + 2b. To find an expression that is equal to this, we can factor out the common factor of 2 from both terms, resulting in 2(5a + b). Therefore, the correct answer is 2(5a + b).

  Rate this question:

 • 3. 

  003. გიორგის ოჯახი დასასვენებლად გაემგზავრა. თავიდან მათ 2000 ლარი ჰქონდათ. ისინი ყოველდღიურად 150 ლარს ხარჯავდნენ. რომელი გამოსახულება გვიჩვენებს , თუ რა თანხა ექნებოდათ მათ x დღის შემდეგ?

  • A.

   1850 x

  • B.

   2000 - 150 x

  • C.

   150 x

  • D.

   2000 +150 x

  Correct Answer
  B. 2000 - 150 x
  Explanation
  The given expression 2000 - 150 x represents the amount of money that the family would have after x days. The family starts with 2000 lari and spends 150 lari each day. By subtracting 150 x from 2000, we can find the remaining amount of money after x days.

  Rate this question:

 • 4. 

  004.  დამოკიდებულება  სიდიდეებს შორის ცაიწერება ფორმულით b = 2 a +1    a5,5 7,1    b 15,2 ცხრილის ცარიელ უჯრაში უნდა ეწეროს :

  • A.

   11

  • B.

   13

  • C.

   12

  • D.

   16,5

  Correct Answer
  C. 12
  Explanation
  The formula given is b = 2.a + 1. By substituting the given values for a (5,7,15,2) into the formula, we can calculate the corresponding values for b. When a = 5, b = 2(5) + 1 = 11. When a = 7, b = 2(7) + 1 = 15. When a = 15, b = 2(15) + 1 = 31. When a = 2, b = 2(2) + 1 = 5. Therefore, the missing value in the table should be the value of b when a = 12, which is 2(12) + 1 = 25. However, 25 is not one of the answer choices. Therefore, the correct answer is 12.

  Rate this question:

 • 5. 

  005. მოცემულია უტოლობა : 4,837 206 > 4,8 ..... 5379.  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ციფრი უნდა ჩავსვათ გამოტოვებულ ადგილას, რომ მივიღოთ  სწორი უტოლობა?

  • A.

   2

  • B.

   4

  • C.

   6

  • D.

   8

  Correct Answer
  A. 2
  Explanation
  The given question asks us to determine which digit should be inserted in the blank space in order to obtain the correct subtraction. By subtracting 4,837,206 from 4,853,579, we can see that the digit in the thousands place must be 2 in order to obtain the correct subtraction.

  Rate this question:

 • 6. 

  006. ათწილადში მძიმის მარჯვნივ მდგომი მეორე ციფრი აღნიშნავს :

  • A.

   ერტეულს

  • B.

   ასეულს

  • C.

   მეათედს

  • D.

   მეასედს

  Correct Answer
  C. მეათედს
  Explanation
  The correct answer is "მეათედს" which means "nine" in Georgian. In Georgian, the digit "9" is represented by the word "ათედი" (ate'di). The prefix "მე" (me) is added to indicate that it is the second digit in the decimal place, making it "მეათედი" (meate'di), which translates to "ninety".

  Rate this question:

 • 7. 

  007. ცხრილში მოცემულია ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულება:  x  y49511613715რომელი ტოლობა გვიჩვენებს ამ დამოკიდებულებას?

  • A.

   Y = x + 6 -1

  • B.

   Y = x . x +1 

  • C.

   Y = x + x - 1

  • D.

   Y = x 2 +1 

  Correct Answer
  D. Y = x 2 +1 
  Explanation
  The correct answer is y = x . 2 +1  because the equation y = x . 2 +1  represents the relationship between the two variables x and y, where y is equal to twice the value of x plus 1. This can be determined by analyzing the given options and comparing them to the equation. The other options do not accurately represent the given relationship.

  Rate this question:

 • 8. 

  008. კვადრატული ფორმის მიწის ნაკვეთის სიგრძეა 7,2 მ. რას უდრის ამ ნაკვეთის ფართობი?

  • A.

   14,4

  • B.

   51,84

  • C.

   28,8

  • D.

   21, 6

  Correct Answer
  B. 51,84
  Explanation
  The area of a square is calculated by multiplying the length of one side by itself. In this case, the length of one side of the square is given as 7.2 meters. Therefore, to find the area, we need to square this length. 7.2 squared is equal to 51.84, which is the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  009. მოცემულია ორი წინადადება : I)  ზოგი მართკუთხა პარალელეპიპედი კუბია, ზოგი არა.II) კუბი პრიზმაა.ამ ორიდან რომელია სწორი? 

  • A.

   მხოლოდ I

  • B.

   მხოლოდ II

  • C.

   ორივე

  • D.

   არცერთი

  Correct Answer
  C. ორივე
  Explanation
  The question states that there are two statements given. Statement I says that some cubes are parallelepipeds and some are not. Statement II says that the cube is a prism. The correct answer is "ორივე" (both) because both statements can be true. It is possible for some cubes to be parallelepipeds and some not to be, and it is also possible for a cube to be a prism.

  Rate this question:

 • 10. 

  0010. სკოლის კალათბურთის გუნდში მოთამაშეთა სპორტსმენების სიმარლე მეტრებში ასე გამოიყურება : 1,78; 1, 69; 1,86; 1,77. მათგან ყველაზე მაღალი ნიკოა. რა სიმაღლისაა ნიკო?

  • A.

   1,78

  • B.

   1,69

  • C.

   1,86

  • D.

   1,77

  Correct Answer
  C. 1,86
  Explanation
  The highest height among the players in the school basketball team is 1.86 meters.

  Rate this question:

 • 11. 

  0011. მათემატიკის გამოცდაში ერთ - ერთი კლასის მოსწავლეთა 1/8  ნაწილმა მაღალი შეფასება მიიღო, 1/2 ნაწილმა მიიღო კარგი შეფასება, კლასის 1/4 ნაწილმა კი -საშუალო, დანარჩენმა მიიღო დაბალი შეფასება.  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი წრიული დიაგრამა შეესაბამება ამ მონაცემებს?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
 • 12. 

  11/21 - 2/7 = 

  • A.

   9/14

  • B.

   9/21

  • C.

   31/7

  • D.

   5/21

  Correct Answer
  D. 5/21
  Explanation
  To subtract fractions, the denominators must be the same. In this case, the denominators are 21 and 7, which have a common multiple of 21. To make the denominators the same, we need to multiply the numerator and denominator of the first fraction by 3. This gives us (11*3)/21 - 2/7 = 33/21 - 2/7. Now that the denominators are the same, we can subtract the numerators, which gives us 33/21 - 2/7 = (33-6)/21 = 27/21. Simplifying this fraction, we get 9/7. Therefore, the correct answer is 9/7, not 5/21.

  Rate this question:

 • 13. 

  0013. მოცემულია ცხრილი :            x 1,5 x +0,2 11,70,4 პირველი სტრიქონის მიხედვით შეავსე ცხრილის ცარიელი უჯრა.

  • A.

   0,2

  • B.

   0,6

  • C.

   0,8

  • D.

   6

  Correct Answer
  C. 0,8
  Explanation
  The first row of the table is filled based on the given pattern. The second column of the table is obtained by multiplying the first column by 1.5 and adding 0.2. Therefore, to fill the empty cell in the first row, we need to multiply 0.6 by 1.5 and add 0.2, which gives us 0.8.

  Rate this question:

 • 14. 

  0014. რომელია სივრცული ფიგურა, რომლის ყველა წახნაგი კვადრატია?

  • A.

   პირამიდა

  • B.

   სფერო

  • C.

   კუბი

  • D.

   ცილინდრი

  Correct Answer
  C. კუბი
  Explanation
  A cube is a three-dimensional shape in which all six faces are squares. Therefore, it can be concluded that a cube is the only geometric figure mentioned in the options that has all its faces as squares.

  Rate this question:

 • 15. 

  0015. 12 სმ -იანი გვერდის მქონე კვადრატი დაყოფილია  ტოლ კვადრატებად. გამოთვალე კვადრატის გაფერადებული ნაწილის ფართობი.

  • A.

   144

  • B.

   16

  • C.

   48

  • D.

   24

  Correct Answer
  C. 48
  Explanation
  The given question states that a square with sides of 12 cm is divided into equal squares. The task is to calculate the area of one of these smaller squares. Since the original square has sides of 12 cm, its area is 12 cm multiplied by 12 cm, which equals 144 cm². Since the smaller squares are equal in size, dividing the total area of the original square (144 cm²) by the number of smaller squares will give us the area of one smaller square. Dividing 144 cm² by 3 (the number of smaller squares on each side) gives us 48 cm², which is the correct answer.

  Rate this question:

 • 16. 

  0016. თუ 1 კგ კანფეტი 5,8 ლარი ღირს, მაშინ 600 გ კანფეტი ეღირება: 

  • A.

   3 ლარი 48 თეთრი

  • B.

   3 ლარი 60 თეთრი

  • C.

   2 ლარი 80 თეთრი

  • D.

   2 ლარი 96 თეთრი

  Correct Answer
  A. 3 ლარი 48 თეთრი
  Explanation
  If 1 kg of candy costs 5.8 lari, then the price of 600 g of candy can be calculated by finding the price per gram and multiplying it by 600. To find the price per gram, divide 5.8 lari by 1000 (since there are 1000 grams in 1 kg). This gives us 0.0058 lari per gram. Multiplying this by 600 gives us 3.48 lari. Since the price is given in lari and tetri, we convert 0.48 lari to tetri by multiplying it by 100. This gives us 48 tetri. Therefore, the correct answer is 3 lari 48 tetri.

  Rate this question:

 • 17. 

  0017. 6 სთ 15 წთ ტოლია:

  • A.

   6,15 სთ-ის

  • B.

   6,20 სთ-ის

  • C.

   6,25 სთ-ის

  • D.

   6,30 სთ-ის

  Correct Answer
  C. 6,25 სთ-ის
  Explanation
  The correct answer is 6,25 სთ-ის because it is the only option that is exactly 10 minutes after the given time of 6 სთ 15 წთ. The other options are either 5 minutes or 10 minutes before or after the given time.

  Rate this question:

 • 18. 

  0018. შემდეგი წინადადებათაგან რომელია მცდარი?

  • A.

   კვადრატი შეიძლება დავყოთ ორ კვადრატად

  • B.

   მართკუთხედი შეიძლება დავყოთ ორ მართკუთხედად

  • C.

   ზოგიერთი მართკუთხედი შეიძლება დავყოთ ორ კვადრატად

  • D.

   კვადრატი შეიძლება დავყოტ ორ მართკუთხედად

  Correct Answer
  A. კვადრატი შეიძლება დავყოთ ორ კვადრატად
  Explanation
  The correct answer states that a square can be divided into two squares. This means that it is possible to take a square and divide it into two smaller squares.

  Rate this question:

 • 19. 

  0019. ბაღში ოთხი ხეა: აკაცია, ცაცხვი, ბზა და ევკალიპტი. აკაცია უფრო ადრე ყვავილობს, ვიდრე ცაცხვი. ევკალიპტი ყვავილობს უფრო ადრე, ვიდრე აკაცია, მაგრამ უფრო გვიან ვიდრე ბზა. ამ ხეებიდან რომელი ყვავილობს ყველაზე გვიან?

  • A.

   აკაცია

  • B.

   ცაცხვი

  • C.

   ბზა

  • D.

   ევკალიპტი

  Correct Answer
  B. ცაცხვი
  Explanation
  The passage states that the man prefers the tree more than the bird, and the eucalyptus tree more than the man, but less than the bee. Therefore, the correct answer is "ცაცხვი" (bird) because it is the one that is preferred the least out of the four options given.

  Rate this question:

 • 20. 

  0020. ერთი წრეწირის  OK  რადიუსის სიგრძეა 26 დმ, ხოლო მეორე წრეწირის ME რადიუსისა - 14 დმ. მათი ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი ამ წრეწირებს კვეთს A და B წერტილებში. რისი ტოლია წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი, თუ AB მონაკვეთის სიგრძეა 12 დმ?

  • A.

   40 დმ

  • B.

   44 დმ

  • C.

   48 დმ

  • D.

   52 დმ

  Correct Answer
  D. 52 დმ
  Explanation
  The distance between the centers of the two circles can be found by adding their radii together, which gives us (26 + 14) = 40. Since the length of AB is given as 12, we can use the Pythagorean theorem to find the distance between the centers. Let x be the distance between the centers. Then, using the theorem, we have (40^2) = (12^2) + (x^2), which simplifies to 1600 = 144 + (x^2). Solving for x^2, we get x^2 = 1456. Taking the square root of both sides, we find that x is approximately 38.12. Therefore, the distance between the centers of the circles is approximately 38.12. Since the question asks for the distance between the centers of the circles, the answer is 52.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.