Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο - Φυσική Γ' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 142,728
: 39 | Attempts: 4,072

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Φυσική Γ ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Αν πλησιάσουμε έναν μαγνήτη στο σφαιρίδιο ηλεκτρικού εκκρεμούς, ο μαγνήτης θα απωθήσει το σφαιρίδιο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι μαγνητικές δυνάμεις ασκούνται μόνο σε σιδηρομαγνητικά υλικά, δηλαδή υλικά που περιέχουν σίδηρο, νικέλιο ή κοβάλτιο.

  Rate this question:

 • 2. 

  Δύο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε επαφή μεταξύ τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται και από απόσταση.

  Rate this question:

 • 3. 

  Υπάρχουν περισσότερα από δύο διαφορετικά είδη φορτίου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Υπάρχουν δύο είδη φορτίου, το θετικό και το αρνητικό φορτίο.

  Rate this question:

 • 4. 

  Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα και μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα. Αν πλησιάσουμε τη μία ράβδο στην άλλη, τότε:

  • A.

   θα έλκονται

  • B.

   θα απωθούνται

  • C.

   τίποτε από τα παραπάνω

  Correct Answer
  A. θα έλκονται
  Explanation
  Η γυάλινη ράβδος φορτίζεται θετικά, ενώ η πλαστική φορτίζεται αρνητικά. Τα φορτία διαφορετικού είδους έλκονται.

  Rate this question:

 • 5. 

  Όταν δύο σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1= + 4μC και q2= - 4μC, το συνολικό τους φορτίο είναι:

  • A.

   Qολ= + 8μC                  

  • B.

   Qολ= - 8μC                  

  • C.

   Qολ= 0

  Correct Answer
  C. Qολ= 0
  Explanation
  qολ= q1 + q2 = +4μC - 4μC = 0

  Rate this question:

 • 6. 

  Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων είναι:

  • A.

   ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στους πυρήνες των ατόμων

  • B.

   ηλεκτρόνια που βρίσκονται πολύ κοντά στους πυρήνες των ατόμων και κινούνται γύρω από αυτούς με μεγάλη ταχύτητα

  • C.

   ηλεκτρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα άτομα και κινούνται άτακτα σε όλη την έκταση του μετάλλου

  • D.

   ηλεκτρόνια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο

  Correct Answer
  C. ηλεκτρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα άτομα και κινούνται άτακτα σε όλη την έκταση του μετάλλου
  Explanation
  The correct answer is "ηλεκτρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα άτομα και κινούνται άτακτα σε όλη την έκταση του μετάλλου." This answer describes free electrons, which are electrons that have been released from their atoms and move randomly throughout the metal.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ένα αρνητικά φορτισμένο αντικείμενο έχει φορτίο – 2 . 10-6 C. Για να γίνει το αντικείμενο αυτό ηλεκτρικά ουδέτερο απαιτούνται    + 2 . 10-6 C θετικού φορτίου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Για να γίνει ηλεκτρικά ουδέτερο πρέπει qολ = 0. Εδώ qολ= – 2 . 10-6 C + 2 . 10-6 C = 0.

  Rate this question:

 • 8. 

  Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1= - 1 μC και q2= + 100 nC βρίσκονται σε απόσταση r = 3m μεταξύ τους μέσα στον αέρα. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται κάθε σφαίρα από την άλλη. Δίνεται: Κ = 9 . 109 Νm2/C2

  • A.

   10+11 N

  • B.

   10-4 N

  • C.

   3 . 10-4 N

  Correct Answer
  B. 10-4 N
  Explanation
  F=Kq1.q2/r2=10-4 N

  Rate this question:

 • 9. 

  Τρία σώματα έχουν φορτία q1= + 2.10-7 C, q2= - 0,2 μC και q3= + 2.10nC. Το συνολικό φορτίο των σωμάτων αυτών είναι:

  • A.

   + 2.10-6 C

  • B.

   + 21,8 10-6 C

  • C.

   + 2,4 .10-6 C

  Correct Answer
  A. + 2.10-6 C
  Explanation
  Το συνολικό άθροισμα των σωμάτων ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των φορτίων τους, δηλαδή q=q1+ q2+q3 . Προσοχή στις μονάδες και τα πρόσημα.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται θετικά διότι:

  • A.

   Πήρε φορτισμένα σωματίδια από την ατμόσφαιρα.

  • B.

   Μεταφέρθηκαν πρωτόνια από το ύφασμα στη ράβδο.

  • C.

   Μεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από τη ράβδο στο ύφασμα.

  • D.

   Τα ηλεκτρόνια της ράβδου λόγω τριβής μετατράπηκαν σε πρωτόνια.

  Correct Answer
  C. Μεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από τη ράβδο στο ύφασμα.
  Explanation
  Στην ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το ένα σώμα στο άλλο. Όταν ένα σώμα έχει θετικό φορτίο σημαίνει ότι έχει έλλειμμα ηλεκτρονίων.

  Rate this question:

 • 11. 

  Τα νετρόνια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 12. 

  Το πρωτόνιο έχει διπλάσιο φορτίο από το ηλεκτρόνιο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο έχουν αντίθετα φορτία ίδιου μεγέθους. Το πρωτόνιο έχει φορτίο +1,6.10-19 C ενώ το ηλεκτρόνιο -1,6.10-19 C.

  Rate this question:

 • 13. 

  Σε ένα θετικό ιόν ενός ατόμου έχουν φύγει ηλεκτρόνια από το άτομο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Στο θετικό ιόν, το πλήθος των πρωτονίων είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των ηλεκτρονίων.

  Rate this question:

 • 14. 

  Σε ένα ουδέτερο άτομο τα πρωτόνια είναι περισσότερα από τα ηλεκτρόνια. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στο ουδέτερο άτομο, το πλήθος των πρωτονίων είναι ίσο με το πλήθος των ηλεκτρονίων.

  Rate this question:

 • 15. 

  Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φορτισμένου σώματος μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φορτισμένου σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους φορτίου του ηλεκτρονίου (κβάντωση).

  Rate this question:

 • 16. 

   Όταν δύο αφόρτιστα σώματα τρίβονται μεταξύ τους αποκτούν το ίδιο είδος φορτίου. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στην ηλέκτριση με τριβή, τα σώματα αποκτούν ίσα και αντίθετα φορτία.

  Rate this question:

 • 17. 

  Το μέτρο της δύναμης Coulomb είναι αντιστρόφως ανάλογο

  • A.

   του τετραγώνου της απόστασης μεταξύ των φορτίων

  • B.

   του γινομένου των δύο φορτίων

  • C.

   της απόστασης μεταξύ των φορτίων

  Correct Answer
  A. του τετραγώνου της απόστασης μεταξύ των φορτίων
  Explanation
  Απαντάω έχοντας υπόψη το νόμο του Coulomb  F=Kq1.q2/r2. 

  Rate this question:

 • 18. 

  Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σημειακών φορτίων τριπλασιάζεται όταν:

  • A.

   Τριπλασιάσουμε το ένα από τα δύο φορτία

  • B.

   Τριπλασιάσουμε και τα δύο φορτία

  • C.

   Τριπλασιάσουμε την απόστασή τους

  Correct Answer
  A. Τριπλασιάσουμε το ένα από τα δύο φορτία
  Explanation
  Η δύναμη Coulomb είναι ανάλογη του γινομένου των δύο φορτίων.

  Rate this question:

 • 19. 

  Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σημειακών φορτίων υποτετραπλασιάζεται όταν:

  • A.

   Υποτετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

  • B.

   Διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

  • C.

   Τετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

  Correct Answer
  B. Διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση
  Explanation
  Η δύναμη Coulomb είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των δύο φορτίων.

  Rate this question:

 • 20. 

  Η δύναμη Coulomb με την οποία αλληλεπιδρούν δύο μεταλλικές σφαίρες (Α) και (Β) έχει μέτρο F, όταν έχουν φορτία qΑ ,qΒ αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r. Αν διπλασιάσουμε το φορτίο της σφαίρας (Β) και διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση, το μέτρο της δύναμης Coulomb θα:  

  • A.

   μένει το ίδιο

  • B.

   διπλασιάζεται

  • C.

   υποδιπλασιάζεται

  • D.

   τετραπλασιάζεται

  Correct Answer
  C. υποδιπλασιάζεται
  Explanation
  Η δύναμη Coulomb είναι ανάλογη του γινομένου των δύο φορτίων αλλά και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόσταση.

  Rate this question:

 • 21. 

  Δύο φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) έχουν φορτία q1 ,q2 αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r. Αν q1>q2, το μέτρο της  δύναμης Coulomb που ασκεί η σφαίρα (1) στη (2) είναι: 

  • A.

   μεγαλύτερο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1)

  • B.

   μικρότερο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1)

  • C.

   ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1)

  Correct Answer
  C. ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1)
  Explanation
  Νόμος δράσης-αντίδρασης.

  Rate this question:

 • 22. 

  Όταν τρίβουμε ένα πλαστικό καλαμάκι με μάλλινο ύφασμα, τότε:

  • A.

   προστίθενται θετικά φορτία στο καλαμάκι

  • B.

   μεταφέρονται ηλεκτρόνια στο μάλλινο ύφασμα

  • C.

   μεταφέρονται ηλεκτρόνια στο πλαστικό καλαμάκι

  • D.

   τα αρνητικά του φορτία μετατρέπονται σε θετικά

  Correct Answer
  C. μεταφέρονται ηλεκτρόνια στο πλαστικό καλαμάκι
  Explanation
  Το πλαστικό αποκτά αρνητικό φορτίο με την τριβή του με μάλλινο ύφασμα, άρα προσλαμβάνει ηλεκτρόνια.

  Rate this question:

 • 23. 

  Η φόρτιση με τριβή επιτυγχάνεται με μεταφορά:

  • A.

   πρωτονίων και ηλεκτρονίων

  • B.

   μόνο νετρονίων

  • C.

   μόνο πρωτονίων

  • D.

   μόνο ηλεκτρονίων

  Correct Answer
  D. μόνο ηλεκτρονίων
  Explanation
  Τα πρωτόνια και τα νετρόνια συγκρατούνται με ισχυρές δυνάμεις στον πυρήνα των ατόμων. Μόνο τα ηλεκτρόνια μπορούν να αποσπαστούν.

  Rate this question:

 • 24. 

  Η φράση "το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντωμένο" σημαίνει ότι:

  • A.

   το ηλεκτρικό φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας στοιχειώδους ποσότητας ηλεκτρικού φορτίου.

  • B.

   το φορτίο υπάρχει σε συνεχείς ποσότητες.

  • C.

   υπάρχει μια μέγιστη τιμή ηλεκτρικού φορτίου στη φύση.

  • D.

   η τιμή του ηλεκτρικού φορτίου παίρνει όλες τις πραγματικές τιμές.

  Correct Answer
  A. το ηλεκτρικό φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας στοιχειώδους ποσότητας ηλεκτρικού φορτίου.
  Explanation
  Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φορτισμένου σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους φορτίου του ηλεκτρονίου (κβάντωση).

  Rate this question:

 • 25. 

  Πλησιάζουμε ένα σώμα στο αφόρτιστο σφαιρίδιο του ηλεκτρικού εκκρεμούς και βλέπουμε ότι το σώμα έλκει το σφαιρίδιο. Το σώμα είναι μαγνητισμένο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ηλεκτρικό εκκρεμές μας δείχνει αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ποιο από τα παρακάτω φαινόμενα δεν είναι ηλεκτρικό;

  • A.

   Το τίναγμα που νιώθουμε μερικές φορές όταν αγγίζουμε ένα αυτοκίνητο.

  • B.

   Η έλξη μικρών αντικειμένων από πλαστικό στυλό που έχουμε τρίψει στο πουλόβερ μας.

  • C.

   Ο προσανατολισμός της μαγνητικής βελόνας στη διεύθυνση Βορράς -Νότος.

  • D.

   Τα μικρά τριξίματα (κτύποι) που ακούγονται μερικές φορές, όταν βγάζουμε ένα μάλλινο πουλόβερ.

  Correct Answer
  C. Ο προσανατολισμός της μαγνητικής βελόνας στη διεύθυνση Βορράς -Νότος.
  Explanation
  Ο προσανατολισμός της μαγνητικής βελόνας είναι μαγνητικό φαινόμενο.

  Rate this question:

 • 27. 

  Μια ράβδος από πλαστικό είναι αρνητικά φορτισμένη. Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από πρωτόνια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ένα σώμα αρνητικά φορτισμένο έχει περίσσια ηλεκτρονίων οπότε υπερισχύει το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων.

  Rate this question:

 • 28. 

  Το ηλεκτρικό εκκρεμές είναι όργανο με το οποίο ελέγχουμε αν ένα σώμα είναι μαγνήτης ή όχι.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ηλεκτρικό εκκρεμές είναι όργανο με το οποίο ανιχνεύουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ή όχι.

  Rate this question:

 • 29. 

  Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων που:

  • A.

   έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία

  • B.

   έχουν το ίδιο ηλεκτρικό φορτίο

  • C.

   δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο

  Correct Answer
  A. έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία
  Explanation
  Τα φορτία των πρωτονίων και ηλεκτρονίων, όντας αντίθετα, αλληλοεξουδετερώνονται και έτσι το άτομο έχει συνολικά φορτίο μηδέν.

  Rate this question:

 • 30. 

  Δύο μονωμένες μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία + 2 μC και + 3 μC αντίστοιχα. Τις φέρνουμε σε επαφή και τις απομακρύνουμε, προσέχοντας να παραμένουν ηλεκτρικά απομονωμένες από το περιβάλλον τους. Μετά την επαφή τους οι σφαίρες έχουν φορτία αντίστοιχα:

  • A.

   + 5 μC και + 1 μC

  • B.

   - 2 μC και + 2 μC

  • C.

   + 3 μC και + 3 μC

  • D.

   + 1 μC και + 4 μC

  Correct Answer
  D. + 1 μC και + 4 μC
  Explanation
  Από αρχή διατήρησης φορτίου το συνολικό φορτίο διατηρείται σταθερό. Άρα το φορτίο των δύο σφαιρών πριν την επαφή πρέπει να ισούται με το φορτίο των δύο σφαιρών μετά την επαφή τους.

  Rate this question:

 • 31. 

  Για να διαπιστώσουμε ότι σε κάποιο σημείο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, πρέπει στο σημείο αυτό να φέρουμε ένα αφόρτιστο σώμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Πρέπει στο σημείο αυτό να φέρουμε ένα φορτισμένο σώμα.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ηλεκτρικό πεδίο είναι η περιοχή του χώρου που ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτισμένα σώματα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 33. 

  Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτισμένα σώματα είναι:

  • A.

   αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόσταση

  • B.

   ανάλογο του γινομένου των τετραγώνων των φορτίων τους

  • C.

   αντιστρόφως ανάλογο της μεταξύ τους απόστασης

  • D.

   ανάλογο του γινομένου των φορτίων τους

  Correct Answer(s)
  A. αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόσταση
  D. ανάλογο του γινομένου των φορτίων τους
  Explanation
  The correct answer is "αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόσταση, ανάλογο του γινομένου των φορτίων τους". This means that the force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them and directly proportional to the product of their charges. This is known as Coulomb's law, which describes the electrostatic force between charged objects.

  Rate this question:

 • 34. 

  Τρίβουμε μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα. Το φορτίο που αποκτά η ράβδος είναι q1=-6,4.10-17 C. Πόσα ηλεκτρόνια έδωσε το ύφασμα στην πλαστική ράβδο; Δίνεται: qe=-1,6.10-19 C

  • A.

   Ν= 4 10-2 ηλεκτρόνια

  • B.

   Ν= 4 10-36 ηλεκτρόνια

  • C.

   Ν= 4 102 ηλεκτρόνια

  Correct Answer
  C. Ν= 4 102 ηλεκτρόνια
  Explanation
  Υπολογίζουμε χρησιμοποιώντας τον ορισμό της κβάντωσης, δηλαδή έχουμε q1=Ν.qe. Προσοχή στις δυνάμεις.

  Rate this question:

 • 35. 

  Το σχήμα δείχνει δύο σφαιρίδια από φελιζόλ κρεμασμένα με μεταξωτή κλωστή το ένα δίπλα στο άλλο. Τα σφαιρίδια:

  • A.

   Έχουν όμοια φορτία

  • B.

   Έχουν αντίθετα φορτία

  • C.

   Είναι αφόρτιστα

  Correct Answer
  A. Έχουν όμοια φορτία
  Explanation
  Τα όμοια φορτία απωθούνται.

  Rate this question:

 • 36. 

  Το σχήμα δείχνει δύο σφαιρίδια από φελιζόλ κρεμασμένα με μεταξωτή κλωστή το ένα δίπλα στο άλλο. Τα σφαιρίδια:

  • A.

   Έχουν όμοια φορτία

  • B.

   Έχουν αντίθετα φορτία

  • C.

   Είναι αφόρτιστα

  Correct Answer
  C. Είναι αφόρτιστα
  Explanation
  Τα σφαιρίδια δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (ούτε έλκονται ούτε απωθούνται).

  Rate this question:

 • 37. 

  Δύο ίδιες μεταλλικές σφαίρες Α και Β βρίσκονται στον αέρα και είναι φορτισμένες με φορτία qA= + 40 μC και qΒ= + 20 μC αντίστοιχα. Αν τα κέντρα των σφαιρών είναι σε απόσταση r = 3 m μεταξύ τους, η μεταξύ των σφαιρών απωστική δύναμη είναι:

  • A.

   2,4 Ν

  • B.

   8.1011 Ν

  • C.

   0,8 Ν

  • D.

   Answer option 4

  Correct Answer
  C. 0,8 Ν
  Explanation
  Υπολογίζω χρησιμοποιώντας το νόμο του Coulomb F=Kq1.q2/r2=0,8 N.
  Προσοχή 1μC = 10-6 C.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 13, 2013
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.