Διατήρηση και συνέχεια της ζωής - Βιολογία Γ' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 60 | Attempts: 3,722

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
   -

Βιολογία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Η παρουσία του χρωμοσώματος Υ καθορίζει το θηλυκό φύλο στον άνθρωπο.                            

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η παρουσία του χρωμοσώματος Υ καθορίζει το αρσενικό φύλο στον άνθρωπο.

  Rate this question:

 • 2. 

  Με μείωση διαιρούνται τα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Με μείωση διαιρούνται τα γεννητικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.

  Rate this question:

 • 3. 

  Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η γουανίνη είναι συμπληρωματική με:

  • A.

   τη αδενίνη

  • B.

   την κυτοσίνη

  • C.

   τη θυμίνη

  • D.

   την ουρακίλη

  Correct Answer
  B. την κυτοσίνη
  Explanation
  Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η γουανίνη είναι συμπληρωματική με την κυτοσίνη και η αδενίνη με την θυμίνη.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η μείωση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, στην πρώτη μειωτική διαίρεση και στη δεύτερη μειωτική διαίρεση. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 105

  Rate this question:

 • 5. 

  Όταν οι γονείς που διασταυρωθούν είναι ομόζυγοι και διαφέρουν μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, τα άτομα που προκύπτουν από την διασταύρωση είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 109

  Rate this question:

 • 6. 

  Μεταλλαξογόνοι παράγοντες είναι:

  • A.

   χημικές ουσίες

  • B.

   ακτινοβολίες

  • C.

   φυσικά φαινόμενα

  Correct Answer(s)
  A. χημικές ουσίες
  B. ακτινοβολίες
  Explanation
  Σελ. 111

  Rate this question:

 • 7. 

  Στην έκφραση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού σημαντικό ρόλο, παίζουν τα γόνιδια και το περιβάλλον.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 96

  Rate this question:

 • 8. 

  Ο καρυότυπος βοηθάει στην μελέτη των ομόλογων χρωμοσωμάτων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 96

  Rate this question:

 • 9. 

  Κάθε σωματικό κύτταρο ενός άντρα περιέχει ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 97

  Rate this question:

 • 10. 

  Στην πρωτεινοσύνθεση συμμετέχουν:

  • A.

   MRNA

  • B.

   TRNA

  • C.

   RRNA

  Correct Answer(s)
  A. MRNA
  B. TRNA
  C. RRNA
  Explanation
  Σελ. 101

  Rate this question:

 • 11. 

  Η μεταγραφή βοηθάει, κατά τη διαίρεση ενός κυττάρου, να προκύψουν θυγατρικά κύτταρα με τις ίδιες πληροφορίες. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η αντιγραφή είναι αυτή που βοηθάει κατά τη διαίρεση να προκύψουν ίδια θυγατρικά κύτταρα.

  Rate this question:

 • 12. 

  Η αδενίνη είναι συμπληρωματική της θυμίνης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 99

  Rate this question:

 • 13. 

  Το DNA είναι μονόκλωνο και το RNA είναι δίκλωνο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ανάποδο ισχύει. Δηλαδή το DNA είναι δίκλωνο και το RNA μονόκλωνο.

  Rate this question:

 • 14. 

  Τα Ριβονουκλεοτίδια που δομούν το RNA είναι:

  • A.

   Η αδενίνη

  • B.

   Η θυμίνη

  • C.

   Η γουανίνη

  • D.

   Η ουρακίλη

  • E.

   Η κυτοσίνη

  Correct Answer(s)
  A. Η αδενίνη
  C. Η γουανίνη
  D. Η ουρακίλη
  E. Η κυτοσίνη
  Explanation
  Σελ. 99

  Rate this question:

 • 15. 

  Στο τέλος της αντιγραφής, το κάθε δίκλωνο μόριο αποτελείται από μια παλιά και μια νέα αλυσίδα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 100

  Rate this question:

 • 16. 

  Κατά τη μεταγραφή συνθέτονται:

  • A.

   MRNA

  • B.

   TRNA

  • C.

   RRNA

  Correct Answer
  A. MRNA
  Explanation
  Σελ. 101

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα κατάλληλα μόρια rRNA που είναι συμπληρωματικά με το mRNA, μεταφέρουν στο ριβόσωμα συγκεκριμένα αμινοξέα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα κατάλληλα μόρια είναι τα tRNA (μεταφορικά) και όχι τα rRNA (ριβοσωμικά).

  Rate this question:

 • 18. 

  Υπεύθυνος για την ροή της γενετικής πληροφορίας είναι ο Κεντρικός Κανόνας της Βιολογίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας είναι υπεύθυνο για την ροή της γενετικής πληροφορίας.

  Rate this question:

 • 19. 

  Το rRNA αποτελεί συστατικό του ριβοσώματος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 101

  Rate this question:

 • 20. 

  Το tRNA μεταφέρει την γενετική πληροφορία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το mRNA μεταφέρει την γενετική πληροφορία.

  Rate this question:

 • 21. 

  Στους διπλοειδείς οργανισμούς τα χρωμοσώματα είναι ανα δύο ίδια. Το ζευγάρι των ίδιων χρωμοσωμάτων ονομάζονται:

  • A.

   Ισότιμα

  • B.

   Επικρατή

  • C.

   Ομόλογα

  • D.

   Φυλετικά

  Correct Answer
  C. Ομόλογα
  Explanation
  Σελ. 96

  Rate this question:

 • 22. 

  Ο άνθρωπος έχει __ ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων.

  • A.

   23

  • B.

   82

  • C.

   22

  • D.

   46

  Correct Answer
  C. 22
  Explanation
  Σελ. 97

  Rate this question:

 • 23. 

  Ένα τμήμα αλυσίδας DNA περιέχει 40% θυμίνη. Ποια θα είναι η αναλογία της αζωτούχου βάσης αδενίνης στο τμήμα αυτό;

  • A.

   80%

  • B.

   20%

  • C.

   40%

  • D.

   50%

  Correct Answer
  C. 40%
  Explanation
  Εφόσον η θυμίνη είναι συμπληρωματική με την αδενίνη σε ένα τμήμα DNA, τότε ότι ποσοστό υπάρχει για την μια, υπάρχει και για την άλλη.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ένα μοσχομπίζελο με κόκκινα άνθη έχει:

  • A.

   Κόκκινο γονότυπο

  • B.

   Κόκκινα γονίδια

  • C.

   Κόκκινο φαινότυπο

  • D.

   Κανένα από αυτά

  Correct Answer
  C. Κόκκινο φαινότυπο
  Explanation
  Το σύνολο των μορφολογικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού (που εδώ είναι τα κόκκινα άνθη του μοσχομπίζελου) αποτελεί τον φαινότυπο του.

  Rate this question:

 • 25. 

  Στις μεταλλάξεις οφείλεται η γενετική ποικιλότητα. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ 111

  Rate this question:

 • 26. 

  Αποτέλεσμα γονιδιακής μετάλλαξης είναι ένας άνθρωπος με σύνδρομο Down.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  H αλλαγή στον αριθμό χρωμοσωμάτων όσον αφορά την αλλαγή του γενετικού υλικού έχει σαν αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας άνθρωπος με σύνδρομο Down.

  Rate this question:

 • 27. 

  Η γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται στην αλλαγή της αλληλουχίας του DNA που είναι υπεύθυνη για ένα γονίδιο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 111

  Rate this question:

 • 28. 

  Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στο DNA που συμβαίνουν είτε τυχαία είτε λόγω της επίδρασης παραγόντων του περιβάλλοντος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 111

  Rate this question:

 • 29. 

  Όταν τα αλληλόμορφα ενός γονιδίου είναι ίδια, το άτομο που τα φέρει είναι ετερόζυγο για το χαρακτηριστικό που ευθύνεται το γονίδιο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ομόζυγο είναι η σωστή απάντηση.

  Rate this question:

 • 30. 

  Το σύνολο των γονιδίων μας αποτελεί τον φαινότυπο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το σύνολο των γονιδίων μας αποτελεί τον γονότυπο.

  Rate this question:

 • 31. 

  Το DNA οργανώνεται σε δομές, τα χρωματοσώματα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η σωστή λέξη είναι χρωμοσώματα.

  Rate this question:

 • 32. 

  Τα 44 χρωμοσώματα στον άνθρωπο είναι αυτοσωμικά και τα Χ και Y είναι φυλετικά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο άνθρωπος έχει 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωάτων και ένα ζεύγος XY.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ο συγκεκριμένος καρυότυπος ανήκει σε κορίτσι.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Βλέπουμε κάτω δεξιά στην εικόνα ότι έχει 2 X χρωμοσώματα, οπότε ναι ανήκει σε κορίτσι.

  Rate this question:

 • 34. 

  Ο συγκεκριμένος καρυότυπος ανήκει σε φυσιολογικό άτομο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος καρυότυπος έχει διπλό Χ χρωμόσωμα και ένα Y. Οπότε δεν είναι ένα ζευγάρι φυλετικών χρωμοσωμάτων.

  Rate this question:

 • 35. 

  Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down έχουν στα κύτταρα τους ένα λιγότερο χρωμόσωμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Έχουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα.

  Rate this question:

 • 36. 

  Άνθρωποι ομόζυγοι για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο της έλλειψης παραγωγής μελανίνης πάσχουν από αλφισμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 111

  Rate this question:

 • 37. 

  Μετά την αντιγραφή κάθε χρωμόσωμα αποτελείται πλέον από τα δύο αντίγραφα του DNA, που ονομάζονται ινίδια χρωματίνης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η σωστή λέξη είναι αδελφές χρωματίδες.

  Rate this question:

 • 38. 

  Διασταυρώνονται δυο σκύλοι. Ο ένας γονιός έχει «μεγάλα αυτιά» και είναι ομόζυγος επικρατής για συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και ο άλλος έχει «μικρά αυτιά» και είναι ομόζυγος υπολειπόμενος για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Τα κουτάβια τους, θα έχουν όλα μικρά αυτιά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Θα έχουν όλα μεγάλα αυτιά γιατί κατά την αναπαραγωγή θα έχουμε: ΜΜμΜμΜμμΜμΜμ

  Rate this question:

 • 39. 

  Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από DNA και RNA.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αποτελείται από DNA, RNA και πρωτεΐνες.

  Rate this question:

 • 40. 

  Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στον πυρήνα.

  Rate this question:

 • 41. 

  Ο καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου ταξινομημένων σε ζεύγη, κατά ελαττούμενο μέγεθος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 96

  Rate this question:

 • 42. 

  Οι διπλοειδής είναι συνήθως κατώτεροι οργανισμοί.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Συνήθως είναι ανώτεροι ενώ οι κατώτεροι είναι απλοειδής.

  Rate this question:

 • 43. 

  Στα κύτταρα των απλοειδών οργανισμών και στους γαμέτες των διπλοειδών πολυκύτταρων οργανισμών τα χρωμοσώματα είναι ανά δυο όμοια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στα κύτταρα των απλοειδών και στους γαμέτων των διπλοειδών οργανισμών τα χρωμοσώματα δεν είναι ανά δύο όμοια παρά μόνο στα κύτταρα των διπλοειδών πολυκύτταρων οργανισμών.

  Rate this question:

 • 44. 

  Η μετάφραση του mRNA: 

  • A.

   πραγματοποιείται στο ριβόσωμα με τη συμμετοχή του tRNA.

  • B.

   γίνεται πριν την αντιγραφή.

  • C.

   γίνεται στο ριβόσωμα με τη συμμετοχή του rRNA.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  A. πραγματοποιείται στο ριβόσωμα με τη συμμετοχή του tRNA.
  Explanation
  Σελ. 101

  Rate this question:

 • 45. 

  Στην περίπτωση των μονοζυγωτικών διδύμων, ο γονότυπος είναι διαφορετικός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Προέρχονται από το ίδιο σπερματοζωάριο και ωάριο οπότε ο γονότυπος είναι ίδιος. Διαφορετικός είναι στην περίπτωση των διζυγωτικών διδύμων.

  Rate this question:

 • 46. 

  Αν η μητέρα έχει ξανθά μαλλιά και ο πατέρας είναι ετερόζυγος και έχει καστανά μάτια, το παιδί έχει πιθανότητες να βγει ξανθό ή καστανό:

  • A.

   100% να βγει καστανό

  • B.

   50% να βγει καστανό και 50% να βγει ξανθό

  • C.

   100% να βγει ξανθό

  Correct Answer
  B. 50% να βγει καστανό και 50% να βγει ξανθό
  Explanation
  Σύμφωνα με το τετράγωνο του Punnett, o πατέρας δίνει γαμέτες με γονίδιο για καστανά μαλλιά και για ξανθά ενώ η μητέρα που είναι υπολειπόμενη για το χαρακτηριστικό δίνει γαμέτες μόνο με γονίδια για ξανθά μαλλιά. Με τους συνδυασμούς των γαμετών προκύπτουν πιθανότητες το ζυγωτό να έχει γονότυπο Κκ και κκ. Άρα 50% καστανά μαλλιά και 50% ξανθά. ΚκκΚκκκ 

  Rate this question:

 • 47. 

  Κατά την αντιγραφή του DNA ανοίγει η διπλή έλικα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 99

  Rate this question:

 • 48. 

  Ο Πέτρος έχει ένα αλληλόμορφο γονίδιο επικρατές με ελεύθερο λοβό αυτιών και ένα αλληλόμορφο γονίδιο υπολειπόμενο με προσκολλημένο λοβό αυτιών. Ο φαινότυπος του είναι:

  • A.

   ελεύθερος λοβός αυτιού

  • B.

   προσκολλημένος λοβός αυτιού

  Correct Answer
  A. ελεύθερος λοβός αυτιού
  Explanation
  Το επικρατές γονίδιο είναι αυτό που εκφράζεται σε περίπτωση ετεροζυγωτίας, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ελεύθερος λοβός αυτιού είναι και αυτός που εκφράζεται.

  Rate this question:

 • 49. 

  Τα κύτταρα των πνευμόνων και των μυών του ανθρώπου έχουν:

  • A.

   μόνο αυτοσωμικά χρωμοσώματα

  • B.

   23 χρωμοσώματα

  • C.

   τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων

  Correct Answer
  C. τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων
  Explanation
  Όλα τα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων όταν βρίσκονται στην ίδια φάση του κυτταρικού κύκλου τους.

  Rate this question:

 • 50. 

  Τα είδη των νουκλεοτιδίων που παράγονται στο κύτταρο είναι:

  • A.

   Μόνο το δίκλωνο DNA, που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας.

  • B.

   Μόνο το αγγελιαφόρο RNA, το μεταφορικό και το ριβοσωμικό.

  • C.

   Kαι το α και το β.

  Correct Answer
  C. Kαι το α και το β.
  Explanation
  Όλες οι διαδικασίες του Κεντρικού Δόγματος της Βιολογίας πραγματοποιούνται στο κύτταρο. Οπότε αφού το κύτταρο είναι υπεύθυνο και ελεύθερο να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες για αυτό λειτουργίες, όλα τα νουκλεοτίδια που χρειάζεται, τα παράγει.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.