ΤΕΣΤ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nikolissss
N
Nikolissss
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 9,054
: 20 | Attempts: 1,754

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 2  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Στην μητρική πλακέτα συνδέεται εσωτερικά του υπολογιστή

  • A.

   ο εκτυπωτής

  • B.

   η μνημη RAM

  • C.

   Ο επεξεργαστής

  • D.

   η κάρτα οθόνης

  Correct Answer(s)
  B. η μνημη RAM
  C. Ο επεξεργαστής
  D. η κάρτα οθόνης
  Explanation
  The correct answer is the memory RAM, the processor, and the graphics card. These are all components of a computer system. The memory RAM is responsible for storing data that the processor needs to access quickly. The processor is the central processing unit of the computer, responsible for executing instructions and performing calculations. The graphics card is responsible for rendering images and videos on the computer's display. All three components are essential for the proper functioning of a computer system.

  Rate this question:

 • 2. 

  Για να μην υπερθερμαίνεται οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ανεμιστήρα και ψύχτη

  • A.

   η μνήμη RAM

  • B.

   η κάρτα οθόνης

  • C.

   η μνήμη ROM

  • D.

   ο επεξεργαστής

  Correct Answer
  D. ο επεξεργαστής
  Explanation
  The correct answer is "ο επεξεργαστής" because it is the component responsible for executing instructions and performing calculations in a computer system. The other options listed, such as "η μνήμη RAM," "η κάρτα οθόνης," and "η μνήμη ROM," are all important components of a computer system, but they do not directly handle the processing of data and instructions like the processor does.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ποια είναι η θύρα που μπορούμε να συνδέσουμε πλήθος συσκευών ?Απο ποντίκι και πληκτρολόγιο μέχρι εκτυπωτή καισαρωτή

  • A.

   Σειριακή

  • B.

   USB

  • C.

   VGA

  • D.

   PS2

  Correct Answer
  B. USB
  Explanation
  The correct answer is USB because it is the most commonly used and widely supported interface for connecting devices to a computer. USB (Universal Serial Bus) allows for fast data transfer and can connect a variety of devices such as keyboards, mice, printers, and external storage devices. VGA (Video Graphics Array) is a video interface used for connecting monitors and displays, while PS2 is an older interface used for connecting keyboards and mice. Although these interfaces are still used in some cases, USB has become the standard for connecting devices to computers.

  Rate this question:

 • 4. 

  Σε ποια απο τα παρακατώ θα μπορούσε να ισχυείμονάδα μέτρησης το ΜB 

  • A.

   επεξεργαστής

  • B.

   μνήμη RAM

  • C.

   CD

  • D.

   κάρτα γραφικών

  • E.

   σκληρό δίσκο

  Correct Answer(s)
  B. μνήμη RAM
  C. CD
  E. σκληρό δίσκο
  Explanation
  The correct answer is μνήμη RAM, CD, σκληρό δίσκο. These options represent different types of computer hardware. μνήμη RAM refers to random access memory, which is a type of computer memory that is used to store data that is being actively used by the computer. CD refers to a compact disc, which is a type of storage medium used for storing and playing back digital data. σκληρό δίσκο refers to a hard disk drive, which is a type of storage device used for long-term data storage. These three options are all examples of different types of computer storage.

  Rate this question:

 • 5. 

  Το μικρόφωνο και τα ηχεία συνδέονται 

  • A.

   εσωτερικά στην μητρική πλακέτα

  • B.

   εξωτερικά στην κάρτα ήχου

  • C.

   στην κάρτα δικτύου

  Correct Answer
  B. εξωτερικά στην κάρτα ήχου
  Explanation
  The correct answer is "εξωτερικά στην κάρτα ήχου" because it is stating that the audio is output externally through the sound card. This means that the sound is being played through speakers or headphones connected to the sound card, rather than being played through the motherboard or network card.

  Rate this question:

 • 6. 

  Στην διπλανή εικόνα βλέπετε 

  • A.

   μια μητρική κάρτα

  • B.

   μια κάρτα οθόνης

  • C.

   τη μνήμη RAM

  • D.

   μια κάρτα ήχου

  Correct Answer
  A. μια μητρική κάρτα
  Explanation
  The given answer "μια μητρική κάρτα" is correct because it translates to "a motherboard" in English. A motherboard is a crucial component of a computer that connects all the other hardware components together and allows them to communicate with each other. It provides slots for inserting other cards such as a graphics card, sound card, and RAM, making it an essential part of a computer system.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ποια απο τα παρακάτω είναι επεξεργαστές 

  • A.

   Pentium V

  • B.

   Dual Core

  • C.

   Pentium III

  • D.

   Celeron

  Correct Answer(s)
  A. Pentium V
  B. Dual Core
  C. Pentium III
  D. Celeron
  Explanation
  The given answer lists the processors in descending order based on their performance and capabilities. The Pentium V is likely the most advanced and powerful processor, followed by the Dual Core, Pentium III, and Celeron. This order is consistent with the historical progression of Intel's processor lineup, with each new generation typically offering improvements in speed, efficiency, and features compared to the previous ones.

  Rate this question:

 • 8. 

  Τα περιεχόμενα της μνήμης ROM χάνονται όταν πέσει το ρεύμα

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Η μνήμη .... περιέχει πληροφορίες για την εκκίνηση του υπολογιστή 

  • A.

   ROM

  • B.

   RAM

  Correct Answer
  A. ROM
  Explanation
  The given question is asking for the Greek word that corresponds to "ROM". The Greek word for "ROM" is "περιφορίεσ".

  Rate this question:

 • 10. 

  Το τροφοδοτικό είναι υπεύθυνο για 

  • A.

   την παροχή κατάλληλης τάσης 5 και 12 volt στις εσωτερικές συσκευες

  • B.

   την επικοινωνία του υπολογιστή με τις περιφερειακές συσκευές

  • C.

   τα περιεχόμενα της μνήμης ROM

  • D.

   την μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές την μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές

  Correct Answer(s)
  A. την παροχή κατάλληλης τάσης 5 και 12 volt στις εσωτερικές συσκευες
  D. την μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές την μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές
  Explanation
  The correct answer is the provision of suitable voltage of 5 and 12 volts to internal devices and the conversion of alternating current to direct current. These two functions are essential for the proper functioning of electronic devices. The provision of suitable voltage ensures that the devices receive the necessary power to operate effectively. The conversion of alternating current to direct current is necessary because most electronic devices require a steady and constant flow of current, which is provided by direct current.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ένας εύκολος και χωρίς ιδιαίτερο κόστος τρόπος για να κάνουμε τον υπολογιστή μας πιο γρήγορο είναι να προσθέσουμε 

  • A.

   μνήμη ROM

  • B.

   κάρτα δικτύου

  • C.

   μνήμη RAM

  • D.

   κάρτα μόντεμ

  Correct Answer
  C. μνήμη RAM
  Explanation
  The correct answer is "μνήμη RAM" because RAM stands for Random Access Memory, which is a type of computer memory that allows data to be read from and written to quickly. It is a temporary storage space that is used by the computer to hold data and instructions that are currently being processed. ROM (Read-Only Memory) is a type of memory that stores permanent data and instructions that cannot be changed. A network card (κάρτα δικτύου) is a hardware component that allows a computer to connect to a network. A modem card (κάρτα μόντεμ) is a hardware component that allows a computer to connect to the internet through a telephone line.

  Rate this question:

 • 12. 

  Όταν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος αγοράςενός υπολογιστή μπορούμε να έχουμε την κάρταγραφικών , την κάρτα ήχου και την κάρτα δικτύου ενσωματωμένες στην μητρική κάρτα (onboard) 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 13. 

  Το τροφοδοτικό παρέχει ρεύμα 220 volt στις εσωτερικές συσκευές τουυπολογιστή

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" (Wrong). This suggests that the statement given in the question, which states that the voltage is 220 volts, is incorrect.

  Rate this question:

 • 14. 

  Που βρίσκονται οι θύρες PS2 για την σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικίου

  • A.

   Επιλογή 1

  • B.

   Επιλογή 2

  • C.

   Επιλογή 3

  • D.

   Επιλογή 4

  Correct Answer
  A. Επιλογή 1
  Explanation
  The answer is "Επιλογή 1" because it is the first option listed.

  Rate this question:

 • 15. 

  Η μητρική πλακέτα είναι το πιο μεγάλο εξάρτημα εσωτερικά στον υπολογιστή 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 16. 

  Σε ποία θύρα να συνδέσω την οθόνη μου? 

  • A.

   σε θύρα VGA

  • B.

   σε θύρα PS2

  • C.

   σε θύρα USB

  Correct Answer
  A. σε θύρα VGA
  Explanation
  The correct answer is "σε θύρα VGA." This is because VGA is a type of video output port commonly used to connect a computer or laptop to a monitor or projector. It is used to transmit analog video signals. The other options, "σε θύρα PS2" and "σε θύρα USB," are not relevant to video output and are used for other purposes such as connecting a keyboard or mouse (PS2) or various devices (USB).

  Rate this question:

 • 17. 

  Γιατί πρέπει να αποθηκεύσω τις εργασίες μου σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο ?

  • A.

   Γιατί τα περιεχόμενα της μνήμης RAM χάνονται όταν πέσει το ρεύμα

  • B.

   Γιατί τα περιεχόμενα της μνήμης RΟΜ χάνονται όταν πέσει το ρεύμα

  • C.

   Γιατί είναι πιο γρήγορη η επεξεργασία τους απο τον σκληρό δίσκο 

  Correct Answer
  A. Γιατί τα περιεχόμενα της μνήμης RAM χάνονται όταν πέσει το ρεύμα
  Explanation
  The contents of RAM memory are lost when the power goes out because RAM is a volatile type of memory. This means that it requires a constant flow of electricity to retain its data. When the power is cut off, the capacitors in the RAM modules discharge and the data stored in them is lost. In contrast, ROM memory is non-volatile, meaning it retains its data even when the power is turned off.

  Rate this question:

 • 18. 

  Αν δεν παίζουμε παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις σε γραφικά ή κάρτα οθόνης δεν είναι απαραίτητη 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 19. 

  Το πόσες κάρτες μπορούμε να προσθέσουμε εσωτερικά του υπολογιστή εξαρτάται απο τις υποδοχές επέκτασης του επεξεργαστή

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 20. 

  Στην παρακάτω εικόνα ποια είναι η θύρα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε έναν εκτυπωτή USB

  • A.

   Επιλογή 1

  • B.

   Επιλογή 2

  • C.

   Επιλογή 3

  • D.

   Επιλογη 4

  Correct Answer
  D. Επιλογη 4
  Explanation
  The correct answer is "Επιλογη 4" because the question mentions the need for a USB port, and "Επιλογη 4" is the only option that includes the word "USB". The other options do not mention anything about a USB port, so they are not relevant to the question.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.