Αρχαϊκή εποχή - 1. Αποικιακή Εξάπλωση - Ιστορία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 11 | Attempts: 2,372

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Αρχαϊκή εποχή - 1. Αποικιακή Εξάπλωση - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Αρχαϊκή εποχή


Questions and Answers
 • 1. 

  Το βασικότερο αίτιο του Β’ Ελληνικού Αποικισμού ήταν η κάθοδος των Δωριέων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες στον Β’ Ελληνικό αποικισμό ήταν κυρίως οικονομικοί.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η εγκατάσταση σε έναν τόπο επιλεγόταν από πριν και η αναχώρηση γινόταν οργανωμένα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η νέα πόλη που ιδρυόταν αποκτούσε τους ίδιους θεσμούς και οργάνωση με την μητρόπολη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η νέα πόλη που ιδρυόταν αποκτούσε δικούς της θεσμούς και οργάνωση.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των λαών εξαιτίας της μεταξύ τους επικοινωνίας ήταν μια συνέπεια του αποικισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 5. 

  Με τον β’ ελληνικό αποικισμό τα μέταλλα δεν ανταποκρίνονταν στην ζήτηση που υπήρχε.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Με τον β’ ελληνικό αποικισμό τα μέταλλα κάλυψαν τη ζήτηση που υπήρχε.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ο Β’ Ελληνικός αποικισμός πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του

  • A.

   11ου αι. π.Χ.

  • B.

   8ου αι. π.Χ.

  • C.

   7ου αι. π.Χ.

  Correct Answer
  B. 8ου αι. π.Χ.
  Explanation
  The correct answer is "8ου αι. π.Χ." This indicates that the event or concept being referred to occurred in the 8th century BC.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η αποικία που ιδρυόταν συχνά διέθετε:

  • A.

   πλούσια ενδοχώρα

  • B.

   τείχη

  • C.

   αγγειοπλάστες

  Correct Answer
  A. πλούσια ενδοχώρα
  Explanation
  The correct answer is "πλούσια ενδοχώρα" because it is the only option that matches the given description. The other options, "τείχη" and "αγγειοπλάστες," do not fit the description of "πλούσια ενδοχώρα." Therefore, "πλούσια ενδοχώρα" is the most appropriate answer based on the information provided.

  Rate this question:

 • 8. 

  Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μητροπόλεις και αποικίες ήταν:

  • A.

   συχνό φαινόμενο

  • B.

   θρησκευτικές

  • C.

   αδιανόητες

  Correct Answer
  C. αδιανόητες
  Explanation
  The correct answer is "αδιανόητες" because it is the only option that matches the given context of the question. The question is asking for a word that describes something, and out of the three options provided, "αδιανόητες" is the only word that fits this description. The other options, "συχνό φαινόμενο" and "θρησκευτικές," do not align with the context given.

  Rate this question:

 • 9. 

  Η συμβίωση των αποίκων με τους γηγενής κατοίκους ήταν σε γενικές γραμμές:

  • A.

   διπλωματική

  • B.

   ειρηνική

  • C.

   ανύπαρκτη

  Correct Answer
  B. ειρηνική
  Explanation
  The correct answer is "ειρηνική". This is because the question asks for a Greek word that means "peaceful" or "calm". Among the given options, "ειρηνική" is the only word that fits this description. "διπλωματική" means "diplomatic" and "ανύπαρκτη" means "non-existent".

  Rate this question:

 • 10. 

  Η ευρεία κατανάλωση προϊόντων οδήγησε στη δημιουργία:

  • A.

   μετακινούμενων αγορών

  • B.

   σταθερών χώρων πώλησης προϊόντων

  • C.

   αγγειοπλαστών

  Correct Answer
  B. σταθερών χώρων πώλησης προϊόντων
  Explanation
  The correct answer is "σταθερών χώρων πώλησης προϊόντων" which translates to "fixed sales locations for products". This answer is the most logical choice because it is the only option that refers to a specific type of location for selling products, while the other options do not provide any context or specificity. The term "μετακινούμενων αγορών" translates to "mobile markets" and "αγγειοπλαστών" translates to "pottery makers", neither of which are related to fixed sales locations. Therefore, "σταθερών χώρων πώλησης προϊόντων" is the most appropriate answer.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.