Test Z První Pomoci Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Off
O
Off
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 99,458
ot�zek: 100 | Attempts: 54,747

SettingsSettingsSettings
Test Z První Pomoci Quiz - Quiz

Správná je vždy právě jedna odpověď. Vyhodnocení každé odpovědi se zobrazuje hned u následující otázky. Kliknutím na "Correct answer" si můžete znova zobrazit znění předcházející otázky spolu s vyznačením správné odpovědi. Pokud není u otázky uvedeno jinak, jde vždy o laickou první pomoc. Test je generován náhodným výběrem z cca 100 testových otázek - každý test je tedy aspoň trochu jiný :-) Pokud dosáhnete úspěšnosti alespoň 80%, budete si moci na konci testu vytisknout certifikát se jménem, které uvedete na začátku (pro uklidnění - individuální výsledky tohoto testu nejsou veřejně dostupné).


Questions and Answers
 • 1. 

  Resuscitace (oživování) je:

  • A.

   Postup sloužící pro dočasnou náhradu a případné obnovení životních funkcí (oběhu a dýchání).

  • B.

   Postup sloužící k omezení následků šoku.

  • C.

   Latinský ekvivalent termínu „první pomoc“.

  Correct Answer
  A. Postup sloužící pro dočasnou náhradu a případné obnovení životních funkcí (oběhu a dýchání).
  Explanation
  Resuscitace (oživování) je postup, který se používá k dočasné náhradě a případnému obnovení životních funkcí, jako je oběh krve a dýchání. Tento postup se provádí při selhání těchto funkcí a je klíčovým prvkem první pomoci při záchraně života.

  Rate this question:

 • 2. 

  Základní postup resuscitace dospělého laikem se skládá z těchto kroků:

  • A.

   Přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic.

  • B.

   Provedení trojitého manévru, vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic. Pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2.

  • C.

   Provedení trojitého manévru, uložení do „stabilizované“ polohy a nahmatání pulsu. Pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce.

  Correct Answer
  A. Přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic.
  Explanation
  The correct answer is the first option, which states that the basic procedure for resuscitating an adult by a layperson includes calling for help, tilting the head, initiating and performing chest compressions, and potentially providing mouth-to-mouth breathing. This sequence follows the recommended guidelines for CPR (cardiopulmonary resuscitation) and emphasizes the importance of immediate chest compressions to maintain blood flow to vital organs. Mouth-to-mouth breathing may also be performed if the rescuer is willing and able to do so.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hlavní odlišností resuscitace dítěte od dospělého (kromě použití přiměřené síly a objemů dechu) je:

  • A.

   U dětí je podstatný jiný poměr vdechů a kompresí hrudníku.

  • B.

   Prioritním krokem u dětí je uvolnění dýchacích cest a provedení "vypuzovacích manévrů".

  • C.

   U dětí nikdy neprovádáme dýchání z plic do plic.

  Correct Answer
  B. Prioritním krokem u dětí je uvolnění dýchacích cest a provedení "vypuzovacích manévrů".
  Explanation
  The main difference in resuscitation of a child compared to an adult (besides using appropriate force and volumes of breath) is that the priority step for children is to clear the airway and perform "expulsive maneuvers". This means that the first action taken in resuscitating a child is to ensure that their airway is clear and to perform techniques to remove any obstructions or blockages. This is different from adults where other steps may take priority.

  Rate this question:

 • 4. 

  Mezi "vypuzovací manévry" NEPATŘÍ

  • A.

   Gordonův manévr (údery plochou dlaní mezi lopatky).

  • B.

   Heimlichův manévr (prudké mačkání nadbřišku postiženého).

  • C.

   Esmarchův manévr (uvedení do stabilizované polohy se záklonem hlavy).

  Correct Answer
  C. Esmarchův manévr (uvedení do stabilizované polohy se záklonem hlavy).
  Explanation
  The question asks which maneuver does not belong among the "vypuzovací manévry" (expulsion maneuvers). The first two options, Gordonův manévr and Heimlichův manévr, are both techniques used to expel foreign objects or clear airways in emergency situations. However, Esmarchův manévr is not an expulsion maneuver but rather a technique used to position the patient in a stabilized position with a head tilt. Therefore, Esmarchův manévr is the correct answer as it does not belong to the category of expulsion maneuvers.

  Rate this question:

 • 5. 

  Základní laická resuscitace by měla být zahájena tehdy, pokud:

  • A.

   Postižený nereaguje a nevyvíjí žádnou spontánní aktivitu s výjimkou případných ojedinělých nádechů („lapavých dechů“).

  • B.

   Postižený nereaguje, je bledý, dýchá nápadně rychle.

  • C.

   Postižený nereaguje a nemá hmatný puls.

  Correct Answer
  A. Postižený nereaguje a nevyvíjí žádnou spontánní aktivitu s výjimkou případných ojedinělých nádechů („lapavých dechů“).
  Explanation
  The correct answer states that basic lay resuscitation should be initiated when the person is unresponsive and shows no spontaneous activity except for occasional gasps (agonal breaths). This means that if the person is not reacting and not exhibiting any signs of normal breathing, except for occasional gasps, it is necessary to start basic resuscitation.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kolaga, se kterým jste sami v kanceláři, náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení.  První, co uděláte, bude:

  • A.

   Pokus o nahmatání pulsu na krkavici nebo na zápěstí.

  • B.

   Zahájení dýchání z plic do plic.

  • C.

   Přivolání pomoci.

  Correct Answer
  C. Přivolání pomoci.
  Explanation
  The correct answer is to call for help. In this situation, the person has collapsed, is not moving, not breathing, and not responding to stimuli. This suggests a medical emergency, and the first priority should be to call for professional medical assistance.

  Rate this question:

 • 7. 

  Spoluhráč při volajbalu náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka lapavě nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:

  • A.

   Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.

  • B.

   Zahájit nepřímou masáž srdce.

  • C.

   Otočit postiženého do stabilizované polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků.

  Correct Answer
  B. Zahájit nepřímou masáž srdce.
  Explanation
  The correct answer is to initiate CPR (cardiopulmonary resuscitation) because the teammate has collapsed, is unresponsive, and is taking deep gasping breaths every 20 seconds. This pattern of breathing, known as agonal breathing, is a sign of cardiac arrest. CPR involves chest compressions to help circulate blood and oxygen to the vital organs until professional medical help arrives.

  Rate this question:

 • 8. 

  Pro uvolnění dýchacích cest laiky se doporučuje především:

  • A.

   Provést záklon hlavy.

  • B.

   Provést „trojitý manévr“ (záklon hlavy, otevření úst a vytažení jazyka).

  • C.

   Rukou nebo vhodným nástrojem zkusit vytáhnout jazyk z úst.

  Correct Answer
  A. Provést záklon hlavy.
  Explanation
  The correct answer is to perform a head tilt. This is because a head tilt helps to open the airway by moving the chin away from the chest, allowing for better airflow. This maneuver is commonly used in first aid situations to help clear the airway and facilitate breathing.

  Rate this question:

 • 9. 

  Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

  • A.

   Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.

  • B.

   Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.

  • C.

   Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.

  Correct Answer
  A. Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.
  Explanation
  The correct answer is "na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku." This is because indirect cardiac massage is performed by compressing the sternum, which is the bone in the middle of the chest.

  Rate this question:

 • 10. 

  Při dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi: 

  • A.

   Polovině normálního nádechu zachránce, ale vždy se provádějí dva vdechy za sebou.

  • B.

   Hlubokému nádechu zachránce.

  • C.

   Normálnímu nádechu zachránce.

  Correct Answer
  C. Normálnímu nádechu zachránce.
  Explanation
  When performing mouth-to-mouth resuscitation, the volume of exhaled air should correspond to the rescuer's normal breath. This means that the rescuer should exhale a normal amount of air during each breath, without overexerting or underexerting themselves. This ensures that enough oxygen is being delivered to the person in need of resuscitation.

  Rate this question:

 • 11. 

  Podle nejnovějších poznatků je v případech, kdy laický svědek příhody přímo zastihl kolaps dospělého postiženého, výhodnější provádět v rámci resuscitace pouze nepřímou srdeční masáž. V ostatních situacích platí doporučený univerzální poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic:

  • A.

   U dospělých 30:2, u dětí 5:2.

  • B.

   Vždy 30:2 (s výjimkou novorozenců).

  • C.

   U dětí i dospělých 15:2.

  Correct Answer
  B. Vždy 30:2 (s výjimkou novorozenců).
  Explanation
  The correct answer states that the recommended ratio for chest compressions to breaths during resuscitation is always 30:2, except for newborns. This means that for both children and adults, 30 chest compressions should be followed by 2 breaths. However, for newborns, a different ratio is used. The explanation provides the information and clarifies the correct answer without explicitly stating it.

  Rate this question:

 • 12. 

  Pokus o nahmatání pulsu by měl laik provést:

  • A.

   Jen tehdy, pokud postižený je v bezvědomí a nedýchá.

  • B.

   Vždy, pokud postižený upadl do bezvědomí.

  • C.

   Nikdy – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.

  Correct Answer
  C. Nikdy – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.
  Explanation
  The correct answer states that laypeople should never attempt to feel for a pulse as there is a high likelihood of obtaining a false result. This is because laypeople may not have the necessary training or experience to accurately assess a pulse, and their actions may delay or prevent the proper administration of life-saving techniques such as CPR. It is important for laypeople to focus on other measures such as checking for responsiveness and breathing, and to seek professional medical help as soon as possible.

  Rate this question:

 • 13. 

  Pro laiky je nejlepší hmatat puls:

  • A.

   Na tepně na zápěstí.

  • B.

   Nikde – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.

  • C.

   Na krční tepně.

  Correct Answer
  B. Nikde – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.
  Explanation
  The correct answer states that it is not recommended for laypeople to feel the pulse due to a high probability of obtaining a false result. This suggests that laypeople may not have the necessary training or experience to accurately assess the pulse and could potentially misinterpret the results. Therefore, it is advised for laypeople to refrain from feeling the pulse.

  Rate this question:

 • 14. 

  „Lapavé dechy“ – nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělé nadechnutí:

  • A.

   Jsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (zejména nepřímou masáží srdce).

  • B.

   Jsou typickou známkou otravy alkoholem nebo drogami, postiženého je nutné ihned uložit do „stabilizované polohy".

  • C.

   Jsou pro dýchání sice nedostatečné, ale znamenají, že krevní oběh je v pořádku.

  Correct Answer
  A. Jsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (zejména nepřímou masáží srdce).
  Explanation
  The given answer suggests that "Lapavé dechy" are a typical sign of sudden circulatory arrest, indicating the immediate need for resuscitation, particularly through indirect heart massage.

  Rate this question:

 • 15. 

  Resuscitaci ukončíme: 

  • A.

   Pokud začne postižený normálně dýchat.

  • B.

   Jakmile se postižený aspoň jednou zřetelně nadechne.

  • C.

   Pokud nemůžeme provádět dýchání z plic do plic.

  Correct Answer
  A. Pokud začne postižený normálně dýchat.
  Explanation
  If the person starts breathing normally, resuscitation can be stopped.

  Rate this question:

 • 16. 

  Pokud v průběhu resuscitace přetrvávají lapavé dechy (nádechy v nápadně dlouhých intervalech):

  • A.

   Přerušíme resuscitaci a zkontrolujeme tep na krčení tepně. Pokud není tep hmatný, pokračujeme v resuscitaci.

  • B.

   Pokračujeme v resuscitaci, dýchání z plic do plic se snažíme provádět synchronuzovaně s lapavými nádechy.

  • C.

   Pokračujeme v resuscitaci bez dýchání z plic do plic, které je za těchto okolností nevhodné.

  Correct Answer
  C. Pokračujeme v resuscitaci bez dýchání z plic do plic, které je za těchto okolností nevhodné.
  Explanation
  In the given scenario, if agonal breaths (ineffective gasping breaths) persist during resuscitation, it is recommended to continue with chest compressions without providing breaths from the rescuer's mouth to the victim's mouth. This is because agonal breaths are a sign of cardiac arrest and are ineffective in providing adequate oxygenation. Therefore, it is more appropriate to focus on effective chest compressions to maintain circulation and increase the chances of successful resuscitation.

  Rate this question:

 • 17. 

  Během koupání v přehradě najednou kdosi volá o pomoc - ve vodě je člověk v bezvědomí. Po vytažení na břeh nereaguje, nedýchá. Je přivolána záchranka a zahájena neodkladná resucitace. Místo je ale velmi špatně dostupné a příjezd záchranné služby lze očekávat až za několik desítek minut. Kdy je možné ukončit resuscitaci?

  • A.

   Po bezvýsledném úsilí trvajícím alespoň 20 minut.

  • B.

   Při úplném vyčerpání zachránců.

  • C.

   Pokud je postižený prochlazený a nedaří se obnovit tělesnou teplotu.

  Correct Answer
  B. Při úplném vyčerpání zachránců.
  Explanation
  The correct answer is "při úplném vyčerpání zachránců." This means that resuscitation can be stopped when the rescuers are completely exhausted. Since the arrival of the emergency services is expected to take several tens of minutes due to the difficult accessibility of the location, it is likely that the rescuers will become physically exhausted before they can be relieved. In such a situation, it may be necessary to stop resuscitation efforts even if they have not been successful for at least 20 minutes.

  Rate this question:

 • 18. 

  Pro kvalitu resuscitace má největší význam:

  • A.

   Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic.

  • B.

   Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.

  • C.

   účinné vdechy z úst do úst co největším objemem.

  Correct Answer
  B. Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.
  Explanation
  The most important factor for the quality of resuscitation is performing uninterrupted chest compressions with the correct frequency and depth. This means that the rescuer should avoid any unnecessary interruptions in chest compressions, ensuring that they are performed at the appropriate rate and depth. This is crucial for maintaining blood flow to the vital organs and increasing the chances of successful resuscitation.

  Rate this question:

 • 19. 

  Optimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:

  • A.

   100x za minutu (téměř 2x za vteřinu) u všech postižených.

  • B.

   60x za minutu u dospělých, 80x za minutu u dětí.

  • C.

   Libovolná, podstatné je pravidelné střídání s vdechy z plic do plic.

  Correct Answer
  A. 100x za minutu (téměř 2x za vteřinu) u všech postižených.
  Explanation
  The optimal compression rate for CPR is 100 compressions per minute, which is almost 2 compressions per second. This rate applies to all individuals who require CPR. The explanation suggests that maintaining a regular rhythm of compressions is crucial, and it does not specify any variations based on age or other factors.

  Rate this question:

 • 20. 

  Optimální hloubka kompresí při nepřímé masáži srdce u dospělého:

  • A.

   Je 5-6 cm.

  • B.

   Je 3-4 cm.

  • C.

   Není stanovena, platí zásada „čím více, tím lépe“.

  Correct Answer
  A. Je 5-6 cm.
  Explanation
  The optimal compression depth for indirect cardiac massage in adults is 5-6 cm. This depth allows for effective circulation of blood and oxygen to the heart and brain. Going deeper than this may cause damage to internal organs, while compressing with less depth may not provide sufficient blood flow. Therefore, maintaining a compression depth of 5-6 cm is recommended for effective CPR.

  Rate this question:

 • 21. 

  Pokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:

  • A.

   Ukončíme resuscitaci - samotná nepřímá masáž srdce je neúčinná a zbytečná.

  • B.

   Pokračujeme v nepřímé masáži srdce a vždy po 30 kompresích uděláme cca 10 sekund pauzu.

  • C.

   Pokračujeme v nepřetržité nepřímé masáži srdce.

  Correct Answer
  C. Pokračujeme v nepřetržité nepřímé masáži srdce.
  Explanation
  If for any reason we cannot or do not want to perform mouth-to-mouth breathing during resuscitation, we should continue with uninterrupted chest compressions. This is because chest compressions alone can still provide some circulation and oxygenation to the body, increasing the chances of survival until further medical intervention can be provided.

  Rate this question:

 • 22. 

  Normální klidová dechová frekvence dospělého je:

  • A.

   10 – 15 dechů za minutu.

  • B.

   30 – 40 dechů za minutu.

  • C.

   4 - 6 dechů za minutu.

  Correct Answer
  A. 10 – 15 dechů za minutu.
  Explanation
  The normal resting respiratory rate for adults is typically between 10 and 15 breaths per minute. This rate allows for efficient exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs. Higher respiratory rates may indicate an increased demand for oxygen, such as during exercise or in certain medical conditions. Lower respiratory rates may suggest a decreased need for oxygen, which can occur during sleep or in certain medical conditions. Therefore, the correct answer is 10 – 15 breaths per minute.

  Rate this question:

 • 23. 

  Pokud není při zástavě oběhu prováděna resuscitace, začínají mozkové buňky nezvratně odumírat cca po:

  • A.

   3-5 minutách.

  • B.

   Jedné minutě.

  • C.

   15 minutách.

  Correct Answer
  A. 3-5 minutách.
  Explanation
  If circulation is not restored during cardiac arrest, brain cells will begin to irreversibly die after approximately 3-5 minutes.

  Rate this question:

 • 24. 

  Pokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá nebo nedýchá:

  • A.

   Přiložíme k ústům zrcátko nebo brýle a sledujeme, zda se mlží.

  • B.

   Postupujeme tak, jako kdyby postižený nedýchal, tj. zahájíme resuscitaci.

  • C.

   Uložíme postiženého do „stabilizované“ polohy a vyčkáme cca 5 minut, zda dojde ke změně barvy rtů nebo obličeje.

  Correct Answer
  B. Postupujeme tak, jako kdyby postižený nedýchal, tj. zahájíme resuscitaci.
  Explanation
  If we are unsure whether the person in unconsciousness is breathing or not, we should proceed as if the person is not breathing and start resuscitation.

  Rate this question:

 • 25. 

  Použití automatického defibrilátoru („AED“ - přístroje pro obnovení účinné srdeční akce elektrickým výbojem, který bývá umístěný na veřejně dostupných místech) laikem bez příslušného proškolení je v ČR:

  • A.

   Zakázáno (neškolené obsluze hrozí úraz elektrickým proudem, zvláště v prostředí s vysokou vlhkostí – za deště, u bazénu, na lodích apod.).

  • B.

   Možné jen na pokyn dispečera/dispečerky tísňové linky (laik nedokáže posoudit nutnost provedení výboje).

  • C.

   Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít o život zachraňující výkon.

  Correct Answer
  C. Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít o život zachraňující výkon.
  Explanation
  The correct answer states that it is possible to use an automatic defibrillator without restrictions in the Czech Republic. This is because in the case of a person experiencing sudden cardiac arrest, using a defibrillator can be a life-saving action. Other options are incorrect because using an AED without proper training can be dangerous due to the risk of electric shock, especially in environments with high humidity. Additionally, a layperson may not be able to assess the need for defibrillation, so it is important to follow the instructions of a dispatcher from an emergency line.

  Rate this question:

 • 26. 

  Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

  • A.

   Uložíme do polohy na boku, vyčistíme dýchací cesty, podpoříme vykašlávání několika "herdami" mazi lopatky a pečlivě sledujeme stav dýchání.

  • B.

   Uložíme do polohy na břiše, pokud možno hlavou dolů, a opakovaným mačkáním hrudníku vytlačíme co nejvíc vody z plic a dýchacích cest.

  • C.

   Uložíme na záda a ihned zahájíme resuscitaci.

  Correct Answer
  A. Uložíme do polohy na boku, vyčistíme dýchací cesty, podpoříme vykašlávání několika "herdami" mazi lopatky a pečlivě sledujeme stav dýchání.
  Explanation
  The correct answer is to place the person on their side, clear their airway, support coughing by gently patting their back, and carefully monitor their breathing. This is the appropriate response for a person who is unconscious and snoring but still breathing regularly. Placing them on their side helps prevent choking on any fluids, clearing the airway ensures that they can breathe properly, and supporting coughing helps remove any excess fluid from the lungs. Monitoring their breathing is important to ensure their condition does not worsen.

  Rate this question:

 • 27. 

  Postižený zkolaboval, má křeče (záškuby) celého těla či končetin, nedýchá, modrá. Postiženého:

  • A.

   Otočíme na záda, zakloníme hlavu a (pokud je to nutné i násilím pomocí vhodného nástroje) otevřeme ústa a vytáhneme jazyk, aby se nedusil.

  • B.

   Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.

  • C.

   Otočíme jej do stabilizované polohy na boku, přiměřenou silou bráníme křečím a počkáme cca 5-10 minut až křeče odezní a stav se upraví. Pokud se stav do té doby nezlepší, voláme záchrannou službu.

  Correct Answer
  B. Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.
  Explanation
  The correct answer is to leave the person in the position they are in, ensure their safety to prevent any injuries during the seizure, call emergency services, and wait for the seizure to subside. This approach is recommended because moving the person during a seizure can cause further injury, and it is important to prioritize their safety. Calling for medical assistance is necessary to ensure proper care and evaluation of the person's condition. Waiting for the seizure to end is important as most seizures are self-limiting and will naturally stop on their own.

  Rate this question:

 • 28. 

  Postižený zkolaboval, nevnímá, měl křeče celého těla, které již odezněly. Postiženého:

  • A.

   Otočíme na záda, ověříme stav dýchání, a pokud nedýchá zřetelně a pravidelně, zahájíme resuscitaci.

  • B.

   Uložíme do „stabilizované“ polohy, zřejmě šlo o záchvat padoucnice, postižený se zpravidla sám vzpamatuje, pokud by se do 10 minut neprobral, zavoláme záchranku.

  • C.

   Otočíme na záda, a pokud nedýchá, zahájíme dýchání z plic do plic.

  Correct Answer
  A. Otočíme na záda, ověříme stav dýchání, a pokud nedýchá zřetelně a pravidelně, zahájíme resuscitaci.
  Explanation
  The correct answer is to turn the affected person onto their back, check their breathing, and if they are not breathing clearly and regularly, initiate resuscitation. This is because the person has collapsed and is unconscious, and their breathing needs to be assessed immediately. If they are not breathing properly, resuscitation should be started to try and restore their breathing and circulation. This is a crucial step in providing emergency care for someone in this condition.

  Rate this question:

 • 29. 

  Postiženého, který je po úrazu v bezvědomí, ale pravidelně a zřetelně dýchá, do příjezdu záchranné služby:

  • A.

   Ponecháme v poloze v jaké je, trvale sledujeme stav dýchání zda případně nezvrací (pokud ano, otočíme jej šetrně na bok, aby zvratky vytékaly).

  • B.

   Uložíme do „stabilizované“ polohy.

  • C.

   Otočíme do polohy na zádech a důkladně zakloníme hlavu, abychom lépe uvolnili dýchací cesty.

  Correct Answer
  A. Ponecháme v poloze v jaké je, trvale sledujeme stav dýchání zda případně nezvrací (pokud ano, otočíme jej šetrně na bok, aby zvratky vytékaly).
  Explanation
  The correct answer states that if the person is unconscious but breathing regularly and clearly, we should leave them in the position they are in and continuously monitor their breathing to check if they are vomiting. If they are vomiting, we should gently turn them onto their side to allow the vomit to drain out. This is the correct course of action because it ensures the person's airway remains clear and reduces the risk of choking or aspiration.

  Rate this question:

 • 30. 

  Postižený včera večer upadl, uhodil se do hlavy, dnes ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací.  Odbornou lékařskou pomoc:

  • A.

   Je zbytečné volat, do 24 hodin se stav zpravidla upraví sám.

  • B.

   Lékařskou pomoc voláme až podle toho, jak se rozhodne postižený.

  • C.

   Vždy je nutné vyhledat lékařskou pomoc (případně zavolat záchrannou službu).

  Correct Answer
  C. Vždy je nutné vyhledat lékařskou pomoc (případně zavolat záchrannou službu).
  Explanation
  The correct answer is "vždy je nutné vyhledat lékařskou pomoc (případně zavolat záchrannou službu)." This is because the person experienced a head injury, confusion, vomiting, and excessive sleepiness, which are all concerning symptoms. It is important to seek medical help in such cases to ensure proper evaluation and treatment, as these symptoms could indicate a more serious underlying condition.

  Rate this question:

 • 31. 

  Postižený spadl z výšky, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo, posedává. Voláme záchrannsou službu, ale než dorazí, je nejlepší:

  • A.

   Pokusit se jej „rozchodit“, aby neupadl do šoku.

  • B.

   Pokud nehrozí nebezpečí dalšího úrazu, nechat jej zaujmout polohu jaká mu vyhovuje, přikrýt ho, aby neprochladl.

  • C.

   Uložit jej do "protišokové polohy" (se sníženou hlavou a zvýšenými dolními končetinami).

  Correct Answer
  B. Pokud nehrozí nebezpečí dalšího úrazu, nechat jej zaujmout polohu jaká mu vyhovuje, přikrýt ho, aby neprochladl.
  Explanation
  If there is no danger of further injury, it is best to let the person assume a comfortable position and cover them to prevent them from getting cold. This will help ensure their comfort and prevent any additional harm while waiting for the emergency services to arrive.

  Rate this question:

 • 32. 

  Postižený během horské túry nešťastně upadl, stěžuje si na bolest pažní kosti, která je také zřetelně deformovaná.  V rámci první pomoci:

  • A.

   Končetinu se pokusíme co nejvíce narovnat a přiložíme improvizovanou dlahu od dlaně k rameni.

  • B.

   Končetinu připažíme k trupu a pevně zabandážujeme tak, aby tělo působilo jako dlaha.

  • C.

   Končetinu šetrně umístíme na závěs, vytvořený nejlépe z trojcípého šátku uvázaného kolem krku.

  Correct Answer
  C. Končetinu šetrně umístíme na závěs, vytvořený nejlépe z trojcípého šátku uvázaného kolem krku.
  Explanation
  The correct answer suggests that the injured limb should be gently placed on a sling, preferably made from a triangular bandage tied around the neck. This method helps support the injured arm and prevents further movement or strain on the fractured bone. Placing the limb on a sling also helps reduce pain and discomfort for the injured person during transportation or until proper medical assistance can be provided.

  Rate this question:

 • 33. 

  Postižený během horské túry nešťastně upadl, stěžuje si na bolest v kyčli  a stehně, pro bolest s nohou ani nepohne. Pokud je to možné, přivoláme pomoc, postiženého přikryjeme a nemanipulujeme s ním. Pokud je ale nutné postiženého někam improvizovaně dopravit, provedeme znehybnění postižené končetiny nejlépe:

  • A.

   Fixací k druhostranné končetině.

  • B.

   Pomocí dlahy od kotníku ke kyčli.

  • C.

   Pomocí dlahy od kolene do podpaždí.

  Correct Answer
  A. Fixací k druhostranné končetině.
  Explanation
  The correct answer is "fixací k druhostranné končetině" which means "fixation to the contralateral limb" in English. This means that the injured limb should be immobilized by fixing it to the healthy limb. This method helps to stabilize the injured limb and prevent further damage or pain during transportation.

  Rate this question:

 • 34. 

  Zaškrcení končetiny se používá:

  • A.

   Pouze výjimečně, pokud krvácení nelze zvládnout přiložením tlakového obvazu několika vrstvách.

  • B.

   Přednostně, pokud jde o krvácení z končetiny.

  • C.

   Již se nepoužívá.

  Correct Answer
  A. Pouze výjimečně, pokud krvácení nelze zvládnout přiložením tlakového obvazu několika vrstvách.
  Explanation
  Zaškrcení končetiny (tourniquet) se používá pouze výjimečně, pokud krvácení nelze zvládnout přiložením tlakového obvazu několika vrstvách. Tourniquet je metoda pro zastavení krvácení, která se používá v případech, kdy není možné zastavit krvácení jinými prostředky. Použití tourniquetu je omezené, protože může vést k vážným následkům, jako je poškození tkání a dokonce ztráta končetiny. Proto je důležité nejprve vyzkoušet jiné metody, jako je přiložení tlakového obvazu, a použít tourniquet pouze v případě neúspěchu těchto metod.

  Rate this question:

 • 35. 

  Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale udává, že se mu špatně dýchá, je:

  • A.

   Vleže na zádech s podloženýma nohama ("protišoková poloha").

  • B.

   V polosedě nebo v sedě s možností zapřít ruce o podložku.

  • C.

   Stabilizovaná (zotavovací) poloha na boku.

  Correct Answer
  B. V polosedě nebo v sedě s možností zapřít ruce o podložku.
  Explanation
  The best position for a conscious individual who is experiencing difficulty breathing is to sit semi-upright or in a seated position with the option to support their hands on a cushion. This position allows for better expansion of the lungs and can help alleviate breathing difficulties.

  Rate this question:

 • 36. 

  Postižený při trhání třešní spadl ze stromu, nyní leží, hlasitě naříká, je bledý, stěžuje si na silnou bolest zad, pravá noha je v bérci zjevně zlomená. Přivoláme záchranáře a než dorazí, postiženého:

  • A.

   Ponecháme v poloze, v jaké se nachází, a pokud není zrovna horký letní den, přikryjeme jej bundou nebo dekou.

  • B.

   Optarně zafixujeme zlomeni vhodnou improvizovanou dlahou (např, z větve) a otočíme postiženého na bok do stabilizované polohy.

  • C.

   Postiženého opatrně otočíme na záda a podepřeme mu dolní končetiny např. židlí.

  Correct Answer
  A. Ponecháme v poloze, v jaké se nachází, a pokud není zrovna horký letní den, přikryjeme jej bundou nebo dekou.
  Explanation
  The correct answer suggests that the person should be left in the position they are in and, if it is not a hot summer day, they should be covered with a coat or blanket. This is important because the person is likely in pain and may be in shock, so it is important to keep them warm and comfortable while waiting for medical help to arrive.

  Rate this question:

 • 37. 

  Motocyklista po nehodě leží v bezvědomí, promodralý, obličejem k zemi, není zřetelně patrné dýchání. Záchranáři jsou již na cestě. Náš postup:

  • A.

   Ponecháme postiženého v poloze, v jaké je. Po nehodě tohoto charakteru je pravděpodobný úraz páteře a jakákoliv manipulace by mohla situaci ještě zhoršit a vést k ochrnutí.

  • B.

   Postiženého otočíme na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrněně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci.

  • C.

   Postiženého uložíme na bok se zakloněnou hlavou, vyčistíme dutinu ústní a přikryjeme teplou bundou. Přilbu zásadně nesnímáme před příjezdem záchranářů.

  Correct Answer
  B. Postiženého otočíme na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrněně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci.
  Explanation
  The correct answer states that the injured person should be turned onto their back on a flat surface nearby, the helmet should be removed, the head should be slightly tilted, and if breathing is not restored, resuscitation should be initiated. This is the correct procedure to follow in the given situation because the person is unconscious, has a blue face, and there is no clear sign of breathing. The priority is to ensure an open airway and provide necessary medical attention, such as resuscitation, if needed.

  Rate this question:

 • 38. 

  Lyžař vylétl ze sjezdovky do lesa, sedí na zemi ve sněhu opřený o strom, je při vědomí, komunikuje, otřesený, bledý, stěžuje si na prudkou bolest v noze, má bolestivě naražená žebra a zjevně zlomenou ruku v lokti. Odborná pomoc je již na cestě. Prioritou laické první pomoci bude:

  • A.

   Fixace zlomenin jako prevence dalších poranění tkání od úlomků kostí.

  • B.

   Zabalení do teplého jako prevence rozvoje šokového stavu.

  • C.

   Uložení na pevnou rovnou plochu jako pevence poškození míchy při úrazu páteře.

  Correct Answer
  B. Zabalení do teplého jako prevence rozvoje šokového stavu.
  Explanation
  The priority of lay first aid in this situation will be to wrap the injured person in something warm to prevent the development of a state of shock. This is because the person is sitting on the ground in the snow, which can lead to hypothermia and exacerbate their condition. By providing warmth, it helps to maintain their body temperature and stabilize their condition until professional help arrives. The other options, such as fixing fractures and placing the person on a flat surface, are important but not the immediate priority in this situation.

  Rate this question:

 • 39. 

  Sousedka křičí o pomoc - chvilku nechala roční dítě bez dozoru a nyní je nalezla na zemi s pytlíkem buráků, promodralé, nedýchající. Záchranka už je na cestě. První krok první pomoci bude:

  • A.

   Zahájení nepřímé masáže srdce - dvěma prsty uprostřed hrudníku.

  • B.

   Dítě zabalíme do deky abychom zabránili prochladnutí a utíkáme na ulici v ústrety záchranářům.

  • C.

   Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je energicky poplácáme po zádíčkách.

  Correct Answer
  C. Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je energicky poplácáme po zádíčkách.
  Explanation
  The correct answer is to place the child on the forearm with their abdomen facing down, support their head with the hand, and repeatedly pat their back energetically. This is the correct first step in providing first aid for a choking infant. Placing the child in this position helps to clear the airway by using gravity and the force of the pats on the back to dislodge the obstruction.

  Rate this question:

 • 40. 

  Postižený, řidič po dopravní nehodě, sedí v kabině vozu, zhroucený na volantu, nereaguje, nedýchá. Po přivolání pomoci:

  • A.

   Postiženého opatrně opřeme zpět do sedačky a mírně zakloníme hlavu. Pokud nezačne dýchat, vyprostíme jej ven z kabiny a zahájíme resuscitaci. Při vyprošťování postupujeme co nejšetrněji s ohledem na možnost úrazu páteře a míchy, ale prioritu má obnovení životních funkcí.

  • B.

   Kvůli zachování kriminalistických stop a bezpečnosti okolí zajistíme, aby se další osoby nepřibližovaly k vraku, s postiženým zásadně nemanipulujeme, protože hrozí nebezpečí poškození páteře a míchy.

  • C.

   Postiženého zásadně nevyndaváme z vozidla, pouze provedeme maximální možný záklon hlavy, abychom uvolnili dýchací cesty.

  Correct Answer
  A. Postiženého opatrně opřeme zpět do sedačky a mírně zakloníme hlavu. Pokud nezačne dýchat, vyprostíme jej ven z kabiny a zahájíme resuscitaci. Při vyprošťování postupujeme co nejšetrněji s ohledem na možnost úrazu páteře a míchy, ale prioritu má obnovení životních funkcí.
  Explanation
  The correct answer states that the first step is to gently place the affected person back into the seat and slightly tilt their head. If they do not start breathing, they should be removed from the cabin and resuscitation should be initiated. During the extraction process, the utmost care should be taken to avoid further injury to the spine and spinal cord, but the priority is to restore vital functions. This explanation accurately summarizes the steps to be taken in order to provide immediate medical assistance to the affected person while considering their safety and the preservation of potential evidence.

  Rate this question:

 • 41. 

  Postižený upadl na hřebík tak nešťastně, že si jej prorazil skrz dlaň. Před transportem postiženého k ošetření:

  • A.

   Je nezbytné co nejdříve hřebík vytáhnout a ránu důkladně desinfikovat.

  • B.

   Pokud to jde zcela hladce a bez rizika poškození tkáně, můžeme hřebík z ruky nebo nohy vytáhnout, ránu obvážeme a postiženého odvezeme k lékaři.

  • C.

   Hřebík ani jiné cizí těleso za žádných okolnotí z rány nevytahujeme.

  Correct Answer
  B. Pokud to jde zcela hladce a bez rizika poškození tkáně, můžeme hřebík z ruky nebo nohy vytáhnout, ránu obvážeme a postiženého odvezeme k lékaři.
  Explanation
  In this situation, it is necessary to remove the nail as soon as possible and thoroughly disinfect the wound before transporting the injured person for treatment. If it can be done smoothly and without risking tissue damage, the nail can be pulled out from the hand or foot, the wound should be bandaged, and the injured person should be taken to a doctor. It is important not to remove the nail or any other foreign object from the wound under any circumstances.

  Rate this question:

 • 42. 

  Předloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:

  • A.

   Protišokovými opatřeními, zejména udržením postiženého místa v teple (např. krytím několika vrstvami sterilního obvazu).

  • B.

   Potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou.

  • C.

   Několikaminutovým chlazením čistou vodou.

  Correct Answer
  C. Několikaminutovým chlazením čistou vodou.
  Explanation
  The correct answer is to cool the burnt forearm with clean water for several minutes. This is the best initial treatment for a burn caused by hot water before the arrival of emergency services. Cooling the burn with water helps to reduce pain, prevent further tissue damage, and minimize the severity of the burn. It is important to use clean water to avoid infection. Other options mentioned, such as applying any ointment or toothpaste, or using multiple layers of sterile dressing, are not recommended as they may not provide the necessary cooling effect and can potentially worsen the burn.

  Rate this question:

 • 43. 

  Prst popálený o horká kamna ošetříme:

  • A.

   Přiložením obvazu a pokud se později vytvoří puchýř, propíchneme jej, odstřihneme a ošetříme dezinfekcí.

  • B.

   Potřením jakoukoliv mastí (v nouzi i zubní pastou), pak prst obvážeme sterilním obvazem.

  • C.

   Několikaminutovým chlazením čistou vodou. Zpravidla není třeba dalšího ošetření. Pokud se později vytvoří puchýř, nepropichujeme jej.

  Correct Answer
  C. Několikaminutovým chlazením čistou vodou. Zpravidla není třeba dalšího ošetření. Pokud se později vytvoří puchýř, nepropichujeme jej.
  Explanation
  The correct answer suggests that in the event of a burn, the best course of action is to cool the affected area with clean water for several minutes. Usually, no further treatment is necessary. If a blister forms later, it is advised not to puncture it. This explanation provides a clear and concise summary of the correct answer without including the "The correct answer is" statement.

  Rate this question:

 • 44. 

  Postiženého těžkým prochladnutím s necitlivými, bílými prsty u nohou a rukou, ještě před příjezdem záchranné služby:

  • A.

   Uložíme do místnosti s pokojovou teplotou, teple přikryjeme, podáme teplé nápoje.

  • B.

   Ponecháme v mírnějším chladu (např. v zádveří) a sněhem nebo ledem třeme postižené končetiny, až se opět prokrví, pak je možné jej opatrně přemístit do místnosti s pokojovou teplotou.

  • C.

   Co nejrychleji zahřejeme, nejlépe ponořením do horké vany.

  Correct Answer
  A. Uložíme do místnosti s pokojovou teplotou, teple přikryjeme, podáme teplé nápoje.
  Explanation
  The correct answer is to place the person in a room with room temperature, cover them with warm blankets, and give them warm drinks. This is the appropriate response for someone suffering from severe cold with numb, white fingers and toes. The other options of leaving them in a milder cold and rubbing snow or ice on the affected limbs, or quickly warming them, such as by immersing them in a hot bath, may exacerbate the condition and cause further damage.

  Rate this question:

 • 45. 

  Postižený po nehodě je při vědomí, stěžuje si na potíže s dýcháním, bolest břicha a krutou bolest nohy, která je v bérci ohnutá v nepřirozeném úhlu. Sedí opřený o strom. Nejvýznamnějším výkonem první pomoci bude v tuto chvíli:

  • A.

   přikrytí dekou nebo bundou k udržení tělesné teploty.

  • B.

   Opatrné narovnání a zadlahování postižené končetiny.

  • C.

   Podání několika doušků alkoholu.

  Correct Answer
  A. přikrytí dekou nebo bundou k udržení tělesné teploty.
  Explanation
  The most important first aid action in this situation would be to cover the injured person with a blanket or coat to maintain body temperature. The person is conscious and complaining of difficulty breathing, abdominal pain, and severe pain in the leg, which is bent at an unnatural angle. Sitting against a tree indicates that the person is stable and not in immediate danger. However, covering them with a blanket or coat is crucial to prevent hypothermia and maintain their body temperature.

  Rate this question:

 • 46. 

  Postižený během sportování ucítil svíravou, pálivou bolest za hrudní kostí, opotil se, zvracel. Jako svědci příhody:

  • A.

   Zkusíme, zda se při pohybu (např. krátký běh) stav zhorší, a pokud ano, voláme záchrannou službu, jinak ponecháme postiženého v klidu a pokud by potíže trvaly, převezeme jej k praktickému lékaři.

  • B.

   Počkáme 30 – 60 minut, a pokud se stav neupraví, odvezeme postiženého k praktickému lékaři.

  • C.

   Ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě sledujeme, zda komunikuje a dýchá.

  Correct Answer
  C. Ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě sledujeme, zda komunikuje a dýchá.
  Explanation
  Based on the symptoms described (tight, burning pain behind the sternum, sweating, vomiting), it is likely that the person is experiencing a heart attack. In such cases, immediate medical attention is crucial. Calling emergency services (záchranná služba) is the correct course of action, and while waiting for their arrival, it is important to closely monitor the person's ability to communicate and breathe. This answer prioritizes the urgency of the situation and the need for professional medical help.

  Rate this question:

 • 47. 

  Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale hlásí, že se mu špatně dýchá, je:

  • A.

   Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.

  • B.

   Vleže na zádech se zakloněnou hlavou.

  • C.

   „stabilizovaná“ poloha vleže na boku.

  Correct Answer
  A. Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.
  Explanation
  The best position for a conscious person who reports difficulty breathing is to sit or semi-sit with the option to lean their hands on a chair or cushion. This position helps to open up the airways and allows for better breathing. Sitting upright or semi-upright can also help to alleviate any pressure on the chest and lungs, making it easier for the person to breathe. The option to lean their hands on a chair or cushion provides additional support and stability, allowing the person to maintain a comfortable position while breathing.

  Rate this question:

 • 48. 

  „Stabilizovanou“ (někdy také „zotavovací“) polohou se rozumí poloha:

  • A.

   Na zádech s hlavou v mírném předklonu.

  • B.

   Na boku s hlavou otočenou k podložce.

  • C.

   Na břiše s hlavou otočenou na stranu.

  Correct Answer
  B. Na boku s hlavou otočenou k podložce.
  Explanation
  This answer is correct because the term "stabilizovanou" or "zotavovací" refers to the position in which a person lies on their side with their head turned towards the surface they are lying on. This position is often used in medical settings to promote recovery and prevent complications such as pressure ulcers.

  Rate this question:

 • 49. 

  Nešťastnou náhodou došlo k požití cca 1/3 litru nemrznoucí kapaliny do chladicí soustavy motoru.

  • A.

   Nejde o závažnou příhodu, postačí zapít větším množstvím vody. Kvůli chemické struktuře podobné alkoholu se ale postižený musí chovat jako po požití (např. nesmí řídit auto apod.).

  • B.

   Jde o závažnou příhodu, kapalina může pěnit a způsobit udušení, postižený by měl zůstat v klidu vleže, nic nejíst ani nepít.

  • C.

   Jde o život ohrožující příhodu, vyvoláme zvracení, podáme cca 0,2 l tvrdého alkoholu, vyhledáme lékaře.

  Correct Answer
  C. Jde o život ohrožující příhodu, vyvoláme zvracení, podáme cca 0,2 l tvrdého alkoholu, vyhledáme lékaře.
 • 50. 

  Dítě nešťastnou náhodou požilo doušek saponátu na nádobí. První pomoc bude:

  • A.

   Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • B.

   Podání cca ¼ litru vlažné vody se solí k vyvolání zvracení, a dále transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • C.

   Podání cca ¼ litru mléka a vyvolání zvracení.

  Correct Answer
  A. Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.
  Explanation
  The correct answer is to keep the child calm, not to eat or drink anything, and to transport them to a doctor or call emergency services. This is the appropriate first aid response in case a child accidentally ingests dish soap. It is important to keep the child still and not allow them to eat or drink anything, as this could further irritate their system. Seeking medical attention is necessary to ensure proper treatment and monitoring of the child's condition.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.