Základy První Pomoci

30 otzek | Total Attempts: 36218

SettingsSettingsSettings
Základy První Pomoci - Quiz

DîLEýITÃï ¿½ INFORMACE: ****************************** Správná je vþdy právÃ� jedna odpovÃ�Ã� . Vyhodnocení kaþdé odpovÃ�di se zobrazuje hned u následujícÃ&Aci rc;­ otázky. Kliknutím na "Correct answer" si mïþete znova zobrazit znÃ�ní pÃ�edcházej&Atil de;­cí otázky spolu s vyznaÃ�ením správné odpovÃ�di a se struÃ�ným vysvÃ�tlením. Pokud dosáhnete úspÃ�Ã& Acirc;¡nosti alespoÃ� 75%, budete si moci na konci testu vytisknout certifikát se jménem, které uvedete na zaÃ�átku (není povinné). Na vyplnÃ�ní testu (30 otázek) je max. 30 minut, zaÃ�átek = stisknutí tlaÃ�ítka START QUIZ. KlíÃ�ovà ¡ slova: Test první pomoci - první pomoc - resuscitace. HodnÃ� átÃ�stà ­ :-)  


Questions and Answers
 • 1. 
  Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:
  • A. 

   Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.

  • B. 

   Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků

  • C. 

   Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic

 • 2. 
  Postižený zkolaboval, má křeče (záškuby) celého těla či končetin, nedýchá, modrá. Postiženého:
  • A. 

   Otočíme na záda, zakloníme hlavu a (pokud je to nutné i násilím pomocí vhodného nástroje) otevřeme ústa a vytáhneme jazyk, aby se nedusil. Pokud se dýchání neobnoví, voláme záchrannou službu.

  • B. 

   Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.

  • C. 

   Otočíme jej do „stabilizované“ polohy, přiměřenou silou bráníme křečím a počkáme cca 5-10 minut až křeče odezní a stav se upraví. Pokud se stav do té doby nezlepší, voláme záchrannou službu.

 • 3. 
  Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:
  • A. 

   Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.

  • B. 

   Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.

  • C. 

   Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.

 • 4. 
  Aniž došlo k obnovení životních funkcí, provádíme resuscitaci:
  • A. 

   Maximálně 20 minut.

  • B. 

   Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání zachránců.

  • C. 

   Pouze pokud během resuscitace projevuje postižený alespoň částečné známky života, jinak je resuscitace zbytečná.

 • 5. 
  Spolehlivou známkou obnovení životních funkcí při resuscitaci je:
  • A. 

   Když se nedýchající postižený nadechne.

  • B. 

   Když je při masáži cítit puls na krční tepně.

  • C. 

   Když se potižený začně hýbat (např. pohyb víček, paží).

 • 6. 
  Pro kvalitu resuscitace má největší význam:
  • A. 

   Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.

  • B. 

   Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic s náležitými pauzami.

  • C. 

   Účinné vdechy z plic do plic co největším objemem doplněné v pauzách srdeční masáží s nepříliš vysokou frekvencí.

 • 7. 
  Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale udává, že se mu špatně dýchá, je:
  • A. 

   Vleže na zádech se zakloněnou hlavou.

  • B. 

   „Stabilizovaná“ poloha vleže na boku.

  • C. 

   Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.

 • 8. 
  Postižený nešťastnou náhodou upadl na ostrý předmět a způsobil si hlubokou řeznou ránu na ruce. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci:
  • A. 

   Ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz, a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti mezi loktem a ramenem.

  • B. 

   Zaškrtíme končetinu těsně nad ránou (v zápěstí), a pokud krvácení stále trvá, přiložíme ještě tlakový obvaz přímo na ránu.

  • C. 

   Zaškrtíme končetinu těsně nad ránou (v zápěstí), a pokud krvácení stále trvá, přiložíme další škrtidlo o něco blíže k trupu – na předloktí.

 • 9. 
  Předloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:
  • A. 

   Potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou

  • B. 

   Několikaminutovým chlazením čistou vodou.

  • C. 

   Protišokovými opatřeními, zejména udržením postiženého místa v teple.

 • 10. 
  Postiženého těžkým prochladnutím s necitlivými, bílými prsty u nohou a rukou, ještě před příjezdem záchranné služby:
  • A. 

   Co nejrychleji zahřejeme, nejlépe ponořením do horké vany.

  • B. 

   Uložíme do místnosti s pokojovou teplotou, teple přikryjeme, podáme teplé nápoje.

  • C. 

   Ponecháme v mírnějším chladu (např. v zádveří) a sněhem nebo ledem třeme postižené končetiny, až se opět prokrví, pak je možné jej opatrně přemístit do místnosti s pokojovou teplotou.

 • 11. 
  Postižený trochu „přebral“, obtížně drží stabilitu a „podlamují“ se mu nohy. V rámci první pomoci by měl být pokud možno uložen:
  • A. 

   Do polohy na zádech, aby bylo možné dobře sledovat stav dýchání.

  • B. 

   Do polohy vsedě (např. do kouta místnosti), protože v této poloze se bude postiženému nejlépe dýchat.

  • C. 

   Do polohy na boku s hlavou otočenou k podložce („stabilizovaná“ poloha), protože tato poloha omezuje riziko vdechnutí zvratků, které je zde vysoké.

 • 12. 
  Národní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:
  • A. 

   112

  • B. 

   158

  • C. 

   155

 • 13. 
  Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi:
  • A. 

   30x za minutu

  • B. 

   100 x za minutu

  • C. 

   60 x za minutu

 • 14. 
  Postižený při trhání třešní spadl ze stromu, nyní leží, hlasitě naříká, je bledý, stěžuje si na silnou bolest zad, pravá noha je v bérci zjevně zlomená. Přivoláme záchranáře a než dorazí, postiženého:
  • A. 

   Ponecháme v poloze jaké je, přikryjeme bundou.

  • B. 

   Opatrně uložíme do stabilizované polohy pokud možno na rovné místo v terénu, k bérci přiložíme improvizovanou dlahu např. z větve.

  • C. 

   Otočíme jej na záda a uložíme do protišokové polohy (na zádech s podepřenýma nohama např. židlí, batohem apod.

 • 15. 
  Motocyklista po nehodě leží v bezvědomí, promodralý, obličejem k zemi, není zřetelně patrné dýchání. Záchranáři jsou již na cestě. Náš postup:
  • A. 

   Ponecháme postiženého v poloze, v jaké je, po nehodě pravděpodobný úraz páteře a jakákoliv manipulace by mohla situaci ještě zhoršit a vést k ochrnutí.

  • B. 

   Postiženého otočíma na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrněně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci.

  • C. 

   Postiženého uložíme na bok se zakloněnou hlavou, vyčistíme dutinu ústní a přikryjeme teplou bundou. Přilbu zásadně nesnímáme před příjezdem záchranářů.

 • 16. 
  Lyžař vylétl ze sjezdovky do lesa, sedí na zemi ve sněhu opřený o strom, je při vědomí, komunikuje, otřesený, bledý, stěžuje si na prudkou bolest v noze, má bolestivě naražená žebra a zjevně zlomenou ruku v lokti. Odborná pomoc je již na cestě. Prioritou první pomoci bude:
  • A. 

   Fixace zlomenin jako prevence dalších poranění tkání od úlomků kostí.

  • B. 

   Zabalení do teplého jako prevence rozvoje šokového stavu

  • C. 

   Uložení na pevnou rovnou plochu jako pevence poškození míchy při úrazu páteře.

 • 17. 
  Hmatání tepu u postiženého, u kterého je podezření na zástavu oběhu:
  • A. 

   Provádíme zásadně na krkavici a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme.

  • B. 

   Provádíme zásadně na zápěstí a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme, nebo cítíme jen nitkovitý (nevýrazný rychlý) tep.

  • C. 

   Je hrubá chyba, nahmatání tepu je nespolehlivé a jen zbytečně zdržuje - bez dalšího zahájíme resuscitaci.

 • 18. 
  Použití automatického defibrilátoru („AED“ - přístroje pro obnovení účinné srdeční akce elektrickým výbojem, který bývá umístěný na veřejně dostupných místech) laikem bez příslušného proškolení je v ČR:
  • A. 

   Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít dokonce o život zachraňující výkon.

  • B. 

   Zakázáno (neškolené obsluze hrozí úraz elektrickým proudem, zvláště v prostředí s vysokou vlhkostí – za deště, u bazénu, na lodích apod.).

  • C. 

   Možné jen na pokyn dispečera/dispečerky tísňové linky (laik nedokáže posoudit nutnost provedení výboje).

 • 19. 
  Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:
  • A. 

   Otočíme na bok, uvolníme a vyčistíme dýchací cesty, případně několika "herdami" do za usnadníme odkašlání, pečlivě sledujeme stav dýchání. Pokud dojde k zástavě dýchání, zahájíme resuscitaci a budeme střídat 30 zmačknutí hrudníku s 2 vdechy z plic do plic.

  • B. 

   Uložíme do polohy na břiše, pokud možno hlavou dolů, a opakovaným mačkáním hrudníku vytlačíme co nejvíc vody z plic a dýchacích cest.

  • C. 

   Neváháme, otočíme postiženého na záda a ihned zahájíme resuscitaci.

 • 20. 
  Postižený muž asi 35 let starý během sportování ucítil svíravou, pálivou bolest za hrudní kostí, opotil se, zvracel. Jako svědci příhody:
  • A. 

   Ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě sledujeme, zda komunikuje a dýchá.

  • B. 

   Počkáme 30 – 60 minut, a pokud se stav neupraví, odvezeme postiženého k praktickému lékaři.

  • C. 

   Zkusíme, zda se při pohybu (např. krátký běh) stav zhorší, a pokud ano, voláme záchrannou službu, jinak ponecháme postiženého v klidu a pokud by potíže trvaly, převezeme jej k praktickému lékaři.

 • 21. 
  Sousedka křičí o pomoc - chvilku nechala roční dítě bez dozoru a nyní je nalezla na zemi s pytlíkem buráků, promodralé, nedýchající. Záchranka už je na cestě. První krok první pomoci bude:
  • A. 

   Zahájení nepřímé masáže srdce - dvěma prsty uprostřed hrudníku.

  • B. 

   Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je energicky poplácáme po zádíčkách.

  • C. 

   Dítě zabalíme do deky abychom zabránili prochladnutí a utíkáme na ulici v ústrety záchranářům.

 • 22. 
  Dítě nešťastnou náhodou požilo doušek saponátu na nádobí. První pomoc bude:
  • A. 

   Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • B. 

   Podání cca ¼ litru vlažné vody se solí k vyvolání zvracení, a dále transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • C. 

   Podání cca ¼ litru mléka a vyvolání zvracení.

 • 23. 
  Postižený, řidič po dopravní nehodě, sedí v kabině vozu, zhroucený na volantu, nereaguje, nedýchá. Po přivolání pomoci:
  • A. 

   Postiženého opatrně opřeme zpět do sedačky a mírně zakloníme hlavu. Pokud nezačne dýchat, vyprostíme jej ven z kabiny a zahájíme resuscitaci. Při vyprošťování postupujeme co nejšetrněji s ohledem na možnost úrazu páteře a míchy, ale prioritu má obnovení životních funkcí.

  • B. 

   Kvůli zachování kriminalistických stop a bezpečnosti okolí zajistíme, aby se další osoby nepřibližovaly k vraku, s postiženým zásadně nemanipulujeme, protože hrozí nebezpečí poškození páteře a míchy.

  • C. 

   Postiženého zásadně nevyndaváme z vozidla, pouze provedeme maximální možný záklon hlavy, abychom uvolnili dýchací cesty.

 • 24. 
  Při broušení zasáhlo postiženého cizí těleso do oka, stěžuje na prudkou bolest. V rámci první pomoci:
  • A. 

   Postižené oko zásadně ničím nepřekrýváme, použijeme cibuli a snažíme se přimět postiženého k mrkání, aby se cizí těleso slzením a mrkáním vyplavilo.

  • B. 

   postižené oko vypláchneme vodou a překryjeme suchým obvazem a počkáme nejméně 24 hodin, zda se stav nezlepší.

  • C. 

   Suchým obvazem lehce překryjeme obě oči a transportujeme postiženého k lékaři.

 • 25. 
  Při krvácení z nosu:
  • A. 

   Umístíme postiženého do polohy v sedě s lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady, palcem a ukazovákem stiskneme nosní křídla a počkáme několik minut. Pokud se krvácení ani po opakovaných pokusech nezastaví nebo se dokonce zvětšuje, dopravíme postiženého k lékaři.

  • B. 

   Umístíme postiženého do polohy na zádech se zvednutýma nohama, přivoláme záchrannou službu.

  • C. 

   Umístíme postiženého do polohy vsedě, zakloníme hlavu, podáme větší množství horkých tekutin.

Back to Top Back to top