Стилистични тропи и фигури

107 | Attempts: 2862
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Стилистични тропи и фигури - Quiz

Стилистични тропи и фигури в литературните текстове


Questions and Answers
 • 1. 
  Алегория е:
  • A. 

   двусмислие поради неправилно подреждане на думите в изречението;

  • B. 

   вид образност, при която нещо се представя иносказателно;

  • C. 

   съпоставяне на две противоположни идеи;

  • D. 

   вид елегично стихотворение;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 2. 
  Силното преувеличение на количествени или качествени характеристики се нарича:
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   оксиморон;

  • C. 

   хипербола;

  • D. 

   ирония;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 3. 
  Във връзка със следния цитат от стихотворението “Българският език” на Иван Вазов изпълнете поставените задачи: "Език свещен на моите деди,език на мъки, стонове вековни,език на тая, дето ни родиза радост не - за ядове отровни."Изразът "стонове вековни" представлява:
  • A. 

   литота;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   хипербола;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 4. 
  Коя извадка от текста съдържа епитет?
  • A. 

   език свещен;

  • B. 

   дето ни роди;

  • C. 

   за радост не;

  • D. 

   моите деди;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 5. 
  Прилагателното "отровни" изпълнява функцията на:
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   художествено сравнение;

  • D. 

   метафоричен епитет;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 6. 
  В последния стих от цитата има:
  • A. 

   сравнение;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   литота;

  • D. 

   метонимия;

 • 7. 
  На кой от редовете словосъчетанието не е построено чрез инверсия?
  • A. 

   език свещен;

  • B. 

   моите деди;

  • C. 

   стонове вековни;

  • D. 

   ядове отровни.

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 8. 
  Във връзка със следния откъс от стихотворението “Стаята” от Атанас Далчев изпълнете задачите: "В ъглите расне неусетно            вечерната дрезгавина и вехне есенното слънце            върху килимите на пода, и светят жълти зимни дюли,            нарèдени върху комода като голяма броеница            от кехлибарени зърна."Метафора е изразът:
  • A. 

   жълти зимни дюли;

  • B. 

   върху килимите на пода;

  • C. 

   вехне есенното слънце;

  • D. 

   наредени върху комода;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 9. 
  Последните два реда от цитата оформят:
  • A. 

   разгърнато сравнение;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   олицетворение;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 10. 
  Формата "светят" е:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   гротеска;

  • C. 

   глаголна метафора;

  • D. 

   художествено определение;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 11. 
  С кой термин се означава леката насмешка над отрицателни качества?
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   литота;

  • C. 

   антитеза;

  • D. 

   ирония;

  • E. 

   гротеска;

 • 12. 
  Отбележете правилното определение за израза:сълза когато се отрони,в ответ възкръсват рой звезди
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   оксиморон;

  • C. 

   метафора;

  • D. 

   сравнение;

 • 13. 
  Отбележете правилното определение за подчертания израз в откъса:"Там, де земя гърми и тътнеот викове страшни и злобнии предсмъртни песни надгробни..."
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   епитет;

  • D. 

   литота;

 • 14. 
  Изключете излишната двойка:
  • A. 

   епитет - художествено определение;

  • B. 

   ирония - лека насмешка;

  • C. 

   антитеза - омаловажаване на качество;

  • D. 

   сарказъм - язвително осмиване;

 • 15. 
  Във връзка със следния откъс от разказа “Серафим” на Йордан Йовков изпълнете задачите.Посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия: едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше - оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, с едър шев и избелели конци.Изразът "посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто" съдържа:
  • A. 

   синекдоха;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   парадокс;

  • D. 

   метонимия;

 • 16. 
  Какво представлява изразът "като попско расо"?
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   хипербола;

  • D. 

   оксиморон;

 • 17. 
  Изразът "се хвърляха в очи" представлява:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   синекдоха;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 18. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "взети сякаш от чувал или от най-проста аба" е сравнение;

  • B. 

   Словосъчетанието "сега нищо не личеше" е литота;

  • C. 

   Определението "безбройните" е хиперболично;

  • D. 

   Думата "лепнати" е употребена метафорично;

 • 19. 
  Фрагментите въведени с "едно време" и "но сега" образуват:
  • A. 

   образен паралелизъм;

  • B. 

   градация;

  • C. 

   разгърнато сравнение;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 20. 
  Във връзка с откъса от “Кукувица” на Елисавета Багряна изпълнете следните задачи."Неведнъж ти рекох и повторих:не помагат билки и магии,кой каквото иска да говори -няма нивга аз гнездо да свия,рожби румени да ти отгледам,вкъщи край огнището да шетам."В кой от изразите се съдържа глаголна метафора?
  • A. 

   рекох и повторих;

  • B. 

   гнездо да свия;

  • C. 

   иска да говори;

  • D. 

   край огнището да шетам;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 21. 
  В коя извадка от текста се съдържа епитет?
  • A. 

   неведнъж ти рекох;

  • B. 

   не помагат билки;

  • C. 

   рожби румени;

  • D. 

   билки и магии;

 • 22. 
  Отбележете израза, използван като метафора за дома:
  • A. 

   гнездо;

  • B. 

   рожби румени;

  • C. 

   в къщи;

  • D. 

   край огнището;

 • 23. 
  Изключете излишния термин:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   поанта;

  • D. 

   хипербола;

 • 24. 
  В кой от случаите подчертаният израз е неправилно определен?
  • A. 

   Като черна гробница и тая вечер/ пуст и мрачен е градът (сравнение);

  • B. 

   Да се завърнеш в бащината къща/ когато вечерта смирено гасне (метафора);

  • C. 

   И дните безследно минуват,/ унесени в свойта печал (антитеза);

  • D. 

   Бърза бързоструйна Струма,/ тайна в хладна гръд таи (епитет);

  • E. 

   всички са правилно определени;

 • 25. 
  Отбележете случая, в който подчертаният израз не е метафоричен епитет:
  • A. 

   замират в мека хубост/ въздишки полусънни;

  • B. 

   в дълбока сянка чезне/ задрямалият лес;

  • C. 

   пламък призрачен извира/ в гъсти виещи мъгли;

  • D. 

   всесилни, искрометни, ведно сърцата слети;

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.