Стилистични тропи и фигури

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Slavici
S
Slavici
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,360
: 107 | Attempts: 3,360

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Стилистични тропи и фигури - Quiz

Стилистични тропи и фигури в литературните текстове


Questions and Answers
 • 1. 

  Алегория е:

  • A.

   двусмислие поради неправилно подреждане на думите в изречението;

  • B.

   вид образност, при която нещо се представя иносказателно;

  • C.

   съпоставяне на две противоположни идеи;

  • D.

   вид елегично стихотворение;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. вид образност, при която нещо се представя иносказателно;
  Explanation
  Алегория е вид образност, при която нещо се представя иносказателно. Това означава, че алегорията използва символи и образи, за да представи абстрактни идеи или концепции. Вместо да ги изразява директно, алегорията използва метафори и сравнения, които ни помагат да разберем по-дълбокия смисъл на текста или съобщението. В този контекст, алегорията се използва за да представи нещо по-сложно или абстрактно по по-ясен и интересен начин.

  Rate this question:

 • 2. 

  Силното преувеличение на количествени или качествени характеристики се нарича:

  • A.

   контраст;

  • B.

   оксиморон;

  • C.

   хипербола;

  • D.

   ирония;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  C. хипербола;
  Explanation
  The correct answer is "хипербола" (hyperbole). Hyperbole refers to the strong exaggeration of quantitative or qualitative characteristics. It is a figure of speech used to create emphasis or make a point more dramatic or humorous. It is not any of the other options mentioned (контраст, оксиморон, ирония, нито едно от посочените).

  Rate this question:

 • 3. 

  Във връзка със следния цитат от стихотворението “Българският език” на Иван Вазов изпълнете поставените задачи: "Език свещен на моите деди,език на мъки, стонове вековни,език на тая, дето ни родиза радост не - за ядове отровни."Изразът "стонове вековни" представлява:

  • A.

   литота;

  • B.

   антитеза;

  • C.

   метонимия;

  • D.

   хипербола;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  D. хипербола;
  Explanation
  The phrase "стонове вековни" (centuries-old moans) in the given quote from the poem "Bulgarian Language" by Ivan Vazov represents hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that involves exaggeration for emphasis or dramatic effect. In this case, the poet uses exaggerated language to emphasize the long-lasting suffering and hardships associated with the Bulgarian language. The phrase suggests that the language has been a source of pain and struggle for centuries, highlighting its significance and the sacrifices made by previous generations.

  Rate this question:

 • 4. 

  Коя извадка от текста съдържа епитет?

  • A.

   език свещен;

  • B.

   дето ни роди;

  • C.

   за радост не;

  • D.

   моите деди;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  A. език свещен;
  Explanation
  The correct answer is "език свещен". This phrase contains the epithet "свещен" (sacred), which describes the noun "език" (language).

  Rate this question:

 • 5. 

  Прилагателното "отровни" изпълнява функцията на:

  • A.

   хипербола;

  • B.

   метонимия;

  • C.

   художествено сравнение;

  • D.

   метафоричен епитет;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  D. метафоричен епитет;
  Explanation
  The correct answer is "метафоричен епитет" because the adjective "отровни" is used to describe something in a metaphorical way, implying that it is poisonous or harmful. It is not meant to be taken literally, but rather to create a vivid image or convey a strong emotional or negative connotation.

  Rate this question:

 • 6. 

  В последния стих от цитата има:

  • A.

   сравнение;

  • B.

   антитеза;

  • C.

   литота;

  • D.

   метонимия;

  Correct Answer
  B. антитеза;
  Explanation
  The correct answer is "антитеза" because the last line of the quote presents a contrasting idea or opposition between two concepts.

  Rate this question:

 • 7. 

  На кой от редовете словосъчетанието не е построено чрез инверсия?

  • A.

   език свещен;

  • B.

   моите деди;

  • C.

   стонове вековни;

  • D.

   ядове отровни.

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  B. моите деди;
  Explanation
  The phrase "моите деди" is not constructed using inversion because the possessive pronoun "моите" is placed before the noun "деди" in a regular word order. Inversion would involve reversing the order of the subject and verb, which is not present in this phrase.

  Rate this question:

 • 8. 

  Във връзка със следния откъс от стихотворението “Стаята” от Атанас Далчев изпълнете задачите: "В ъглите расне неусетно            вечерната дрезгавина и вехне есенното слънце            върху килимите на пода, и светят жълти зимни дюли,            нарèдени върху комода като голяма броеница            от кехлибарени зърна."Метафора е изразът:

  • A.

   жълти зимни дюли;

  • B.

   върху килимите на пода;

  • C.

   вехне есенното слънце;

  • D.

   наредени върху комода;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  C. вехне есенното слънце;
  Explanation
  The correct answer is "вехне есенното слънце". This metaphorical expression suggests that the autumn sun is growing old and losing its strength, just like a person would age and become weaker. The use of the word "вехне" (grows old) adds to the imagery of the fading sun.

  Rate this question:

 • 9. 

  Последните два реда от цитата оформят:

  • A.

   разгърнато сравнение;

  • B.

   антитеза;

  • C.

   олицетворение;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  A. разгърнато сравнение;
  Explanation
  The given correct answer is "разгърнато сравнение" (expanded comparison). This is because the last two lines of the quote are likely to present a comparison between two things, where one is described in more detail or expanded upon. This can be inferred from the word "разгърнато," which means expanded or unfolded, suggesting that the comparison is elaborated upon.

  Rate this question:

 • 10. 

  Формата "светят" е:

  • A.

   метонимия;

  • B.

   гротеска;

  • C.

   глаголна метафора;

  • D.

   художествено определение;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  C. глаголна метафора;
  Explanation
  The correct answer is "глаголна метафора" because the word "светят" is used metaphorically as a verb to describe a characteristic or action in a figurative way. It is not used literally to refer to the act of shining or emitting light.

  Rate this question:

 • 11. 

  С кой термин се означава леката насмешка над отрицателни качества?

  • A.

   хипербола;

  • B.

   литота;

  • C.

   антитеза;

  • D.

   ирония;

  • E.

   гротеска;

  Correct Answer
  D. ирония;
  Explanation
  Иронията се отнася до употребата на думи или изрази, които имат обратно значение от очакваното или се използват с цел да се изрази нещо по саркастичен или насмешлив начин. Така чрез ирония се прави лека насмешка над отрицателни качества или ситуации.

  Rate this question:

 • 12. 

  Отбележете правилното определение за израза:сълза когато се отрони,в ответ възкръсват рой звезди

  • A.

   хипербола;

  • B.

   оксиморон;

  • C.

   метафора;

  • D.

   сравнение;

  Correct Answer
  C. метафора;
  Explanation
  The given statement "сълза когато се отрони, в ответ възкръсват рой звезди" is a metaphor. It compares the act of a tear falling to the resurrection of a swarm of stars, using figurative language to create a vivid and imaginative image.

  Rate this question:

 • 13. 

  Отбележете правилното определение за подчертания израз в откъса:"Там, де земя гърми и тътнеот викове страшни и злобнии предсмъртни песни надгробни..."

  • A.

   метонимия;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   епитет;

  • D.

   литота;

  Correct Answer
  C. епитет;
  Explanation
  The correct answer is "епитет". In the given excerpt, the phrase "предсмъртни песни надгробни" is describing or characterizing the noun "викове" (cries) by adding an adjective that emphasizes the association with death and graves. This use of descriptive language is a characteristic of an epithet.

  Rate this question:

 • 14. 

  Изключете излишната двойка:

  • A.

   епитет - художествено определение;

  • B.

   ирония - лека насмешка;

  • C.

   антитеза - омаловажаване на качество;

  • D.

   сарказъм - язвително осмиване;

  Correct Answer
  C. антитеза - омаловажаване на качество;
  Explanation
  The given question is asking to identify the unnecessary pair from the given options. The correct answer is "антитеза - омаловажаване на качество" which translates to "antithesis - belittling of quality". The reason this pair is unnecessary is because antithesis refers to the contrast or opposition between two ideas, while belittling of quality refers to the act of diminishing or devaluing the worth or importance of something. These two concepts are not directly related, making this pair the odd one out.

  Rate this question:

 • 15. 

  Във връзка със следния откъс от разказа “Серафим” на Йордан Йовков изпълнете задачите.Посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия: едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше - оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, с едър шев и избелели конци.Изразът "посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто" съдържа:

  • A.

   синекдоха;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   парадокс;

  • D.

   метонимия;

  Correct Answer
  C. парадокс;
  Explanation
  The phrase "посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто" contains a paradox because it presents a contradiction or an unexpected situation. It is unusual for someone to wear a long winter coat in the middle of summer, especially in hot weather. This creates a paradoxical situation where the man's choice of clothing goes against common sense or expectations.

  Rate this question:

 • 16. 

  Какво представлява изразът "като попско расо"?

  • A.

   контраст;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   хипербола;

  • D.

   оксиморон;

  Correct Answer
  B. сравнение;
  Explanation
  The correct answer is "сравнение" (comparison). This is because the phrase "като попско расо" is comparing something to a "попска раса" (pop race), which implies that it is being compared to something popular or mainstream.

  Rate this question:

 • 17. 

  Изразът "се хвърляха в очи" представлява:

  • A.

   метонимия;

  • B.

   метафора;

  • C.

   синекдоха;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. метафора;
  Explanation
  The expression "се хвърляха в очи" is a metaphor. A metaphor is a figure of speech that compares two things without using "like" or "as". In this case, the expression suggests that someone is openly criticizing or blaming someone else, comparing the act of throwing something to the act of blaming or criticizing.

  Rate this question:

 • 18. 

  Изключете невярното твърдение:

  • A.

   Изразът "взети сякаш от чувал или от най-проста аба" е сравнение;

  • B.

   Словосъчетанието "сега нищо не личеше" е литота;

  • C.

   Определението "безбройните" е хиперболично;

  • D.

   Думата "лепнати" е употребена метафорично;

  Correct Answer
  B. Словосъчетанието "сега нищо не личеше" е литота;
  Explanation
  The statement "Словосъчетанието 'сега нищо не личеше' е литота" is correct. A litotes is a figure of speech that uses understatement to emphasize a point by stating a negative to express a positive. In this case, the phrase "сега нищо не личеше" (now nothing was visible) is a form of litotes because it downplays the visibility of something, implying that it was completely invisible.

  Rate this question:

 • 19. 

  Фрагментите въведени с "едно време" и "но сега" образуват:

  • A.

   образен паралелизъм;

  • B.

   градация;

  • C.

   разгърнато сравнение;

  • D.

   антитеза;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  D. антитеза;
  Explanation
  The given correct answer is "антитеза" because the phrases "едно време" (once upon a time) and "но сега" (but now) create a contrast or opposition between two different time periods. This contrast is characteristic of antithesis, where two contrasting ideas or elements are juxtaposed for emphasis or rhetorical effect.

  Rate this question:

 • 20. 

  Във връзка с откъса от “Кукувица” на Елисавета Багряна изпълнете следните задачи."Неведнъж ти рекох и повторих:не помагат билки и магии,кой каквото иска да говори -няма нивга аз гнездо да свия,рожби румени да ти отгледам,вкъщи край огнището да шетам."В кой от изразите се съдържа глаголна метафора?

  • A.

   рекох и повторих;

  • B.

   гнездо да свия;

  • C.

   иска да говори;

  • D.

   край огнището да шетам;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. гнездо да свия;
  Explanation
  The correct answer is "гнездо да свия". This phrase contains a verb metaphor, as it uses the verb "свия" (to weave) in a figurative sense to describe the act of creating a home or a nest. The speaker is emphasizing that they are not willing to create a comfortable and nurturing environment for someone else.

  Rate this question:

 • 21. 

  В коя извадка от текста се съдържа епитет?

  • A.

   неведнъж ти рекох;

  • B.

   не помагат билки;

  • C.

   рожби румени;

  • D.

   билки и магии;

  Correct Answer
  C. рожби румени;
  Explanation
  The phrase "рожби румени" contains an epithet. An epithet is a descriptive word or phrase that is used to characterize a person, place, or thing. In this case, "рожби румени" is describing something with red cheeks, indicating a rosy or flushed appearance.

  Rate this question:

 • 22. 

  Отбележете израза, използван като метафора за дома:

  • A.

   гнездо;

  • B.

   рожби румени;

  • C.

   в къщи;

  • D.

   край огнището;

  Correct Answer
  A. гнездо;
  Explanation
  The correct answer is "гнездо." In this context, "гнездо" is used as a metaphor for home. A nest is a safe and comfortable place where birds build their homes and raise their young. Similarly, a home is a place where people feel secure, protected, and comfortable. The use of "гнездо" as a metaphor emphasizes the idea of a home as a place of warmth, safety, and belonging.

  Rate this question:

 • 23. 

  Изключете излишния термин:

  • A.

   метонимия;

  • B.

   метафора;

  • C.

   поанта;

  • D.

   хипербола;

  Correct Answer
  C. поанта;
  Explanation
  The term "поанта" is not relevant in the given context. The other terms, метонимия (metonymy), метафора (metaphor), and хипербола (hyperbole), are all figures of speech commonly used in language and literature to create meaning or emphasize certain ideas. However, "поанта" does not fit into this category as it refers to the punchline or the concluding part of a joke or a humorous story.

  Rate this question:

 • 24. 

  В кой от случаите подчертаният израз е неправилно определен?

  • A.

   Като черна гробница и тая вечер/ пуст и мрачен е градът (сравнение);

  • B.

   Да се завърнеш в бащината къща/ когато вечерта смирено гасне (метафора);

  • C.

   И дните безследно минуват,/ унесени в свойта печал (антитеза);

  • D.

   Бърза бързоструйна Струма,/ тайна в хладна гръд таи (епитет);

  • E.

   всички са правилно определени;

  Correct Answer
  C. И дните безследно минуват,/ унесени в свойта печал (антитеза);
  Explanation
  The correct answer is "И дните безследно минуват, унесени в свойта печал (антитеза)". This is because the phrase uses the literary device of antithesis, where contrasting ideas are presented in close proximity to create a dramatic effect. In this case, the contrast is between the days passing without a trace and being carried away in their own sadness. This creates a sense of melancholy and emphasizes the fleeting nature of time.

  Rate this question:

 • 25. 

  Отбележете случая, в който подчертаният израз не е метафоричен епитет:

  • A.

   замират в мека хубост/ въздишки полусънни;

  • B.

   в дълбока сянка чезне/ задрямалият лес;

  • C.

   пламък призрачен извира/ в гъсти виещи мъгли;

  • D.

   всесилни, искрометни, ведно сърцата слети;

  Correct Answer
  C. пламък призрачен извира/ в гъсти виещи мъгли;
  Explanation
  The highlighted expression "пламък призрачен извира/ в гъсти виещи мъгли" is not a metaphorical epithet because it directly describes the action of a flame emerging from thick swirling fog. It does not use figurative language or compare the flame to something else.

  Rate this question:

 • 26. 

  Епитет е:

  • A.

   художествено противопоставяне;

  • B.

   определение, изпълняващо художествена функция;

  • C.

   преувеличение с естетическа стойност;

  • D.

   звукова и акцентна съгласуваност между завършеците на стихове;

  Correct Answer
  B. определение, изпълняващо художествена функция;
  Explanation
  An epithet is a literary device that serves a creative or artistic purpose by providing a descriptive or characteristic attribute to a person, place, or thing. It adds depth and vividness to the description and helps create a more engaging and memorable image in the reader's mind. It is not a form of artistic opposition, an exaggeration with aesthetic value, or a sound and accentual harmony between the endings of verses.

  Rate this question:

 • 27. 

  Посочете определението на подчертания израз:"Зора. Събужда се градът."

  • A.

   епитет;

  • B.

   олицетворение;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   антитеза;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. олицетворение;
  Explanation
  The expression "Зора. Събужда се градът." personifies the dawn by attributing the action of awakening to it. This figure of speech gives human qualities to the dawn, suggesting that it has the power to wake up the city. Therefore, the correct answer is "олицетворение" (personification).

  Rate this question:

 • 28. 

  Прочетете следния откъс от “Ветрената мелница” на Елин Пелин и изпълнете задачите: "…От десет години насам тя стърчи на голото баирче над село като някое зъбато чудовище, станало от народното поверие убежище на тъмни духове, които унило клатят дрипавите му криле, разперени на дяволски кръст. Тоя пущиняк с обрасли в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска ръка на Лазар Дъбака…" Изразът "като някое зъбато чудовище" е:

  • A.

   метонимия;

  • B.

   литота;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   контраст;

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  C. сравнение;
  Explanation
  The phrase "като някое зъбато чудовище" is a comparison because it is comparing the appearance of the windmill to that of a toothed monster. The use of the word "като" indicates a similarity or resemblance between the two objects. This comparison helps to create a vivid image in the reader's mind and emphasizes the menacing and eerie nature of the windmill.

  Rate this question:

 • 29. 

  Изразът "пищят хали и ветрища" е:

  • A.

   постоянен епитет;

  • B.

   олицетворение;

  • C.

   метонимия;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  B. олицетворение;
  Explanation
  The phrase "пищят хали и ветрища" is an example of personification because it attributes human qualities (the ability to whistle) to inanimate objects (halo and wind). Personification is a figure of speech that gives human characteristics to non-human entities, and in this case, it is used to convey the idea that the wind and halo are making a whistling sound.

  Rate this question:

 • 30. 

  Изразът "оставен от сръчната и майсторска ръка" съдържа:

  • A.

   метонимия;

  • B.

   литота;

  • C.

   антитеза;

  • D.

   алегория;

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  A. метонимия;
  Explanation
  The phrase "оставен от сръчната и майсторска ръка" (left by the skillful and masterful hand) uses metonymy, a figure of speech where one word or phrase is substituted for another that is closely related or associated with it. In this case, the phrase is using the hand as a metonymy for the person or artist who created or crafted something skillfully.

  Rate this question:

 • 31. 

  Коя извадка от текста съдържа хипербола?

  • A.

   стърчи на голото баирче;

  • B.

   свърталище на боязливи лалугери;

  • C.

   единствената ветрена мелница;

  • D.

   безкрайно филибешко поле;

  • E.

   нито една от посочените;

  Correct Answer
  D. безкрайно филибешко поле;
  Explanation
  The phrase "безкрайно филибешко поле" is an example of hyperbole because it exaggerates the size or extent of the field, suggesting that it is infinite or endless.

  Rate this question:

 • 32. 

  На кой от редовете в извадката от текста няма метафора?

  • A.

   народното поверие;

  • B.

   озъбени стени;

  • C.

   избелял от дъждове и пек скелет;

  • D.

   пищят ветрища и хали;

  • E.

   всички са метафори;

  Correct Answer
  A. народното поверие;
 • 33. 

  Антитеза е:

  • A.

   стилистично средство за постигане на изразителност на речта чрез съпоставяне на противоположни понятия или съждения;

  • B.

   отричане на нравствени норми и оправдаване на антинравствени постъпки;

  • C.

   пренасяне на признаци на живо същество върху неодушевени предмети или отвлечени понятия;

  • D.

   повторение на дума в началото на два поредни стиха;

  Correct Answer
  A. стилистично средство за постигане на изразителност на речта чрез съпоставяне на противоположни понятия или съждения;
  Explanation
  Антитеза is a stylistic device used to achieve expressiveness in speech by juxtaposing opposite concepts or statements. It can also involve denying moral norms and justifying unethical actions. Additionally, it can involve transferring characteristics of living beings onto inanimate objects or abstract concepts. The repetition of a word at the beginning of two consecutive lines is also a form of антитеза.

  Rate this question:

 • 34. 

  Посочете определението на подчертания израз:" Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна"

  • A.

   метафора;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   метонимия;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   поанта;

  Correct Answer
  B. сравнение;
  Explanation
  The expression "Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна" compares the night to a pit, emphasizing its silence and unwelcoming nature. This comparison is a metaphor, as it equates the night to a specific object or concept without using "like" or "as". It creates a vivid image in the reader's mind and helps convey the atmosphere and mood of the night.

  Rate this question:

 • 35. 

  Във връзка с цитирания откъс от лирическата творба “Пловдив” на Димчо Дебелянов изпълнете следните задачи. "Как бяха скръбни мойте детски дни!/ О, колко много сълзи спотаени!/ Тук първи път се моя взор стъмни/ и безпощадна буря сви над мене."Изразът "се моя взор стъмни" е:

  • A.

   контраст;

  • B.

   метафора;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   хипербола;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. метафора;
  Explanation
  The phrase "се моя взор стъмни" is a metaphor because it compares the darkening of the speaker's gaze to the darkening of the sky during a storm. The use of the verb "стъмни" (to darken) suggests a transformation or change in the speaker's perspective or emotional state, creating a vivid and imaginative image. The metaphor helps to convey the intensity of the speaker's sadness and the overwhelming nature of their emotions during their childhood days.

  Rate this question:

 • 36. 

  Изразът "сълзи спотаени" съдържа:

  • A.

   алегория;

  • B.

   метонимия;

  • C.

   епитет;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   контраст;

  Correct Answer
  C. епитет;
  Explanation
  The expression "сълзи спотаени" is an example of an epithet. An epithet is a descriptive term or phrase that is used to characterize a person, thing, or quality. In this case, the phrase "сълзи спотаени" describes tears that are shed in a specific way, suggesting that they are abundant or flowing freely. This epithet adds vividness and emotion to the description, enhancing the overall imagery of the expression.

  Rate this question:

 • 37. 

  Изключете невярното твърдение:

  • A.

   Словосъчетанието "сълзи спотаени" е построено чрез инверсия.

  • B.

   Прилагателното "безпощадна" е в метафорична употреба.

  • C.

   Словосъчетанията "мойте детски дни" и "моя взор стъмни" образуват синтактичен паралелизъм.

  • D.

   Изразът "сви над мене" съдържа глаголна метафора.

  • E.

   Всички твърдения са верни.

  Correct Answer
  C. Словосъчетанията "мойте детски дни" и "моя взор стъмни" образуват синтактичен паралелизъм.
  Explanation
  The statement is correct because both "мойте детски дни" and "моя взор стъмни" are examples of syntactic parallelism. Syntactic parallelism is a rhetorical device that involves the repetition of similar grammatical structures in a sentence or a phrase for emphasis or artistic effect. In this case, both phrases follow the same pattern of possessive pronoun + adjective + noun, creating a parallel structure.

  Rate this question:

 • 38. 

  В кое заглавие се съдържа художествено определение?

  • A.

   Спи езерото;

  • B.

   Две души;

  • C.

   Сиротна песен;

  • D.

   Ни лъх не дъхва над полени;

  • E.

   Във всички посочени;

  Correct Answer
  C. Сиротна песен;
  Explanation
  The correct answer is "Сиротна песен" because it is the only option that includes an artistic description. The other titles do not contain any artistic or poetic language, making them less likely to be a "художествено определение" (artistic definition).

  Rate this question:

 • 39. 

  Подчертаните изрази в следния откъс от стихотворението “Юноша” на Христо Смирненски са: "Аз не зная защо съм на тоз свят роден, не попитах защо ще умра, тук дойдох запленен и от сивия ден, и от цветната майска зора."

  • A.

   епитети;

  • B.

   сравнения;

  • C.

   антитези;

  • D.

   олицетворения;

  • E.

   алегория;

  Correct Answer
  A. епитети;
  Explanation
  The correct answer is "епитети" (epithets). In the given excerpt from the poem "Юноша" by Hristo Smirnenski, the underlined expressions serve as descriptive words or phrases that add vividness and imagery to the text. They enhance the meaning and create a more expressive and poetic language. For example, "сивия ден" (gray day) and "цветната майска зора" (colorful May dawn) are both epithets that provide visual descriptions and evoke certain emotions in the reader.

  Rate this question:

 • 40. 

  Определете вида на подчертаното изразно средство в следните стихове от Пенчо Славейков: "Сляп бил си ти! И Омир бил е сляп; но, в слепота, от хиледите зрящи едничък само той е виждал ясно."

  • A.

   хипербола;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   парадокс;

  • D.

   ирония;

  • E.

   антитеза;

  Correct Answer
  C. парадокс;
  Explanation
  The given lines from Pencho Slaveikov's poem present a paradox. The speaker states that the person addressed and even the famous poet Homer were blind, yet in their blindness, they were able to see more clearly than those with sight. This contradiction creates a paradox, as it goes against the common understanding that blindness hinders one's ability to see.

  Rate this question:

 • 41. 

  С какво изразно средство е означено махалото на часовника в следните стихове от Атанас Далчев? "И ден и нощ, и ден и нощ часовникът люлее свойто слънце от метал."

  • A.

   метафора;

  • B.

   метонимия;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   хипербола;

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  A. метафора;
  Explanation
  The correct answer is "метафора" because the phrase "часовникът люлее свойто слънце от метал" compares the movement of the clock's pendulum to the movement of the sun. This comparison suggests that the pendulum represents the sun, using metaphorical language to create a vivid image.

  Rate this question:

 • 42. 

  Посочете определението на подчертания израз: "Порой сълзи се изляха от очите й…"

  • A.

   олицетворение;

  • B.

   хипербола;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   оксиморон;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. хипербола;
  Explanation
  The phrase "сълзи се изляха от очите й" is an exaggerated statement that uses hyperbole to emphasize the intensity of the tears. Hyperbole is a figure of speech that involves exaggeration for emphasis or dramatic effect. In this case, the tears are described as pouring out of her eyes, which is an exaggerated and dramatic way of expressing the intensity of her crying.

  Rate this question:

 • 43. 

  Изключете излишния термин:

  • A.

   антитеза;

  • B.

   епопея;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   епитет;

  Correct Answer
  B. епопея;
  Explanation
  The correct answer is "епопея" because it is the only term that does not belong to the category of literary devices or figures of speech. The other terms - "антитеза," "сравнение," and "епитет" - are all examples of rhetorical devices commonly used in literature to enhance the meaning and impact of the text. "Епопея," on the other hand, refers specifically to a long narrative poem that typically tells the story of a hero or a nation's history.

  Rate this question:

 • 44. 

  В кое от следните заглавия не се съдържа метафора?

  • A.

   Занемелите камбани;

  • B.

   Песента на колелетата;

  • C.

   Българският език;

  • D.

   Черна песен;

  • E.

   Във всички посочени се съдържа метафора;

  Correct Answer
  C. Българският език;
  Explanation
  The title "Българският език" (The Bulgarian Language) does not contain a metaphor because it is a straightforward and literal description of the subject matter. The other titles, "Занемелите камбани" (The Silent Bells), "Песента на колелетата" (The Song of the Wheels), and "Черна песен" (Black Song), all use metaphorical language to evoke imagery and convey deeper meanings.

  Rate this question:

 • 45. 

  Терминът епитет е синоним на:

  • A.

   художествено преувеличение;

  • B.

   словесно противопоставяне;

  • C.

   художествено определение;

  • D.

   словесно разточителство;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  C. художествено определение;
  Explanation
  The correct answer is "художествено определение" (artistic description). An epithet is a literary device that adds a descriptive or qualifying word or phrase to a noun to enhance its meaning or create a vivid image in the reader's mind. It is often used in poetry and literature to make the language more expressive and imaginative. In this context, "художествено определение" accurately describes the function of an epithet in adding artistic description to a noun.

  Rate this question:

 • 46. 

  Обединяването на логически взаимоизключващи се понятия в един израз се нарича:

  • A.

   гротеска;

  • B.

   оксиморон;

  • C.

   сравнение;

  • D.

   антитеза;

  • E.

   нито едно от изброените;

  Correct Answer
  B. оксиморон;
  Explanation
  The correct answer is "оксиморон" because it refers to the combining of contradictory or opposite terms in a single expression. An example of an oxymoron is "jumbo shrimp" where the words "jumbo" and "shrimp" have opposite meanings. In this question, the term "обединяването на логически взаимоизключващи се понятия в един израз" (the combining of logically contradictory concepts into one expression) aligns with the definition of an oxymoron.

  Rate this question:

 • 47. 

  Противоположно на хиперболата изразно средство е:

  • A.

   контрастът;

  • B.

   антитезата;

  • C.

   литотата;

  • D.

   иронията;

  • E.

   низходяща градация;

  Correct Answer
  C. литотата;
  Explanation
  Литотата е стилистична фигура, която се използва за усилване на емоционалното впечатление чрез избора на негативни, тежки и силно емоционални думи или изрази. В случая, хиперболата е изразно средство, което се характеризира с преувеличаване на нещо, докато литотата е противоположно на това - изразно средство, което се характеризира с пренебрежително или негативно отношение към нещо. Така че, литотата е противоположно на хиперболата.

  Rate this question:

 • 48. 

  Във връзка с откъса от повестта “Чичовци” на Иван Вазов изпълнете следните задачи. "Селямсъзът… не викаше, а само клюмаше одобрително на всяка сполучена клетва на жена си и грухтеше от време на време. Приличаше на един генерал, който е поставил батареята си на една ближна могилка и наблюдава действието на огъня. Види се, същата тактика следваше и противниковият генерал, чиято батарея от своята стратегическа точка бълваше огън и смърт. Залповете ставаха по-чести и по-смъртоносни. На трескателните гранати-поразии от батареята на генерал Варлаама батареята на генерал Селямсъза отговаряше с пукателни бомби-проклетии, от които тряскаха небесата и керемидите!" Прилагателните "трескателни" и "пукателни" са:

  • A.

   метонимии;

  • B.

   епитети;

  • C.

   сравнения;

  • D.

   олицетворения;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  B. епитети;
  Explanation
  The adjectives "трескателни" and "пукателни" are examples of epithets. Epithets are descriptive words or phrases that add more detail and imagery to a noun or subject. In this context, the author uses these epithets to describe the nature of the bombs being fired by the two generals. The word "трескателни" (cracking) emphasizes the explosive and destructive nature of the grenades, while "пукателни" (bursting) highlights the loud and powerful impact of the bombs. These epithets enhance the vividness and intensity of the scene being described.

  Rate this question:

 • 49. 

  Изразът "противниковият генерал" е:

  • A.

   метафора;

  • B.

   сравнение;

  • C.

   контраст;

  • D.

   антитеза;

  • E.

   нито едно от посочените;

  Correct Answer
  A. метафора;
  Explanation
  The expression "противниковият генерал" is a metaphor because it is using the term "противниковият" (opponent's) to describe the general. This implies that the general is being compared to an opponent or enemy, suggesting that the general is formidable or difficult to overcome.

  Rate this question:

 • 50. 

  Хипербола е изразът:

  • A.

   една ближна могилка;

  • B.

   клюмаше одобрително;

  • C.

   грухтеше от време на време;

  • D.

   тряскаха небесата и керемидите;

  • E.

   нито един от посочените;

  Correct Answer
  D. тряскаха небесата и керемидите;

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 02, 2009
  Quiz Created by
  Slavici
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.