Стилистични тропи и фигури

107 | Total Attempts: 986

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Стилистични тропи и фигури

Стилистични тропи и фигури в литературните текстове


Questions and Answers
 • 1. 
  Алегория е:
  • A. 

   двусмислие поради неправилно подреждане на думите в изречението;

  • B. 

   вид образност, при която нещо се представя иносказателно;

  • C. 

   съпоставяне на две противоположни идеи;

  • D. 

   вид елегично стихотворение;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 2. 
  Силното преувеличение на количествени или качествени характеристики се нарича:
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   оксиморон;

  • C. 

   хипербола;

  • D. 

   ирония;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 3. 
  Във връзка със следния цитат от стихотворението “Българският език” на Иван Вазов изпълнете поставените задачи: "Език свещен на моите деди,език на мъки, стонове вековни,език на тая, дето ни родиза радост не - за ядове отровни."Изразът "стонове вековни" представлява:
  • A. 

   литота;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   хипербола;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 4. 
  Коя извадка от текста съдържа епитет?
  • A. 

   език свещен;

  • B. 

   дето ни роди;

  • C. 

   за радост не;

  • D. 

   моите деди;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 5. 
  Прилагателното "отровни" изпълнява функцията на:
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   художествено сравнение;

  • D. 

   метафоричен епитет;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 6. 
  В последния стих от цитата има:
  • A. 

   сравнение;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   литота;

  • D. 

   метонимия;

 • 7. 
  На кой от редовете словосъчетанието не е построено чрез инверсия?
  • A. 

   език свещен;

  • B. 

   моите деди;

  • C. 

   стонове вековни;

  • D. 

   ядове отровни.

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 8. 
  Във връзка със следния откъс от стихотворението “Стаята” от Атанас Далчев изпълнете задачите: "В ъглите расне неусетно            вечерната дрезгавина и вехне есенното слънце            върху килимите на пода, и светят жълти зимни дюли,            нарèдени върху комода като голяма броеница            от кехлибарени зърна."Метафора е изразът:
  • A. 

   жълти зимни дюли;

  • B. 

   върху килимите на пода;

  • C. 

   вехне есенното слънце;

  • D. 

   наредени върху комода;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 9. 
  Последните два реда от цитата оформят:
  • A. 

   разгърнато сравнение;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   олицетворение;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 10. 
  Формата "светят" е:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   гротеска;

  • C. 

   глаголна метафора;

  • D. 

   художествено определение;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 11. 
  С кой термин се означава леката насмешка над отрицателни качества?
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   литота;

  • C. 

   антитеза;

  • D. 

   ирония;

  • E. 

   гротеска;

 • 12. 
  Отбележете правилното определение за израза:сълза когато се отрони,в ответ възкръсват рой звезди
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   оксиморон;

  • C. 

   метафора;

  • D. 

   сравнение;

 • 13. 
  Отбележете правилното определение за подчертания израз в откъса:"Там, де земя гърми и тътнеот викове страшни и злобнии предсмъртни песни надгробни..."
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   епитет;

  • D. 

   литота;

 • 14. 
  Изключете излишната двойка:
  • A. 

   епитет - художествено определение;

  • B. 

   ирония - лека насмешка;

  • C. 

   антитеза - омаловажаване на качество;

  • D. 

   сарказъм - язвително осмиване;

 • 15. 
  Във връзка със следния откъс от разказа “Серафим” на Йордан Йовков изпълнете задачите.Посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия: едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше - оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, с едър шев и избелели конци.Изразът "посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто" съдържа:
  • A. 

   синекдоха;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   парадокс;

  • D. 

   метонимия;

 • 16. 
  Какво представлява изразът "като попско расо"?
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   хипербола;

  • D. 

   оксиморон;

 • 17. 
  Изразът "се хвърляха в очи" представлява:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   синекдоха;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 18. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "взети сякаш от чувал или от най-проста аба" е сравнение;

  • B. 

   Словосъчетанието "сега нищо не личеше" е литота;

  • C. 

   Определението "безбройните" е хиперболично;

  • D. 

   Думата "лепнати" е употребена метафорично;

 • 19. 
  Фрагментите въведени с "едно време" и "но сега" образуват:
  • A. 

   образен паралелизъм;

  • B. 

   градация;

  • C. 

   разгърнато сравнение;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 20. 
  Във връзка с откъса от “Кукувица” на Елисавета Багряна изпълнете следните задачи."Неведнъж ти рекох и повторих:не помагат билки и магии,кой каквото иска да говори -няма нивга аз гнездо да свия,рожби румени да ти отгледам,вкъщи край огнището да шетам."В кой от изразите се съдържа глаголна метафора?
  • A. 

   рекох и повторих;

  • B. 

   гнездо да свия;

  • C. 

   иска да говори;

  • D. 

   край огнището да шетам;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 21. 
  В коя извадка от текста се съдържа епитет?
  • A. 

   неведнъж ти рекох;

  • B. 

   не помагат билки;

  • C. 

   рожби румени;

  • D. 

   билки и магии;

 • 22. 
  Отбележете израза, използван като метафора за дома:
  • A. 

   гнездо;

  • B. 

   рожби румени;

  • C. 

   в къщи;

  • D. 

   край огнището;

 • 23. 
  Изключете излишния термин:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   поанта;

  • D. 

   хипербола;

 • 24. 
  В кой от случаите подчертаният израз е неправилно определен?
  • A. 

   Като черна гробница и тая вечер/ пуст и мрачен е градът (сравнение);

  • B. 

   Да се завърнеш в бащината къща/ когато вечерта смирено гасне (метафора);

  • C. 

   И дните безследно минуват,/ унесени в свойта печал (антитеза);

  • D. 

   Бърза бързоструйна Струма,/ тайна в хладна гръд таи (епитет);

  • E. 

   всички са правилно определени;

 • 25. 
  Отбележете случая, в който подчертаният израз не е метафоричен епитет:
  • A. 

   замират в мека хубост/ въздишки полусънни;

  • B. 

   в дълбока сянка чезне/ задрямалият лес;

  • C. 

   пламък призрачен извира/ в гъсти виещи мъгли;

  • D. 

   всесилни, искрометни, ведно сърцата слети;

 • 26. 
  Епитет е:
  • A. 

   художествено противопоставяне;

  • B. 

   определение, изпълняващо художествена функция;

  • C. 

   преувеличение с естетическа стойност;

  • D. 

   звукова и акцентна съгласуваност между завършеците на стихове;

 • 27. 
  Посочете определението на подчертания израз:"Зора. Събужда се градът."
  • A. 

   епитет;

  • B. 

   олицетворение;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 28. 
  Прочетете следния откъс от “Ветрената мелница” на Елин Пелин и изпълнете задачите: "…От десет години насам тя стърчи на голото баирче над село като някое зъбато чудовище, станало от народното поверие убежище на тъмни духове, които унило клатят дрипавите му криле, разперени на дяволски кръст. Тоя пущиняк с обрасли в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска ръка на Лазар Дъбака…" Изразът "като някое зъбато чудовище" е:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   литота;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   контраст;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 29. 
  Изразът "пищят хали и ветрища" е:
  • A. 

   постоянен епитет;

  • B. 

   олицетворение;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 30. 
  Изразът "оставен от сръчната и майсторска ръка" съдържа:
  • A. 

   метонимия;

  • B. 

   литота;

  • C. 

   антитеза;

  • D. 

   алегория;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 31. 
  Коя извадка от текста съдържа хипербола?
  • A. 

   стърчи на голото баирче;

  • B. 

   свърталище на боязливи лалугери;

  • C. 

   единствената ветрена мелница;

  • D. 

   безкрайно филибешко поле;

  • E. 

   нито една от посочените;

 • 32. 
  На кой от редовете в извадката от текста няма метафора?
  • A. 

   народното поверие;

  • B. 

   озъбени стени;

  • C. 

   избелял от дъждове и пек скелет;

  • D. 

   пищят ветрища и хали;

  • E. 

   всички са метафори;

 • 33. 
  Антитеза е:
  • A. 

   стилистично средство за постигане на изразителност на речта чрез съпоставяне на противоположни понятия или съждения;

  • B. 

   отричане на нравствени норми и оправдаване на антинравствени постъпки;

  • C. 

   пренасяне на признаци на живо същество върху неодушевени предмети или отвлечени понятия;

  • D. 

   повторение на дума в началото на два поредни стиха;

 • 34. 
  Посочете определението на подчертания израз:" Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна"
  • A. 

   метафора;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   поанта;

 • 35. 
  Във връзка с цитирания откъс от лирическата творба “Пловдив” на Димчо Дебелянов изпълнете следните задачи. "Как бяха скръбни мойте детски дни!/ О, колко много сълзи спотаени!/ Тук първи път се моя взор стъмни/ и безпощадна буря сви над мене."Изразът "се моя взор стъмни" е:
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   хипербола;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 36. 
  Изразът "сълзи спотаени" съдържа:
  • A. 

   алегория;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   епитет;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   контраст;

 • 37. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Словосъчетанието "сълзи спотаени" е построено чрез инверсия.

  • B. 

   Прилагателното "безпощадна" е в метафорична употреба.

  • C. 

   Словосъчетанията "мойте детски дни" и "моя взор стъмни" образуват синтактичен паралелизъм.

  • D. 

   Изразът "сви над мене" съдържа глаголна метафора.

  • E. 

   Всички твърдения са верни.

 • 38. 
  В кое заглавие се съдържа художествено определение?
  • A. 

   Спи езерото;

  • B. 

   Две души;

  • C. 

   Сиротна песен;

  • D. 

   Ни лъх не дъхва над полени;

  • E. 

   Във всички посочени;

 • 39. 
  Подчертаните изрази в следния откъс от стихотворението “Юноша” на Христо Смирненски са: "Аз не зная защо съм на тоз свят роден, не попитах защо ще умра, тук дойдох запленен и от сивия ден, и от цветната майска зора."
  • A. 

   епитети;

  • B. 

   сравнения;

  • C. 

   антитези;

  • D. 

   олицетворения;

  • E. 

   алегория;

 • 40. 
  Определете вида на подчертаното изразно средство в следните стихове от Пенчо Славейков: "Сляп бил си ти! И Омир бил е сляп; но, в слепота, от хиледите зрящи едничък само той е виждал ясно."
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   парадокс;

  • D. 

   ирония;

  • E. 

   антитеза;

 • 41. 
  С какво изразно средство е означено махалото на часовника в следните стихове от Атанас Далчев? "И ден и нощ, и ден и нощ часовникът люлее свойто слънце от метал."
  • A. 

   метафора;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   хипербола;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 42. 
  Посочете определението на подчертания израз: "Порой сълзи се изляха от очите й…"
  • A. 

   олицетворение;

  • B. 

   хипербола;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 43. 
  Изключете излишния термин:
  • A. 

   антитеза;

  • B. 

   епопея;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   епитет;

 • 44. 
  В кое от следните заглавия не се съдържа метафора?
  • A. 

   Занемелите камбани;

  • B. 

   Песента на колелетата;

  • C. 

   Българският език;

  • D. 

   Черна песен;

  • E. 

   Във всички посочени се съдържа метафора;

 • 45. 
  Терминът епитет е синоним на:
  • A. 

   художествено преувеличение;

  • B. 

   словесно противопоставяне;

  • C. 

   художествено определение;

  • D. 

   словесно разточителство;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 46. 
  Обединяването на логически взаимоизключващи се понятия в един израз се нарича:
  • A. 

   гротеска;

  • B. 

   оксиморон;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 47. 
  Противоположно на хиперболата изразно средство е:
  • A. 

   контрастът;

  • B. 

   антитезата;

  • C. 

   литотата;

  • D. 

   иронията;

  • E. 

   низходяща градация;

 • 48. 
  Във връзка с откъса от повестта “Чичовци” на Иван Вазов изпълнете следните задачи. "Селямсъзът… не викаше, а само клюмаше одобрително на всяка сполучена клетва на жена си и грухтеше от време на време. Приличаше на един генерал, който е поставил батареята си на една ближна могилка и наблюдава действието на огъня. Види се, същата тактика следваше и противниковият генерал, чиято батарея от своята стратегическа точка бълваше огън и смърт. Залповете ставаха по-чести и по-смъртоносни. На трескателните гранати-поразии от батареята на генерал Варлаама батареята на генерал Селямсъза отговаряше с пукателни бомби-проклетии, от които тряскаха небесата и керемидите!" Прилагателните "трескателни" и "пукателни" са:
  • A. 

   метонимии;

  • B. 

   епитети;

  • C. 

   сравнения;

  • D. 

   олицетворения;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 49. 
  Изразът "противниковият генерал" е:
  • A. 

   метафора;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   контраст;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 50. 
  Хипербола е изразът:
  • A. 

   една ближна могилка;

  • B. 

   клюмаше одобрително;

  • C. 

   грухтеше от време на време;

  • D. 

   тряскаха небесата и керемидите;

  • E. 

   нито един от посочените;

 • 51. 
  В кой от изразите има глаголна метафора?
  • A. 

   наблюдава действието на огъня;

  • B. 

   грухтеше от време на време;

  • C. 

   залповете ставаха по-чести;

  • D. 

   същата тактика следваше.

  • E. 

   в нито един от посочените;

 • 52. 
  Изразът "приличаше на един генерал" е употребен като:
  • A. 

   олицетворение;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   литота;

  • E. 

   градация;

 • 53. 
  Във връзка с цитирания пасаж от “Албена” на Йордан Йовков изпълнете следните задачи. "…Грешна беше тази жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна. И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и най-коравите сърца, жалост и доброта светна в очите на мъже и жени. - Мари, Албено, мари, дъще - проплака женски глас, - какво направи, Албено!" В характеристиката на героинята прилагателните "грешна" и "хубава" изграждат:
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   градация;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 54. 
  Изразът "патерицата… не се и помръдна" е:
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   ирония;

  • C. 

   антитеза;

  • D. 

   метонимия;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 55. 
  Глаголната форма "светна" в откъса е употребена:
  • A. 

   метонимично;

  • B. 

   метафорично;

  • C. 

   иронично;

  • D. 

   хиперболично;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 56. 
  Определете подчертания израз в следния пасаж: "О боже! подкрепяй свещеното дело на грубите черни ръце..."
  • A. 

   сравнение;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   хипербола;

  • D. 

   литота;

  • E. 

   гротеска;

 • 57. 
  Отбележете правилното тълкуване на термина хипербола:
  • A. 

   израз, при който се съпоставят два обекта въз основа на някакво сходство;

  • B. 

   силно преувеличение на количество и качество;

  • C. 

   пренасяне на качества от един обект върху друг въз основа на някакво сходство;

  • D. 

   дълго монологично изказване, оформено като пряка реч;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 58. 
  Вид образност, при която нещо се представя иносказателно, е:
  • A. 

 • 59. 
  Посочете вярното определение на подчертания израз в цитата: "се спуснаха всички отвред - като отприщено стадо от слепи животни"
  • A. 

   метафора;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   сравнение;

  • D. 

   олицетворение;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 60. 
  Отбележете цитата, в който ограденият израз е метафора:
  • A. 

   И аз, понеже нямам храна,/ понеже нямам с какво,/ ето на:/ (ще ви нахраня със вера).

  • B. 

   Аз нямах куража да преведа буквално (скромното желание) на бай Ганя.

  • C. 

   Павел пребледня. Полазиха го тръпки (като мравки).

  • D. 

   …та тебе клета оставих,/ за (първо) чедо да жалиш!

 • 61. 
  Изпълнете задачите във връзка със следния откъс от стихотворението “Прорицател” на Т. Траянов: Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна, пред всяка стъпка гине едва-що виден път, пред моя поглед всичко се дръпва неусетно, като пред меч насочени безсилна робска гръд. Аз дар неземен нося, горящи небосклони, скръбта на мрачен север, лъча на светъл юг, звънтящата стомана на химни непреклонни, обичта безмерна за тъжний роден звук. Във функцията на метафоричен епитет е употребена думата:
  • A. 

   всяка;

  • B. 

   неусетно;

  • C. 

   насочен;

  • D. 

   неземен.

  • E. 

   всяка една от посочените;

 • 62. 
  Стиховете "скръбта на мрачен север" и "лъча на светъл юг" изграждат:
  • A. 

   оксиморн;

  • B. 

   контраст;

  • C. 

   парадокс;

  • D. 

   градация;

 • 63. 
  Сравнение се съдържа в израза:
  • A. 

   нощта е като пропаст;

  • B. 

   едва-що виден път;

  • C. 

   звънтящата стомана;

  • D. 

   се дръпва неусетно;

  • E. 

   в нито един от изразите;

 • 64. 
  Формата "гине" е употребена:
  • A. 

   алегорично;

  • B. 

   иронично;

  • C. 

   метонимично;

  • D. 

   метафорично;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 65. 
  Чрез инверсия е оформен изразът:
  • A. 

   безсилна робска гръд;

  • B. 

   горящи небосклони;

  • C. 

   дар неземен нося;

  • D. 

   тъжний роден звук;

  • E. 

   всеки от посочените изрази;

 • 66. 
  Хипербола се съдържа в израза:
  • A. 

   едва-що виден път;

  • B. 

   горящи небосклони;

  • C. 

   химни непреклонни;

  • D. 

   обичта безмерна;

  • E. 

   в нито един от изразите;

 • 67. 
  Фрагментът "звънтящата стомана/ на химни непреклонни" съдържа:
  • A. 

   синекдоха;

  • B. 

   разгърната метафора;

  • C. 

   разгърнато сравнение;

  • D. 

   олицетворение;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 68. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "като пред меч насочен" е сравнение.

  • B. 

   Словосъчетанията "като пред меч насочен" и "на химни непреклонни" са построени с инверсия.

  • C. 

   Словосъчетанията "на химни непреклонни" и "обичта безмерна" съдържат художествени определения.

  • D. 

   Стихът "за тъжний роден звук" изразява градация на качества.

  • E. 

   Всички твърдения са верни.

 • 69. 
  Изпълнете задачите във връзка със следния откъс от разказа на Ч. Мутафов “Историята на един автомобил”: "Така започна своя нов живот автомобилът: с променена каросерия и номер, със закърпен мотор и стари гуми, той приличаше на заболял от мъчителна болест, която от ден на ден отслабваше стоманените му стави. Оставяха го където завърнат, на дъжда, в локвите… само преди тръгване набързо наливаха бензин и масло, колкото да му дадат храна, за да изтрае през деня. Той видимо боледуваше: машината понякога хъркаше в страхотна кашлица, храчеше масло, потънала в пот от бензин и влага, които вечно просмукваха разхлабените вентили, при нанагорнище се задъхваше, търсеща напразно да поеме въздух през учестените удари на пресиленото си сърце, или пък отведнъж се задавяше - и тогава цялата кола конвулсивно трепереше с всичките си части, сякаш готова да се пръсне от непосилното напрежение." Движението на автомобила е охарактеризирано чрез техниката на:
  • A. 

   гротеската;

  • B. 

   иронията;

  • C. 

   алегорията;

  • D. 

   олицетворението;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 70. 
  Метафорично е употребена думата:
  • A. 

   променена;

  • B. 

   закърпен;

  • C. 

   стоманените;

  • D. 

   набързо;

  • E. 

   нито една от изброените;

 • 71. 
  Отбележете вярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "бензин и влага" съдържа оксиморон.

  • B. 

   Изразите "разхлабените вентили" и "учестените удари" изграждат контраст.

  • C. 

   Изразът "цялата кола конвулсивно трепереше" е алегория.

  • D. 

   Изразът "потънал в пот" съдържа метафора.

  • E. 

   Всички твърдения са грешни.

 • 72. 
  Съществителните "стави" и "храна" са употребени като:
  • A. 

   метонимии;

  • B. 

   метафори;

  • C. 

   сравнения;

  • D. 

   олицетворения;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 73. 
  Изразът "не без удоволствие" е:
  • A. 

   ирония;

  • B. 

   хипербола;

  • C. 

   литота;

  • D. 

   сравнение;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 74. 
  В израза "работеше гюла си" се съдържа:
  • A. 

   синекдоха;

  • B. 

   ирония;

  • C. 

   алегория;

  • D. 

   парадокс;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 75. 
  Прочетете следния откъс от романа “Ноев ковчег” на Й. Радичков и изпълнете поставените задачи: "Уж казват, че народът ни бил добър! Народът добър, а хората лоши! Как тъй, не знам! Лоша работа!… Затуй днешният човек с много слаба надежда похлопва на вратата на друг човек. Ако не му отворят, то той отива по-нататък, за да потропа на вратата на учреждението. А учреждението, където навалицата е като на воденица и е претъпкано от всякакви чиновници, постепенно свикна с тежкия дъх на човешката грижа, стана безразлично и дебелокожо като хипопотама. Някои дори по-дебелокожи и от хипопотама станаха. Те наметнаха сивите си чиновнически тоги и се превърнаха за съвременния човек в сиви оброчни камъни." Думата "човек" навсякъде в откъса е употребена като:
  • A. 

   алегория;

  • B. 

   олицетворение;

  • C. 

   синекдоха;

  • D. 

   литота;

  • E. 

   всяко от посочените;

 • 76. 
  Изречението "Народът добър, а хората лоши!" изразява:
  • A. 

   контраст;

  • B. 

   парадокс;

  • C. 

   антитеза;

  • D. 

   оксиморон;

  • E. 

   литота;

 • 77. 
  Отбележете вярното твърдение:
  • A. 

   Словосъчетанието "дебелокожо като хипопотама" е хипербола.

  • B. 

   Изразът "навалицата е като на воденица" представлява сравнение.

  • C. 

   Словосъчетанието "с много слаба надежда" е литота.

  • D. 

   Изразът "претъпкано от всякакви чиновници" е парадокс.

 • 78. 
  В откъса олицетворение е използвано за представяне на:
  • A. 

   вратата;

  • B. 

   учреждението;

  • C. 

   навалицата;

  • D. 

   хипопотама;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 79. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "човешката грижа" е метафора за човешкото състрадание.

  • B. 

   Изразите "похлопва на вратата" и "да потропа на вратата" са метафори за нуждата на човека от помощ и разбиране.

  • C. 

   Изречението "Някои дори по-дебелокожи и от хипопотама станаха" е метафора за безразличието на чиновника.

  • D. 

   Последното изречение от откъса е разгърната метафора за чиновническото бездушие и надменност.

 • 80. 
  Словосъчетанието "тежкия дъх" е употребено като:
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   метафора;

  • C. 

   олицетворение;

  • D. 

   алегория;

  • E. 

   синекдоха;

 • 81. 
  Прочетете следния откъс от повестта на В. Пасков “Балада за Георг Хених” и изпълнете поставените задачи: "Може и нищо да не мислеше Георг Хених тогава. Може би мисли и спомени са кръжали около бялата му глава, както пеперуди кръжат около светла лампа, а тя свети сама за себе си и не знае какво става около нея? Тъжна светлина се отцеждаше по пода. Скелетът на бюфета тъмнееше в ъгъла. Формите на цигулките унило висяха по стените, ограждайки празни, крушовидни пространства, като печати на безнадеждността. Срещуположният тезгях, на който бе работил някога, проскърцваше и пропукваше, сякаш старческите му кости се чупеха. Той приклякваше все по-ниско, изравнявайки ръст с ръста на стопанина. Тъмно грееше снимката на Боженка от стената между иконите и кандилото, което никога не беше запалено…" Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Изразът "както пеперуди кръжат около светла лампа" е използван като сравнение.

  • B. 

   Словосъчетанието "като печати на безнадежността" изразява сравнение.

  • C. 

   Изразът "кръжат около светла лампа" е метафора.

  • D. 

   Словосъчетанието "печат на безнадеждността" е метафора.

 • 82. 
  Техниката на олицетворението е използвана в описанието на:
  • A. 

   бюфета и тезгяха;

  • B. 

   пеперудите и ъгъла;

  • C. 

   цигулките и стените;

  • D. 

   иконите и кандилото;

  • E. 

   в нито едно от посочените;

 • 83. 
  Посочете глаголната форма, което е в метафорична употреба:
  • A. 

   свети;

  • B. 

   тъмнееше;

  • C. 

   се отцеждаше;

  • D. 

   висяха;

  • E. 

   всяка от посочените;

 • 84. 
  Словосъчетанието "тъмно грееше" изразява:
  • A. 

   олицетворение;

  • B. 

   антитеза;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   парадокс;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 85. 
  Кое от словосъчетанията не съдържа метафора?
  • A. 

   тъжна светлина;

  • B. 

   унило висяха;

  • C. 

   крушовидни пространства;

  • D. 

   старческите му кости;

  • E. 

   всички съдържат;

 • 86. 
  Изпълнете поставените задачи във връзка със следния откъс от разказа “Косачи” на Елин Пелин: "Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада. Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра. От ливадата край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината." Изразът "безкрайното Тракийско поле" съдържа:
  • A. 

   парадокс;

  • B. 

   хипербола;

  • C. 

   метонимия;

  • D. 

   метафора;

  • E. 

   градация;

 • 87. 
  В описанието на полето и реката е използвана техниката на:
  • A. 

   алегорията;

  • B. 

   гротеската;

  • C. 

   олицетворението;

  • D. 

   антитезата;

  • E. 

   всяко от посочените;

 • 88. 
  Метонимия се съдържа в израза:
  • A. 

   замря в наслада;

  • B. 

   земята отвори страстните си гърди;

  • C. 

   влага и хладина лъхаше;

  • D. 

   се обади ясен мъжки глас;

  • E. 

   всеки от посочените;

 • 89. 
  Посочете вярното твърдение:
  • A. 

   Словосъчетанията "лениво спокойствие" и "тайнствените й недра" съдържат метафорични епитети.

  • B. 

   Словосъчетанията "чудна лятна нощ" и "дълбокото звездно небе" са построени чрез инверсия.

  • C. 

   Изразите "чудна лятна нощ" и "пълни с удавници" са употребени алегорично.

  • D. 

   Изразите "дълбока почивка" и "монотонния напев" образуват контраст.

  • E. 

   Всички твърдения са грешни.

 • 90. 
  Отбележете израза, в който няма глаголна метафора:
  • A. 

   потъна в мрака;

  • B. 

   земята отвори;

  • C. 

   тихо подплиснуваше;

  • D. 

   потъна в тишината;

  • E. 

   всички изрази съдържат метафора;

 • 91. 
  Изреченията "Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе" и "Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра" изграждат:
  • A. 

   разгърнато сравнение;

  • B. 

   смислов контраст;

  • C. 

   градация на качества;

  • D. 

   синтактичен и образен паралелизъм;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 92. 
  Във връзка със следния откъс от стихотворение на Н. Лилиев изпълнете поставените задачи: Море, и светъл път към неизвестност тъмна в предутрината тиха. Вълните кротко спят. Нечакано се съмна. О, първи детски вери! - Сред възсияла местност безброй лучи разкриха примамливите двери на тъмна неизвестност. Изразът "светъл път към неизвестност тъмна" съдържа:
  • A. 

   ирония;

  • B. 

   градация;

  • C. 

   алегория;

  • D. 

   контраст;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 93. 
  Чрез инверсия е изградено словосъчетанието:
  • A. 

   неизвестност тъмна;

  • B. 

   първи детски вери;

  • C. 

   примамливите двери;

  • D. 

   тъмна неизвестност;

  • E. 

   всяко от посочените;

 • 94. 
  Метафоричен епитет се съдържа в израза:
  • A. 

   предутрината тиха;

  • B. 

   детски вери;

  • C. 

   безброй лучи;

  • D. 

   тъмна неизвестност;

  • E. 

   всеки от посочените;

 • 95. 
  Изречението "Вълните кротко спят" съдържа:
  • A. 

   парадокс;

  • B. 

   метонимия;

  • C. 

   олицетворение;

  • D. 

   литота;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 96. 
  Изключете невярното твърдение:
  • A. 

   Двете изречения в третия стих изграждат парадокс.

  • B. 

   Прилагателното "възсияла" е художествено определение.

  • C. 

   Съществителното "двери" е метафора.

  • D. 

   Във втория стих има инверсия.

  • E. 

   Всички твърдения са неверни.

 • 97. 
  Образен паралелизъм се наблюдава между фрагментите:
  • A. 

   "вълните кротко спят" и "безброй лучи разкриха";

  • B. 

   "светъл път към неизвестност тъмна" и "примамливите двери/ на тъмна неизвестност";

  • C. 

   "предутрината тиха" и "сред възсияла местност";

  • D. 

   "нечакано се съмна" и "о, първи детски вери";

  • E. 

   в нито един от посочените примери;

 • 98. 
  Във връзка със следните стихове от Яворов изпълнете поставените задачи "Боричкания, сълзи, първи: - Последни сме - да бъдем първи! Човешка суета. “Честит” бил царят, “клет” бил робът - не е ли и за двама гробът единствена врата?"Обозначените с кавички думи са:
  • A. 

   метафори;

  • B. 

   постоянни епитети;

  • C. 

   сравнения;

  • D. 

   метонимии;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 99. 
  Синтактичен паралелизъм с вграден смислов контраст има между:
  • A. 

   двете части във втория стих на първата строфа;

  • B. 

   последните стихове на двете строфи;

  • C. 

   двете части в първия стих на втората строфа;

  • D. 

   вторите стихове на двете строфи;

  • E. 

   няма синтактичен паралелизъм;

 • 100. 
  Стихът "последни сме - да бъдем първи!" съдържа:
  • A. 

   оксиморон;

  • B. 

   градация;

  • C. 

   литота;

  • D. 

   антитеза;

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 101. 
  Отбележете вярното твърдение:
  • A. 

   Въпросът във втората строфа е реторичен.

  • B. 

   Началният стих на творбата съдържа олицетворение.

  • C. 

   Изречението "Човешка суета" е хипербола.

  • D. 

   Последният стих на втората строфа съдържа сравнение.

  • E. 

   Всички твърдения са неверни.

 • 102. 
  Прочетете откъса от пиесата на Ст. Л. Костов “Големанов” и изпълнете поставените задачи: "С благодарност приемам голямата чест, която ми отдавате. Обещавам ви да дода тържествено да открия новия храм на културата в нашия роден градец и ви обещавам да доведа на туй културно тържество и нашия любим господар, комуто неведнъж съм разправял за вас и за нашето родно огнище. Много здраве на моите мили съграждани и им занесете този скъп дар (вади ключ, отваря писалището и взема един плик), който за вечни времена ще краси новия храм и ще назидава потомството… (Вади от плика един стар пожълтял малък портрет). Това съм аз. Големанов… учителят Големанов! Нека види мало и голямо как от прост учител с труд и чест се издигнах на най-високото стъпало, на върха!… (Подава портрета на Криводренски, този го поема с недоумение. Ръкопляскания.) На, уголемете го и го окачете на най-лично място в читалището." Словосъчетанието "новия храм" е:
  • A. 

   синекдоха за културата;

  • B. 

   метафора за читалището;

  • C. 

   литота за културата;

  • D. 

   хипербола за читалището;

  • E. 

   всяко от посочените;

 • 103. 
  Синекдоха е изразена чрез словосъчетанията:
  • A. 

   "голямата чест" и "мили съграждани";

  • B. 

   "културно тържество" и "прост учител";

  • C. 

   "нашия роден градец" и "нашия любим господар";

  • D. 

   "родно огнище" и "мало и голямо";

  • E. 

   нито едно от посочените;

 • 104. 
  Изразът "на най-високото стъпало, на върха" е:
  • A. 

   хипербола;

  • B. 

   сравнение;

  • C. 

   метафора;

  • D. 

   олицетворение;

  • E. 

   нито едно от изброените;

 • 105. 
  Сцената с даряването на портрета може да се определи като:
  • A. 

   гротескна;

  • B. 

   иронична;

  • C. 

   саркастична;

  • D. 

   алегорична;

  • E. 

   алегорична;

 • 106. 
  Контраст изграждат изразите:
  • A. 

   "голямата чест" и "с труд и чест";

  • B. 

   "ще краси" и "ще назидава";

  • C. 

   "този скъп дар" и "стар пожълтял малък портрет";

  • D. 

   "прост учител" и "най-лично място";

  • E. 

   всеки един от посочените;

 • 107. 
  Хиперболичен е изразът:
  • A. 

   нашия любим господар;

  • B. 

   неведнъж съм разправял;

  • C. 

   за вечни времена;

  • D. 

   най-лично място;

  • E. 

   нито един от посочените;