11 клас Тест 8 История на България

37 | Attempts: 3538
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
11  8  - Quiz

Тестът включва въпроси от периодите: Средновековие, Ново време и Съвременност


Questions and Answers
 • 1. 
  Кой византийски владетел признава съществуването на българската държава след поражението на империята при Онгъла? 
  • A. 

   Константин V Копроним

  • B. 

   Юстиниан II Ринотмет

  • C. 

   Константин IV Погонат

  • D. 

   Никифор I Геник

 • 2. 
  Основният поминък на славяните е:
  • A. 

   лов и риболов

  • B. 

   скотовъдство

  • C. 

   търговия

  • D. 

   земеделие

 • 3. 
  От кой исторически извор е откъсът? „Тервел, 21 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена в годината на овена –  текучитем, месец девети – твирем ... Севар, 15 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена в годината на кокошката – тох,  месец шести – алтом Кормисош, 17 години. Родът му Вокил. А властта му е дадена в годината на вола –  шегор, месец девети твирем. Този пък княз промени рода Дулов, което ще рече Вихтун – Вихрогон.”
  • A. 

   Лексикон „Свидас”

  • B. 

   Чаталарски надпис

  • C. 

   Хамбарлийски надпис

  • D. 

   „Именник на българските ханове”

 • 4. 
  Коя е вярната хронологическа последователност на събитията? 1) покръстване на българите 2) победа на българите при Ахелой 3) сключване на първия търговски договор на България с Византия 4) приемане на учениците на Кирил и Методий в България 5) победа на българите над арабите при Константинопол
  • A. 

   3, 5, 1, 4, 2

  • B. 

   2, 5, 1, 4, 3

  • C. 

   5, 3, 1, 2, 4

  • D. 

   3, 5, 4, 2, 1

 • 5. 
  Кой старобългарски книжовник е автор на „Учително евангелие”?
  • A. 

   Йоан Екзарх

  • B. 

   Черноризец Храбър

  • C. 

   Константин Преславски

  • D. 

   Наум Мизийски

 • 6. 
  Кой град е столица на българската държава по време на III Кръстоносен поход?
  • A. 

   Охрид

  • B. 

   Плиска

  • C. 

   Преслав

  • D. 

   Търново

 • 7. 
  Какъв е статутът на създадената от византийския император Василий II църковна институция с център Охрид?
  • A. 

   патриаршия

  • B. 

   архиепископия

  • C. 

   екзархия

  • D. 

   енория

 • 8. 
  Кое твърдение НЕ се отнася за богомилите?
  • A. 

   ходели голи, за да се приближат до Бог

  • B. 

   критикували духовенството, царя и аристокрацията

  • C. 

   били повлияни от павликянската ерес

  • D. 

   вярвали, че видимият свят е създаден от дявола

 • 9. 
  Кои са най-големите военно-административни единици в Османската империя през XV век?
  • A. 

   бейлербействата

  • B. 

   нахиите

  • C. 

   санджаците

  • D. 

   уджовете

 • 10. 
  Кой е водач на Второто търновско въстание?
  • A. 

   Георги Пеячевич

  • B. 

   Велчо Атанасов

  • C. 

   Савелий Дубровски

  • D. 

   Теодор Балина

 • 11. 
  Опори на българската народност през ХV – ХVІІ век са:
  • A. 

   ересите, апокрифната книжнина и българският език

  • B. 

   селската община, болярството и еснафът

  • C. 

   православната църква, семейството и българският език

  • D. 

   селската община, аристокрацията и семейството

 • 12. 
   За кой период от българската история се отнася следното твърдение: „Това е епохата, през която българите извършват прехода от традиционно към модерно общество, приобщават се към западната цивилизация, сдобиват се със самостоятелна църква и национално, светско образование.”
  • A. 

   XVI-XVII век

  • B. 

   XIII-XIV век

  • C. 

   XVIII-XIX век

  • D. 

   IX-X век

 • 13. 
  Кой тип училище съществува в българските земи още преди епохата на Възраждането?
  • A. 

   елино-българско

  • B. 

   килийно

  • C. 

   класно

  • D. 

   взаимно

 • 14. 
  Кое от посочените събития се случва преди прoкламирането на Гюлханския хатишериф през 1839 г.?
  • A. 

   отпечатан е „Рибният буквар”

  • B. 

   създава се Одеското българско настоятелство

  • C. 

   открито е първото девическо светско училище

  • D. 

   организирани са Браилските бунтове

 • 15. 
  „Бел-Ланкастърски метод” означава метод, при който:
  • A. 

   се извършва механизация на труда във фабриките на Бел-Ланкастър

  • B. 

   се въвежда нов модел за преброяване на населението в градовете

  • C. 

   по-големите и напреднали ученици помагат в обучението на по-малките

  • D. 

   далекобойността на карабините „Бел-Ланкастър” в турската войска се увеличава

 • 16. 
  Каква форма на управление е представена в откъса от Любен Каравелов? „Погледайте на Швейцария и Америка и вие ще видите, че щастието човеческо се заключава не на скиптър и трон, не на корона и монархия, а на чиста човеческа свобода. А има ли по-щастлив народ от американците и швейцарците? Аз отговарям „няма”. А в Швейцария живеят три народа, които никак не приличат един на други по характера си: немци, италианци и французи...”.
  • A. 

   империя

  • B. 

   абсолютна монархия

  • C. 

   федерация

  • D. 

   дуалистична монархия

 • 17. 
  Кое от посочените искания на българите е формулирано от Неофит Бозвели и Иларион Макариополски през 1844 г.?
  • A. 

   българската църква да се отдели от Цариградската патриаршия

  • B. 

   да се позволи на българската общност в Анкара да има своя църква

  • C. 

   гръцките владици в българските земи да бъдат заменени с български

  • D. 

   незабавно да започнат преговори за уния с Римската църква

 • 18. 
  Кой е авторът на проекта за Органически устав на Княжество България, изработен през 1878 г.?
  • A. 

   Александър Дондуков

  • B. 

   Марин Дринов

  • C. 

   Пьотр Паренсов

  • D. 

   Сергей Лукиянов

 • 19. 
  Коя от Великите сили се обявява в защита на Съединението?
  • A. 

   Англия

  • B. 

   Франция

  • C. 

   Русия

  • D. 

   Германия

 • 20. 
  Кое събитие е представено на изображението?  
  • A. 

   окупирането на Силистра от румънските войски по време на Балканската война

  • B. 

   смяната на турската с румънска власт в Силистра след края на Балканската война

  • C. 

   окупирането на Силистра от румънските войски по време на Междусъюзническата война

  • D. 

   смяната на турската с руска власт в Силистра по време на Първата световна война

 • 21. 
  Кой от посочените български творци е повлиян най-ярко от литературното течение на символизма?
  • A. 

   Иван Вазов

  • B. 

   Елин Пелин

  • C. 

   Пейо Яворов

  • D. 

   Елисавета Багряна

 • 22. 
  Под понятието суспендиране се разбира, че:
  • A. 

   населението се е обявило срещу държавната власт

  • B. 

   държавният глава е свален от власт

  • C. 

   конституцията не се прилага и не действа

  • D. 

   парламентът приема функциите на Върховен съд

 • 23. 
  В периода между двете световни войни с указ на цар Борис III се:
  • A. 

   открива Софийският университет

  • B. 

   поставя началото на радиопредаванията

  • C. 

   създава Българската академия на науките

  • D. 

   поставя началото на телевизията

 • 24. 
  Коя е вярната хронологическа последователност на събитията? 1)влизане на България в ОН 2) обявяване на българската независимост 3) подписване на Солунска спогодба/споразумение 4) влизане на България в Първата световна война
  • A. 

   2, 1, 3, 4

  • B. 

   2, 4, 3, 1

  • C. 

   4, 1, 2, 3

  • D. 

   2, 4, 1, 3

 • 25. 
   Коя е липсващата дума в откъса?      „Досегашната партийна политическа система окончателно се провали. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата и народното стопанство... Партийните и личните разпри не дадоха възможност не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Всичко това наложи партийната власт да бъде заменена с .........................................”
  • A. 

   еднопартийна

  • B. 

   надпартийна

  • C. 

   многопартийна

  • D. 

   двупартийна

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.