BÀi 6 - ĐỀ 1

10 cu hi | Attempts: 595
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bi 6 - 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Trường hợp bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n của 1 tế bào bị dư thừa hoặc thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là hiện tượng gì?
  • A. 

   Thể một nhiễm

  • B. 

   Thể dị bội

  • C. 

   Thể đa nhiễm

  • D. 

   Thể đa bội

 • 2. 
  Khi quan sát tế bào của một người ta nhận thấy bộ NST có 45 chiếc NST với 1 NST giới tính X, người này mắc bệnh gì?
  • A. 

   Người nam mắc hội chứng Tớcnơ

  • B. 

   Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ

  • C. 

   Người nữ mắc hội chứng Claiphentơ

  • D. 

   Người nam mắc hội chứng Claiphentơ

 • 3. 
  Bộ NST của thể đột biến đa bội về mặt số lượng có đặc điểm nào sau đây?
  • A. 

   Bộ NST tăng lên theo bội số của n và > 2n

  • B. 

   Bộ NST tăng lên theo bội số của n và ≥ 2n

  • C. 

   Nhiễm sắc thể (NST) bị thay đổi trong cấu trúc

  • D. 

   Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST

 • 4. 
  Cơ thể tam bội 3n hình thành do kết quả của đột biến rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) xảy ra ở giai đoạn nào?
  • A. 

   Quá trình giảm phân của tế bào sinh dục đực và cái cùng bị rối loạn

  • B. 

   Tế bào xôma của cơ thể trong quá trình nguyên phân.

  • C. 

   Giai đoạn tiền phôi

  • D. 

   Trong quá trình giảm phân của 1 trong 2 loại tế bào sinh dục đực hoặc cái

 • 5. 
  Tác nhân nào sau đây được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội ở thực vật?
  • A. 

   Hoá chất EMS (êtil mêtilsulfonat)

  • B. 

   Tia gamma

  • C. 

   Cônsixin

  • D. 

   Tia rơnghen

 • 6. 
   Cơ chế nào của hoá chất cônsixin đã gây ra dạng đột biến đa bội ở thực vật?
  • A. 

   Tách sớm tâm động của các nhiễm sắc thể (NST) kép

  • B. 

   Cản trở sự hình thành thoi vô sắc

  • C. 

   Cản trở sự phá vỡ màng nhân ở cuối kì đầu

  • D. 

   Ngăn cản không cho các NST trượt trên thoi vô sắc

 • 7. 
  Bộ nhiễm sắc thể của chuối nhà là 3n = 27. Vậy số nhiễm sắc thể đơn bội là bao nhiêu và mức bội thể ở dạng nào?
  • A. 

   N= 17 & là đa bội lẻ

  • B. 

   N= 18 & là đa bội chẳn

  • C. 

   N= 9 & là tam bội.

  • D. 

   N= 34 & là tứ bội

 • 8. 
  Rối loạn trong phân li toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào từ tế bào 2n = 14, làm xuất hiện dạng tế nào như thế nào?
  • A. 

   2n - 1 = 13 NST

  • B. 

   3n = 21 NST

  • C. 

   2n + 1 = 15 NST

  • D. 

   4n = 28 NST

 • 9. 
  Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  • A. 

   Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n.

  • B. 

   Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n + 2.

  • C. 

   Những giống cây ăn quả không hạt thường là thể đa bội lẻ.

  • D. 

   Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.

 • 10. 
  Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành
  • A. 

   Thể tam bội.

  • B. 

   Thể lưỡng bội.

  • C. 

   Thể đơn bội.

  • D. 

   Thể tứ bội.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.