BÀi 6 - ĐỀ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Huenguyen022
H
Huenguyen022
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 2,876
c�u hi: 10 | Attempts: 608

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
B�i 6 - 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Trường hợp bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n của 1 tế bào bị dư thừa hoặc thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là hiện tượng gì?

  • A.

   Thể một nhiễm

  • B.

   Thể dị bội

  • C.

   Thể đa nhiễm

  • D.

   Thể đa bội

  Correct Answer
  B. Thể dị bội
  Explanation
  The term "thể dị bội" refers to the condition where a cell has an abnormal number of chromosomes, either more or less than the normal diploid number (2n). This can occur due to errors during cell division or genetic mutations. In this case, the cell has an extra or missing copy of one or more chromosomes, leading to an abnormal chromosome number.

  Rate this question:

 • 2. 

  Khi quan sát tế bào của một người ta nhận thấy bộ NST có 45 chiếc NST với 1 NST giới tính X, người này mắc bệnh gì?

  • A.

   Người nam mắc hội chứng Tớcnơ

  • B.

   Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ

  • C.

   Người nữ mắc hội chứng Claiphentơ

  • D.

   Người nam mắc hội chứng Claiphentơ

  Correct Answer
  B. Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ
  Explanation
  The correct answer is "Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ". This is because the question states that there are 45 chromosomes, and one of them is a sex chromosome (X). This indicates that the person is female, as males typically have one X and one Y chromosome. Additionally, the mention of "Tớcnơ" suggests that the person has Turner syndrome, which is a genetic condition that affects females and is characterized by the absence of all or part of one X chromosome.

  Rate this question:

 • 3. 

  Bộ NST của thể đột biến đa bội về mặt số lượng có đặc điểm nào sau đây?

  • A.

   Bộ NST tăng lên theo bội số của n và > 2n

  • B.

   Bộ NST tăng lên theo bội số của n và ≥ 2n

  • C.

   Nhiễm sắc thể (NST) bị thay đổi trong cấu trúc

  • D.

   Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST

  Correct Answer
  A. Bộ NST tăng lên theo bội số của n và > 2n
  Explanation
  The correct answer is "Bộ NST tăng lên theo bội số của n và > 2n". This means that the number of chromosomes in a polyploid individual increases in multiples of n, where n is the basic number of chromosomes in the species, and the number of chromosomes is greater than 2n. This is a characteristic of polyploidy, where there are multiple sets of chromosomes in an organism.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cơ thể tam bội 3n hình thành do kết quả của đột biến rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) xảy ra ở giai đoạn nào?

  • A.

   Quá trình giảm phân của tế bào sinh dục đực và cái cùng bị rối loạn

  • B.

   Tế bào xôma của cơ thể trong quá trình nguyên phân.

  • C.

   Giai đoạn tiền phôi

  • D.

   Trong quá trình giảm phân của 1 trong 2 loại tế bào sinh dục đực hoặc cái

  Correct Answer
  D. Trong quá trình giảm phân của 1 trong 2 loại tế bào sinh dục đực hoặc cái
  Explanation
  The correct answer states that the formation of a triploid body (3n) occurs due to a disruption in the meiotic division of the entire set of chromosomes (NST) during which phase. This implies that during the process of meiotic division, either the male or female germ cells experience a disorder, leading to the formation of a triploid body.

  Rate this question:

 • 5. 

  Tác nhân nào sau đây được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội ở thực vật?

  • A.

   Hoá chất EMS (êtil mêtilsulfonat)

  • B.

   Tia gamma

  • C.

   Cônsixin

  • D.

   Tia rơnghen

  Correct Answer
  C. Cônsixin
  Explanation
  Cônsixin (colchicine) is commonly used to induce polyploidy in plants. Polyploidy refers to the condition where an organism has more than two complete sets of chromosomes. Colchicine disrupts the normal process of cell division, leading to the formation of cells with double or multiple sets of chromosomes. This can result in the development of new plant varieties with desirable traits, such as larger flowers or higher fruit yields.

  Rate this question:

 • 6. 

   Cơ chế nào của hoá chất cônsixin đã gây ra dạng đột biến đa bội ở thực vật?

  • A.

   Tách sớm tâm động của các nhiễm sắc thể (NST) kép

  • B.

   Cản trở sự hình thành thoi vô sắc

  • C.

   Cản trở sự phá vỡ màng nhân ở cuối kì đầu

  • D.

   Ngăn cản không cho các NST trượt trên thoi vô sắc

  Correct Answer
  B. Cản trở sự hình thành thoi vô sắc
  Explanation
  The correct answer is "Cản trở sự hình thành thoi vô sắc" because it refers to the mechanism by which the chemical colchicine causes polyploidy in plants. Colchicine inhibits the formation of the spindle fibers, which are responsible for separating the chromosomes during cell division. This leads to the formation of cells with multiple sets of chromosomes, resulting in polyploidy.

  Rate this question:

 • 7. 

  Bộ nhiễm sắc thể của chuối nhà là 3n = 27. Vậy số nhiễm sắc thể đơn bội là bao nhiêu và mức bội thể ở dạng nào?

  • A.

   N= 17 & là đa bội lẻ

  • B.

   N= 18 & là đa bội chẳn

  • C.

   N= 9 & là tam bội.

  • D.

   N= 34 & là tứ bội

  Correct Answer
  C. N= 9 & là tam bội.
  Explanation
  The correct answer is n=9 & là tam bội. This is because the given equation states that the number of chromosomes in a banana plant is 3n = 27. By solving for n, we find that n=9. The term "tam bội" refers to a multiple of 3, indicating that the number of chromosomes is a multiple of 3. Therefore, the correct answer is n=9 & là tam bội.

  Rate this question:

 • 8. 

  Rối loạn trong phân li toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào từ tế bào 2n = 14, làm xuất hiện dạng tế nào như thế nào?

  • A.

   2n - 1 = 13 NST

  • B.

   3n = 21 NST

  • C.

   2n + 1 = 15 NST

  • D.

   4n = 28 NST

  Correct Answer
  D. 4n = 28 NST
  Explanation
  The correct answer is 4n = 28 NST. This is because in the given question, it is mentioned that there is a disorder in the distribution of chromosomes during cell division. The normal number of chromosomes in a cell is 2n = 14. In this case, 4n represents the total number of chromosomes in a cell, which is 28. Therefore, the correct answer is 4n = 28 NST.

  Rate this question:

 • 9. 

  Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A.

   Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n.

  • B.

   Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n + 2.

  • C.

   Những giống cây ăn quả không hạt thường là thể đa bội lẻ.

  • D.

   Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.

  Correct Answer
  B. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n + 2.
  Explanation
  The statement "Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n + 2" is incorrect. In polyploidy, the number of chromosomes in the somatic cells is a multiple of the haploid number, which is denoted as 2n. Therefore, the correct statement should be that the number of chromosomes in the somatic cells is 2n, not 2n + 2.

  Rate this question:

 • 10. 

  Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

  • A.

   Thể tam bội.

  • B.

   Thể lưỡng bội.

  • C.

   Thể đơn bội.

  • D.

   Thể tứ bội.

  Correct Answer
  A. Thể tam bội.
  Explanation
  The given passage describes a species with a diploid chromosome number of 2n. During meiosis, the chromosomes of the germ cells do not undergo segregation, resulting in gametes that contain 2n chromosomes. When fertilization occurs, the fusion of these 2n gametes with normal gametes (1n) results in a triploid individual. Therefore, the correct answer is "thể tam bội" which means triploid.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 17, 2011
  Quiz Created by
  Huenguyen022
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.