Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 1

10 Sorular | Attempts: 10069
Share

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 1 - Quiz

temel kavramlar


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıda verilen öğrenci özelliklerinden hangisine uygulanacak ölçme işlemi dolaylı bir ölçmedir? (2002-KPSS)
  • A. 

   Boyunun uzunluğu

  • B. 

   Devam ettiği ders sayısı

  • C. 

   Arkadaş sayısı

  • D. 

   Sahip olduğu kitap saısı

  • E. 

   Akademik başarısı

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğal birimlerle ölçülür?
  • A. 

   Bir kitaptaki sütun hacmi

  • B. 

   Oda sıcaklığı

  • C. 

   Sıranın uzunluğu

  • D. 

   Bir testten alınan puan

  • E. 

   Bir sepetteki yumurtaların sayısı

 • 3. 
  Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir? (KPSS 2007)
  • A. 

   Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.

  • B. 

   Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir.

  • C. 

   Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.

  • D. 

   Bugün hava sıcaklığı 15 ^C dir.

  • E. 

   Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.

 • 4. 
  Aşağıdaki ölçmelerden hangisinde kullanılan sıfır keyfi/izafi sıfırın kullanıldığı ölçme sonucuna örnektir?
  • A. 

   Öğrencilerin boyları

  • B. 

   Öğrencilerin ağırlıkları

  • C. 

   Öğrencilerin başarı puanları

  • D. 

   Sepetteki elmaları sayısı

  • E. 

   Havuzun hacmi

 • 5. 
  Aşağıdaki durumların hangisinde kriter referanslı (ölçüt dayanaklı) değerlendirme, norm referanslı (norm dayanaklı) değerlendirmeden daha uyun olur? (KPSS 2007)
  • A. 

   Öğrencilerin mezun edilip edilmemelerine karar verilmesinde

  • B. 

   Kontenjanları sınırlı olan yükseköğretim programlarına öğrenci seçiminde

  • C. 

   Öğrencilerin hazırladıkları fen bilimleri projelerinden en iyisinin belirlenmesinde

  • D. 

   Okulda dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde

  • E. 

   Bir sınıf içindeki en başarısız öğrencilerin belirlenmesinde

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme" ye örnektir? (2003 KPSS)
  • A. 

   Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren beş kişiyi almak

  • B. 

   Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

  • C. 

   Yüksek Lisans programında en başarılı beş kişiyi doktora programına almak

  • D. 

   Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak

  • E. 

   Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

 • 7. 
  I. İş deneyimi altı yılın üstünde olanlar işe alınmıştır.II. Lale tatile gitmeden önce tartılmış, 50 kg. gelmiştir.III. Hale ortalamanın üstünde puan alarak sınıfını geçmiştir.IV. Jale ÖSS'den 208 puan almıştır.Yukardakilerden hangisinde "değerlendirme" yapılmıştır? (2003 KPSS)
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 8. 
  Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir.Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2007)
  • A. 

   Ölçme aracının geçerliğini arttırmak

  • B. 

   Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak

  • C. 

   Ölçme aracının güvenirliğini arttırmak

  • D. 

   Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak

  • E. 

   Ölçütün uygun olmasını sağlamak

 • 9. 
  Eğitimde ölçme ve değerlendirmeler çoğunlukla amaçlara yöneliktir.I. Öğrenme eksiklerini belirlemeII. Öğrenme düzeyini saptamaIII. Öğrencileri tanımaBu amaçla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin zamanı, aşağıdakilerden hangisinde Dönemin (Dersin) Başı, Ünitelerin (Konuların) Sonu, Dönemin (Dersin) Sonu olmak üzere doğru sıralamayla sunulmuştur?
  • A. 

   III, I, II

  • B. 

   I, III, II

  • C. 

   II, I, III

  • D. 

   I, II, III

  • E. 

   III, II, I

 • 10. 
  Hangi seçenekte " Oranlı ölçekle" elde edilmiş ölçüye uygun bir örnek verilmiştir? (2002-KPSS)
  • A. 

   Sınıfların genel başarı düzeyi

  • B. 

   Okulların üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre sıraları

  • C. 

   Öğrencilerin boyları

  • D. 

   Aademik ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki

  • E. 

   Anne-babaların eğitim düzeyleri

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.