Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kartalkethuda
K
Kartalkethuda
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 30,803
Sorular: 10 | Attempts: 10,977

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 1 - Quiz

temel kavramlar


Questions and Answers
 • 1. 

  Aşağıda verilen öğrenci özelliklerinden hangisine uygulanacak ölçme işlemi dolaylı bir ölçmedir? (2002-KPSS)

  • A.

   Boyunun uzunluğu

  • B.

   Devam ettiği ders sayısı

  • C.

   Arkadaş sayısı

  • D.

   Sahip olduğu kitap saısı

  • E.

   Akademik başarısı

  Correct Answer
  E. Akademik başarısı
  Explanation
  The measurement of academic achievement is an indirect measurement because it cannot be directly observed or measured. It is a construct that is inferred based on various indicators such as test scores, grades, and academic performance. Unlike the other options listed, such as height, number of classes attended, number of friends, and number of books owned, which can be directly measured or observed.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aşağıdakilerden hangisi doğal birimlerle ölçülür?

  • A.

   Bir kitaptaki sütun hacmi

  • B.

   Oda sıcaklığı

  • C.

   Sıranın uzunluğu

  • D.

   Bir testten alınan puan

  • E.

   Bir sepetteki yumurtaların sayısı

  Correct Answer
  E. Bir sepetteki yumurtaların sayısı
  Explanation
  Bir sepetteki yumurtaların sayısı doğal birimlerle ölçülür çünkü yumurta sayısı tam sayılarla ifade edilir ve doğal sayılar doğal birimlerin bir örneğidir. Diğer seçenekler, sütun hacmi, oda sıcaklığı, sıranın uzunluğu ve bir testten alınan puanlar, genellikle ölçüm birimleri kullanılarak ifade edilen niceliklerdir.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir? (KPSS 2007)

  • A.

   Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.

  • B.

   Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir.

  • C.

   Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.

  • D.

   Bugün hava sıcaklığı 15 ^C dir.

  • E.

   Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.

  Correct Answer
  E. Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.
  Explanation
  The given statement does not involve any relative or arbitrary zero measurement. It simply states that the first 4 pages of the book introduce the scope of the book. There is no mention of any measurement or comparison to zero in this statement.

  Rate this question:

 • 4. 

  Aşağıdaki ölçmelerden hangisinde kullanılan sıfır keyfi/izafi sıfırın kullanıldığı ölçme sonucuna örnektir?

  • A.

   Öğrencilerin boyları

  • B.

   Öğrencilerin ağırlıkları

  • C.

   Öğrencilerin başarı puanları

  • D.

   Sepetteki elmaları sayısı

  • E.

   Havuzun hacmi

  Correct Answer
  C. Öğrencilerin başarı puanları
  Explanation
  The use of zero arbitrary/relative zero can be seen in the measurement of students' achievement scores. The concept of zero in this context represents the absence or lack of achievement, where a score of zero indicates no achievement or a starting point. This is different from measurements such as students' heights, weights, or the number of apples in a basket, where zero represents an actual quantity or value.

  Rate this question:

 • 5. 

  Aşağıdaki durumların hangisinde kriter referanslı (ölçüt dayanaklı) değerlendirme, norm referanslı (norm dayanaklı) değerlendirmeden daha uyun olur? (KPSS 2007)

  • A.

   Öğrencilerin mezun edilip edilmemelerine karar verilmesinde

  • B.

   Kontenjanları sınırlı olan yükseköğretim programlarına öğrenci seçiminde

  • C.

   Öğrencilerin hazırladıkları fen bilimleri projelerinden en iyisinin belirlenmesinde

  • D.

   Okulda dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde

  • E.

   Bir sınıf içindeki en başarısız öğrencilerin belirlenmesinde

  Correct Answer
  A. Öğrencilerin mezun edilip edilmemelerine karar verilmesinde
  Explanation
  In the context of deciding whether students should graduate or not, criterion-referenced evaluation would be more appropriate than norm-referenced evaluation. This is because criterion-referenced evaluation focuses on specific criteria or standards that students must meet in order to graduate. It assesses whether students have achieved the desired level of knowledge and skills required for graduation. On the other hand, norm-referenced evaluation compares students' performance to that of their peers, without considering the specific criteria for graduation. In this case, it is more important to ensure that students have met the necessary standards rather than comparing them to each other.

  Rate this question:

 • 6. 

  Aşağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme" ye örnektir? (2003 KPSS)

  • A.

   Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren beş kişiyi almak

  • B.

   Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

  • C.

   Yüksek Lisans programında en başarılı beş kişiyi doktora programına almak

  • D.

   Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak

  • E.

   Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

  Correct Answer
  E. Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek
  Explanation
  The correct answer is "Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek" because it represents an absolute evaluation criteria where anyone who scores 70 or above is considered successful, regardless of the performance of other individuals. This approach does not take into account the distribution or comparison of scores, but simply sets a threshold for success.

  Rate this question:

 • 7. 

  I. İş deneyimi altı yılın üstünde olanlar işe alınmıştır.II. Lale tatile gitmeden önce tartılmış, 50 kg. gelmiştir.III. Hale ortalamanın üstünde puan alarak sınıfını geçmiştir.IV. Jale ÖSS'den 208 puan almıştır.Yukardakilerden hangisinde "değerlendirme" yapılmıştır? (2003 KPSS)

  • A.

   I ve II

  • B.

   I ve III

  • C.

   II ve III

  • D.

   II ve IV

  • E.

   III ve IV

  Correct Answer
  B. I ve III
  Explanation
  In the given options, only statements I and III involve some form of evaluation or assessment. Statement I states that individuals with more than six years of work experience have been hired, indicating an evaluation of candidates based on their experience. Statement III states that Hale has passed her class with scores above the average, which suggests an evaluation of her performance in the class. Therefore, the correct answer is "I ve III."

  Rate this question:

 • 8. 

  Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir.Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2007)

  • A.

   Ölçme aracının geçerliğini arttırmak

  • B.

   Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak

  • C.

   Ölçme aracının güvenirliğini arttırmak

  • D.

   Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak

  • E.

   Ölçütün uygun olmasını sağlamak

  Correct Answer
  B. Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak
  Explanation
  The purpose of expressing measurement criteria and measurement results in the same unit during evaluation is to ensure that accurate decisions are made in comparison. By using the same unit, it becomes easier to compare and evaluate different measurements and make informed decisions based on the results. This helps in avoiding any potential biases or errors that may arise from using different units of measurement.

  Rate this question:

 • 9. 

  Eğitimde ölçme ve değerlendirmeler çoğunlukla amaçlara yöneliktir.I. Öğrenme eksiklerini belirlemeII. Öğrenme düzeyini saptamaIII. Öğrencileri tanımaBu amaçla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin zamanı, aşağıdakilerden hangisinde Dönemin (Dersin) Başı, Ünitelerin (Konuların) Sonu, Dönemin (Dersin) Sonu olmak üzere doğru sıralamayla sunulmuştur?

  • A.

   III, I, II

  • B.

   I, III, II

  • C.

   II, I, III

  • D.

   I, II, III

  • E.

   III, II, I

  Correct Answer
  A. III, I, II
  Explanation
  The correct order for conducting assessments in education is to first determine the learning deficiencies (III), then measure the level of learning (I), and finally get to know the students (II). This sequence ensures that any gaps in learning are identified, the current level of understanding is assessed, and the individual needs and characteristics of the students are taken into account.

  Rate this question:

 • 10. 

  Hangi seçenekte " Oranlı ölçekle" elde edilmiş ölçüye uygun bir örnek verilmiştir? (2002-KPSS)

  • A.

   Sınıfların genel başarı düzeyi

  • B.

   Okulların üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre sıraları

  • C.

   Öğrencilerin boyları

  • D.

   Aademik ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki

  • E.

   Anne-babaların eğitim düzeyleri

  Correct Answer
  C. Öğrencilerin boyları
  Explanation
  The correct answer is "Öğrencilerin boyları" because it is an example of a measurement obtained using a ratio scale. Ratio scales have a meaningful zero point and equal intervals between measurements, allowing for meaningful comparisons and calculations. In the case of students' heights, there is a clear zero point (no height) and equal intervals between different heights, making it a ratio scale measurement.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 25, 2009
  Quiz Created by
  Kartalkethuda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.