Diagnostic Test- Filipino (Grade7)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Genydz
G
Genydz
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,367
: 30 | Attempts: 3,371

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Diagnostic Test- Filipino (Grade7) - Quiz

Basahin at unawain ang bawat tanong. I-click ang titik ng tamang sagot. 


Questions and Answers
 • 1. 

  "Ang Lobo at ang Uwak” ang isa sa mga pinaka-kinagigiliwan ng sinaunang pabula. Sino ang manunulat at tinaguriang ama ng sinaunang pabula ang sumulat nito?

  • A.

   Marie de France

  • B.

   Jean la Fontaine

  • C.

   Socrates

  • D.

   Aesop

  Correct Answer
  D. Aesop
  Explanation
  Aesop is considered the father of ancient fables and is known for writing "The Wolf and the Crow." His fables were popular during ancient times and continue to be loved and studied today for their moral lessons and storytelling.

  Rate this question:

 • 2. 

  Sapagkat ang pabula ay tumatalakay sa mga mabubuting aral tulad ng tama, patas, makatarungan at , makataong pakikisama sa kapwa ito ay

  • A.

   Inalis sa panitikang Pilipino

  • B.

   Walang rehiyunal na bersyon

  • C.

   Mabilis na lumaganap sa iba’t iabang bahagi ng bansa

  • D.

   Di-tinanggap na mga hayop ang ginamit na mga tauhan sa kwento

  Correct Answer
  C. Mabilis na lumaganap sa iba’t iabang bahagi ng bansa
  Explanation
  The correct answer is "mabilis na lumaganap sa iba’t iabang bahagi ng bansa". This is because the passage states that the fable quickly spread to different parts of the country.

  Rate this question:

 • 3. 

  Bakit kailangang isaalang-alang ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong sa proseso ng komunikasyon?

  • A.

   Upang masubukan ang iyong kakayahan

  • B.

   Upang makabuo ng malinaw na kasagutan

  • C.

   Upang malaman kung may ala ang kinakapanayam

  • D.

   Upang malaman kung may pinag-aralan ang nagtatanong

  Correct Answer
  B. Upang makabuo ng malinaw na kasagutan
  Explanation
  Different ways of questioning in the communication process need to be considered in order to generate a clear answer. By exploring various methods of questioning, it allows for a more comprehensive understanding of the topic being discussed. This ensures that the answer provided is precise and devoid of any ambiguity. It also helps in facilitating effective communication by encouraging critical thinking and providing an opportunity to explore different perspectives and gather relevant information.

  Rate this question:

 • 4. 

  Bakit kailangang isaalang-alang ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong sa proseso ng komunikasyon?

  • A.

   Upang masubukan ang iyong kakayahan

  • B.

   Upang makabuo ng malinaw na kasagutan

  • C.

   Upang malaman kung may alam ang kinakapanayam

  • D.

   Upang malaman kung may pinag-aralan ang nagtatanong

  Correct Answer
  B. Upang makabuo ng malinaw na kasagutan
  Explanation
  Different ways of asking questions in the communication process need to be considered in order to formulate a clear answer. By using various questioning techniques, the person asking the question can gather more information and ensure that the response provided is precise and understandable. This helps in avoiding any confusion or miscommunication between the parties involved.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ang inihahayag na damadamin ay matutukoy sa pamamagitan ng

  • A.

   Kumpas ng kamay

  • B.

   Ekspresyon ng mukha

  • C.

   Tono o intonasyon

  • D.

   Lalim ng mga salitang binigkas

  Correct Answer
  C. Tono o intonasyon
  Explanation
  The correct answer is "tono o intonasyon" because the tone or intonation of a person's voice can convey their emotions. The way someone speaks, such as the pitch, volume, and rhythm, can indicate whether they are happy, sad, angry, or excited. Tone and intonation play a significant role in communication as they can add depth and meaning to the words being spoken.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang mga tauhan ay mauuri sa kanilang katangian at kalikasan. Anong uri ng tauhan  na hindi nababago ng katangian hanggang sa kahulihulihang bahagi ng kwento?

  • A.

   Bilog

  • B.

   Lapad

  • C.

   Kontra-bida

  • D.

   Bida

  Correct Answer
  B. Lapad
  Explanation
  In the given question, the statement mentions that the characters in the story can be classified based on their characteristics and nature. The question asks for the type of character that does not change in terms of their characteristics until the end of the story. The correct answer is "lapad" which means flat. This suggests that the character referred to as "lapad" remains consistent and does not undergo any significant changes in their traits or nature throughout the story.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ito ang uri ng tauhan na nagbabago ng karakter at nagkakaroon ng pagkatuto sa kanyang hinaharap na tunggalian o suliranin.

  • A.

   Bilog

  • B.

   Lapad

  • C.

   Kontra-bida

  • D.

   Bida

  Correct Answer
  A. Bilog
  Explanation
  The correct answer is "bilog." In the given statement, it is mentioned that this type of character undergoes a change in their character and learns from their future conflict or problem. "Bilog" is often used to describe a dynamic character who goes through a transformation or development throughout the story.

  Rate this question:

 • 8. 

   Dito inilalahad ang kinahihinatnan ng nmga tauhan at mga pangyayari sa akda.

  • A.

   Panimulang pangyayari

  • B.

   Pababang aksyon

  • C.

   Kasukdulan

  • D.

   Wakas

  Correct Answer
  C. Kasukdulan
  Explanation
  The given answer "kasukdulan" is the correct answer because it refers to the climax or the highest point of tension in a story. It is the turning point where the conflict is at its peak and the outcome of the story is determined. In this context, it suggests that the events and actions in the story lead up to this crucial moment.

  Rate this question:

 • 9. 

  Isang uri ng pagsasalita kung saan ang isang tauhan ay sinasabi ang kanyang isinasaisip sa isa pang tauhan o kaya sa kapulungan ng nangakikinig.

  • A.

   Dayalogo

  • B.

   Monologo

  • C.

   Isahang pagbigkas

  • D.

   Sabayang pagbigkas

  Correct Answer
  D. Sabayang pagbigkas
  Explanation
  Sabayang pagbigkas is a type of speech where a character expresses their thoughts to another character or to a group of listeners. This type of speech involves multiple individuals speaking or reciting together, creating a synchronized and harmonized delivery. It is different from dialogue, where there is a back-and-forth exchange between characters, and monologue, where a character speaks alone. Sabayang pagbigkas is commonly used in performances, presentations, or group recitations to create a unified and impactful delivery of a message or idea.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sa pagbibigay-kahulugan ng salita, may dalawang paraang magagamit: ang isa ay may kahulugang nagmula sa diksyunaryo, tahas at aktwal na pagpapakahulugan. Itro ay tinatawag na; a.       denotasyon                                               c. talatinigan b.      konotasyon                                                d. simbolo

  • A.

   Denotasyon

  • B.

   Konotasyon

  • C.

   Talatinigan

  • D.

   Simbolo

  Correct Answer
  A. Denotasyon
  Explanation
  The correct answer is "denotasyon". In Filipino language, denotasyon refers to the direct and literal meaning of a word, as defined in the dictionary. It is the objective and concrete interpretation of a word, without any additional connotations or symbolic meanings. This is different from konotasyon, which refers to the subjective and associated meanings of a word, and talatinigan, which refers to the overall vocabulary or lexicon of a language. Simbolo, on the other hand, refers to symbols or representations that have deeper meanings beyond their literal definitions.

  Rate this question:

 • 11. 

  “Ang positibong pag-iisip at pagganap sa tungkulin ay daan tungo sa isang matiwasay na buhay.” Ang salitang may salungguhit ay tinatawag na

  • A.

   Pangngalan

  • B.

   Panghalip

  • C.

   Pang-uri

  • D.

   Pang-abay

  Correct Answer
  C. Pang-uri
  Explanation
  The given statement talks about positive thinking and performing duties well leading to a peaceful life. The word that is emphasized or highlighted in the statement is describing or giving more information about a noun, which makes it an adjective. Therefore, the correct answer is pang-uri, which means adjective in Filipino.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sa bahaging ito ipinakikita ang mataasa na bahgi ng kapanabikan na sanhi ng madamdamin o maaksyong pangyayari sa buhay ng mag tauhan.

  • A.

   Panimulang pangyayari

  • B.

   Pataas na aksyon

  • C.

   Kasukdulan

  • D.

   Wakas o katapusan

  Correct Answer
  C. Kasukdulan
  Explanation
  In this part, the story reaches its peak or climax where the intense or action-packed event occurs in the lives of the characters.

  Rate this question:

 • 13. 

  Isa ito sa elemento ng banghay. Sa bahaging ito nagsisimula sa unang kalgayan na dapat makapukaw sa interes ng mga mambabasa na ipagpatuloy ang pagbabasa ng akda. a.       pataas na aksyon                                       c. kasukdulan b.      panimulang pngyayari                            d. wakas o katapusan

  • A.

   Pataas na aksyon

  • B.

   Panimulang pngyayari

  • C.

   Kasukdulan

  • D.

   Wakas o katapusan

  Correct Answer
  B. Panimulang pngyayari
  Explanation
  The correct answer is "panimulang pangyayari." This is one of the elements of a plot. In this part, the story starts with the initial conflict that should capture the interest of the readers and encourage them to continue reading the piece.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ito’y nagsaasaad ng bilang o dami ng pangngalan o panghalip.

  • A.

   Panlarawan

  • B.

   Pamilang

  • C.

   Pang-abay

  • D.

   Pandiwa

  Correct Answer
  B. Pamilang
  Explanation
  The given correct answer is "pamilang." Pamilang refers to the part of speech that expresses the number or quantity of nouns or pronouns. It is used to count or quantify objects or people.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ang “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” ay pabula ng

  • A.

   Katagalugan

  • B.

   Maranao

  • C.

   Ilokano

  • D.

   Bikolano

  Correct Answer
  B. Maranao
  Explanation
  The correct answer is Maranao. This is because the title of the story, "Ang Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti," is written in a language called Maranao.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ang bahaging pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin  sa pangungusap.

  • A.

   Paksa

  • B.

   Panaguri

  • C.

   Pandiwa

  • D.

   Pang-abay

  Correct Answer
  A. Paksa
  Explanation
  The correct answer is "paksa" because it refers to the topic or subject being discussed or focused on in a sentence. In this context, it pertains to the specific part of a sentence that is being talked about or given attention to.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ang kaisipang “Ang pakikinig sa mga pangaral ng mga magulang ang tanging susi sa ikapapanuto ng ating buhay. “ ay angkop sa pabulang

  • A.

   Ang matsing at ang Pagong

  • B.

   Ang Mag-anak na Langgam

  • C.

   Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti

  • D.

   Ang Palaka at Ang Uwang

  Correct Answer
  B. Ang Mag-anak na Langgam
  Explanation
  The given correct answer, "Ang Mag-anak na Langgam," is the most appropriate fable that supports the idea that listening to the teachings of parents is crucial for the development of one's life. The story revolves around a family of ants who work together and listen to their parents' advice, leading to their survival and success. This fable emphasizes the importance of obedience and guidance from parents, which aligns with the given statement.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ito ang sistematikong paraan ng pagllilipat ng diwa ng o mensahe mula sa isang wika patungo sa isa pang wika.

  • A.

   Linguistics

  • B.

   Pagsasaling-wika

  • C.

   Kaligiran

  • D.

   Kultura

  Correct Answer
  B. Pagsasaling-wika
  Explanation
  The given correct answer "pagsasaling-wika" is the Filipino term for translation or language translation. It refers to the systematic process of transferring thoughts or messages from one language to another. This process involves understanding the meaning and context of the original language and accurately conveying it in the target language while considering linguistic, cultural, and contextual factors.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ito ang anyo ng panitikan na naglalayong mabigyang-kasagutan ang pinagmulang ng mg bagay, pangala, pook, pangyayari, o katawaganna bagamat mahiwaga at hindi lkapani-paniwala ang nilalaman ay kasasalaminan  ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito?

  • A.

   Epiko

  • B.

   Pabula

  • C.

   Alamat

  • D.

   Salawikain

  Correct Answer
  C. Alamat
  Explanation
  The correct answer is "Alamat" because alamat is a form of literature that aims to explain the origins of things, names, places, events, or even terms, even though its content is often mysterious and unbelievable. It reflects the culture of the region from which it originated.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang Biag ni Lang-am ay epiko ng mga

  • A.

   Biklano

  • B.

   Ilokano

  • C.

   Kapampangan

  • D.

   Tagalog

  Correct Answer
  B. Ilokano
  Explanation
  The correct answer is Ilokano. "Ang Biag ni Lang-am" is an epic in the Ilokano language.

  Rate this question:

 • 21. 

  Dugtungan ang kasabihang Pilipino na kaugnay ng pabula. “Matitiis ng anak ang kanyang ina ngunit ___________________”.

  • A.

   'di makatitiis ang ina sa kaniyang anak

  • B.

   Kayang tiisin ng ina ang lahat

  • C.

   Makapagtitiis silang mag-ina

  • D.

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  A. 'di makatitiis ang ina sa kaniyang anak
  Explanation
  The correct answer is 'di makatitiis ang ina sa kaniyang anak. This phrase completes the Filipino proverb by stating that a mother cannot endure or tolerate her child's suffering or pain. It implies that a mother's love for her child is so strong that she will do whatever it takes to protect and care for them, even if it means sacrificing her own comfort or well-being.

  Rate this question:

 • 22. 

  Pinagpupulok niya ang bayawak sa mukha hanggang sa matakot at magtatakbo si Landong Bayawak. Ang salitang pinagpupulok ay nangangahulugang

  • A.

   Pinagpapalo

  • B.

   Pinagtutuka

  • C.

   Pinagkakalmot

  • D.

   Pinagsasampal

  Correct Answer
  B. Pinagtutuka
  Explanation
  The word "pinagpupulok" in the given context means "pinagtutuka" which means to poke or prod someone repeatedly. This is evident from the sentence where it is mentioned that the person is poking the bayawak (monitor lizard) on the face until it gets scared and runs away. Therefore, "pinagtutuka" is the correct meaning of the word in this context.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kahima’t karamutan ang hayop na Matsing; Magpakailan ma’y Matsing din kung tawagin.” Ano ang ipinahihiwatig nito?                       

  • A.

   Ang taksil ay mananatiling taksil kailanman

  • B.

   Walang pag-asang mabago ang taksil

  • C.

   Di-dapat pagtiwalaan ang mga manloloko ng kapwa

  • D.

   Hindi nababago ng magagandang damit ang pangit na pag-uugali

  Correct Answer
  A. Ang taksil ay mananatiling taksil kailanman
  Explanation
  The given correct answer suggests that the phrase "Kahima't karamutan ang hayop na Matsing; Magpakailan ma'y Matsing din kung tawagin" implies that a deceitful person will always remain deceitful, regardless of any circumstances or changes. This phrase conveys the idea that someone with a dishonest character cannot be trusted and will continue to be untrustworthy.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ang Mindanao ay binansagang                          a. Lupang Pangako                          b. Killing Fields                          c. Lupang Maunlad                          d. Lupang pinag-aagawan

  • A.

   Lupang Pangako

  • B.

   Killing Fields

  • C.

   Lupang Maunlad

  • D.

   Lupang Pinag-aagawan

  Correct Answer
  A. Lupang Pangako
  Explanation
  The correct answer is "Lupang Pangako" because it is the term used to describe Mindanao. This term translates to "Promised Land" in English, which symbolizes the potential and promise of the region.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ang mga Malay ang unang nagturo sa atin mg ninuno ng unang alpabeto na tinawag na ALIFBATA O ALIBATA. Dahil dito, naisatitik n gating mga ninuno ang ilang alamat. Ang salitang may salungguhit ay naglalahad ng

  • A.

   Sanhi

  • B.

   Bunga

  • C.

   Paghahambing

  • D.

   Hiwaga

  Correct Answer
  B. Bunga
  Explanation
  The correct answer is "bunga" because the sentence mentions that the ancestors of the Filipinos were taught the first alphabet by the Malays, which is called ALIFBATA or ALIBATA. Because of this, our ancestors were able to write down some legends or myths. The word "bunga" means fruit or result, which can be interpreted as the outcome or consequence of their ability to write down these stories.

  Rate this question:

 • 26. 

  Tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan o pakikipagsapalaran ng mga taong may mahiwagang kapangyarihan.      

  • A.

   Pabula

  • B.

   Alamat

  • C.

   epiko

  • D.

   Awit

  Correct Answer
  B. Alamat
  Explanation
  The correct answer is "alamat." Alamat refers to a type of narrative poem or story that tells about the heroism or adventures of people with magical powers. This genre often includes elements of folklore and mythology, and is commonly found in Philippine literature.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ang pandarayuhan ng mga Indones, Malay, Intsik, Arabe, Persyano at Espanyol ay nakatulong sa pag-unlad ng alamat sa ating bansa. Ang maysalungguhit ay                         a. sanhi          b. bunga       c. paghahambing     d. hiwaga

  • A.

   Sanhi

  • B.

   Bunga

  • C.

   Paghahambing

  • D.

   Paghahambing

  Correct Answer
  B. Bunga
  Explanation
  The correct answer is "bunga" because it means "result" or "outcome" in English. The sentence suggests that the migration of Indonesians, Malays, Chinese, Arabs, Persians, and Spaniards has contributed to the development of legends in our country. Therefore, their migration can be seen as the "result" or "outcome" of the development of these legends.

  Rate this question:

 • 28. 

  Bagamat sinunog ng mga espanyol ang mga naisulat na panitikan sa Pilipinas nanatili pa rin ang mga alamat sapagkat ito’y nagpasalin-salin lamang sa mga taong bayan. Ang may salungguhit ay kawsatib na pang-ugnay na nagpapahayag ng :      a. sanhi         b. bunga        c. tanong       d. paniniwala

  • A.

   Sanhi

  • B.

   Bunga

  • C.

   Tanong

  • D.

   Paniniwala

  Correct Answer
  A. Sanhi
  Explanation
  The highlighted word "sapagkat" indicates a cause-and-effect relationship between the burning of literature and the preservation of legends. The word "sanhi" means cause, suggesting that the legends remained because of the burning of literature by the Spaniards.

  Rate this question:

 • 29. 

  Anyo ng pang-uri kapag ito ay salitang-ugat lamang, likas, walang lapi o banal.

  • A.

   Payak

  • B.

   Maylapi

  • C.

   Inuulit

  • D.

   Tambalan

  Correct Answer
  A. Payak
  Explanation
  The correct answer is "payak" because it is the only option that fits the given description. "Payak" refers to an adjective that is a root word, natural, and does not have any affixes or prefixes. The other options, "maylapi," "inuulit," and "tambalan," do not meet all the criteria mentioned.

  Rate this question:

 • 30. 

  Isang uri ng panitikan na ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop na mula sa imahinasyon ng manunulat na siyang kinagigiliwan at kinapupulutan ng aral ng mga kabataan.   a. parabula            b. pabula                     c. alamat               d. kathang-isip                                                                  

  • A.

   Isang uri ng panitikan na ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop na mula sa imahinasyon ng manunulat na siyang kinagigiliwan at kinapupulutan ng aral ng mga kabataan. a. parabula b. pabula c. alamat d. kathang-isip parabula

  • B.

   Pabula

  • C.

   Alamat

  • D.

   Kathang-isip

  Correct Answer
  B. Pabula
  Explanation
  The given description states that the literature genre being referred to has animal characters that are created by the writer's imagination and are loved and learned from by children. The correct answer, "pabula," fits this description as it is a type of literature that uses animal characters to convey moral lessons to its readers, particularly children.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.