ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Pakdee
P
Pakdee
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 97,722
: 30 | Attempts: 7,433

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 ( 2) - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 คำสั่ง               ;           &nbs p;         ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  1.        ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ                                                                                          

  • A. 

   ก. บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม

  • B. 

   ข. สนามกีฬาในโรงพละ

  • C. 

   ค. สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน

  • D. 

   ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน

  Correct Answer
  B. ข. สนามกีฬาในโรงพละ
  Explanation
  The correct answer is ข. สนามกีฬาในโรงพละ. This is because a sports field in a school does not qualify as an environmental system. Environmental systems typically refer to natural habitats such as ponds, forests, or national parks, where living organisms interact with their surroundings. A sports field, on the other hand, is a man-made structure designed for recreational purposes rather than ecological preservation.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.        ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ                                                         

  • A. 

   ก. ขอนไม้

  • B. 

   ข. ทุ่งหญ้า

  • C. 

   ค. ทะเล

  • D. 

   ง. โลกของสิ่งมีชีวิต

  Correct Answer
  D. ง. โลกของสิ่งมีชีวิต
  Explanation
  The correct answer is "โลกของสิ่งมีชีวิต" (The world of living things). This answer is correct because it refers to the largest ecosystem, which encompasses all living organisms and their interactions with each other and their environment. This includes various habitats such as forests, grasslands, oceans, and more, where different species coexist and depend on each other for survival.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.        ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ                                               

  • A. 

   ก. สถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

  • B. 

   ข. สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต

  • C. 

   ค. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง

  • D. 

   ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

  Correct Answer
  D. ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
  Explanation
  The correct answer is ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน. This answer refers to the relationship between different living organisms that coexist in the same habitat. It highlights the interconnectedness and interdependence of living organisms within a specific environment.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.        โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ                                                                                                                      

  • A. 

   ก. ปัจจัยทางบกและน้ำ

  • B. 

   ข. ปัจจัยทางน้ำและอากาศ

  • C. 

   ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ

  • D. 

   ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ

  Correct Answer
  C. ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
  Explanation
  The correct answer is "ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ" which means "Physical and biological factors". This answer is correct because the question asks for the two main factors that make up the environmental system, and the physical and biological factors are commonly recognized as major components of any ecosystem. These factors include things like climate, landforms, water bodies, and living organisms, all of which play crucial roles in shaping and maintaining the environment.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.        ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น                                                                                                                       

  • A. 

   ก. ผู้ผลิต

  • B. 

   ข. ผู้บริโภค

  • C. 

   ค. ผู้ย่อยสลาย

  • D. 

   ง. เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

  Correct Answer
  B. ข. ผู้บริโภค
  Explanation
  The correct answer is ข. ผู้บริโภค (consumers). The question states that termites are important for the ecosystem, and they have the role of being _____________. Based on this information, it can be inferred that termites play a vital role in the ecosystem as consumers, as they feed on dead plant material and help in the decomposition process.

  Rate this question:

 • 6. 

  6.        สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด                                                                                            

  • A. 

   ก. หนู

  • B. 

   ข. หญ้า

  • C. 

   ค. กิ้งกือ

  • D. 

   ง. กระต่าย

  Correct Answer
  B. ข. หญ้า
  Explanation
  Grass is the correct answer because it is a primary producer in the ecosystem, meaning it is able to convert sunlight into energy through photosynthesis. Grass plays a crucial role in the food chain as it is a food source for many herbivores, which in turn are prey for carnivores. Additionally, grass helps prevent soil erosion, filters water, and provides habitats for various organisms. Therefore, grass is of utmost importance to the ecosystem.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.        สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได้                                                            

  • A. 

   ก. พืชสีเขียว

  • B. 

   ข. สัตว์กินพืช

  • C. 

   ค. สัตว์กินเนื้อ

  • D. 

   ง. ผู้ย่อยสลาย

  Correct Answer
  D. ง. ผู้ย่อยสลาย
  Explanation
  Organisms that are decomposers have the ability to convert organic matter into inorganic matter. This process is known as decomposition. Decomposers play a vital role in breaking down dead plants and animals, as well as other organic materials, and returning nutrients back into the ecosystem. They help to recycle nutrients and maintain the balance of the ecosystem. Therefore, decomposers are the group of organisms that can convert organic matter into inorganic matter, making option ง. ผู้ย่อยสลาย the correct answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.        การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด                           

  • A. 

   ก. แบบปรสิต

  • B. 

   ข. แบบอิงอาศัย

  • C. 

   ค. แบบพึ่งพากัน

  • D. 

   ง. แบบแก่งแย่งกัน

  Correct Answer
  C. ค. แบบพึ่งพากัน
  Explanation
  The correct answer is ค. แบบพึ่งพากัน (mutualistic). This is because the relationship between the bird and the buffalo is mutually beneficial, meaning that both species benefit from their interaction. The bird eats insects and parasites off the buffalo's skin, which helps keep the buffalo clean and free from pests. In return, the buffalo provides a source of food for the bird and protection from predators. This type of relationship is known as mutualism, where both species rely on each other for survival and gain benefits from the interaction.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.        การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด               

  • A. 

   ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่

  • B. 

   ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่

  • C. 

   ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์

  • D. 

   ง. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์

  Correct Answer
  C. ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
  Explanation
  In a symbiotic relationship, one party benefits while the other party is harmed or does not benefit. This is represented by the answer choice "ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์" which translates to "One party benefits, but the other party is harmed." This accurately describes the nature of a symbiotic relationship where there is an unequal exchange of benefits between the two parties involved.

  Rate this question:

 • 10. 

  10.      ในระบบนิเวศทั่วๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าที่สร้างอาหาร  ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ทั้งนี้ 1, 2 และ 3 คือข้อใด

  • A. 

   ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค

  • B. 

   ข. ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต

  • C. 

   ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค

  • D. 

   ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย

  Correct Answer
  D. ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
  Explanation
  In the ecosystem, there are three groups of living organisms. The first group is responsible for producing food by photosynthesis. The second group requires energy and nutrients obtained from breaking down organic matter produced by the first group. The third group transforms organic matter from dead organisms into inorganic matter. Therefore, the correct answer is "ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย" which translates to "producers, consumers, decomposers" in English.

  Rate this question:

 • 11. 

  11.      ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ประชากร" 

  • A. 

   ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในโลกนี้

  • B. 

   ข. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

  • C. 

   ค. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน

  • D. 

   ง. สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง

  Correct Answer
  D. ง. สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง
  Explanation
  The correct answer is ง. สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง. This answer accurately describes the concept of "ประชากร" which refers to a group of living organisms of the same species that live in the same place during a specific period of time.

  Rate this question:

 • 12. 

  12.      ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด

  • A. 

   ก. จำนวนตัวต่อชนิด

  • B. 

   ข. จำนวนชนิดต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต

  • C. 

   ค. จำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ

  • D. 

   ง. จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร

  Correct Answer
  D. ง. จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร
  Explanation
  The correct answer is ง. จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร. This means the density of the population refers to the number of individuals per unit area or volume.

  Rate this question:

 • 13. 

  13.      ปัจจัยที่กำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด            

  • A. 

   ก. อาหารและที่อยู่อาศัย

  • B. 

   ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า

  • C. 

   ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน

  • D. 

   ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก

  Correct Answer
  D. ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก
  Explanation
  The factors that determine the size of a population include birth rate, death rate, immigration, and emigration. These factors directly affect the number of individuals being added or subtracted from a population. Therefore, option ง, which includes birth rate, death rate, immigration, and emigration, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 14. 

  14.      ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด                            

  • A. 

   ก. การมีระดับของสิ่งมีชีวิต

  • B. 

   ข. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • C. 

   ค. การถ่ายทอดพลังงานต่อกันไป

  • D. 

   ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต

  Correct Answer
  D. ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต
  Explanation
  The correct answer is ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต. This is because the food chain is a hierarchical structure that shows the transfer of energy and nutrients from one organism to another in an ecosystem. Each level in the food chain represents a different level of organisms, from producers (plants) to consumers (animals). The interconnectedness of these different levels is essential for the survival and balance of the ecosystem.

  Rate this question:

 • 15. 

  15.      แผนภาพข้างต้นนี้แสดงอะไร                                                                                                    

  • A. 

   ก. ห่วงโซ่อาหาร

  • B. 

   ข. สายใยอาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดอาหาร

  • D. 

   ง การถ่ายทอดพลังงาน

  Correct Answer
  D. ง การถ่ายทอดพลังงาน
  Explanation
  The given diagram represents the process of energy transfer.

  Rate this question:

 • 16. 

  16.      สิ่งมีชีวิตใดที่ ไม่ใช่ ผู้บริโภคลำดับแรก                                                                                          

  • A. 

   ก. เห็ด

  • B. 

   ข. กวาง

  • C. 

   ค. หมูป่า

  • D. 

   ง. กระต่าย

  Correct Answer
  C. ค. หมูป่า
  Explanation
  The question asks for the living thing that is not the first consumer. In an ecosystem, the first consumer is usually an herbivore that consumes plants. In this case, mushrooms (เห็ด) and deer (กวาง) are both herbivores, so they are considered first consumers. However, wild boars (หมูป่า) are omnivores that consume both plants and animals, so they can be classified as second or higher-level consumers. Therefore, the correct answer is ค. หมูป่า (wild boar).

  Rate this question:

 • 17. 

  17.      เสือจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่  3  ถ้าเสือกินอะไร                          

  • A. 

   ก. ไก่ป่า

  • B. 

   ข. กวาง

  • C. 

   ค. กระต่าย

  • D. 

   ง. แบคทีเรีย

  Correct Answer
  B. ข. กวาง
  Explanation
  The tiger will be the third consumer because it eats deer.

  Rate this question:

 • 18. 

  18.      สิ่งมีชีวิตในข้อใดคือผู้ผลิต                                     

  • A. 

   ก. เห็ด

  • B. 

   ข. เชื้อรา

  • C. 

   ค. หญ้าแพรก

  • D. 

   ง แบคทีเรีย

  Correct Answer
  C. ค. หญ้าแพรก
  Explanation
  หญ้าแพรกเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตอาหารด้วยตนเองได้ โดยใช้แสงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเพื่อสังเคราะห์อาหาร นอกจากนี้ หญ้าแพรกยังเป็นต้นแบบในการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ที่อยู่ในโซนที่มีทรัพยากรอาหารจำกัด ดังนั้นหญ้าแพรกเป็นผู้ผลิตอาหาร

  Rate this question:

 • 19. 

  19.      ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน  

  • A. 

   ก. ผู้ผลิตเป็นตัวเริ่มของห่วงโซ่อาหารทุกชนิด

  • B. 

   ข. ในระบบนิเวศใดที่มีสายใยอาหารซับซ้อนมากแสดงระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลมาก

  • C. 

   ค. จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน

  • D. 

   ง. ห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตยิ่งมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง

  Correct Answer
  D. ง. ห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตยิ่งมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง
  Explanation
  This statement is incorrect because in an ecosystem, the organisms at the end of the food chain actually receive more energy. This is because energy is lost as it moves up the food chain, so the organisms at the top of the food chain receive less energy compared to those at the bottom. Therefore, the statement that organisms at the end of the food chain receive less energy is incorrect.

  Rate this question:

 • 20. 

  20.      การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง  เรียกว่าอะไร                                

  • A. 

   ก. สายใยอาหาร

  • B. 

   ข. ห่วงโซ่อาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดพลังงาน

  • D. 

   ง. วัฏจักรอาหาร

  Correct Answer
  D. ง. วัฏจักรอาหาร
  Explanation
  The term "วัฏจักรอาหาร" translates to "food chain" in English. It refers to the transfer of nutrients and energy from one organism to another in a sequence of feeding relationships. This process is essential for the survival and functioning of ecosystems. Each organism in the food chain occupies a specific trophic level, representing its position in the transfer of energy. The correct answer choice, "วัฏจักรอาหาร," accurately describes this concept of the transfer of nutrients and energy within an ecosystem.

  Rate this question:

 • 21. 

  21.      ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร                               

  • A. 

   ก. สายใยอาหาร

  • B. 

   ข. ห่วงโซ่อาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดจำนวน

  • D. 

   ง. วัฏจักรอาหาร

  Correct Answer
  B. ข. ห่วงโซ่อาหาร
  Explanation
  The correct answer is "ข. ห่วงโซ่อาหาร" (food chain). This term refers to the pathway through which nutrients and energy are transferred from one living organism to another within a specific ecosystem. It involves the consumption of one organism by another, creating a chain of feeding relationships. Each organism in the chain occupies a specific trophic level, indicating its position in the transfer of energy and nutrients. This concept is essential in understanding the interconnectedness and dynamics of ecosystems.

  Rate this question:

 • 22. 

       22.      แก๊ส  ง น่าจะเป็นแก๊สชนิดใด                                           

  • A. 

   ก. ออกซิเจน

  • B. 

   ข. ไนโตรเจน

  • C. 

   ค. คาร์บอนไดออกไซด์

  • D. 

   ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

  Correct Answer
  C. ค. คาร์บอนไดออกไซด์
  Explanation
  The correct answer is carbon dioxide because it is a compound made up of carbon and oxygen atoms. Carbon dioxide is a gas that is commonly produced by the combustion of fossil fuels and is a major contributor to climate change. It is also a natural component of the Earth's atmosphere and is essential for photosynthesis in plants.

  Rate this question:

 • 23. 

  23.      กระบวนการที่ทำให้เกิดแก๊ส  ง คือกระบวนการใด                                                                                                                                                   

  • A. 

   ก. การหายใจ

  • B. 

   ข. การย่อยอาหาร

  • C. 

   ค. การสังเคราะห์เคมี

  • D. 

   ง. การสังเคราะห์ด้วยแสง

  Correct Answer
  A. ก. การหายใจ
  Explanation
  The correct answer is "การหายใจ" (breathing) because breathing is the process that produces gas in the body. The other options, such as "การย่อยอาหาร" (digestion), "การสังเคราะห์เคมี" (chemical synthesis), and "การสังเคราะห์ด้วยแสง" (photosynthesis), do not directly involve the production of gas.

  Rate this question:

 • 24. 

  25.      สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด                

  • A. 

   ก. กินพืช

  • B. 

   ข. กินสัตว์

  • C. 

   ค. การหายใจ

  • D. 

   ง. กินสิ่งเน่าเปื่อย

  Correct Answer
  A. ก. กินพืช
  Explanation
  Animals obtain nitrogen through the consumption of plants. Plants are able to convert atmospheric nitrogen into organic compounds through a process called nitrogen fixation. When animals consume plants, they obtain these organic compounds, such as proteins, which contain nitrogen. Therefore, animals receive nitrogen by eating plants.

  Rate this question:

 • 25. 

  26.      สิ่งใดที่จะขาด ไม่ได้ ในวัฏจักรไนโตรเจน                                             

  • A. 

   ก. คาร์บอน

  • B. 

   ข. สาหร่าย

  • C. 

   ค. พืชตระกูลถั่ว

  • D. 

   ง. แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน

  Correct Answer
  D. ง. แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน
  Explanation
  In the nitrogen cycle, nitrogen is converted into different forms by various processes. One important process is nitrogen fixation, where nitrogen gas is converted into a usable form by certain bacteria. These bacteria, known as nitrogen-fixing bacteria, play a crucial role in the nitrogen cycle as they are responsible for converting atmospheric nitrogen into a form that can be utilized by plants and other organisms. Without these bacteria, the nitrogen cycle would be incomplete, and the availability of nitrogen for living organisms would be limited. Therefore, the presence of nitrogen-fixing bacteria is essential in the nitrogen cycle.

  Rate this question:

 • 26. 

  27.      ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง   หมายถึงข้อใด          

  • A. 

   ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพงและใช้หมดไปได้โดยง่าย

  • B. 

   ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่สามารถทำให้เหมือนเดิมได้อีก

  • C. 

   ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาสิ่งอื่นซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันมาทดแทนได้

  • D. 

   ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทำหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่วชีวิตมนุษย์ได้

  Correct Answer
  D. ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทำหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่วชีวิตมนุษย์ได้
  Explanation
  This answer correctly defines the term "ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง" as natural resources that, once depleted, cannot be reproduced or created again in human lifetime.

  Rate this question:

 • 27. 

  28.      ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป                                                                                               

  • A. 

   ก. น้ำมัน เหล็ก ทองคำ วาฬ

  • B. 

   ข. ทองแดง ตะกั่ว เงิน ดีบุก

  • C. 

   ค. มะค่าโมง ตะเคียนทอง ไก่ฟ้า ฉลาม

  • D. 

   ง. กุ้งมังกร ปลิงทะเล ข้าวโพด มะพร้าว

  Correct Answer
  A. ก. น้ำมัน เหล็ก ทองคำ วาฬ
  Explanation
  The resources mentioned in option ก (น้ำมัน, เหล็ก, ทองคำ, วาฬ) are all natural resources that can be replenished or replaced. Oil can be extracted from the ground, iron can be recycled, gold can be mined, and whales can reproduce. Therefore, these resources are considered renewable or sustainable.

  Rate this question:

 • 28. 

  29.      "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด                                                

  • A. 

   ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

  • B. 

   ข. ถูกต้อง เพราะ เราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้

  • C. 

   ค. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์

  • D. 

   ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้

  Correct Answer
  A. ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
  Explanation
  The correct answer is ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์. This is because sunlight is essential for various aspects of human life, such as providing light during the day, supporting plant growth through photosynthesis, and influencing the Earth's climate and weather patterns. Without sunlight, life as we know it would not be possible.

  Rate this question:

 • 29. 

  30.      ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด

  • A. 

   ก. การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  • B. 

   ข. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน

  • C. 

   ค. การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

  • D. 

   ง. การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร

  Correct Answer
  C. ค. การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
 • 30. 

  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  A. ตอบข้อ ก.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.