ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2)

30 | Total Attempts: 6896

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 ( 2) - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 คำสั่ง               ;           &nbs p;         ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  1.        ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ                                                                                          
  • A. 

   ก. บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม

  • B. 

   ข. สนามกีฬาในโรงพละ

  • C. 

   ค. สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน

  • D. 

   ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน

 • 2. 
  2.        ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ                                                         
  • A. 

   ก. ขอนไม้

  • B. 

   ข. ทุ่งหญ้า

  • C. 

   ค. ทะเล

  • D. 

   ง. โลกของสิ่งมีชีวิต

 • 3. 
  3.        ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ                                               
  • A. 

   ก. สถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

  • B. 

   ข. สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต

  • C. 

   ค. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง

  • D. 

   ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

 • 4. 
  4.        โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ                                                                                                                      
  • A. 

   ก. ปัจจัยทางบกและน้ำ

  • B. 

   ข. ปัจจัยทางน้ำและอากาศ

  • C. 

   ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ

  • D. 

   ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ

 • 5. 
  5.        ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น                                                                                                                       
  • A. 

   ก. ผู้ผลิต

  • B. 

   ข. ผู้บริโภค

  • C. 

   ค. ผู้ย่อยสลาย

  • D. 

   ง. เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

 • 6. 
  6.        สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด                                                                                            
  • A. 

   ก. หนู

  • B. 

   ข. หญ้า

  • C. 

   ค. กิ้งกือ

  • D. 

   ง. กระต่าย

 • 7. 
  7.        สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได้                                                            
  • A. 

   ก. พืชสีเขียว

  • B. 

   ข. สัตว์กินพืช

  • C. 

   ค. สัตว์กินเนื้อ

  • D. 

   ง. ผู้ย่อยสลาย

 • 8. 
  8.        การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด                           
  • A. 

   ก. แบบปรสิต

  • B. 

   ข. แบบอิงอาศัย

  • C. 

   ค. แบบพึ่งพากัน

  • D. 

   ง. แบบแก่งแย่งกัน

 • 9. 
  9.        การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด               
  • A. 

   ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่

  • B. 

   ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่

  • C. 

   ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์

  • D. 

   ง. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์

 • 10. 
  10.      ในระบบนิเวศทั่วๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าที่สร้างอาหาร  ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ทั้งนี้ 1, 2 และ 3 คือข้อใด
  • A. 

   ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค

  • B. 

   ข. ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต

  • C. 

   ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค

  • D. 

   ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย

 • 11. 
  11.      ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ประชากร" 
  • A. 

   ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในโลกนี้

  • B. 

   ข. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

  • C. 

   ค. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน

  • D. 

   ง. สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง

 • 12. 
  12.      ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก. จำนวนตัวต่อชนิด

  • B. 

   ข. จำนวนชนิดต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต

  • C. 

   ค. จำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ

  • D. 

   ง. จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร

 • 13. 
  13.      ปัจจัยที่กำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด            
  • A. 

   ก. อาหารและที่อยู่อาศัย

  • B. 

   ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า

  • C. 

   ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน

  • D. 

   ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก

 • 14. 
  14.      ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด                            
  • A. 

   ก. การมีระดับของสิ่งมีชีวิต

  • B. 

   ข. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • C. 

   ค. การถ่ายทอดพลังงานต่อกันไป

  • D. 

   ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต

 • 15. 
  15.      แผนภาพข้างต้นนี้แสดงอะไร                                                                                                    
  • A. 

   ก. ห่วงโซ่อาหาร

  • B. 

   ข. สายใยอาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดอาหาร

  • D. 

   ง การถ่ายทอดพลังงาน

 • 16. 
  16.      สิ่งมีชีวิตใดที่ ไม่ใช่ ผู้บริโภคลำดับแรก                                                                                          
  • A. 

   ก. เห็ด

  • B. 

   ข. กวาง

  • C. 

   ค. หมูป่า

  • D. 

   ง. กระต่าย

 • 17. 
  17.      เสือจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่  3  ถ้าเสือกินอะไร                          
  • A. 

   ก. ไก่ป่า

  • B. 

   ข. กวาง

  • C. 

   ค. กระต่าย

  • D. 

   ง. แบคทีเรีย

 • 18. 
  18.      สิ่งมีชีวิตในข้อใดคือผู้ผลิต                                     
  • A. 

   ก. เห็ด

  • B. 

   ข. เชื้อรา

  • C. 

   ค. หญ้าแพรก

  • D. 

   ง แบคทีเรีย

 • 19. 
  19.      ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน  
  • A. 

   ก. ผู้ผลิตเป็นตัวเริ่มของห่วงโซ่อาหารทุกชนิด

  • B. 

   ข. ในระบบนิเวศใดที่มีสายใยอาหารซับซ้อนมากแสดงระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลมาก

  • C. 

   ค. จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน

  • D. 

   ง. ห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตยิ่งมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง

 • 20. 
  20.      การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง  เรียกว่าอะไร                                
  • A. 

   ก. สายใยอาหาร

  • B. 

   ข. ห่วงโซ่อาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดพลังงาน

  • D. 

   ง. วัฏจักรอาหาร

 • 21. 
  21.      ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร                               
  • A. 

   ก. สายใยอาหาร

  • B. 

   ข. ห่วงโซ่อาหาร

  • C. 

   ค. พีระมิดจำนวน

  • D. 

   ง. วัฏจักรอาหาร

 • 22. 
       22.      แก๊ส  ง น่าจะเป็นแก๊สชนิดใด                                           
  • A. 

   ก. ออกซิเจน

  • B. 

   ข. ไนโตรเจน

  • C. 

   ค. คาร์บอนไดออกไซด์

  • D. 

   ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 • 23. 
  23.      กระบวนการที่ทำให้เกิดแก๊ส  ง คือกระบวนการใด                                                                                                                                                   
  • A. 

   ก. การหายใจ

  • B. 

   ข. การย่อยอาหาร

  • C. 

   ค. การสังเคราะห์เคมี

  • D. 

   ง. การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • 24. 
  25.      สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด                
  • A. 

   ก. กินพืช

  • B. 

   ข. กินสัตว์

  • C. 

   ค. การหายใจ

  • D. 

   ง. กินสิ่งเน่าเปื่อย

 • 25. 
  26.      สิ่งใดที่จะขาด ไม่ได้ ในวัฏจักรไนโตรเจน                                             
  • A. 

   ก. คาร์บอน

  • B. 

   ข. สาหร่าย

  • C. 

   ค. พืชตระกูลถั่ว

  • D. 

   ง. แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน

Back to Top Back to top