ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 249,030
: 18 | Attempts: 29,403

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - Quiz

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา

  • A.

   7 หมวด 43 มาตรา

  • B.

   8 หมวด 43 มาตรา

  • C.

   9 หมวด 43 มาตรา

  • D.

   9 หมวด 45 มาตรา

  Correct Answer
  A. 7 หมวด 43 มาตรา
  Explanation
  The correct answer is 7 หมวด 43 มาตรา. This is because the question is asking how many categories and articles are there in the พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (Information and Communication Technology Act B.E. 2540). The correct answer states that there are 7 categories and 43 articles in this act.

  Rate this question:

 • 2. 

  ผู้รับสนองพระพรบมราชโองการ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คือใคร

  • A.

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • B.

   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

  • C.

   นายชวน หลีกภัย

  • D.

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  Correct Answer
  B. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  Explanation
  The correct answer is "พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ". This is because the question asks for the person who was responsible for enacting the Data Protection Act of 2540. Among the given options, only "พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ" fits this description.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใด หมายถึง คนต่างด้าว

  • A.

   คนธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

  • B.

   คนธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  • C.

   คนธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  • D.

   บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  Correct Answer
  D. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  Explanation
  The correct answer is "บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย" which means "ordinary individuals who are not Thai citizens and do not have a domicile in Thailand". This answer accurately describes a foreigner or someone who is not a Thai citizen and does not have a permanent residence in Thailand.

  Rate this question:

 • 4. 

  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ามีสิทธิ์ ร้องเรียนต่อใคร

  • A.

   หัวหน้าหน่วยงานนั้น

  • B.

   กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • C.

   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • D.

   ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  Correct Answer
  C. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ" because they are responsible for providing information to the public and ensuring that government agencies are transparent and accountable. They have the authority to address complaints about the lack of information or delays in fulfilling their duties.

  Rate this question:

 • 5. 

  กรณีร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

  • A.

   ภายใน 30 วัน

  • B.

   ก่อน 30 วัน

  • C.

   ภายใน 15 วัน

  • D.

   ก่อน 15 วัน

  Correct Answer
  A. ภายใน 30 วัน
  Explanation
  The correct answer is "ภายใน 30 วัน". This means that the complaint must be considered and resolved by the committee within 30 days.

  Rate this question:

 • 6. 

  จากข้อ 5 กรณีมีความจำเป็นต้องขยายเวลาได้อย่างไร

  • A.

   30 วัน

  • B.

   ไม่เกิน 30 วัน

  • C.

   60 วัน

  • D.

   ไม่เกิน 60 วัน

  Correct Answer
  D. ไม่เกิน 60 วัน
  Explanation
  The correct answer is "ไม่เกิน 60 วัน" (not exceeding 60 days). This means that in certain cases, it is necessary to extend the time beyond 30 days, but not more than 60 days. The reason for this could be due to the complexity or scope of the task at hand, requiring additional time for completion.

  Rate this question:

 • 7. 

  กรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อบุคคลใดให้แจ้งบุคคลนั้นและผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ภายในเวลา

  • A.

   15 วัน

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 15 วัน

  • C.

   30 วัน

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 30 วัน

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
  Explanation
  If an officer believes that disclosing information may impact a person, they must notify that person and allow them to present any objections within a period of at least 15 days. This means that the officer cannot disclose the information until at least 15 days have passed and the person has had the opportunity to respond.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะส่งมอบเก็บเมื่อายุครบตามข้อใด

  • A.

   20 ปี

  • B.

   25 ปี

  • C.

   70 ปี

  • D.

   75 ปี

  Correct Answer
  D. 75 ปี
  Explanation
  The news information that may cause harm to the monarchy institution will be handed over when the age reaches 75 years.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยทั่วไปเก็บไว้กี่ปี

  • A.

   1 ปี

  • B.

   5 ปี

  • C.

   10 ปี

  • D.

   20 ปี

  Correct Answer
  C. 10 ปี
  Explanation
  The given question asks for the number of years that general government information is stored. The correct answer is "10 ปี" which means "10 years" in Thai. This suggests that general government information is typically kept for a period of 10 years.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการอายุครบกี่ปีจึงสามารถนำส่งหอสมุดจดหมายเหตุ

  • A.

   10 ปี

  • B.

   20 ปี

  • C.

   25 ปี

  • D.

   75 ปี

  Correct Answer
  B. 20 ปี
  Explanation
  The information from the government can be submitted to the library for archiving after 20 years.

  Rate this question:

 • 11. 

  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีกี่คน

  • A.

   13 คน

  • B.

   23 คน

  • C.

   30 คน

  • D.

   32 คน

  Correct Answer
  B. 23 คน
  Explanation
  The correct answer is 23 คน. This is because the question asks for the number of members in the government's information committee, and out of the given options, 23 is the only number that represents a plausible size for a committee.

  Rate this question:

 • 12. 

  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D.

   ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  Correct Answer
  A. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" because the question is asking for the chairman of the government's information committee, and the Prime Minister is usually the one who holds this position. The other options, such as Deputy Prime Minister and Minister of Science and Technology, may hold important positions in the government but they are not specifically mentioned in the question as the chairman of the information committee.

  Rate this question:

 • 13. 

  ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

  • A.

   2 ปี

  • B.

   3 ปี

  • C.

   4 ปี

  • D.

   2 ปี วาระเดียว

  Correct Answer
  B. 3 ปี
  Explanation
  Members of the government's Information Commission serve for a term of 3 years.

  Rate this question:

 • 14. 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่คน

  • A.

   3 คน

  • B.

   5 คน

  • C.

   7 คน

  • D.

   9 คน

  Correct Answer
  A. 3 คน
  Explanation
  The question asks for the minimum number of people required to form a committee to disclose information. The correct answer is 3 people. This means that at least 3 individuals are needed in order to constitute the committee and fulfill the requirement of the question.

  Rate this question:

 • 15. 

  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วินิจฉัยเปิดเผยภายในกี่วันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์

  • A.

   7 วัน

  • B.

   15 วัน

  • C.

   30 วัน

  • D.

   60 วัน

  Correct Answer
  A. 7 วัน
  Explanation
  The correct answer is 7 วัน because the question is asking for the number of days from receiving the complaint to the disclosure of information. Therefore, the correct answer is the option that states 7 days.

  Rate this question:

 • 16. 

  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ปฏิบัติตามคำสังของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีความผิดตามข้อใด

  • A.

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  • B.

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C.

   จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D.

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  B. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Explanation
  The correct answer states that the punishment for someone who does not provide testimony or comply with the orders of the Information Commission is either imprisonment for a maximum of 3 months or a fine not exceeding 5,000 baht, or both. This means that the person can be punished with either imprisonment or a fine, or both, but the maximum duration of imprisonment is 3 months and the maximum amount of the fine is 5,000 baht.

  Rate this question:

 • 17. 

  กรณี วิศวกร ศิวลักษณ์ ถ้าเป็นประเทศไทยและตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯนี้จะมีความผิดตามข้อใด

  • A.

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • B.

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C.

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • D.

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  B. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Explanation
  If a Thai engineer named Sivilak commits an offense according to the Data Protection Act, the correct punishment would be imprisonment for a maximum of 1 year and a fine not exceeding 20,000 baht, or both imprisonment and a fine. This is because the answer states that the punishment is "imprisonment for a maximum of 1 year" and "a fine not exceeding 20,000 baht" or both.

  Rate this question:

 • 18. 

  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสังกัดหน่วยงานใด

  • A.

   สำนักนายกรัฐมนตรี

  • B.

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • C.

   กระทรวงมหาดไทย

  • D.

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Correct Answer
  A. สำนักนายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "สำนักนายกรัฐมนตรี" because the question is asking which government agency the Office of the Information and Communication Technology Commission is affiliated with. The Office of the Prime Minister is the correct answer as it is the government agency responsible for overseeing and coordinating the work of the Thai government. The other options, Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Information and Communication Technology, are not the correct answers as they are different government agencies.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 22, 2009
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.