ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

18 | Attempts: 26599
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - Quiz

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   7 หมวด 43 มาตรา

  • B. 

   8 หมวด 43 มาตรา

  • C. 

   9 หมวด 43 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 45 มาตรา

 • 2. 
  ผู้รับสนองพระพรบมราชโองการ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คือใคร
  • A. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • B. 

   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

  • C. 

   นายชวน หลีกภัย

  • D. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • 3. 
  ข้อใด หมายถึง คนต่างด้าว
  • A. 

   คนธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

  • B. 

   คนธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  • C. 

   คนธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  • D. 

   บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • 4. 
  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ามีสิทธิ์ ร้องเรียนต่อใคร
  • A. 

   หัวหน้าหน่วยงานนั้น

  • B. 

   กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • C. 

   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • 5. 
  กรณีร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
  • A. 

   ภายใน 30 วัน

  • B. 

   ก่อน 30 วัน

  • C. 

   ภายใน 15 วัน

  • D. 

   ก่อน 15 วัน

 • 6. 
  จากข้อ 5 กรณีมีความจำเป็นต้องขยายเวลาได้อย่างไร
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 30 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 60 วัน

 • 7. 
  กรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อบุคคลใดให้แจ้งบุคคลนั้นและผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ภายในเวลา
  • A. 

   15 วัน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 15 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 • 8. 
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะส่งมอบเก็บเมื่อายุครบตามข้อใด
  • A. 

   20 ปี

  • B. 

   25 ปี

  • C. 

   70 ปี

  • D. 

   75 ปี

 • 9. 
  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยทั่วไปเก็บไว้กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   5 ปี

  • C. 

   10 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 10. 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการอายุครบกี่ปีจึงสามารถนำส่งหอสมุดจดหมายเหตุ
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   20 ปี

  • C. 

   25 ปี

  • D. 

   75 ปี

 • 11. 
  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีกี่คน
  • A. 

   13 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   32 คน

 • 12. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 • 13. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   2 ปี วาระเดียว

 • 14. 
  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   9 คน

 • 15. 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วินิจฉัยเปิดเผยภายในกี่วันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   60 วัน

 • 16. 
  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ปฏิบัติตามคำสังของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 17. 
  กรณี วิศวกร ศิวลักษณ์ ถ้าเป็นประเทศไทยและตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯนี้จะมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 18. 
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสังกัดหน่วยงานใด
  • A. 

   สำนักนายกรัฐมนตรี

  • B. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • D. 

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.