ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 )

30 | Attempts: 8543
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 ( 1 ) - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  1คำสั่ง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงสร้างใดภายในเซลล์ที่เป็นพาหะในการนำยีนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
  • A. 

   ก. นิวเคลียส

  • B. 

   ข. นิวคลีโอลัส

  • C. 

   ค. โครโมโซม

  • D. 

   ง. DNA และ RNA

 • 2. 
  ขณะที่เซลล์กำลังแบ่งตัว โครโมโซมมีลักษณะตามข้อใด                                                                                          
  • A. 

   ก. มีลักษณะเป็นแท่งๆ

  • B. 

   ข. ขดไปมาอยู่ในนิวเคลียส

  • C. 

   ค. จับกันเป็นคู่ๆ ชัดเจน 23 คู่

  • D. 

   ง. ไม่ปรากฏโครโมโซมให้เห็น

 • 3. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซม                                              
  • A. 

   ก. ออโทโซมทุกคู่จะมีขนาดเท่ากัน

  • B. 

   ข. ในเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซม 46 แท่ง

  • C. 

   ค. โครโมโซมแต่ละคู่จะมีจำนวนยีนต่างกัน

  • D. 

   ง. เซลล์ไข่หรืออสุจิจะมีโครโมโซม 23 แท่ง

 • 4. 
  เมนเดลได้ศึกษาเรื่องราวของพันธุกรรม โดยค้นพบหลักเกณฑ์ในข้อใด                                               
  • A. 

   ก. สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปสู่รุ่นหนึ่ง

  • B. 

   ข. เมื่อมีการปฏิสนธิ ทั้งยีนและโครโมโซมจะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกพร้อมๆ กัน

  • C. 

   ค. โครโมโซมจะแยกกันอยู่อย่างอิสระ เมื่อมีการปฏิสนธิจะมีการรวมกันของโครโมโซมอีกครั้งหนึ่ง

  • D. 

   ง. ยีนที่อยู่เป็นคู่ๆ ในสิ่งมีชีวิตจะแยกออกจากกันอย่างอิสระเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และจะกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อมีการปฏิสนธิ

 • 5. 
  ลักษณะในข้อใดน่าจะนำโดยยีนด้อย                                                       
  • A. 

   ก. พบลักษณะนั้นๆ ในทุกรุ่น

  • B. 

   ข. พบลักษณะนั้นๆ บางชั่วรุ่น

  • C. 

   ค. คนส่วนมากมีลักษณะนั้นๆ อยู่แล้ว

  • D. 

   ง. ไม่มีลักษณะใดๆ ที่นำโดยยีนด้อย

 • 6. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ "ฮีโมฟีเลีย" เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าชายเป็น โรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย)
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 7. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ "ฮีโมฟีเลีย" เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าชายเป็น โรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย)
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 8. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ             "ฮีโมฟีเลีย" เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าชายเป็น โรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย)
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 9. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ             "ฮีโมฟีเลีย" เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าชายเป็น โรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 10. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม             "ฮีโมฟีเลีย" เป็นโรคทางพันธุกรรมที่นำโดยยีนด้อย และเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าชายเป็น โรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับหญิงปกติ   (ศึกษาพันธุประวัติแล้วไม่พบญาติคนใดเป็นโรคนี้เลย)                         กำหนดให้  ˜ =   ยีนเด่น          ™ =   ด้อย 9. ถ้าแม่เป็นฮีโมฟีเลีย มียีนเป็น XX พ่อปกติ มียีนเป็น XY กลุ่มยีนในลูก คือข้อใด             ก.    XX    XX    XY    XY                                     ข.    XX    XX    XY    XY             ค.    XX    XX     XY    XY                                    ง.    XX    XX    XY    10.      จากข้อ  9.  ข้อใดสรุปถูกต้อง  
  • A. 

   ก. ลูกสาวทุกคนปกติหมด

  • B. 

   ข. ลูกชายทุกคนเป็นฮีโมฟีเลีย

  • C. 

   ค. ลูกสาวทุกคนปกติ แต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝง

  • D. 

   ง. ลูกของชาย-หญิงมีโอกาสเป็นไปตามข้อ ก, ข และ ค

 • 11. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม                     หากตาบอดสีนำโดยยีนด้อย พบอยู่บนโครโมโซม X และตาปกตินำโดยยีนเด่น พบอยู่บนโครโมโซม X ถ้าพ่อตาปกติแต่งงานกับแม่ตาปกติ แต่มียีนตาบอดสีแฝงอยู่
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 12. 
  ลักษณะของลูกชายจะมีโอกาสเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ก. ตาปกติ 100%

  • B. 

   ข. ตาบอดสี 100%

  • C. 

   ค. ตาปกติ 50% ตาบอดสี 50%

  • D. 

   ง. ตาปกติ 75% ตาบอดสี 25%

 • 13. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ                     โรคฮีโมฟีเลียถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าพ่อปกติแต่งงานกับแม่ปกติแต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝง
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 14. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม                     โรคฮีโมฟีเลียถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าพ่อปกติแต่งงานกับแม่ปกติแต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝงอยู่                                
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 15. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม                     โรคฮีโมฟีเลียถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าพ่อปกติแต่งงานกับแม่ปกติแต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝงอยู่ ลูกแต่ละคนมีโอกาสปกติร้อยละเท่าใด                                                                      
  • A. 

   ก. 25%

  • B. 

   ข. 50%

  • C. 

   ค. 75%

  • D. 

   ง. 100%

 • 16. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม                     โรคฮีโมฟีเลียถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าพ่อปกติแต่งงานกับแม่ปกติแต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝงอยู่ ลูกแต่ละคนมีโอกาสเป็นโรคฮีโมฟีเลียร้อยละเท่าใด        
  • A. 

   ก. 25%

  • B. 

   ข. 50%

  • C. 

   ค. 75%

  • D. 

   ง. 100%

 • 17. 
  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม                     โรคฮีโมฟีเลียถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศ ถ้าพ่อปกติแต่งงานกับแม่ปกติแต่มียีนฮีโมฟีเลียแฝงอยู่ ลูกแต่ละคนมีโอกาสเป็นพาหะของยีนฮีโมฟีเลียร้อยละเท่าใด                                                                     
  • A. 

   ก. 25%

  • B. 

   ข. 50%

  • C. 

   ค. 75%

  • D. 

   ง. 100%

 • 18. 
  โครโมโซมมีองค์ประกอบเป็นสารประเภทใด
  • A. 

   ก. ไขมันและโปรตีน

  • B. 

   ข. กรดนิวคลีอิกและไขมัน

  • C. 

   ค. กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

  • D. 

   ง. กรดนิวคลีอิก ไขมัน และโปรตีน

 • 19. 
  นักเรียนจะสามารถพบโครโมโซมได้มากที่สุดบริเวณใดของเซลล์                                   
  • A. 

   ก. นิวเคลียส

  • B. 

   ข. นิวคลีโอลัส

  • C. 

   ค. ไซโทพลาซึม

  • D. 

   ง. โพรโทพลาซึม

 • 20. 
  หน่วยที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร                                                                           
  • A. 

   ก. ยีน

  • B. 

   ข. เซลล์

  • C. 

   ค. นิวเคลียส

  • D. 

   ง. โครโมโซม

 • 21. 
  จากลักษณะหรืออาการที่เกิดขึ้นกับนัยน์ตาดังต่อไปนี้    1.    สีของตา             2.        สายตาสั้น          3.        ตาบอดกลางคืน       4.    ตาบอดสี           5. ตาเป็นต้อ ข้อใดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • A. 

   ก. 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข. 1, 2 และ 4

  • C. 

   ค. 1, 2, 3 และ 4

  • D. 

   ง. 1, 2, 3, 4 และ 5

 • 22. 
  ในเซลล์ของคน "ออโทโซม" หมายถึง โครโมโซมคู่ที่เท่าใด                                                                                     
  • A. 

   ก. 1

  • B. 

   ข. 23

  • C. 

   ค. 1-22

  • D. 

   ง. 1-23

 • 23. 
  Autosome หมายถึง                    
  • A. 

   ก. โครโมโซมที่ควบคุมเพศ

  • B. 

   ข. โครโมโซมที่ควบคุมลักษณะทั่วไปของร่างกาย

  • C. 

   ค. โครโมโซมที่ทำงานร่วมกันของฮอร์โมนในร่างกาย

  • D. 

   ง. โครโมโซมที่ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างภายในเซลล์

 • 24. 
  ลักษณะมีลักยิ้มเป็นลักษณะเด่น ลักษณะไม่มีลักยิ้มเป็นลักษณะด้อย ซึ่งอยู่บนออโทโซม ถ้าพ่อมีลักยิ้ม (แต่มียีนเป็นยีนพันทาง) แม่ไม่มีลักยิ้ม ลูกจะมีโอกาสมีลักยิ้มแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏได้ร้อยละเท่าใด                                                                                             
  • A. 

   ก. 0

  • B. 

   ข. 25

  • C. 

   ค. 50

  • D. 

   ง. 100

 • 25. 
    24. ลักษณะมีลักยิ้มเป็นลักษณะเด่น ลักษณะไม่มีลักยิ้มเป็นลักษณะด้อย ซึ่งอยู่บนออโทโซม ถ้าพ่อมีลักยิ้ม (แต่มียีนเป็นยีนพันทาง) แม่ไม่มีลักยิ้ม ลูกจะมีโอกาสมีลักยิ้มแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏได้ร้อยละเท่าใด             ก.    0                                  ข.        25                           ค.    50                       ง.    100 จากข้อ 24 ลูกที่ไม่มีลักยิ้มจะมีโอกาสเป็นไปได้ร้อยละเท่าใด                                               
  • A. 

   ก. 25

  • B. 

   ข. 50

  • C. 

   ค. 75

  • D. 

   ง. 100

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.