แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chatchai130520
C
Chatchai130520
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 28,172
: 30 | Attempts: 13,626

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู - Quiz

แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตร านที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู (จิตวิทยาการแนะแนวและให้ ําปรึกษา )


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการแนะแนว     (  sobbunju.com )

  • A.

   การแนะนำ

  • B.

   การช่วยเหลือ ให้สามารถช่วยตนเองได้

  • C.

   กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม

  • D.

   แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

  Correct Answer
  A. การแนะนำ
  Explanation
  The correct answer is "การแนะนำ" (recommendation). The other options mentioned in the question are "การช่วยเหลือ" (assistance), "กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม" (educational process that helps individuals understand themselves and their environment), and "แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ" (solve problems and develop oneself to one's full potential). These options are related to self-help, self-awareness, problem-solving, and personal development, but they do not match the meaning of "การแนะนำ" which means recommendation.

  Rate this question:

 • 2. 

  การแนะแนวแบ่งเป็นกี่ประเภท

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   5

  Correct Answer
  B. 3
  Explanation
  The question is asking how many types the guidance can be divided into. The correct answer is 3. This implies that there are three different types or categories of guidance.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว

  • A.

   การแนะแนวการศึกษา

  • B.

   การแนะแนวอาชีพ

  • C.

   การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ

  • D.

   การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

  Correct Answer
  C. การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ
  Explanation
  The question asks for the type of guidance that is not included in the options. The options provided are: educational guidance, career guidance, personal and social guidance, and guidance on adjustment and self-image. The correct answer is "guidance on adjustment and self-image." This means that guidance on adjustment and self-image is not a type of guidance mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดเป็นการแนะแนวเทียม

  • A.

   การทำนายโชคชะตาราศี

  • B.

   การเลือกอาชีพ

  • C.

   การเลือกวิชาเรียน

  • D.

   การเลือกคู่ครอง

  Correct Answer
  A. การทำนายโชคชะตาราศี
  Explanation
  The correct answer is "การทำนายโชคชะตาราศี" which translates to "predicting horoscope fortune". This option refers to the practice of predicting one's fortune based on their zodiac sign, which is commonly found in astrology. The other options, "การเลือกอาชีพ" (choosing a career), "การเลือกวิชาเรียน" (choosing a course of study), and "การเลือกคู่ครอง" (choosing a partner), do not involve predicting or fortune-telling.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดคือหน้าที่พื้นฐานของการแนะแนว

  • A.

   การแก้ไขปัญหา

  • B.

   การป้องกันปัญหาอันจะทำให้พัฒนาการต่าง ๆ หยุดชะงัก

  • C.

   การส่งเสริมพัฒนาการส่วนบุคคล

  • D.

   การเข้าใจตนเอง

  Correct Answer
  D. การเข้าใจตนเอง
  Explanation
  The basic role of counseling is to help individuals gain a better understanding of themselves. By understanding oneself, individuals can identify their strengths, weaknesses, values, and goals, which can guide them in making informed decisions and taking appropriate actions. This self-awareness is essential for personal growth and development. Therefore, the answer "การเข้าใจตนเอง" (self-understanding) aligns with the fundamental purpose of counseling.

  Rate this question:

 • 6. 

  ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น  “บิดาแห่งการแนะแนว”

  • A.

   Louis P. Nash

  • B.

   Frank Parson

  • C.

   Eli W. Weaver

  • D.

   Frank P. Goodwin

  Correct Answer
  B. Frank Parson
  Explanation
  Frank Parson is the correct answer because he is widely recognized as the "father of vocational guidance." He was a pioneer in the field of career counseling and developed the concept of matching individuals' interests, skills, and abilities with suitable occupations. Parson's work laid the foundation for modern career counseling practices and his contributions have had a lasting impact on the field.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการให้คำปรึกษา

  • A.

   สร้างความคุ้นเคย

  • B.

   การร่วมแก้ปัญหา

  • C.

   การให้ความกระจ่าง

  • D.

   การเงียบ

  Correct Answer
  B. การร่วมแก้ปัญหา
  Explanation
  "การร่วมแก้ปัญหา" translates to "problem-solving collaboration" which is a technique used to solve problems by involving multiple individuals or teams. The other options, "สร้างความคุ้นเคย" (creating familiarity), "การให้ความกระจ่าง" (providing clarity), and "การเงียบ" (being quiet), are not specific techniques for giving advice or providing guidance. Therefore, "การร่วมแก้ปัญหา" is the correct answer as it does not fall under the category of techniques for giving advice.

  Rate this question:

 • 8. 

  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ต้องพิจารณาถึงสิ่งใด

  • A.

   การเข้าใจตนเอง

  • B.

   การเข้าใจผู้มาของรับการปรึกษา

  • C.

   การเข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" (all of the above). In counseling psychology, it is essential to consider all aspects mentioned in the options. Understanding oneself helps the counselor provide appropriate guidance and support. Understanding the client's perspective and needs is crucial for effective counseling. Additionally, recognizing the natural expressions and behaviors of individuals can provide insights into their emotions and experiences. Therefore, all three options are important considerations in counseling psychology.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้ที่ทำหน้าที่แนะแนวต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • A.

   การเข้าใจเด็ก

  • B.

   การแก้ไข

  • C.

   การป้องกัน

  • D.

   การสนับสนุน

  Correct Answer
  A. การเข้าใจเด็ก
  Explanation
  The first priority for someone working in an advisory role is to understand the child. This is because without a proper understanding of the child's needs, challenges, and strengths, it would be difficult to provide effective guidance and support. By understanding the child, the advisor can tailor their approach and recommendations to best meet the child's individual needs and help them navigate any issues they may be facing.

  Rate this question:

 • 10. 

  หน้าที่ของการแนะแนวเกิดขึ้นจากหลักปรัชญาใด

  • A.

   การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญ

  • B.

   การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคล

  • C.

   การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคล

  • D.

   การกระตุ้นส่งเสริมบุคคล

  Correct Answer
  B. การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคล
  Explanation
  The role of counseling is based on the philosophy of respecting the dignity and worth of individuals. Counseling aims to honor and value each person's intrinsic worth and promote their overall well-being. This includes recognizing and appreciating their unique qualities, experiences, and perspectives. By respecting the dignity and worth of individuals, counseling can create a safe and supportive environment where clients feel valued and empowered to explore and address their concerns and challenges.

  Rate this question:

 • 11. 

  ประเทศซึ่งเป็นแม่บทแห่งการแนะแนว คือ ประเทศใด

  • A.

   อังกฤษ

  • B.

   อเมริกา

  • C.

   ฝรั่งเศษ

  • D.

   อิตาลี

  Correct Answer
  B. อเมริกา
  Explanation
  The given question asks for the country that is considered the "motherland" or origin of guidance. The correct answer is "อเมริกา" (America). This is because America is often seen as a leading nation in terms of providing guidance and setting trends in various aspects such as culture, technology, and politics. It is known for its influential role in shaping global trends and influencing other countries' policies and practices.

  Rate this question:

 • 12. 

  การแนะแนวในระยะเริ่มแรกเป็นการแนะแนวทางด้านใด

  • A.

   ด้านการศึกษา

  • B.

   ด้านอาชีพ

  • C.

   ด้านสุขภาพจิต

  • D.

   ด้านการปรับตัวและบุคลิกภาพ

  Correct Answer
  B. ด้านอาชีพ
  Explanation
  The correct answer is "ด้านอาชีพ" (in the field of career). This is because the question asks about the initial guidance or advice, and in the context of career development, it is common to receive guidance and advice about choosing a career path, setting goals, and developing the necessary skills and qualifications.

  Rate this question:

 • 13. 

  จุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ ของการแนะแนว คือ

  • A.

   ป้องกัน แก้ไข พัฒนา

  • B.

   การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้มาของรับการปรึกษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้มาของรับการปรึกษา

  • C.

   บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล

  • D.

   การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

  Correct Answer
  A. ป้องกัน แก้ไข พัฒนา
  Explanation
  The main objectives of guidance counseling are to prevent, address, and develop. This means that the counselor aims to prevent issues, such as academic or personal problems, from arising or worsening. They also work to address and resolve any existing issues or challenges that the individual may be facing. Lastly, the counselor aims to help the individual develop and grow, both academically and personally, by providing guidance and support in areas such as education, career, and personal and social development.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาการแนะแนว

  • A.

   คนทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

  • B.

   คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน

  • C.

   คนแต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้

  • D.

   ทุกข้อเป็นปรัชญาการแนะแนว

  Correct Answer
  D. ทุกข้อเป็นปรัชญาการแนะแนว
  Explanation
  The given answer states that all of the statements are philosophical guidelines. This means that each statement represents a guiding principle or belief that can be used to guide behavior or decision-making. Therefore, the answer suggests that all of the statements are philosophical guidelines.

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใดไม่ใช่บริการแนะแนว

  • A.

   บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล

  • B.

   บริการสนเทศ

  • C.

   บริการให้คำปรึกษา

  • D.

   บริการจัดวางตัวบุคคล

  • E.

   บริการติดตามผล

  • F.

   ทุกข้อเป็นบริการแนะแนว

  Correct Answer
  F. ทุกข้อเป็นบริการแนะแนว
  Explanation
  All of the options listed are services related to providing guidance and counseling. Therefore, the correct answer is that all of the options are services that provide guidance and counseling, rather than one option being different from the others.

  Rate this question:

 • 16. 

  หัวใจของการแนะแนว คือ   (*******ควรจำ*******)

  • A.

   การสำรวจนักเรียน

  • B.

   การจัดวางตัวบุคคล

  • C.

   การให้คำปรึกษา

  • D.

   การติดตามและประเมินผล

  Correct Answer
  C. การให้คำปรึกษา
  Explanation
  The correct answer is "การให้คำปรึกษา" (providing counseling). This is because the question asks about the main purpose or focus of guidance, and providing counseling is a key aspect of guidance. The other options, such as conducting surveys, organizing individuals, and tracking and evaluating results, may be part of the guidance process but are not the primary focus.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

  • A.

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆด้าน

  • B.

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจบุคลอื่น

  • C.

   เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของตนได้

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The purpose of providing guidance and counseling services in schools is to help students understand and know themselves in all aspects, to help them understand and empathize with others, and to enable them to analyze and solve their own problems. Therefore, the correct answer is that all of the options are correct.

  Rate this question:

 • 18. 

  เด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะเด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย ในวัยนี้จึงมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นลักษณะทางร่างกายของ

  • A.

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • B.

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

  • C.

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 - 3

  • D.

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 4 - 6

  Correct Answer
  A. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • 19. 

  มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่และสนใจในร่างกายของตนเอง จะหมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัว  เป็นลักษณะทางร่างกายของ

  • A.

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • B.

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

  • C.

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 - 3

  • D.

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 4 - 6

  Correct Answer
  B. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
  Explanation
  The correct answer is "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6". The explanation for this answer is that the passage states that the person is fully grown and interested in their own body, which suggests that they are an adult. Therefore, the appropriate age range for this would be the high school level, which corresponds to "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6" in Thai education system.

  Rate this question:

 • 20. 

  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด

  • A.

   ประเมินค่าพฤติกรรมว่าดีหรือเลว

  • B.

   ความแม่นยำในการศึกษาเด็ก

  • C.

   การทำนายอนาคตของเด็ก

  • D.

   การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

  • E.

   ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา

  Correct Answer
  E. ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา
  Explanation
  The question asks for the purpose that is most emphasized when using the technique of observation in guidance. Out of the given options, "ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา" (the reaction of the child in their own problem) is the most relevant purpose for using observation in guidance. This suggests that the technique of observation is used to understand how a child reacts and behaves in their own problems or difficulties, which can provide valuable insights for guiding and supporting them effectively.

  Rate this question:

 • 21. 

  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด

  • A.

   ประเมินค่าพฤติกรรมว่าดีหรือเลว

  • B.

   ความแม่นยำในการศึกษาเด็ก

  • C.

   การทำนายอนาคตของเด็ก

  • D.

   การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

  • E.

   ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา

  Correct Answer
  E. ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา
  Explanation
  The question asks for the purpose that is most emphasized when using the technique of observation in guidance. The correct answer, "ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา" (the child's reaction to their own problems), aligns with the idea that observation can help understand how a child responds to their own difficulties and challenges. This understanding can then inform the guidance and support provided to the child.

  Rate this question:

 • 22. 

         ครูประจำชั้นที่ต้องการช่วยเหลือเด็ก  หรือให้การแนะแนวเด็กในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ควรจะสังเกตเด็กในลักษณะใดเป็นเบื้องต้น

  • A.

   ก. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ

  • B.

   ข. สังเกตโดยกำหนดเวลาสังเกต

  • C.

   ค. สังเกตโดยเลือกเฉพาะสภาพการณ์ที่ต้องการ

  • D.

   ง. การสังเกตแบบควบคุม

  • E.

   จ. การสังเกตในสถานการณ์สมมุติ

  Correct Answer
  A. ก. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ
  Explanation
  The correct answer is "ก. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ". This means that the teacher should not rely on informal or casual observations when trying to help or guide a student in the classroom. Instead, they should use more formal and structured methods of observation to accurately assess the needs and behaviors of the student.

  Rate this question:

 • 23. 

  สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสัมภาษณ์ในการแนะแนวดำเนินไปได้ด้วยดีคืออะไร

  • A.

   การเตรียมการสัมภาษณ์

  • B.

   การสร้างสายสัมพันธ์

  • C.

   การดำเนินการสัมภาษณ์

  • D.

   เป็นผู้รับฟังที่ดี

  • E.

   การยุติการสัมภาษณ์

  Correct Answer
  B. การสร้างสายสัมพันธ์
  Explanation
  การสร้างสายสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสัมภาษณ์ในการแนะแนวดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เราสร้างความไว้วางใจและความสนใจจากผู้สัมภาษณ์ นอกจากนี้การสร้างสายสัมพันธ์ยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและเป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งสองฝ่าย

  Rate this question:

 • 24. 

  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์รักษาบรรยากาศของการสัมภาษณ์ให้ดีอยู่เสมอ

  • A.

   เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์พูดอยู่เสมอ

  • B.

   ให้ความสำคัญแก่ลำดับขั้นของการสัมภาษณ์มากที่สุด

  • C.

   การให้คำถามและคำพูดเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่เสมอ

  • D.

   เสริมแต่งบุคลิกภาพให้อ่อนโยน น่าไว้วางใจ

  • E.

   ควรพูดนำเสมอเพื่อทำความสบายใจให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์

  Correct Answer
  C. การให้คำถามและคำพูดเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่เสมอ
  Explanation
  The answer suggests that the interviewer always ensures that the interviewee is engaged in the conversation by asking questions and making comments that prompt a response. This shows that the interviewer values active participation and wants to create a positive and interactive atmosphere during the interview.

  Rate this question:

 • 25. 

  ถ้าท่านต้องการทราบสภาวะที่แท้จริงของการปะทะสังสรรค์กันในกลุ่มของเด็ก  ท่านควรใช้เทคนิคอะไรศึกษา

  • A.

   การสังเกต

  • B.

   แบบสอบถาม

  • C.

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • D.

   สังคมมิติ

  • E.

   การสัมภาษณ์

  Correct Answer
  D. สังคมมิติ
  Explanation
  สังคมมิติ เป็นเครื่องมือสำหรับหาโครงสร้างทางสังคมระหว่างเด็กๆ ในชั้นเรียนว่าจับกลุ่มหรือสัมพันธ์กันอย่างไร มีการรวมกลุ่มหรือแตกแยกกันหรือไม่ วิธีการศึกษานักเรียนเพื่อพัฒนาทางสังคมของนักเรียนสามารถทำได้ โดยการใช้ แบบการสร้างภาพสังคม

  Rate this question:

 • 26. 

  ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว  เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดคืออะไร 

  • A.

   การสังเกต

  • B.

   แบบสอบถาม

  • C.

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • D.

   สังคมมิติ

  • E.

   การสัมภาษณ์

  Correct Answer
  A. การสังเกต
  Explanation
  เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว เราสามารถใช้เทคนิคการสังเกตได้มากที่สุด เนื่องจากการสังเกตจะช่วยให้เราสามารถสังเกตุปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรม การเคลื่อนไหว สภาพอารมณ์ และอื่นๆ ที่อาจช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปได้ของเด็กได้มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์และประเมินสภาพการเจริญเติบโตของเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็วได้เป็นอย่างดี

  Rate this question:

 • 27. 

  เทคนิคใดที่ไม่ควรใช้มากที่สุด  ถ้าเราต้องการทราบเหตุการณ์ย้อนหลังเกี่ยวกับตัวเด็ก

  • A.

   การสังเกต

  • B.

   แบบสอบถาม

  • C.

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • D.

   สังคมมิติ

  • E.

   การสัมภาษณ์

  Correct Answer
  A. การสังเกต
 • 28. 

  เทคนิคใดที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้กระทำ  ครูธรรมดาไม่สามารถที่จะกระทำได้

  • A.

   สังคมมิติ

  • B.

   แบบสอบถาม

  • C.

   แบบทดสอบ

  • D.

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • E.

   การศึกษารายกรณี

  Correct Answer
  C. แบบทดสอบ
  Explanation
  The given question asks for a technique that requires the expertise of specialists and cannot be performed by regular teachers. The correct answer is "แบบทดสอบ" (testing). This technique involves designing and administering tests to assess the knowledge and skills of individuals. Creating valid and reliable tests requires expertise in test construction, item analysis, and interpretation of test results, which may be beyond the capabilities of regular teachers who may not have specialized training in assessment.

  Rate this question:

 • 29. 

  สถานที่ควรเก็บระเบียนสะสมมากที่สุด

  • A.

   ห้องครูใหญ่

  • B.

   ห้องแนะแนว

  • C.

   ห้องครูประจำชั้น

  • D.

   ห้องที่สร้างเฉพาะสำหรับเก็บระเบียนสะสม

  • E.

   ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล

  Correct Answer
  E. ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล
  Explanation
  The correct answer is "ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล" because it specifically mentions a room dedicated to storing records. The other options, such as the teacher's room, guidance room, and classroom, do not specifically mention being used for record-keeping. Therefore, the room in the "ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล" is the most suitable place for storing the records.

  Rate this question:

 • 30. 

           ถ้าโรงเรียนขาดผู้รับผิดชอบในการบันทึกระเบียนสะสม  ท่านคิดว่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวเด็กใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลมากที่สุด

  • A.

   ครูประจำชั้นหรือเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

  • B.

   ครูแนะแนวร่วมกับครูหัวหน้าหมวดวิชา

  • C.

   ครูแนะแนวและครูประจำชั้น

  • D.

   เจ้าหน้าที่อนามัยและครูประจำชั้น

  • E.

   ครูผู้สอนกิจกรรมและครูประจำชั้น

  Correct Answer
  A. ครูประจำชั้นหรือเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
  Explanation
  The teacher in charge of the class or the registration department staff should be responsible for collecting and recording general information about the students. This is because they are directly involved in the administrative tasks of the school and have access to the necessary documents and systems to accurately record and maintain the students' records. Additionally, they are familiar with the students and their schedules, making them suitable candidates for this responsibility.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.