แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

30 | Total Attempts: 13043

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู - Quiz

แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตร านที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู (จิตวิทยาการแนะแนวและให้ ําปรึกษา )


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการแนะแนว     (  sobbunju.com )
  • A. 

   การแนะนำ

  • B. 

   การช่วยเหลือ ให้สามารถช่วยตนเองได้

  • C. 

   กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

 • 2. 
  การแนะแนวแบ่งเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  • A. 

   การแนะแนวการศึกษา

  • B. 

   การแนะแนวอาชีพ

  • C. 

   การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ

  • D. 

   การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 • 4. 
  ข้อใดเป็นการแนะแนวเทียม
  • A. 

   การทำนายโชคชะตาราศี

  • B. 

   การเลือกอาชีพ

  • C. 

   การเลือกวิชาเรียน

  • D. 

   การเลือกคู่ครอง

 • 5. 
  ข้อใดคือหน้าที่พื้นฐานของการแนะแนว
  • A. 

   การแก้ไขปัญหา

  • B. 

   การป้องกันปัญหาอันจะทำให้พัฒนาการต่าง ๆ หยุดชะงัก

  • C. 

   การส่งเสริมพัฒนาการส่วนบุคคล

  • D. 

   การเข้าใจตนเอง

 • 6. 
  ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น  “บิดาแห่งการแนะแนว”
  • A. 

   Louis P. Nash

  • B. 

   Frank Parson

  • C. 

   Eli W. Weaver

  • D. 

   Frank P. Goodwin

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการให้คำปรึกษา
  • A. 

   สร้างความคุ้นเคย

  • B. 

   การร่วมแก้ปัญหา

  • C. 

   การให้ความกระจ่าง

  • D. 

   การเงียบ

 • 8. 
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ต้องพิจารณาถึงสิ่งใด
  • A. 

   การเข้าใจตนเอง

  • B. 

   การเข้าใจผู้มาของรับการปรึกษา

  • C. 

   การเข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  ผู้ที่ทำหน้าที่แนะแนวต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   การเข้าใจเด็ก

  • B. 

   การแก้ไข

  • C. 

   การป้องกัน

  • D. 

   การสนับสนุน

 • 10. 
  หน้าที่ของการแนะแนวเกิดขึ้นจากหลักปรัชญาใด
  • A. 

   การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญ

  • B. 

   การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคล

  • C. 

   การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคล

  • D. 

   การกระตุ้นส่งเสริมบุคคล

 • 11. 
  ประเทศซึ่งเป็นแม่บทแห่งการแนะแนว คือ ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   อเมริกา

  • C. 

   ฝรั่งเศษ

  • D. 

   อิตาลี

 • 12. 
  การแนะแนวในระยะเริ่มแรกเป็นการแนะแนวทางด้านใด
  • A. 

   ด้านการศึกษา

  • B. 

   ด้านอาชีพ

  • C. 

   ด้านสุขภาพจิต

  • D. 

   ด้านการปรับตัวและบุคลิกภาพ

 • 13. 
  จุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ ของการแนะแนว คือ
  • A. 

   ป้องกัน แก้ไข พัฒนา

  • B. 

   การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้มาของรับการปรึกษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้มาของรับการปรึกษา

  • C. 

   บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล

  • D. 

   การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาการแนะแนว
  • A. 

   คนทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

  • B. 

   คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน

  • C. 

   คนแต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้

  • D. 

   ทุกข้อเป็นปรัชญาการแนะแนว

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่บริการแนะแนว
  • A. 

   บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   บริการสนเทศ

  • C. 

   บริการให้คำปรึกษา

  • D. 

   บริการจัดวางตัวบุคคล

  • E. 

   บริการติดตามผล

  • F. 

   ทุกข้อเป็นบริการแนะแนว

 • 16. 
  หัวใจของการแนะแนว คือ   (*******ควรจำ*******)
  • A. 

   การสำรวจนักเรียน

  • B. 

   การจัดวางตัวบุคคล

  • C. 

   การให้คำปรึกษา

  • D. 

   การติดตามและประเมินผล

 • 17. 
  ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  • A. 

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในทุกๆด้าน

  • B. 

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจบุคลอื่น

  • C. 

   เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของตนได้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  เด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะเด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย ในวัยนี้จึงมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นลักษณะทางร่างกายของ
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

  • C. 

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 - 3

  • D. 

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 4 - 6

 • 19. 
  มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่และสนใจในร่างกายของตนเอง จะหมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัว  เป็นลักษณะทางร่างกายของ
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

  • C. 

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 1 - 3

  • D. 

   ชั้นประถมศึกษา ที่ 4 - 6

 • 20. 
  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
  • A. 

   ประเมินค่าพฤติกรรมว่าดีหรือเลว

  • B. 

   ความแม่นยำในการศึกษาเด็ก

  • C. 

   การทำนายอนาคตของเด็ก

  • D. 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

  • E. 

   ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา

 • 21. 
  ในแง่ของการแนะแนวเราใช้เทคนิคการสังเกตเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
  • A. 

   ประเมินค่าพฤติกรรมว่าดีหรือเลว

  • B. 

   ความแม่นยำในการศึกษาเด็ก

  • C. 

   การทำนายอนาคตของเด็ก

  • D. 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก

  • E. 

   ปฏิกิริยาของเด็กในปัญหาของเขา

 • 22. 
         ครูประจำชั้นที่ต้องการช่วยเหลือเด็ก  หรือให้การแนะแนวเด็กในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ควรจะสังเกตเด็กในลักษณะใดเป็นเบื้องต้น
  • A. 

   ก. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ

  • B. 

   ข. สังเกตโดยกำหนดเวลาสังเกต

  • C. 

   ค. สังเกตโดยเลือกเฉพาะสภาพการณ์ที่ต้องการ

  • D. 

   ง. การสังเกตแบบควบคุม

  • E. 

   จ. การสังเกตในสถานการณ์สมมุติ

 • 23. 
  สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสัมภาษณ์ในการแนะแนวดำเนินไปได้ด้วยดีคืออะไร
  • A. 

   การเตรียมการสัมภาษณ์

  • B. 

   การสร้างสายสัมพันธ์

  • C. 

   การดำเนินการสัมภาษณ์

  • D. 

   เป็นผู้รับฟังที่ดี

  • E. 

   การยุติการสัมภาษณ์

 • 24. 
  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์รักษาบรรยากาศของการสัมภาษณ์ให้ดีอยู่เสมอ
  • A. 

   เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์พูดอยู่เสมอ

  • B. 

   ให้ความสำคัญแก่ลำดับขั้นของการสัมภาษณ์มากที่สุด

  • C. 

   การให้คำถามและคำพูดเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่เสมอ

  • D. 

   เสริมแต่งบุคลิกภาพให้อ่อนโยน น่าไว้วางใจ

  • E. 

   ควรพูดนำเสมอเพื่อทำความสบายใจให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์

 • 25. 
  ถ้าท่านต้องการทราบสภาวะที่แท้จริงของการปะทะสังสรรค์กันในกลุ่มของเด็ก  ท่านควรใช้เทคนิคอะไรศึกษา
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   แบบสอบถาม

  • C. 

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • D. 

   สังคมมิติ

  • E. 

   การสัมภาษณ์

Back to Top Back to top