แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Krutabao
K
Krutabao
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 35,356
: 10 | Attempts: 19,972

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1 - Quiz

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ ครู ชำนาญการ E-mail [email protected]


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับเครื่องมือช่างมากที่สุด

  • A.

   การตกแต่ง

  • B.

   การซ่อมบำรุง

  • C.

   การซื้อการขาย

  • D.

   การซ่อมแซม

  Correct Answer
  D. การซ่อมแซม
  Explanation
  The correct answer is "การซ่อมแซม" (repairing). This option is most closely related to the job of a mechanic, as it involves fixing and restoring broken or damaged equipment. The other options, such as decoration, maintenance, and buying/selling, may also be relevant to some extent, but repairing is typically the primary task of a mechanic.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือวัด

  • A.

   ประแจปากตาย

  • B.

   ประแจแหวน

  • C.

   ตลับเมตร

  • D.

   ไขควงแบน

  Correct Answer
  C. ตลับเมตร
  Explanation
  A "ตลับเมตร" is a measuring tool commonly known as a tape measure. It is used to measure distances or lengths accurately. The other options, "ประแจปากตาย" (pliers), "ประแจแหวน" (wrench), and "ไขควงแบน" (flathead screwdriver), are not measuring tools but rather tools used for gripping, turning, or tightening objects.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดกล่าวถึงประเภทของเครื่องมือช่างได้ถูกต้อง

  • A.

   เจาะ วัด ตัด ตอก

  • B.

   แซะ วัด ตัด ตอก

  • C.

   ไข วัด ตัด ตอก

  • D.

   งัด วัด ตัด ตอก

  Correct Answer
  A. เจาะ วัด ตัด ตอก
  Explanation
  The correct answer is "เจาะ วัด ตัด ตอก" because it correctly lists the types of tools commonly used by craftsmen, which are drilling, measuring, cutting, and chiseling.

  Rate this question:

 • 4. 

  เครื่องมือใดจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

  • A.

   ไขควง

  • B.

   ฉากเหล็ก

  • C.

   สว่านเจาะเหล็ก

  • D.

   ค้อนหัวกลม

  Correct Answer
  C. สว่านเจาะเหล็ก
  Explanation
  สว่านเจาะเหล็ก is necessary to use electricity because it is a power tool that requires an electrical power source to function.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดเป็นเครื่องมือประเภทตอก

  • A.

   สว่าน

  • B.

   ตะไบ

  • C.

   ค้อน

  • D.

   ไขควง

  Correct Answer
  C. ค้อน
  Explanation
  The correct answer is "ค้อน" (hammer). A hammer is a tool that is used for striking or hitting objects, typically with a metal head attached to a handle. It is commonly used in construction, carpentry, and other manual labor tasks. Hammers are designed to deliver a forceful blow and are commonly used for driving nails, breaking objects, or shaping materials.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดกล่างถึงชนิดของไขควง ได้ถูกต้อง

  • A.

   1 ชนิด

  • B.

   2 ชนิด

  • C.

   3 ชนิด

  • D.

   4 ชนิด

  Correct Answer
  B. 2 ชนิด
  Explanation
  The correct answer is "2 ชนิด" because the question asks for the correct type of "ไขควง" (khaikhwang). The options provided are different numbers of types, and the correct answer is the option that states there are 2 types of "ไขควง".

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดเป็นลักษณะของปากไขควง

  • A.

   แฉก-แบน

  • B.

   เฉียง-เอียง

  • C.

   แหลม-แบน

  • D.

   แหลม-กลม

  Correct Answer
  A. แฉก-แบน
  Explanation
  The correct answer is "แฉก-แบน" which means "sharp-flat" in English. This suggests that the characteristic of the "ปากไขควง" (jawbone) is sharp and flat in shape.

  Rate this question:

 • 8. 

  เครื่องมือในข้อใดเหมาะสมสำหรับการตัดลวดมากที่สุด

  • A.

   คีมล็อค

  • B.

   คีมปากนกแก้ว

  • C.

   คีมปอกสายไฟ

  • D.

   คีมปากเฉียง

  Correct Answer
  B. คีมปากนกแก้ว
  Explanation
  The correct answer is "คีมปากนกแก้ว" because it is a tool specifically designed for cutting wires. The beak-like shape of the tool allows for precision and control when cutting wires, making it the most suitable tool for this task.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดไม่ใช้คุณสมบัติของไขควง

  • A.

   ใช้กับน๊อตหัวแฉก

  • B.

   ใช้กับน๊อตหัวผ่า

  • C.

   ใช้แทนเหล็กสกัด

  • D.

   มีด้ามเป็นฉนวน

  Correct Answer
  C. ใช้แทนเหล็กสกัด
  Explanation
  The correct answer is "ใช้แทนเหล็กสกัด". This is because the other options are all features or uses of a wrench, such as being used with a socket head or a ratchet head, or having a handle with insulation. However, using a wrench as a substitute for extracting iron is not a characteristic or use of a wrench.

  Rate this question:

 • 10. 

  การตอกและถอนตะปู ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

  • A.

   ค้อนหัวกลม

  • B.

   ค้อนยาง

  • C.

   ค้อนหัวแบน

  • D.

   ค้อนหัวหงอน

  Correct Answer
  D. ค้อนหัวหงอน
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.