แบบทดสอบบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Thanapat
T
Thanapat
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 7,767
: 19 | Attempts: 7,786

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ - Quiz

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวก บธุรกิจ


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

  • A.

   กำไรสูงสุด

  • B.

   ความมั่งคั่งที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้รับ

  • C.

   ขาดทุนสูงสุด

  • D.

   กำไรในรูปของตัวเงิน

  • E.

   ผลตอบแทนต่อสิ่งแวดล้อม

  Correct Answer
  B. ความมั่งคั่งที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้รับ
  Explanation
  The objective of current business operations is to maximize wealth for all stakeholders involved in the business. This includes not only shareholders but also employees, customers, suppliers, and the community in which the business operates. The focus is on creating value for all parties and ensuring that everyone benefits from the success of the business. This objective goes beyond just financial profit and encompasses the overall well-being and sustainability of the business and its impact on the environment.

  Rate this question:

 • 2. 

  การทำธุรกิจปัจจุบันต้องคำนึงถึง "Stakeholder" ด้วยซึ่งคำว่า  "Stakeholder" ข้อใดถูกต้องที่สุด

  • A.

   พนักงานในบริษัท

  • B.

   สิ่งแวดล้อม

  • C.

   เจ้าของธุรกิจ

  • D.

   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทุกส่วน

  • E.

   สังคม

  Correct Answer
  D. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทุกส่วน
  Explanation
  In modern business, it is important to consider all stakeholders, which refers to individuals or groups who have an interest or are affected by the business. This includes employees, the environment, business owners, and society as a whole. Therefore, the answer "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทุกส่วน" (those who have a stake in the business in every aspect) is the most accurate choice as it encompasses all stakeholders.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยการผลิต

  • A.

   Man

  • B.

   Money

  • C.

   Meterial

  • D.

   Marketing

  • E.

   Managment

  Correct Answer
  D. Marketing
  Explanation
  Marketing ไม่อยู่ใน 4M ครับ

  Rate this question:

 • 4. 

  Corporate Social Responsibility คือ

  • A.

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้า

  • B.

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นพนักงาน

  • C.

   การทำธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

  • D.

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นกำไรสูงสุด

  • E.

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านราคา

  Correct Answer
  C. การทำธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
  Explanation
  Corporate Social Responsibility (CSR) refers to the practice of conducting business in a way that takes into consideration the impact on society. It involves businesses taking responsibility for their actions and considering the well-being of various stakeholders, including employees, customers, communities, and the environment. This can include initiatives such as implementing sustainable practices, supporting charitable causes, and promoting ethical business practices. By prioritizing social responsibility, businesses aim to contribute positively to society and create a sustainable future.

  Rate this question:

 • 5. 

  ฝ่ายจัดซื้อต้องติดต่อกับ.................................................

  • A.

   Customer

  • B.

   Owner

  • C.

   User

  • D.

   Traveller

  • E.

   Supplier

  Correct Answer
  E. Supplier
  Explanation
  The purchasing department needs to contact the supplier in order to procure goods or services. The supplier is the entity that provides the products or services that the company needs, so it is crucial for the purchasing department to establish communication with them. This communication may involve negotiating prices, placing orders, discussing delivery schedules, or resolving any issues that may arise during the procurement process.

  Rate this question:

 • 6. 

  Outsource คือ

  • A.

   การจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างหรือบางช่วงแทน

  • B.

   การจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างที่สำคัญแทน

  • C.

   การให้พนักงานในบริษัทได้เรียนรู้การทำงานที่หลากหลาย

  • D.

   การที่ผู้จัดการต้องทำงานเองทุกอย่าง

  • E.

   การรับงานคนอื่นมาทำแทน

  Correct Answer
  A. การจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างหรือบางช่วงแทน
  Explanation
  Outsource หมายถึงการจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างหรือบางช่วงแทน นั่นหมายความว่า บริษัทหรือองค์กรจะส่งงานที่ต้องการให้ผู้อื่นมาทำแทนในบางกรณี เพื่อลดภาระการทำงานของบริษัทหรือองค์กรหรือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การเลือกจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนสามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กรประหยัดทรัพยากรและเวลาได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยให้บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการสามารถมาช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายผลิต

  • A.

   ควบคุมต้นทุนการผลิต

  • B.

   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต

  • C.

   ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา

  • D.

   วางแผนกาารจัดหาวัตถุดิบ

  • E.

   รักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

  Correct Answer
  D. วางแผนกาารจัดหาวัตถุดิบ
  Explanation
  The correct answer is "วางแผนกาารจัดหาวัตถุดิบ" (Planning for procurement of raw materials). This is not a responsibility of the production department, but rather falls under the purview of the procurement or purchasing department. The production department is responsible for controlling production costs, improving efficiency and productivity, delivering products on time, and maintaining quality and production standards.

  Rate this question:

 • 8. 

  ทำไมหลาย ๆ บริษัทต้องจัดทำระบบ ISO = International Standard Organization

  • A.

   เพราะความเท่ห์

  • B.

   เพราะต้องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน

  • C.

   เพราะต้องการให้คนอื่นรับรู้ว่าบริษัทได้รับการรับรอง ISO

  • D.

   เพราะให้ง่ายและสะดวกในการข้อกู้เงิน

  • E.

   เพราะต้องการให้ลูกค้ายอมรับในรสชาดของสินค้า

  Correct Answer
  B. เพราะต้องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน
  Explanation
  The correct answer is because companies need to control quality and standards in their operations. Implementing ISO helps companies establish a systematic approach to quality management and ensures that their processes meet international standards. This allows them to consistently deliver products and services that meet customer expectations and comply with regulatory requirements. ISO certification also enhances the company's reputation and credibility, as it demonstrates their commitment to quality and continuous improvement.

  Rate this question:

 • 9. 

  ระบบ Logistic เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดมากที่สุด

  • A.

   ฝ่ายบัญชี

  • B.

   ฝ่ายการเงิน

  • C.

   ฝ่ายขนส่ง

  • D.

   ฝ่ายบุคคล

  • E.

   ฝ่ายการตลาด

  Correct Answer
  C. ฝ่ายขนส่ง
  Explanation
  The correct answer is ฝ่ายขนส่ง (Logistic system is most closely related to the transportation department). The logistic system is responsible for managing the flow of goods and materials from the point of origin to the point of consumption. This includes transportation, warehousing, inventory management, and distribution. The transportation department plays a crucial role in ensuring that the goods are transported efficiently and effectively to their intended destinations.

  Rate this question:

 • 10. 

  ฝ่ายใดมีหน้าที่บันทึกรายรับ รายจ่ายและสรุปยอดรายรับรายจ่ายประจำงวด

  • A.

   ฝ่ายการตลาด

  • B.

   ฝ่ายบัญชี

  • C.

   ฝ่ายการเงิน

  • D.

   ฝ่ายผลิต

  • E.

   ฝ่ายจัดซื้อ

  Correct Answer
  B. ฝ่ายบัญชี
  Explanation
  The correct answer is "ฝ่ายบัญชี" because the accounting department is responsible for recording and summarizing the income and expenses of the organization. They are in charge of maintaining financial records, preparing financial statements, and ensuring compliance with financial regulations and reporting requirements.

  Rate this question:

 • 11. 

  ฝ่ายใดที่ช่วยในการประกันคุณภาพการสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานก่อนถึงมือลูกค้า

  • A.

   R&D

  • B.

   HRM

  • C.

   QA

  • D.

   Finance

  • E.

   Supplier

  Correct Answer
  C. QA
  Explanation
  The correct answer is QA because the Quality Assurance department is responsible for ensuring that products meet quality standards and specifications before they are delivered to customers. QA conducts inspections, tests, and audits to identify any defects or deviations from the required quality standards. They also implement quality control measures and provide feedback to other departments to improve processes and prevent quality issues. By having a dedicated QA team, businesses can have confidence in the quality of their products and ensure customer satisfaction.

  Rate this question:

 • 12. 

  ฝ่ายใดทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • A.

   R&D

  • B.

   HRM

  • C.

   Marketing

  • D.

   Accounting

  • E.

   Logistic

  Correct Answer
  B. HRM
  Explanation
  HRM stands for Human Resource Management, which is the department responsible for managing and overseeing the human resources within an organization. This includes tasks such as recruitment, hiring, training, performance management, and employee relations. HRM plays a crucial role in ensuring that the organization has the right people with the necessary skills and abilities to achieve its goals. They also handle employee benefits, compensation, and ensure compliance with labor laws and regulations. Overall, HRM is responsible for the effective management of the organization's human capital.

  Rate this question:

 • 13. 

  ฝ่ายบุคคล ก่อนที่จะรับคนเข้าทำงานจะต้องมีการกำหนด "Job Specification" ก่อน ซึ่งข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Job Specification

  • A.

   รายละเอียดของงานที่ต้องทำ

  • B.

   วฺุฒิการศึกษา

  • C.

   เพศ

  • D.

   ประสบการณ์ทำงาน

  • E.

   คุณลักษณะส่วนบุคคล

  Correct Answer
  A. รายละเอียดของงานที่ต้องทำ
  Explanation
  Job Specification refers to the specific requirements and qualifications needed for a particular job. It includes details such as the tasks and responsibilities of the job, the required educational qualifications, skills, experience, and personal characteristics. In this case, "รายละเอียดของงานที่ต้องทำ" (details of the job to be performed) is a part of the job specification as it describes the tasks and responsibilities of the job.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมทางการตลาด (4P's)

  • A.

   Product

  • B.

   Price

  • C.

   Promotion

  • D.

   Presprosition

  • E.

   Place

  Correct Answer
  D. Presprosition
  Explanation
  The term "presprosition" is not a part of the traditional marketing mix, which consists of the 4P's: product, price, promotion, and place. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence, but it is not a marketing concept. Therefore, "presprosition" does not belong in the list of marketing mix elements.

  Rate this question:

 • 15. 

  ส่วนผสมทางการตลาด (4P) และส่วนผสมยุคใหม่ (4C) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

  • A.

   Product - Customer Need

  • B.

   Price - Cost

  • C.

   Place - Communication

  • D.

   Promotion - Communication

  Correct Answer
  C. Place - Communication
  Explanation
  The correct answer is "Place - Communication". This is because "Place" refers to the distribution channels and locations where the product is made available to the customers, while "Communication" refers to the promotional activities and messages used to communicate with the customers. These two elements are not directly related to each other in terms of their function or purpose in the marketing mix.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดคือความหมายของ Cost ในนิยามการตลาดยุคใหม่

  • A.

   ความสะดวกสบายในการตอบสนองให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ

  • B.

   ความคุ้มค่าที่่ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ

  • C.

   การติดต่อสื่อสาร

  • D.

   การประชาสัมพันธ์

  • E.

   ทำไม่ลูกค้าจึงต้องการสินค้าของเรา

  Correct Answer
  B. ความคุ้มค่าที่่ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ
  Explanation
  The correct answer means that "Cost" in the context of the new marketing era refers to the value that customers receive from the products and services they purchase. It implies that customers are looking for products and services that provide them with a good return on their investment, in terms of the benefits and satisfaction they derive from them.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดคือเครื่องมือหรือ กลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้สำหรับ C- Communication ในปัจจุบัน

  • A.

   บริการส่งสินค้าถึงที่

  • B.

   ฟรีค่าขนส่ง

  • C.

   การใช้เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์

  • D.

   การลดแลกแจกแถม

  • E.

   การตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

  Correct Answer
  C. การใช้เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์
  Explanation
  The use of online social media platforms is a current tool or strategy that businesses use for communication (C- Communication). These platforms allow businesses to connect and engage with their target audience, promote their products or services, and build brand awareness. By utilizing social media websites, businesses can effectively communicate with their customers, share information, and interact with them in real-time. This helps in building relationships, increasing customer engagement, and ultimately driving sales and business growth.

  Rate this question:

 • 18. 

  ระบบ CRM ย่อมาจากคำว่า

  • A.

   Customer Relate Manager

  • B.

   Customer Reduce Management

  • C.

   Computer Recycle Management

  • D.

   Customer Reuse Management

  • E.

   Customer Relationship Management

  Correct Answer
  E. Customer Relationship Management
  Explanation
  The correct answer is "Customer Relationship Management" because CRM stands for the management of customer relationships. It refers to the practices, strategies, and technologies that companies use to manage and analyze customer interactions and data throughout the customer lifecycle, with the goal of improving business relationships with customers, assisting in customer retention, and driving sales growth.

  Rate this question:

 • 19. 

  สมชายต้องการทำธุรกิจขายขนมจีน แต่เนื่องจากว่ามีภาระงานล้นมือ ดังนั้นจำเป็นต้อง Outsource ในบางส่วน งานใดที่สมชายไม่ควร Outsource

  • A.

   ทำเส้นขนมจีน

  • B.

   ล้างจาน

  • C.

   หั่นผัก

  • D.

   แจกใบปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน

  • E.

   ผสมน้ำยาขนมจีน

  Correct Answer
  E. ผสมน้ำยาขนมจีน
  Explanation
  สมชายต้องการทำธุรกิจขายขนมจีน ซึ่งการผสมน้ำยาขนมจีนเป็นกระบวนการหลักที่สมชายต้องทำเองเพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นสมชายไม่ควร Outsource งานผสมน้ำยาขนมจีนไปให้คนอื่นทำ

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 02, 2010
  Quiz Created by
  Thanapat
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.