แบบทดสอบบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

19 | Attempts: 6561
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ - Quiz

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวก บธุรกิจ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
  • A. 

   กำไรสูงสุด

  • B. 

   ความมั่งคั่งที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้รับ

  • C. 

   ขาดทุนสูงสุด

  • D. 

   กำไรในรูปของตัวเงิน

  • E. 

   ผลตอบแทนต่อสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  การทำธุรกิจปัจจุบันต้องคำนึงถึง "Stakeholder" ด้วยซึ่งคำว่า  "Stakeholder" ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   พนักงานในบริษัท

  • B. 

   สิ่งแวดล้อม

  • C. 

   เจ้าของธุรกิจ

  • D. 

   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทุกส่วน

  • E. 

   สังคม

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยการผลิต
  • A. 

   Man

  • B. 

   Money

  • C. 

   Meterial

  • D. 

   Marketing

  • E. 

   Managment

 • 4. 
  Corporate Social Responsibility คือ
  • A. 

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้า

  • B. 

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นพนักงาน

  • C. 

   การทำธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

  • D. 

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นกำไรสูงสุด

  • E. 

   การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านราคา

 • 5. 
  ฝ่ายจัดซื้อต้องติดต่อกับ.................................................
  • A. 

   Customer

  • B. 

   Owner

  • C. 

   User

  • D. 

   Traveller

  • E. 

   Supplier

 • 6. 
  Outsource คือ
  • A. 

   การจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างหรือบางช่วงแทน

  • B. 

   การจ้างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาทำงานบางอย่างที่สำคัญแทน

  • C. 

   การให้พนักงานในบริษัทได้เรียนรู้การทำงานที่หลากหลาย

  • D. 

   การที่ผู้จัดการต้องทำงานเองทุกอย่าง

  • E. 

   การรับงานคนอื่นมาทำแทน

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายผลิต
  • A. 

   ควบคุมต้นทุนการผลิต

  • B. 

   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต

  • C. 

   ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา

  • D. 

   วางแผนกาารจัดหาวัตถุดิบ

  • E. 

   รักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

 • 8. 
  ทำไมหลาย ๆ บริษัทต้องจัดทำระบบ ISO = International Standard Organization
  • A. 

   เพราะความเท่ห์

  • B. 

   เพราะต้องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน

  • C. 

   เพราะต้องการให้คนอื่นรับรู้ว่าบริษัทได้รับการรับรอง ISO

  • D. 

   เพราะให้ง่ายและสะดวกในการข้อกู้เงิน

  • E. 

   เพราะต้องการให้ลูกค้ายอมรับในรสชาดของสินค้า

 • 9. 
  ระบบ Logistic เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดมากที่สุด
  • A. 

   ฝ่ายบัญชี

  • B. 

   ฝ่ายการเงิน

  • C. 

   ฝ่ายขนส่ง

  • D. 

   ฝ่ายบุคคล

  • E. 

   ฝ่ายการตลาด

 • 10. 
  ฝ่ายใดมีหน้าที่บันทึกรายรับ รายจ่ายและสรุปยอดรายรับรายจ่ายประจำงวด
  • A. 

   ฝ่ายการตลาด

  • B. 

   ฝ่ายบัญชี

  • C. 

   ฝ่ายการเงิน

  • D. 

   ฝ่ายผลิต

  • E. 

   ฝ่ายจัดซื้อ

 • 11. 
  ฝ่ายใดที่ช่วยในการประกันคุณภาพการสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานก่อนถึงมือลูกค้า
  • A. 

   R&D

  • B. 

   HRM

  • C. 

   QA

  • D. 

   Finance

  • E. 

   Supplier

 • 12. 
  ฝ่ายใดทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • A. 

   R&D

  • B. 

   HRM

  • C. 

   Marketing

  • D. 

   Accounting

  • E. 

   Logistic

 • 13. 
  ฝ่ายบุคคล ก่อนที่จะรับคนเข้าทำงานจะต้องมีการกำหนด "Job Specification" ก่อน ซึ่งข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Job Specification
  • A. 

   รายละเอียดของงานที่ต้องทำ

  • B. 

   วฺุฒิการศึกษา

  • C. 

   เพศ

  • D. 

   ประสบการณ์ทำงาน

  • E. 

   คุณลักษณะส่วนบุคคล

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมทางการตลาด (4P's)
  • A. 

   Product

  • B. 

   Price

  • C. 

   Promotion

  • D. 

   Presprosition

  • E. 

   Place

 • 15. 
  ส่วนผสมทางการตลาด (4P) และส่วนผสมยุคใหม่ (4C) ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  • A. 

   Product - Customer Need

  • B. 

   Price - Cost

  • C. 

   Place - Communication

  • D. 

   Promotion - Communication

 • 16. 
  ข้อใดคือความหมายของ Cost ในนิยามการตลาดยุคใหม่
  • A. 

   ความสะดวกสบายในการตอบสนองให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ

  • B. 

   ความคุ้มค่าที่่ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการ

  • C. 

   การติดต่อสื่อสาร

  • D. 

   การประชาสัมพันธ์

  • E. 

   ทำไม่ลูกค้าจึงต้องการสินค้าของเรา

 • 17. 
  ข้อใดคือเครื่องมือหรือ กลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้สำหรับ C- Communication ในปัจจุบัน
  • A. 

   บริการส่งสินค้าถึงที่

  • B. 

   ฟรีค่าขนส่ง

  • C. 

   การใช้เว็บไซต์ประเภทสังคมออนไลน์

  • D. 

   การลดแลกแจกแถม

  • E. 

   การตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

 • 18. 
  ระบบ CRM ย่อมาจากคำว่า
  • A. 

   Customer Relate Manager

  • B. 

   Customer Reduce Management

  • C. 

   Computer Recycle Management

  • D. 

   Customer Reuse Management

  • E. 

   Customer Relationship Management

 • 19. 
  สมชายต้องการทำธุรกิจขายขนมจีน แต่เนื่องจากว่ามีภาระงานล้นมือ ดังนั้นจำเป็นต้อง Outsource ในบางส่วน งานใดที่สมชายไม่ควร Outsource
  • A. 

   ทำเส้นขนมจีน

  • B. 

   ล้างจาน

  • C. 

   หั่นผัก

  • D. 

   แจกใบปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน

  • E. 

   ผสมน้ำยาขนมจีน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.