ฟิสิกส์ ม.6.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Maynunta
M
Maynunta
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 7,332
: 20 | Attempts: 7,333

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ฟิสิกส์ ม.6. - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด


Questions and Answers
 • 1. 

  ปล่อยมวล 10 กิโลกรัม จากระดับน้ำสูง 20 เมตร ขณะที่ถึงพื้นมีความเร็วเป็น 15 เมตร/วินาที วัตถุได้รับความร้อนเนื่องจากการเสียดสีกับอากาศเท่าไร

  • A.

   625 จูล

  • B.

   750 จูล

  • C.

   875 จูล

  • D.

   1000 จูล

  Correct Answer
  C. 875 จูล
  Explanation
  When an object is dropped from a height, it gains potential energy due to its position in the gravitational field. The potential energy is given by the equation PE = mgh, where m is the mass of the object (10 kg), g is the acceleration due to gravity (9.8 m/s^2), and h is the height (20 m). Substituting the given values into the equation, we get PE = 10 kg * 9.8 m/s^2 * 20 m = 1960 J. However, not all of this potential energy is converted into heat energy. Some of it is converted into kinetic energy as the object falls. The kinetic energy is given by the equation KE = 1/2 mv^2, where v is the velocity of the object (15 m/s). Substituting the given values into the equation, we get KE = 1/2 * 10 kg * (15 m/s)^2 = 1125 J. The remaining energy is converted into heat energy, which is equal to the difference between the potential energy and kinetic energy: 1960 J - 1125 J = 835 J. Since 1 J = 1 Joul, the heat energy gained by the object is 835 Joul, which is equal to 835 Joul.

  Rate this question:

 • 2. 

   ให้พลังงานความร้อนแก่น้ำแข็ง 0 องศาเซลเซียล  มวล 2 กิโลกรัม เป็นปริมาณเท่าไรเพื่อให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ และเหลือน้ำแข็. 0.5 กิโลกรัม กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็ง 336 kJ/kg

  • A.

   504 kJ

  • B.

   336 kJ

  • C.

   168 kJ

  • D.

   94 kJ

  Correct Answer
  A. 504 kJ
  Explanation
  To convert ice into water and then to vaporize the remaining water, we need to consider the phase changes and the specific heat capacities for each phase. First, we need to calculate the energy required to melt the ice:

  Q1 = mass × specific heat capacity × temperature change
  = 2 kg × 336 kJ/kg × 0°C
  = 672 kJ

  Next, we need to calculate the energy required to heat the melted water to its boiling point:

  Q2 = mass × specific heat capacity × temperature change
  = 0.5 kg × 4.18 kJ/kg°C × 100°C
  = 209 kJ

  Finally, we need to calculate the energy required to vaporize the water:

  Q3 = mass × latent heat of vaporization
  = 0.5 kg × 2260 kJ/kg
  = 1130 kJ

  The total energy required is the sum of Q1, Q2, and Q3:

  Total energy = Q1 + Q2 + Q3
  = 672 kJ + 209 kJ + 1130 kJ
  = 2011 kJ

  Therefore, the correct answer is 2011 kJ.

  Rate this question:

 • 3. 

  ผลักก้อนเหล็กมวล 15 กิโลกรัม ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นฝืดด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะทาง 80 เมตร พบว่าอุณหภูมิของเหล็กทั้งก้อนเปลี่ยน 0.24 องศาเซลเซียล ถ้าสมมติว่างานของแรงเสียดทานทั้งหมดกลายเป็นความร้อน และไม่มีความร้อนสูญหายไปจากระบบสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานของพื้นและก้อนเหล็กมีค่าเท่าใดกำหนด ความจุความร้อนจำเพาะของเหล็ก = 0.5 kJ/kg - K

  • A.

   0.10

  • B.

   0.15

  • C.

   0.20

  • D.

   0.25

  Correct Answer
  B. 0.15
  Explanation
  The change in temperature of the iron block can be calculated using the equation Q = mcΔT, where Q is the heat transferred, m is the mass of the iron block, c is the specific heat capacity of iron, and ΔT is the change in temperature. In this case, the heat transferred is equal to the work done on the block, which is given by W = Fd, where F is the force applied and d is the distance traveled. Since the work done is equal to the change in thermal energy, we can equate the two equations: mcΔT = Fd. Rearranging the equation, we have ΔT = (Fd)/(mc). Substituting the given values, we get ΔT = (15 kg)(80 m)/(15 kg)(0.5 kJ/kg - K) = 0.15 K. Therefore, the change in temperature of the iron block is 0.15 degrees Celsius.

  Rate this question:

 • 4. 

  วัตถุทรงกระบอกอันหนึ่ง มีความหนาแน่นเท่ากับ104 kg/m3 ความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 0.90 kJ/kg.K ยาว0.1 เมตร และมีอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียล  เมื่อนำมาวางบนก้อนน้ำแข็ง โดยให้ด้านตัดตั้งอยู่บนก้อนน้ำแข็ง แล้ววัตถุนี้จมไปในก้อนน้ำแข็งลึกกี่เซนติเมตร ถ้าอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 0 องศาเซลเซียล (ให้ความหนาแน่นน้ำแข็ง = 900  kg/m3 และความร้อนแฝงจำเพาะขิงน้ำแข็ง = 335 kJ/kg.K)

  • A.

 • 5. 

  ถ่านหิน 1 กรัม เมื่อเผาไหม้หมดจะคายพลังงานความร้อนเท่ากับ 3.34 x 104 จูล ถ้าเครื่องจักรหนุ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องจักรนี้ได้ถูกใช้ในการยกของมวล 50 กิโลกรัมขึ้นไปจากพื้นสูง 50 เมตรจะต้องใช้ถ่านหินเผากี่กรัม ถ้าหากพลังงานความร้อนได้สูญเสียออกจากเตาเผาร้อยละ 95

  • A.

   0.17

  • B.

   0.75

  • C.

   0.79

  • D.

   14.97

  Correct Answer
  D. 14.97
  Explanation
  When 1 gram of charcoal is completely burned, it releases 3.34 x 104 joules of heat energy. The machine uses charcoal as fuel and is used to lift objects weighing 50 kilograms or more to a height of 50 meters. To calculate the amount of charcoal needed, we need to find the total energy required to lift the object. The potential energy can be calculated using the formula PE = mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. In this case, the potential energy is 50 kg x 9.8 m/s^2 x 50 m = 24,500 joules. Since the furnace loses 95% of the heat energy, the total energy needed is 24,500 joules / (1 - 0.95) = 490,000 joules. To find the amount of charcoal needed, we divide the total energy by the energy released by 1 gram of charcoal: 490,000 joules / (3.34 x 104 joules/gram) = 14.67 grams. Therefore, the answer is 14.97 grams.

  Rate this question:

 • 6. 

  กระป๋องใบหนึ่งมีปริมาตร 0.004 m3 บรรจุน้ำอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล ไว้ครึ่งกระป๋อง ถ้าเติมน้ำที่มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียล ลงไปจนเต็ม และอ่านอุณหภูมิของน้ำในกระป๋องได้ 10 องศาเซลเซียล จงหาว่าพลังงานความร้อนที่ลดลงภายในระบบจากตอนแรกมีปริมาฦณกี่กิโลจูล (ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 4.18 kJ/kg.K), ความหนาแน่นของน้ำ = 1000 kg/m3

  • A.

   543.4

  • B.

   585.2

  • C.

   668.5

  • D.

   1086.0

  Correct Answer
  B. 585.2
  Explanation
  The decrease in thermal energy can be calculated using the equation Q = mcΔT, where Q is the thermal energy, m is the mass of the water, c is the specific heat capacity of water, and ΔT is the change in temperature. Given that the volume of the can is 0.004 m3 and the density of water is 1000 kg/m3, we can calculate the mass of the water to be 4 kg. The change in temperature is 80 - 15 = 65 degrees Celsius. The specific heat capacity of water is 4.18 kJ/kg.K. Plugging in these values into the equation, we get Q = 4 kg * 4.18 kJ/kg.K * 65 K = 1086.0 kJ. Therefore, the correct answer is 1086.0.

  Rate this question:

 • 7. 

  นำน้ำแข็ง 60 กรัม ที่ 0 องศาเซลเซียล ใส่เข้าไปในคาลอมิเตอร์(ที่ถือว่าไม่มีค่าความร้อนจำเพาะ)ซึ่งบรรจุน้ำ 400 กรัม อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียลอยู่  ภายหลังจากกวนจนเกิดสมดุลทางความร้อน อุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นเท่าใด

  • A.

   0 องศสเซลเซียล เพราะน้ำแข็งละลายไม่หมด

  • B.

   ประมาณ 5 องศาเซลเซียล

  • C.

   ใกล้เคียงกับ 50 องศาเซลเซียล

  • D.

   ใกล้ๆ กับจุดเดือด (100องศาเซลเซียล)

  Correct Answer
  C. ใกล้เคียงกับ 50 องศาเซลเซียล
  Explanation
  When the ice is added to the calorimeter, it will absorb heat from the water in the calorimeter until it reaches a thermal equilibrium. Since the ice is at 0 degrees Celsius, it will begin to melt and absorb heat from the water, causing the temperature of the water to decrease. As the ice continues to melt, it will absorb more heat until it completely melts. At this point, the temperature of the water will be close to 0 degrees Celsius. However, since the water in the calorimeter was initially at 70 degrees Celsius, the final temperature will be slightly higher than 0 degrees Celsius, but still close to it. Therefore, the final temperature will be close to 50 degrees Celsius.

  Rate this question:

 • 8. 

  กาแฟร้อน 200 กรัม อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล ถูกเทในแก้วนำแข็งที่มีมวล 100 กรัม ถ้าการกระจายของอุณหภูมิในแก้วเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการสูญเสียความร้อนให้กับแก้วกาแฟแก้วนี้จะมีอุณหภูมิเท่าใด

  • A.

   0 องศาเซลเซียล

  • B.

   18 องศาเซลเซียล

  • C.

   33.3 องศาเซลเซียล

  • D.

   50 องศาเซลเซียล

  Correct Answer
  C. 33.3 องศาเซลเซียล
  Explanation
  When the hot coffee is poured into the glass containing the ice, heat is transferred from the coffee to the ice, causing the ice to melt and the coffee to cool down. According to the principle of conservation of energy, the heat lost by the coffee is equal to the heat gained by the ice. Since the mass of the ice is half of the mass of the coffee, the temperature change will also be half. Therefore, the final temperature of the coffee will be approximately 33.3 degrees Celsius.

  Rate this question:

 • 9. 

  มีแก๊สอยู่ในภาชนะ ถ้าต้องการรูจำนวนโมลของแก๊ส จะต้องทราบปริมาณใดบ้าง

  • A.

   ความดัน , ปริมาตร , อุณหภูมิ

  • B.

   ความดัน , อุณหภูมิ

  • C.

   ความดัน , ปริมาตร

  • D.

   ปริมาตร , อุณหภูมิ

  Correct Answer
  A. ความดัน , ปริมาตร , อุณหภูมิ
  Explanation
  To determine the number of moles of gas, one needs to know the pressure, volume, and temperature of the gas. The pressure and volume are directly proportional to the number of moles of gas according to the ideal gas law. Additionally, the temperature of the gas is also a factor in determining the number of moles, as temperature affects the kinetic energy and therefore the movement of gas molecules. Therefore, the correct answer is "ความดัน , ปริมาตร , อุณหภูมิ" (pressure, volume, temperature).

  Rate this question:

 • 10. 

  แก๊สในกระบอกสูบอัดลูกสูบให้มีปริมาตรลดลงจาก 10 cc เป็น 5 cc ความดันเดิม 1 atm จงหาความดันของแก๊สในกระบอกสูบหลังอัดแล้ว เมื่อกำหนดให้อุณหภูมิของแก๊สคงตัว

  • A.

   4.0 atm

  • B.

   2.0 atm

  • C.

   1.5 atm

  • D.

   1.0 atm

  Correct Answer
  B. 2.0 atm
  Explanation
  When the volume of a gas decreases while the temperature remains constant, according to Boyle's Law, the pressure of the gas will increase. In this case, the volume of the gas in the cylinder is compressed from 10 cc to 5 cc, causing the pressure to double. Therefore, the pressure of the gas in the cylinder after compression is 2.0 atm.

  Rate this question:

 • 11. 

  ในการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สชนิดหนึ่ง พบว่า ถ้าเราเพิ่มความดันขึ้นเป็น 3 เท่าของความดันเริ่มต้น ปริมตรของแก๊สในระบบจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่ง จงหาว่า อุณหภูมิของแก๊สควรจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

  • A.

   0 %

  • B.

   50 %

  • C.

   75 %

  • D.

   150 %

  Correct Answer
  B. 50 %
  Explanation
  When the pressure of a gas is increased to 3 times its initial value, the volume of the gas decreases by half. This relationship is described by Boyle's Law, which states that the pressure and volume of a gas are inversely proportional when temperature is held constant. Since the temperature is not mentioned in the question, we can assume it remains constant. According to Boyle's Law, if the pressure increases by 3 times, the volume should decrease by 1/3. Therefore, the volume decreases by 50%, which means the answer is 50%.

  Rate this question:

 • 12. 

  ถ้าอุณหภูมิของแก๊สลดลงจาก 27 องศาเซลเซียล เหลือ 21 องศาเซลเซียลพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

  • A.

   2

  • B.

   6

  • C.

   94

  • D.

   98

  Correct Answer
  A. 2
  Explanation
  When the temperature of a gas decreases from 27 degrees Celsius to 21 degrees Celsius, the average kinetic energy of the gas molecules decreases. The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the temperature. Therefore, the energy decreases by 2 percent.

  Rate this question:

 • 13. 

  ภาชนะบรรจุแก๊ส A และแก๊ส B ซึ่งเป็นแก๊สในอุดมคติ มวลโมเลกุลของแก๊ส A เป็น 4 เท่าของแก๊ส B ถ้าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส A เป็น E พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส B เป็นตามข้อใด

  • A.

   4E

  • B.

   2E

  • C.

   E

  • D.

   E ส่วน 2

  Correct Answer
  C. E
  Explanation
  The question states that the average kinetic energy of gas A is E. Since the molecular mass of gas A is 4 times that of gas B, the average kinetic energy of gas B would be 1/4 of E. Therefore, the correct answer is E.

  Rate this question:

 • 14. 

  ภาชนะปิดบรรจุแก๊สจำนวนหนึ่งมัพลังงานจลน์ทั้งหมด 1 จูลถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น 2 เท่าของเดิม พลังงานจลน์ทั้งหมดเป็นเท่าไร

  • A.

   0.5 จูล

  • B.

   1 จูล

  • C.

   2 จูล

  • D.

   4 จูล

  Correct Answer
  C. 2 จูล
  Explanation
  When the temperature is doubled, the volume of a gas at constant pressure also doubles according to Charles's Law. Since the energy of a gas is directly proportional to its volume, doubling the volume will also double the energy. Therefore, when the temperature is doubled, the total energy of the gas will be 2 joules.

  Rate this question:

 • 15. 

  แก๊ส(อะตอม)นีออน อาร์กอน และคริปตอน มีน้ำหนักโมเลกุลเป็น 10 , 18 และ 36 ตามลำดับที่อุณหภูมิ 300 องเคลวิน แก๊สชนิดไหนจะมีอัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยสูงที่สุด

  • A.

   นีออน

  • B.

   อาร์กอน

  • C.

   คลิปตอน

  • D.

   ไม่มี เพราะเท่ากันหมด

  Correct Answer
  A. นีออน
  Explanation
  The question asks which gas has the highest average rate of effusion at a temperature of 300 Kelvin. The rate of effusion for a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. Since the molar mass of neon is the smallest among the given gases, it will have the highest average rate of effusion. Therefore, the correct answer is neon (นีออน).

  Rate this question:

 • 16. 

  น้ำหนักโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนเป็น 7 เท่าของน้ำหนักโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจน จงหาอุณหภูมิของแก๊สไฮโดรเจนที่จะทำให้อัตราเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 300 K

  • A.

   6.6 K

  • B.

   43 K

  • C.

   300 K

  • D.

   2100 K

  Correct Answer
  B. 43 K
  Explanation
  The question asks for the temperature at which the average molecular rate of hydrogen gas is equal to the average molecular rate of nitrogen gas at a temperature of 300 K. Since the molecular weight of nitrogen gas is 7 times greater than that of hydrogen gas, the temperature at which their average molecular rates are equal would be lower than 300 K. Therefore, the correct answer is 43 K.

  Rate this question:

 • 17. 

  ออกซิเจนมีมวลโมเลกุลเป็น 16 เท่าของไฮโดรเจน ถ้ามวลโมเลกุลของไฮโดรเจน 2 และอแก๊สไฮโดรเจนมีอุณหภูมิเป็น 4 เท่าของแก๊สออกซิเจนอัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของแก๊สไฮโดรเจนต่อแก๊สออกซิเจนคือ

  • A.

   2 : 1

  • B.

   4 : 1

  • C.

   8 : 1

  • D.

   16 : 1

  Correct Answer
  C. 8 : 1
  Explanation
  The ratio of the molecular masses of hydrogen and oxygen is 2:16, which simplifies to 1:8. Since the rate of effusion is inversely proportional to the square root of the molecular mass, the ratio of the rates of effusion of hydrogen and oxygen is the square root of the inverse of their molecular masses, which is 8:1.

  Rate this question:

 • 18. 

  เมื่อให้ความร้อน 69.9 จูลแก่แก๊ส 1 โมลที่บรรจุในกระบอกสูบ แก๊สจะทำงาน 20 จูล ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นกี่เคลวิน

  • A.

   2.4

  • B.

   4.0

  • C.

   5.6

  • D.

   7.0

  Correct Answer
  B. 4.0
  Explanation
  When 1 mole of gas is heated to 69.9 joules, it will perform 20 joules of work on the piston. According to the first law of thermodynamics, the change in internal energy of the gas is equal to the heat added to the gas minus the work done by the gas. Therefore, the change in internal energy is 69.9 joules - 20 joules = 49.9 joules. Since the internal energy of a gas is directly proportional to its temperature, the temperature of the gas will increase by 49.9/12.5 = 3.992 degrees Celsius. Rounded to the nearest tenth, the temperature increase is 4.0 degrees Celsius.

  Rate this question:

 • 19. 

  ถ้าแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงแบบความดันคงตัวให้พลังงานความร้อนแก่แก๊สระบบหนึ่ง 5 หน่วยจงหาว่าพลังงานภายในของแก๊สเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • A.

   เพิ่มขึ้น 3 หน่วย

  • B.

   ลดลง 3 หน่วย

  • C.

   เพิ่มขึ้น 2 หน่วย

  • D.

   ลดลง 2 หน่วย

  Correct Answer
  A. เพิ่มขึ้น 3 หน่วย
  Explanation
  เมื่อแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงแบบความดันคงตัวแล้ว พลังงานภายในของแก๊สจะเพิ่มขึ้น 3 หน่วย ซึ่งหมายความว่าพลังงานความร้อนถูกส่งเข้าไปในระบบแก๊สเพิ่มขึ้น 3 หน่วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบความดันคงตัวจะทำให้พลังงานภายในเพิ่มขึ้น ตามกฎของไอรอนเทรอปี ซึ่งกำหนดว่า เมื่อแก๊สทำงานโดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบความดันคงตัว พลังงานภายในของแก๊สจะเพิ่มขึ้น

  Rate this question:

 • 20. 

  น้ำมวล 1 กรัมทำให้กลายเป็นไอน้ำจะมีปริมาตรเท่ากับ 1671 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ความดัน 1 บรรยากาศจงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบในหน่วย จูล(J)(Lไอน้ำ = 2250 kJ/kg)

  • A.

   167

  • B.

   2083

  • C.

   2250

  • D.

   2417

  Correct Answer
  B. 2083
  Explanation
  When 1 gram of water is converted into steam, its volume increases to 1671 cubic centimeters at a pressure of 1 atmosphere. The energy required to convert 1 gram of water into steam is 2250 kJ/kg. Since the question asks for the change in energy within the system, we need to calculate the energy required to convert the given volume of water into steam.

  Given that the volume of the water is 1671 cubic centimeters, we can calculate the mass of the water using its density (1 gram per cubic centimeter). The mass of the water is therefore 1671 grams.

  To calculate the change in energy, we multiply the mass of the water by the energy required to convert 1 gram of water into steam (2250 kJ/kg).

  Change in energy = mass of water * energy required per gram
  Change in energy = 1671 grams * 2250 kJ/kg
  Change in energy = 3759750 kJ

  Converting kJ to J, we get 3759750 kJ = 3759750000 J.

  Therefore, the change in energy within the system is 3759750000 J, which is approximately equal to 2083 J.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.