แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย 2546

20 | Attempts: 33607
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย 2546 - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.เจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ เจ้าของแบบทด อบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กในช่วงวัยใด
  • A. 

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี

  • B. 

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปี

  • C. 

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามปี

  • D. 

   ตั้งแต่แรกสามถึงห้าปี

 • 2. 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นในลักษณะใด
  • A. 

   การให้การศึกษาและการปลูกฝังทักษะ

  • B. 

   การอบรมเลี้ยงดูและการปลูกฝังทักษะ

  • C. 

   การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา

  • D. 

   การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังทักษะ และการให้การศึกษา

 • 3. 
  เมื่อพบว่าเด็กไม่มีคุณลักษณะตามวัย ถ้าพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ในฐานะครูผู้สอนต้องทำเช่นไร
  • A. 

   ศึกษารายกรณี

  • B. 

   ทำวิจัยในชั้นเรียน

  • C. 

   วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

  • D. 

   พาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันที

 • 4. 
  นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี  
  • A. 

   ก. 3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   ไม่ระบุในหลักสูตร

 • 5. 
  ชอบท้าท้ายผู้ใหญ่ เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   ไม่ระบุในหลักสูตร

 • 6. 
  รู้จักรอคอย เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   ไม่ระบุในหลักสูตร

 • 7. 
  สาระการเรียนรู้มี 2 ส่วน คืออะไรบ้าง
  • A. 

   ประสบการณ์จริง สาระที่ควรเรียนรู้

  • B. 

   ประสบการณ์ตรง สาระที่ควรเรียนรู้

  • C. 

   ประสบการณ์เดิม สาระที่ควรเรียนรู้

  • D. 

   ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

 • 8. 
  การแก้ปัญหาในการเล่น จัดว่าอยู่ในประสบการณ์สำคัญประเภทใด
  • A. 

   ประสบการณ์สำคัญส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

  • B. 

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

  • C. 

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

  • D. 

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 • 9. 
  สาระใดที่เด็กไม่ควรให้เรียนรู้
  • A. 

   ธรรมชาติรอบตัว

  • B. 

   สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

  • C. 

   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

  • D. 

   การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • 10. 
  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
  • A. 

   จัดเป็นรายวิชา

  • B. 

   จัดเป็นการเล่นเสรีตามวัย

  • C. 

   จัดเป็นกิจกรรมเลือกตามความสนใจ

  • D. 

   จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

 • 11. 
  การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ต้องบูรณาการในด้านใดบ้าง
  • A. 

   ทักษะ ภาษา และความคิด

  • B. 

   ทักษะ ภาษา และพฤติกรรม

  • C. 

   สาระการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้

  • D. 

   ทักษะและ สาระการเรียนรู้

 • 12. 
  ข้อใดเป็นวิธีการทำ สารนิทัศน์ ที่ถูกต้อง
  • A. 

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปพัฒนาเด็กและรายงานผู้ปกครอง

  • B. 

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • C. 

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปพัฒนาเด็กและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปกครองทราบ

  • D. 

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน

 • 13. 
  กิจกรรมประจำวันที่ต้องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่ากี่นาที
  • A. 

   5 นาที

  • B. 

   10 นาที

  • C. 

   15 นาที

  • D. 

   30 นาที

 • 14. 
  กิจกรรมประจำวัน ที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที
  • A. 

   10-30 นาที

  • B. 

   40-60 นาที

  • C. 

   1-2 ชั่วโมง

  • D. 

   3-4 ชั่วโมง

 • 15. 
  การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เป็นการพัฒนาด้านใด
  • A. 

   ภาษา

  • B. 

   กล้ามเนื้อใหญ่

  • C. 

   กล้ามเนื้อเล็ก

  • D. 

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 • 16. 
  การปั้นดินเหนียว และใช้สีเทียน เป็นการพัฒนาด้านใด
  • A. 

   ภาษา

  • B. 

   กล้ามเนื้อใหญ่

  • C. 

   กล้ามเนื้อเล็ก

  • D. 

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 • 17. 
  การเก็บของเล่นที่เมื่อเล่นเสร็จ เป็นการพัฒนาด้านใด
  • A. 

   การคิด

  • B. 

   สังคมนิสัย

  • C. 

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  • D. 

   อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

 • 18. 
  การศึกษานอกสถานที่ เป็นการพัฒนาด้านใด
  • A. 

   การคิด

  • B. 

   สังคมนิสัย

  • C. 

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  • D. 

   อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

 • 19. 
  การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา ในฐานะครูผู้สอนต้องดำเนินการเช่นไร
  • A. 

   เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • B. 

   พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • C. 

   ให้เด็กได้รู้จักและคุ้นเคยกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 20. 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กล่าวว่าครูผู้สอนไม่ควรใช้การประเมินสภาพจริงในรูปแบบใด
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   การทดสอบ

  • C. 

   การสนทนา

  • D. 

   การสัมภาษณ์

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.