แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย 2546

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mr.jo
M
Mr.jo
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 122,066
: 20 | Attempts: 34,568

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย 2546 - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.เจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ เจ้าของแบบทด อบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 

  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กในช่วงวัยใด

  • A.

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี

  • B.

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปี

  • C.

   ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามปี

  • D.

   ตั้งแต่แรกสามถึงห้าปี

  Correct Answer
  B. ตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปี
  Explanation
  According to the educational curriculum for early childhood education in the Buddhist Era 2546, early childhood education is the development of children during the age range from birth to five years old. Therefore, the correct answer is "ตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปี" (from birth to five years old).

  Rate this question:

 • 2. 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นในลักษณะใด

  • A.

   การให้การศึกษาและการปลูกฝังทักษะ

  • B.

   การอบรมเลี้ยงดูและการปลูกฝังทักษะ

  • C.

   การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา

  • D.

   การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังทักษะ และการให้การศึกษา

  Correct Answer
  C. การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา" which means "training in caregiving and education". This answer suggests that the early childhood education curriculum for children aged 3-5 years focuses on providing both training in caregiving skills and educational instruction.

  Rate this question:

 • 3. 

  เมื่อพบว่าเด็กไม่มีคุณลักษณะตามวัย ถ้าพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ในฐานะครูผู้สอนต้องทำเช่นไร

  • A.

   ศึกษารายกรณี

  • B.

   ทำวิจัยในชั้นเรียน

  • C.

   วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

  • D.

   พาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันที

  Correct Answer
  D. พาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันที
  Explanation
  When a child is not showing clear progress and is lacking age-appropriate characteristics, it is important for the teacher to seek advice from experts or medical professionals immediately. This is because they have the knowledge and expertise to assess and identify any underlying issues or developmental delays that may be hindering the child's progress. Seeking professional help can provide valuable insights and guidance on how to better support the child's individual needs and ensure appropriate interventions are implemented.

  Rate this question:

 • 4. 

  นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี  

  • A.

   ก. 3 ปี

  • B.

   4 ปี

  • C.

   5 ปี

  • D.

   ไม่ระบุในหลักสูตร

  Correct Answer
  C. 5 ปี
  Explanation
  According to the information given, a child's ability to count up to 20 using empty hands is a characteristic of a 5-year-old.

  Rate this question:

 • 5. 

  ชอบท้าท้ายผู้ใหญ่ เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี

  • A.

   3 ปี

  • B.

   4 ปี

  • C.

   5 ปี

  • D.

   ไม่ระบุในหลักสูตร

  Correct Answer
  B. 4 ปี
  Explanation
  The correct answer is 4 years. The given statement mentions that the characteristic of being challenging or rebellious towards adults is typical of children at what age. This suggests that this behavior is commonly observed in children around the age of 4 years.

  Rate this question:

 • 6. 

  รู้จักรอคอย เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี

  • A.

   3 ปี

  • B.

   4 ปี

  • C.

   5 ปี

  • D.

   ไม่ระบุในหลักสูตร

  Correct Answer
  A. 3 ปี
  Explanation
  The correct answer is 3 years. The question is asking about the age at which children start to develop the ability to wait. Typically, children start to understand the concept of waiting and develop some level of patience around the age of 3 years.

  Rate this question:

 • 7. 

  สาระการเรียนรู้มี 2 ส่วน คืออะไรบ้าง

  • A.

   ประสบการณ์จริง สาระที่ควรเรียนรู้

  • B.

   ประสบการณ์ตรง สาระที่ควรเรียนรู้

  • C.

   ประสบการณ์เดิม สาระที่ควรเรียนรู้

  • D.

   ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

  Correct Answer
  D. ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
  Explanation
  The answer is correct because it accurately identifies one of the two components of learning content, which is "important experiences" or "significant experiences". These experiences provide valuable knowledge and skills that are essential for learning.

  Rate this question:

 • 8. 

  การแก้ปัญหาในการเล่น จัดว่าอยู่ในประสบการณ์สำคัญประเภทใด

  • A.

   ประสบการณ์สำคัญส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

  • B.

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

  • C.

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

  • D.

   ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

  Correct Answer
  B. ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
  Explanation
  The correct answer is "ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม" (Important experiences that promote social development). This is because problem-solving in playing helps individuals develop their social skills by learning to cooperate, communicate, negotiate, and resolve conflicts with others. Through problem-solving experiences, individuals can improve their ability to work well with others, build relationships, and understand different perspectives, all of which contribute to their social development.

  Rate this question:

 • 9. 

  สาระใดที่เด็กไม่ควรให้เรียนรู้

  • A.

   ธรรมชาติรอบตัว

  • B.

   สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

  • C.

   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

  • D.

   การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  Correct Answer
  D. การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  Explanation
  เด็กไม่ควรให้เรียนรู้การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะเด็กยังอยู่ในช่วงวัยเติบโตและการพัฒนาทางสมองอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่สมบูรณ์ การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษอาจทำให้เด็กสับสนและมีความเครียดในการเรียนรู้ภาษา นอกจากนี้การท่องจำพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในช่วงนี้ยังไม่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่เด็กจำเป็นต้องพัฒนาในช่วงนี้

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

  • A.

   จัดเป็นรายวิชา

  • B.

   จัดเป็นการเล่นเสรีตามวัย

  • C.

   จัดเป็นกิจกรรมเลือกตามความสนใจ

  • D.

   จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

  Correct Answer
  D. จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
  Explanation
  The correct answer states that the activities for children aged 3-5 years old should be organized as integrated activities through play. This means that the activities should be designed to promote holistic development and learning through play, rather than being structured as separate subjects or free play according to age.

  Rate this question:

 • 11. 

  การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ต้องบูรณาการในด้านใดบ้าง

  • A.

   ทักษะ ภาษา และความคิด

  • B.

   ทักษะ ภาษา และพฤติกรรม

  • C.

   สาระการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้

  • D.

   ทักษะและ สาระการเรียนรู้

  Correct Answer
  D. ทักษะและ สาระการเรียนรู้
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะและ สาระการเรียนรู้" because when organizing learning experiences in a holistic manner, it is important to integrate both skills and knowledge. Skills refer to the abilities and competencies that students acquire, such as problem-solving, critical thinking, and communication skills. On the other hand, knowledge refers to the content and information that students learn in various subjects. By combining both skills and knowledge, students can develop a deeper understanding and application of what they have learned.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดเป็นวิธีการทำ สารนิทัศน์ ที่ถูกต้อง

  • A.

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปพัฒนาเด็กและรายงานผู้ปกครอง

  • B.

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • C.

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปพัฒนาเด็กและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปกครองทราบ

  • D.

   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน

  Correct Answer
  D. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
  Explanation
  This answer correctly states that the correct way to make educational materials is to gather individualized data on children's development and learning, analyze the data, and use it to benefit the development of children and research in the classroom. This approach emphasizes the importance of tailoring education to individual students and using data to inform instructional practices.

  Rate this question:

 • 13. 

  กิจกรรมประจำวันที่ต้องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่ากี่นาที

  • A.

   5 นาที

  • B.

   10 นาที

  • C.

   15 นาที

  • D.

   30 นาที

  Correct Answer
  B. 10 นาที
  Explanation
  The question asks for the maximum amount of time that should be spent on an activity that requires thinking. The correct answer is "10 นาที" because it suggests that spending more than 10 minutes on such an activity is not recommended. This implies that after 10 minutes, the brain may start to lose focus or become less productive in generating ideas or solutions.

  Rate this question:

 • 14. 

  กิจกรรมประจำวัน ที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที

  • A.

   10-30 นาที

  • B.

   40-60 นาที

  • C.

   1-2 ชั่วโมง

  • D.

   3-4 ชั่วโมง

  Correct Answer
  B. 40-60 นาที
  Explanation
  The given correct answer suggests that children should spend approximately 40-60 minutes engaging in activities of their choice. This allows them to have a sufficient amount of time to explore and play freely, whether it be playing in corners or playing outdoors. Spending this amount of time allows children to develop their creativity, problem-solving skills, and social interactions. It also promotes their physical and cognitive development.

  Rate this question:

 • 15. 

  การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เป็นการพัฒนาด้านใด

  • A.

   ภาษา

  • B.

   กล้ามเนื้อใหญ่

  • C.

   กล้ามเนื้อเล็ก

  • D.

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  Correct Answer
  B. กล้ามเนื้อใหญ่
  Explanation
  Moving the body to the rhythm of music develops large muscles.

  Rate this question:

 • 16. 

  การปั้นดินเหนียว และใช้สีเทียน เป็นการพัฒนาด้านใด

  • A.

   ภาษา

  • B.

   กล้ามเนื้อใหญ่

  • C.

   กล้ามเนื้อเล็ก

  • D.

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  Correct Answer
  C. กล้ามเนื้อเล็ก
  Explanation
  The correct answer is "กล้ามเนื้อเล็ก" (small muscles). The question asks about the development achieved through the process of molding clay and using colored wax. While the question is not clear, it can be inferred that the development being referred to is related to the physical aspect, specifically the muscles. Molding clay and using colored wax may require fine motor skills and precision, which can help in developing small muscles.

  Rate this question:

 • 17. 

  การเก็บของเล่นที่เมื่อเล่นเสร็จ เป็นการพัฒนาด้านใด

  • A.

   การคิด

  • B.

   สังคมนิสัย

  • C.

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  • D.

   อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  Correct Answer
  B. สังคมนิสัย
  Explanation
  The correct answer is "สังคมนิสัย" (social behavior). This is because when children play with toys, they often engage in social interactions and learn how to interact with others, share, take turns, and cooperate. Playing with toys can help develop social skills and behaviors, such as empathy, communication, and problem-solving.

  Rate this question:

 • 18. 

  การศึกษานอกสถานที่ เป็นการพัฒนาด้านใด

  • A.

   การคิด

  • B.

   สังคมนิสัย

  • C.

   ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  • D.

   อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  Correct Answer
  A. การคิด
  Explanation
  The correct answer is "การคิด" (Thinking). The question asks about the development that occurs through off-site education. Out of the given options, "การคิด" (Thinking) is the most suitable answer as off-site education promotes critical thinking, problem-solving, and analytical skills. Through off-site education, students are encouraged to think creatively and develop their cognitive abilities.

  Rate this question:

 • 19. 

  การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา ในฐานะครูผู้สอนต้องดำเนินการเช่นไร

  • A.

   เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • B.

   พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • C.

   ให้เด็กได้รู้จักและคุ้นเคยกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • D.

   ทุกข้อที่กล่าวมา

  Correct Answer
  D. ทุกข้อที่กล่าวมา
  Explanation
  The correct answer is "ทุกข้อที่กล่าวมา" which means "all of the above". The question asks how a teacher should connect early childhood education with primary education, and all of the options listed are ways in which a teacher can do this. They can collect individual student data to pass on to the first grade, have conversations with students about their experiences in first grade, and help students become familiar with the environment of the first grade. Therefore, the correct answer is that all of these actions should be taken.

  Rate this question:

 • 20. 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กล่าวว่าครูผู้สอนไม่ควรใช้การประเมินสภาพจริงในรูปแบบใด

  • A.

   การสังเกต

  • B.

   การทดสอบ

  • C.

   การสนทนา

  • D.

   การสัมภาษณ์

  Correct Answer
  B. การทดสอบ
  Explanation
  The correct answer is "การทดสอบ" (testing). The explanation for this is that the education curriculum for early childhood in the Buddhist era of 2546 states that teachers should not use testing as a form of assessing the actual condition of the students. This implies that testing may not be an appropriate or effective method for evaluating young children's learning progress or understanding.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 28, 2009
  Quiz Created by
  Mr.jo
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.