แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Noppadon
N
Noppadon
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 44,646
: 10 | Attempts: 17,147

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5) - Quiz

             ;   คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้                      1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้                      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้                      3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน                     ;  4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


Questions and Answers
 • 1. 

  การคิดหาค่าคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลอง  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  A. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน
  Explanation
  The question asks about a scientific process that involves thinking ahead before conducting experiments. The correct answer is "ทักษะการตั้งสมมุติฐาน" which translates to "skill of formulating hypotheses". This skill involves making educated guesses or assumptions about the outcome of an experiment before conducting it. By formulating hypotheses, scientists can plan their experiments more effectively and make predictions about the results they expect to find.

  Rate this question:

 • 2. 

  การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  C. ทักษะการตีความและลงข้อสรุป
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการตีความและลงข้อสรุป" which translates to "skills in interpreting and summarizing". This skill involves the ability to analyze information, draw conclusions, and present a concise summary of the main points. It requires critical thinking and the ability to identify key ideas and themes from a given set of information.

  Rate this question:

 • 3. 

  การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  B. ทักษะการควบคุมตัวแปร
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการควบคุมตัวแปร" (skill in controlling variables). This is because the question asks for a scientific process skill that involves controlling variables other than the independent variable. Controlling variables is an essential skill in conducting scientific experiments as it allows researchers to isolate the effect of the independent variable and determine its impact on the dependent variable.

  Rate this question:

 • 4. 

  การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  C. ทักษะการตีความและลงข้อสรุป
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการตีความและลงข้อสรุป" (skills of interpreting and summarizing). This is because the question is asking for the scientific process that involves explaining the relationship between existing data. Interpreting and summarizing skills are essential in understanding and explaining the connections and patterns within the data, allowing for meaningful conclusions to be drawn.

  Rate this question:

 • 5. 

  การกำหนดความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  D. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ" (Skills in operational definition). This skill involves defining and setting the boundaries and meanings of various terms and concepts used in a hypothesis. It requires the ability to clearly and specifically define variables and concepts in a way that can be measured or observed in practice. This skill is important in scientific research as it helps ensure that the terms used in a study are well-defined and measurable, allowing for accurate and reliable data collection and analysis.

  Rate this question:

 • 6. 

  กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการทดลอง

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  B. ทักษะการทดลอง
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการทดลอง" (experimental skills). This is because the question is asking about the scientific process that involves various skills such as observation, measurement, prediction, and hypothesis formation. Experimental skills are essential in conducting experiments, which are a fundamental part of the scientific method.

  Rate this question:

 • 7. 

  การออกแบบการทดลอง, การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง  .ใช้ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการทดลอง

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  B. ทักษะการทดลอง
  Explanation
  The given correct answer is "ทักษะการทดลอง" (experimental skills). This is because the question asks about the skills used in the design, practice, and recording of experiments in which scientific process. Experimental skills involve the ability to plan and conduct experiments, analyze data, and draw conclusions based on the results obtained.

  Rate this question:

 • 8. 

  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้องควบคุม  มีในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  B. ทักษะการควบคุมตัวแปร
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการควบคุมตัวแปร" (skill in controlling variables). This refers to the ability to manipulate or change the values of variables in an experiment in order to observe the effect on the dependent variable. It involves keeping all other variables constant while only changing the variable of interest. This skill is important in scientific research as it allows researchers to isolate the effects of specific variables and draw valid conclusions from their experiments.

  Rate this question:

 • 9. 

  ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรือขยะเปียกแล้วจะทำให้เกิดตัวหนอน  ข้อความนี้น่าจะอยู่ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการทดลอง

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  A. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน
  Explanation
  This question is asking which scientific process the given statement is most likely to be a part of. The statement discusses how flies laying eggs on meat or wet garbage can lead to the development of maggots. This suggests that the statement is making an assumption or hypothesis about the cause and effect relationship between flies laying eggs and the appearance of maggots. Therefore, the correct answer is "ทักษะการตั้งสมมุติฐาน" which translates to "skill of making assumptions."

  Rate this question:

 • 10. 

  “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มขึ้น

  • A.

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B.

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C.

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D.

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

  Correct Answer
  C. ทักษะการตีความและลงข้อสรุป
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการตีความและลงข้อสรุป" (skills of interpreting and summarizing). This answer is the most appropriate because the question is asking for a clear definition or interpretation of the term "การเจริญเติบโต" (growth). Interpreting and summarizing skills involve understanding and explaining the meaning or significance of something, which is exactly what is required in this context.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 05, 2009
  Quiz Created by
  Noppadon
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.