แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

10 | Attempts: 15798
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5) - Quiz

             ;   คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้                      1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้                      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้                      3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน                     ;  4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


Questions and Answers
 • 1. 
  การคิดหาค่าคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลอง  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 2. 
  การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 3. 
  การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 4. 
  การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 5. 
  การกำหนดความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 6. 
  กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการทดลอง

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 7. 
  การออกแบบการทดลอง, การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง  .ใช้ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการทดลอง

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 8. 
  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้องควบคุม  มีในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 9. 
  ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรือขยะเปียกแล้วจะทำให้เกิดตัวหนอน  ข้อความนี้น่าจะอยู่ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการทดลอง

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 • 10. 
  “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มขึ้น
  • A. 

   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

  • B. 

   ทักษะการควบคุมตัวแปร

  • C. 

   ทักษะการตีความและลงข้อสรุป

  • D. 

   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.