แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 4)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Noppadon
N
Noppadon
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 44,639
: 10 | Attempts: 8,453

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 4) - Quiz

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศ สตร์ (ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ)              ;                   ;           &nbs p;      คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ              ;  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้              ;     จุดประสงค์การเรียนรู้               1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้               2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้               3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน               4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


Questions and Answers
 • 1. 

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 

  • A.

   ทักษะการวัด

  • B.

   ทักษะการสังเกต

  • C.

   ทักษะการจำแนก

  • D.

   ทักษะการคำนวณ

  Correct Answer
  B. ทักษะการสังเกต
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการสังเกต" (observation skills). In order to utilize all 5 senses, one must be able to observe and perceive information from their surroundings. This involves using the senses of sight, hearing, touch, taste, and smell to gather data and make sense of the world around them. Observation skills are essential in scientific processes as they allow individuals to gather empirical evidence, make accurate observations, and draw conclusions based on their findings.

  Rate this question:

 • 2. 

  การเลือกและการใช้เครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม  หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด

  • A.

   ทักษะการวัด

  • B.

   ทักษะการสังเกต

  • C.

   ทักษะการจำแนก

  • D.

   ทักษะการคำนวณ

  Correct Answer
  A. ทักษะการวัด
  Explanation
  The given correct answer for this question is "ทักษะการวัด" which means "skill in measurement". This answer is appropriate because the question is asking about the skill or ability to select and use measuring tools to obtain precise numerical quantities of substances.

  Rate this question:

 • 3. 

  การแบ่งพวกหรือการเรียงลำดับวัตถุ ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด

  • A.

   ทักษะการวัด

  • B.

   ทักษะการสังเกต

  • C.

   ทักษะการจำแนก

  • D.

   ทักษะการคำนวณ

  Correct Answer
  C. ทักษะการจำแนก
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะการจำแนก" (skill of classification). This is because the question is asking about the skill or process used in dividing or arranging objects, which is a task of classification.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดคือทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา

  • A.

   การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่

  • B.

   การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่

  • C.

   การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล

  • D.

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา

  Correct Answer
  D. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา
  Explanation
  The question asks for the skill related to the relationship between space and time. The answer choice "การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา" translates to "Finding the relationship between various dimensions related to space, shape, direction, distance, and time." This skill involves analyzing and understanding how different dimensions and factors such as time interact and relate to each other.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดคือทักษะการคำนวณและการใช้จำนวน

  • A.

   การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่

  • B.

   การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่

  • C.

   การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล

  • D.

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา

  Correct Answer
  A. การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่
  Explanation
  This answer correctly identifies the skill of manipulating and using numbers obtained from measurement, observation, and experimentation to generate new values. This skill involves performing calculations and operations on the data to derive meaningful and useful results.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดคือทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

  • A.

   การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่

  • B.

   การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่

  • C.

   การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล

  • D.

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา

  Correct Answer
  B. การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่
  Explanation
  The correct answer is "การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่". This answer refers to the process of taking data obtained from observation, experimentation, etc., and rearranging or reorganizing it to create new values or information. This involves analyzing the data and using it to generate new insights or conclusions.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดคือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

  • A.

   การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่

  • B.

   การนำเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทำเสียใหม่

  • C.

   การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล

  • D.

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา

  Correct Answer
  C. การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล
  Explanation
  The correct answer is "การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล" which means "Adding reasoned comments to existing data". This answer suggests that the skill of commenting on data involves providing additional thoughts or opinions that are logical and well-founded. It implies the ability to critically analyze and interpret the information at hand, and then contribute insightful remarks or perspectives based on that analysis.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดคือทักษะการพยากรณ์

  • A.

   การนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่

  • B.

   การคาดคะเนหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัด

  • C.

   การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล

  • D.

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทางพื้นที่ เวลา

  Correct Answer
  B. การคาดคะเนหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัด
  Explanation
  The given answer is "การคาดคะเนหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัด" which translates to "predicting the answer in advance before conducting an experiment based on data obtained from observations". This answer accurately describes the skill of prediction, where one uses gathered data to make an educated guess or estimate about the outcome of an experiment or situation.

  Rate this question:

 • 9. 

  ถ้านักเรียนต้องการวัดความยาวของห้องเรียน  ควรเลือกใช้เครื่องมือใด  เพื่อให้ได้ค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

  • A.

   เทปวัดตัว

  • B.

   ไม้เมตร

  • C.

   ตลับเมตร

  • D.

   ใช้เชือกวัดแล้วนำมาวัดด้วยไม้เมตร

  Correct Answer
  C. ตลับเมตร
  Explanation
  ตลับเมตร is the most suitable tool for measuring the length of a classroom because it provides the most accurate and precise measurement. A tape measure may be flexible and prone to bending, causing inaccuracies. A meter stick may not be long enough to measure the entire length of the classroom. Using a rope or string to measure and then measuring it with a meter stick may introduce additional errors. Therefore, a measuring tape is the best option for obtaining the least amount of error in measuring the length of the classroom.

  Rate this question:

 • 10. 

  การจำแนกอุปกรณ์ที่ใช้วัด  ใช้อะไรเป็นเกณฑ์

  • A.

   ขนาดของอุปกรณ์

  • B.

   วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์

  • C.

   รูปร่างของอุปกรณ์

  • D.

   ปริมาณที่เครื่องมือวัดได้

  Correct Answer
  D. ปริมาณที่เครื่องมือวัดได้
  Explanation
  The answer "ปริมาณที่เครื่องมือวัดได้" (the quantity that the measuring instrument can measure) is the correct answer because the question asks for the criterion used to classify the devices used for measurement. Out of the given options, the quantity that the measuring instrument can measure is the most relevant criterion for classifying measurement devices. The other options, such as the size, material, and shape of the device, may be important factors in some cases, but they are not the primary criterion for classification.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 05, 2009
  Quiz Created by
  Noppadon
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.