แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.5

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By BOONCHAN
B
BOONCHAN
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,936
: 10 | Attempts: 1,936

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.5 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  1. การแสดงชุดใดเป็นการแสดงของภาคเหนือทั้งหมด

  • A.

   ฟ้อนมาลัย ฟ้อนภูไท

  • B.

   ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน

  • C.

   ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนลาวดวงเดือน

  • D.

   ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนม่านมงคล

  Correct Answer
  B. ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน
  Explanation
  The correct answer is "ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน" because these two sets are specific to the Northern region of Thailand. The other sets mentioned in the options are not exclusive to the Northern region and can be found in other regions as well.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. เครื่องดนตรีชนิดใดเป็นเครื่องดนตรีประจำภาคอืสาน

  • A.

   แคน

  • B.

   สะล้อ

  • C.

   ขิง

  • D.

   กลองยาว

  Correct Answer
  A. แคน
  Explanation
  The correct answer is "แคน". The question asks about the type of musical instrument that is commonly associated with the northeastern region of Thailand. "แคน" is a traditional musical instrument from the Isan region, which is located in northeastern Thailand. It is a string instrument that is played by plucking the strings.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. ข้อใดจัดว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง

  • A.

   ระบำดอกบัว

  • B.

   ฟ้อนมาลัย

  • C.

   โขนหลวง

  • D.

   เซิ้งอีสานม่วนหลาย

  Correct Answer
  C. โขนหลวง
  Explanation
  The correct answer is "โขนหลวง" because it is a traditional Thai dance that is performed by a large group of dancers wearing elaborate costumes and masks. The dance is characterized by its graceful movements and intricate choreography, showcasing the high level of skill and artistry involved in its performance.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. ข้อใดเป็นการแสดงของภาคใต้

  • A.

   รองเง็ง

  • B.

   โนรา

  • C.

   หนังตะลุง

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  All of the given options, "รองเง็ง", "โนรา", and "หนังตะลุง", are traditional performing arts that originated from the southern region of Thailand. Therefore, the correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above".

  Rate this question:

 • 5. 

  5. ข้อใดเป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง

  • A.

   เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

  • B.

   รำกลองยาว

  • C.

   ระบำสุโขทัย

  • D.

   ฟ้อนเทียน

  Correct Answer
  B. รำกลองยาว
  Explanation
  รำกลองยาว is a traditional dance from the central region of Thailand. It is a form of folk dance that involves rhythmic movements and music played on the gong. The dance is often performed during festivals and celebrations, showcasing the cultural heritage of the central region.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. ข้อใดเป็นเพลงพื้นเมือง

  • A.

   เพลงเกี่ยวข้าว

  • B.

   เพลงพรปีใหม่

  • C.

   เพลงบูมเมอแรง

  • D.

   เพลงลาวเดินดง

  Correct Answer
  A. เพลงเกี่ยวข้าว
 • 7. 

  7. เพลงกันตรึม เป็นเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นใด

  • A.

   ภาคเหนือ

  • B.

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • C.

   ภาคกลาง

  • D.

   ภาคใต้

  Correct Answer
  B. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Explanation
  The correct answer is "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" because the song "เพลงกันตรึม" is a traditional folk song from the northeastern region of Thailand, which is known as the "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" region.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. เพลงบอก เป็นเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นใด

  • A.

   ภาคเหนือ

  • B.

   ภาคกลาง

  • C.

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • D.

   ภาคใต้

  Correct Answer
  D. ภาคใต้
  Explanation
  The correct answer is ภาคใต้. This is because เพลงบอก is a folk song that originated from the southern region of Thailand.

  Rate this question:

 • 9. 

  9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน

  • A.

   ใช้ดนตรีทันสมัย

  • B.

   ใช้ภาษาเรียบง่าย

  • C.

   มีความสนุกสนาน

  • D.

   สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้าน

  Correct Answer
  A. ใช้ดนตรีทันสมัย
  Explanation
  The correct answer is "ใช้ดนตรีทันสมัย" (Uses contemporary music). This is not a characteristic of traditional folk songs, which typically use traditional instruments and melodies. Traditional folk songs often reflect the culture, lifestyle, and history of a particular community or region, and they are usually passed down through generations. The use of contemporary music would imply a more modern or updated style, which is not typically associated with traditional folk songs.

  Rate this question:

 • 10. 

  10. การแสดงพื้นบ้านข้อใดเกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น

  • A.

   มโนราห์

  • B.

   เซิ้งบั้งไฟ

  • C.

   ฟ้อนเงี้ยว

  • D.

   รำกลองยาว

  Correct Answer
  B. เซิ้งบั้งไฟ
  Explanation
  The correct answer is "เซิ้งบั้งไฟ" (Singing and dancing around a bonfire). This answer is related to local traditions and customs as it involves a traditional activity of singing and dancing around a bonfire, which is often done during local festivals and celebrations. The other options, such as "มโนราห์" (Monorah) and "ฟ้อนเงี้ยว" (Folk dance), may also be related to cultural activities, but they are not specifically associated with local traditions. The option "รำกลองยาว" (Long drum dance) may be a traditional dance, but it does not necessarily have a direct connection to local customs.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 16, 2010
  Quiz Created by
  BOONCHAN
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.