แบบทดสอบ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Rung
R
Rung
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 12,212
: 7 | Attempts: 12,251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  - Quiz

คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  " ศิลปะการแสดง มีความนุ่มนวลอ่อนช้อยสวยงาม" เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

  Correct Answer
  A. ภาคเหนือ
  Explanation
  The given statement describes the characteristics of a performing art as being soft, delicate, and beautiful. These qualities are often associated with the traditional performing arts of the Northern region of Thailand, such as Lanna dance and music. Therefore, the correct answer is "ภาคเหนือ" which refers to the Northern region.

  Rate this question:

 • 2. 

  " การแสดงต้อนรับแขกต่างเมือง หรือในเทศกาลสงกรานต์ " ของภาคเหนือนิยมใช้ชุดการแสดงใด

  • A. 

   รำกลองยาว

  • B. 

   รำโนรา

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   เซิ้ง

  Correct Answer
  C. ฟ้อน
  Explanation
  In the Northern region of Thailand, the traditional welcoming performance for foreign guests or during the Songkran festival is commonly done using the "Fon" dance. This dance is characterized by graceful movements and elegant costumes, and it is often accompanied by traditional music. The "Rum Glong Yao" and "Rum Nora" dances are not typically used for welcoming guests or during the Songkran festival in the Northern region.

  Rate this question:

 • 3. 

  " ศิลปะการแสดงที่แสดงถึงความสนุกสนาน ร่าเริง " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

  Correct Answer
  C. ภาคอีสาน
  Explanation
  The correct answer is "ภาคอีสาน" because the phrase "ศิลปะการแสดงที่แสดงถึงความสนุกสนาน ร่าเริง" is describing the characteristics of the performance, and the northeastern region of Thailand, known as "ภาคอีสาน," is famous for its lively and entertaining traditional performances such as "Mor Lam" and "Mor Lum." These performances are known for their energetic and joyful atmosphere, which aligns with the description given in the question.

  Rate this question:

 • 4. 

  " หมอลำ " เป็นการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

  Correct Answer
  B. ภาคกลาง
  Explanation
  The correct answer is "ภาคกลาง" because "หมอลำ" is a traditional music and dance performance that originated in the central region of Thailand. It is characterized by the use of a traditional musical instrument called "phiang khaen" and the performance of graceful dance movements.

  Rate this question:

 • 5. 

  " ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ที่ถ่ายทอดให้ถึงวัฒนธรรมปรเพณีมีความสนุกสนาน ร่าเริง เมื่อเสร็จจากการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

  Correct Answer
  B. ภาคกลาง
  Explanation
  The given statement describes a form of performing arts that is lively and joyful, depicting cultural traditions and is done after completing agricultural work. This description matches the characteristics of the central region of Thailand, as it is known for its vibrant and festive performing arts that often showcase local customs and traditions. Therefore, the correct answer is the central region (ภาคกลาง).

  Rate this question:

 • 6. 

  การแสดงนาฏศิลป์ที่ใช้กลองยาวประกอบการแสดง เรียกว่า

  • A. 

   รำเถิดเทิง

  • B. 

   รำโปงลาง

  • C. 

   รำกลองยาว

  • D. 

   ข้อ A และ C

  Correct Answer
  C. รำกลองยาว
  Explanation
  The correct answer is "รำกลองยาว" because it is specifically mentioned in the question that the performance uses a long drum as part of the show.

  Rate this question:

 • 7. 

  " ศิลปะการแสดงที่เน้นประเพณี วัฒนะธรรม การแต่งกาย รวมทั้ง การแสดงที่ผสมผสาน กับเพื่อนบ้านมาลายู " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

  Correct Answer
  D. ภาคใต้
  Explanation
  The given statement mentions the emphasis on tradition, culture, and traditional clothing in the performance. These characteristics are typically associated with the performing arts in the southern region of Thailand. Therefore, the correct answer is the southern region.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.