แบบทดสอบ Verb To Be

10 | Attempts: 5688
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบ Verb To Be - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 
  กริยา  3  ช่อง ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   Is am are

  • B. 

   Eat ate eat

  • C. 

   Do did done

  • D. 

   Put pat put

 • 2. 
  อดีตของ   go  ช่องที่ 2 คือข้อใดwent
  • A. 

   Went

  • B. 

   Gon

  • C. 

   Wont

  • D. 

   Goes

 • 3. 
  Rติมคำกริยาให้ถูกต้องThere  ............ a    dog.
  • A. 

   Are

  • B. 

   Is

  • C. 

   Was

  • D. 

   Were

 • 4. 
  There.................  two     men.  
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Was

  • D. 

   Are

 • 5. 
  Who.............   you?   
  • A. 

   I

  • B. 

   Are

  • C. 

   Am

  • D. 

   Is

 • 6. 
  What  ..........in     the    bin?
  • A. 

   Are

  • B. 

   Was

  • C. 

   Were

  • D. 

   Is

 • 7. 
  How  many      pens............in    the    box?
  • A. 

   Are

  • B. 

   Is

  • C. 

   Am

  • D. 

   Was

 • 8. 
  ...............he     a  girl?
  • A. 

   Are

  • B. 

   Is

  • C. 

   Was

  • D. 

   Am

 • 9. 
  .................I     a    boy?
  • A. 

   Is

  • B. 

   Are

  • C. 

   Was

  • D. 

   Am

 • 10. 
  Those  ................mangoes.     
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Was

  • D. 

   Are

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.