ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chatchai130520
C
Chatchai130520
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 28,172
: 16 | Attempts: 5,582

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - Quiz

ตัวอย่างแบบทดสอบ  มาตรฐานที่ 8  ใช่แล้ว เรียนสายตรงมา ย่อมได้เปรียบอยู่แล้ว เครียดทำไม เชื่อไหมว่า สมมติคุรุสภา ให้ทดสอบปี 2557 รุ่นนั้นก็จะมาโวยอีกเหม อนเดิม ก็จะอ้างว่ารุ่นก่อนนั้น ังไม่ได้ทดสอบ ขอเลื่อนไปอีกได้ไหม เหมือน ป.บัณฑิตสั่งยุบแล้ว ก็ยังมาขอให้เลื่อนประกา ยุบออกไปอีก กรณีเดียวกันเป๊ะ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาร นเทศทางการศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 

  สิ่งที่ต้องจัดว่าเป็นนวัตกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

  • A.

   ต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้

  • B.

   จะต้องสามารถนำไปใช้ได้ผลจริง

  • C.

   มีการเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน

  • D.

   ทุกข้อจัดว่าเป็นนวัตกรรม

  Correct Answer
  D. ทุกข้อจัดว่าเป็นนวัตกรรม
  Explanation
  All of the characteristics mentioned in the options are essential for something to be considered an innovation. It must be a new and creative idea that can be put into practice and produce real results. Additionally, it should be disseminated and shared with the community. Therefore, all the options can be classified as innovations.

  Rate this question:

 • 2. 

  นวัตกรรม มาจากภาษาอังกฤษคำว่า

  • A.

   Innovate

  • B.

   Innovation

  • C.

   Instructional Materials

  • D.

   Teacher assistant

  Correct Answer
  B. Innovation
  Explanation
  The correct answer is "Innovation". The word "innovation" is derived from the English language and refers to the creation or introduction of something new or different that brings about improvement or advancement. It is often associated with new ideas, inventions, or processes that lead to positive change and progress in various fields.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล มีผลทำให้เกิดนวัตกรรม****(เคยออกสอบ)

  • A.

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • B.

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความพร้อม

  • C.

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา

  • D.

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากร

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This means that all of the given options are not important factors that influence innovation.

  Rate this question:

 • 4. 

  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา****(เคยออกสอบ)

  • A.

   ประสิทธิภาพ

  • B.

   ประสิทธิผล

  • C.

   ประหยัด

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above" in English. This implies that when using innovation and technology in education, one must consider efficiency, effectiveness, cost-effectiveness, and all other factors mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 5. 

  การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่กำหนดจุดประสงค์ไว้ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีกว่า สูงกว่าไม่ใช้สื่อนั้น

  • A.

   ประสิทธิภาพ

  • B.

   ประสิทธิผล

  • C.

   ประหยัด

  • D.

   สมรรถภาพ

  Correct Answer
  B. ประสิทธิผล
  Explanation
  The given correct answer is "ประสิทธิผล" (efficiency/effectiveness). This means that managing teaching and learning to achieve the specified objectives results in better learning outcomes compared to not using any media. It implies that using appropriate teaching strategies and resources can enhance the efficiency and effectiveness of the learning process, leading to improved results and outcomes for the students.

  Rate this question:

 • 6. 

  ในการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนผู้สอนได้เรียนและได้สอนเต็มความสามารถเต็มหลักสูตรเต็มเวลาด้วยความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เต็มความสามารถ และเกิดความพอใจที่ได้ใช้สื่อนั้น

  • A.

   ประสิทธิภาพ

  • B.

   ประสิทธิผล

  • C.

   ประหยัด

  • D.

   สมรรถภาพ

  Correct Answer
  A. ประสิทธิภาพ
  Explanation
  The given answer "ประสิทธิภาพ" (efficiency) is the most appropriate choice because it aligns with the context of the question. The question discusses the importance of both learners and teachers being able to learn and teach to their full potential, achieving the desired learning outcomes, and being satisfied with the use of media. Efficiency refers to the ability to accomplish tasks or objectives with minimum waste of time, effort, or resources, which is crucial in an effective teaching and learning process.

  Rate this question:

 • 7. 

  เจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไข คือ ****(เคยออกสอบ)

  • A.

   Pavlov

  • B.

   Thorndike

  • C.

   Skinner

  • D.

   Maslow

  Correct Answer
  A. Pavlov
  Explanation
  Pavlov is the correct answer because he is the owner of the theory of classical conditioning. Classical conditioning is a type of learning in which a neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus and acquires the capacity to elicit a similar response. Pavlov conducted experiments with dogs, where he rang a bell before feeding them. Eventually, the dogs began to salivate at the sound of the bell alone, demonstrating the conditioned response. This theory has had a significant impact on the field of psychology and our understanding of how behavior is learned and influenced.

  Rate this question:

 • 8. 

  เจ้าของทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง

  • A.

   Pavlov

  • B.

   Thorndike

  • C.

   Skinner

  • D.

   Maslow

  Correct Answer
  B. Thorndike
  Explanation
  Thorndike is the correct answer because he is known as the owner of the theory of operant conditioning, which is a form of learning that involves the use of rewards and punishments to shape behavior. This theory suggests that behavior is influenced by its consequences, and that behaviors that are followed by positive outcomes are more likely to be repeated, while behaviors that are followed by negative outcomes are less likely to be repeated.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้ที่ค้นพบ กฎแห่งการผล กฎแห่งการฝึกหัด  กฎแห่งความพร้อม คือ

  • A.

   Pavlov

  • B.

   Thorndike

  • C.

   Skinner

  • D.

   Maslow

  Correct Answer
  B. Thorndike
  Explanation
  Thorndike is the correct answer because he is the psychologist who discovered the Law of Effect, which states that behaviors that are followed by satisfying consequences are more likely to be repeated, while behaviors that are followed by unsatisfying consequences are less likely to be repeated. This law is a fundamental principle in the field of operant conditioning, which is a form of learning that involves the association between behaviors and their consequences.

  Rate this question:

 • 10. 

  เจ้าของทฤษฎี การเสริมแรง คือ

  • A.

   Pavlov

  • B.

   Thorndike

  • C.

   Skinner

  • D.

   Maslow

  Correct Answer
  C. Skinner
  Explanation
  The correct answer is Skinner. Skinner is the owner of the theory of reinforcement, which is a concept in behavioral psychology. Skinner believed that behavior is influenced by the consequences that follow it. He introduced the idea of operant conditioning, where behaviors are strengthened or weakened based on the rewards or punishments that follow them. Skinner's theory has had a significant impact on the field of psychology and is widely studied and applied in various settings.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่ใช่  Web Browser

  • A.

   Internet Explorer

  • B.

   Mozilla Firefox

  • C.

   Google Chrome

  • D.

   Safari

  • E.

   HTML

  Correct Answer
  E. HTML
  Explanation
  HTML is not a web browser. It is a markup language used for creating web pages. Web browsers are software applications that allow users to access and view websites. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Safari are all examples of web browsers.

  Rate this question:

 • 12. 

  ชนิดของภาพสำหรับงานกราฟฟิกที่สนับสนุนสีได้มากถึง 24 bitและเรียกดูภาพได้ใน Graphic Browser ทุกตัว คือ

  • A.

   JPEG

  • B.

   TIFF

  • C.

   GIF

  • D.

   PNG

  Correct Answer
  A. JPEG
  Explanation
  JPEG is the correct answer because it is a graphic file format that supports up to 24 bits of color and can be viewed in any Graphic Browser. JPEG is commonly used for storing and transmitting photographs and other complex images on the internet. It uses a lossy compression algorithm, which means that some image quality may be sacrificed to reduce file size.

  Rate this question:

 • 13. 

  ชนิดของภาพสำหรับงานกราฟฟิกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับภาพที่จะแสดงบน Web/Internet สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวบน WebPage ได้ และมีขนาดเล็กมาก

  • A.

   JPEG

  • B.

   TIFF

  • C.

   GIF

  • D.

   PNG

  Correct Answer
  C. GIF
  Explanation
  The correct answer is GIF. GIF images are widely used for graphic design on the web because they can be animated and have a small file size. JPEG images are commonly used for photographs as they offer high compression and good image quality, but they cannot be animated. TIFF images are used for high-quality printing and editing, but they have large file sizes. PNG images are often used for web graphics and have good image quality, but they do not support animation. Therefore, GIF is the most suitable type of image for displaying on the web with animation and a small file size.

  Rate this question:

 • 14. 

  โปรแกรมทำเอกสาร บน Ipad คือ

  • A.

   Pages

  • B.

   Microsoft word

  • C.

   Adobe reader

  • D.

   Notepad

  Correct Answer
  A. Pages
  Explanation
  Pages is a program that allows users to create and edit documents on an iPad. It is a word processing software developed by Apple specifically for their devices. It offers a wide range of features and templates for creating professional-looking documents. Therefore, Pages is the correct answer as it is a program designed for document creation on an iPad.

  Rate this question:

 • 15. 

   =obf ชนิดของไฟล์ภาพที่แสดงเพียง 256 สี

  • A.

   JPEG

  • B.

   TIFF

  • C.

   GIF

  • D.

   PNG

  Correct Answer
  C. GIF
  Explanation
  GIF is the correct answer because it is a type of image file format that can display up to 256 colors. JPEG, TIFF, and PNG are also image file formats, but they can display a much larger range of colors.

  Rate this question:

 • 16. 

   ชนิดของไฟล์ภาพที่สามารถแสดงสีได้ถึง  16 ล้านสี 

  • A.

   JPEG

  • B.

   TIFF

  • C.

   GIF

  • D.

   PNG

  Correct Answer
  A. JPEG
  Explanation
  JPEG is the correct answer because it is a file format that is capable of displaying up to 16 million colors. JPEG (Joint Photographic Experts Group) is commonly used for storing and sharing digital images due to its ability to compress files without significant loss of quality. This format is widely supported by various devices and software, making it suitable for displaying high-quality, colorful images.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.