ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

16 | Total Attempts: 5337

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - Quiz

ตัวอย่างแบบทดสอบ  มาตรฐานที่ 8  ใช่แล้ว เรียนสายตรงมา ย่อมได้เปรียบอยู่แล้ว เครียดทำไม เชื่อไหมว่า สมมติคุรุสภา ให้ทดสอบปี 2557 รุ่นนั้นก็จะมาโวยอีกเหม อนเดิม ก็จะอ้างว่ารุ่นก่อนนั้น ังไม่ได้ทดสอบ ขอเลื่อนไปอีกได้ไหม เหมือน ป.บัณฑิตสั่งยุบแล้ว ก็ยังมาขอให้เลื่อนประกา ยุบออกไปอีก กรณีเดียวกันเป๊ะ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาร นเทศทางการศึกษา


Questions and Answers
 • 1. 
  สิ่งที่ต้องจัดว่าเป็นนวัตกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้

  • B. 

   จะต้องสามารถนำไปใช้ได้ผลจริง

  • C. 

   มีการเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน

  • D. 

   ทุกข้อจัดว่าเป็นนวัตกรรม

 • 2. 
  นวัตกรรม มาจากภาษาอังกฤษคำว่า
  • A. 

   Innovate

  • B. 

   Innovation

  • C. 

   Instructional Materials

  • D. 

   Teacher assistant

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล มีผลทำให้เกิดนวัตกรรม****(เคยออกสอบ)
  • A. 

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • B. 

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความพร้อม

  • C. 

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา

  • D. 

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากร

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา****(เคยออกสอบ)
  • A. 

   ประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประสิทธิผล

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่กำหนดจุดประสงค์ไว้ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีกว่า สูงกว่าไม่ใช้สื่อนั้น
  • A. 

   ประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประสิทธิผล

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   สมรรถภาพ

 • 6. 
  ในการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนผู้สอนได้เรียนและได้สอนเต็มความสามารถเต็มหลักสูตรเต็มเวลาด้วยความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เต็มความสามารถ และเกิดความพอใจที่ได้ใช้สื่อนั้น
  • A. 

   ประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประสิทธิผล

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   สมรรถภาพ

 • 7. 
  เจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไข คือ ****(เคยออกสอบ)
  • A. 

   Pavlov

  • B. 

   Thorndike

  • C. 

   Skinner

  • D. 

   Maslow

 • 8. 
  เจ้าของทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
  • A. 

   Pavlov

  • B. 

   Thorndike

  • C. 

   Skinner

  • D. 

   Maslow

 • 9. 
  ผู้ที่ค้นพบ กฎแห่งการผล กฎแห่งการฝึกหัด  กฎแห่งความพร้อม คือ
  • A. 

   Pavlov

  • B. 

   Thorndike

  • C. 

   Skinner

  • D. 

   Maslow

 • 10. 
  เจ้าของทฤษฎี การเสริมแรง คือ
  • A. 

   Pavlov

  • B. 

   Thorndike

  • C. 

   Skinner

  • D. 

   Maslow

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่  Web Browser
  • A. 

   Internet Explorer

  • B. 

   Mozilla Firefox

  • C. 

   Google Chrome

  • D. 

   Safari

  • E. 

   HTML

 • 12. 
  ชนิดของภาพสำหรับงานกราฟฟิกที่สนับสนุนสีได้มากถึง 24 bitและเรียกดูภาพได้ใน Graphic Browser ทุกตัว คือ
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   TIFF

  • C. 

   GIF

  • D. 

   PNG

 • 13. 
  ชนิดของภาพสำหรับงานกราฟฟิกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับภาพที่จะแสดงบน Web/Internet สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวบน WebPage ได้ และมีขนาดเล็กมาก
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   TIFF

  • C. 

   GIF

  • D. 

   PNG

 • 14. 
  โปรแกรมทำเอกสาร บน Ipad คือ
  • A. 

   Pages

  • B. 

   Microsoft word

  • C. 

   Adobe reader

  • D. 

   Notepad

 • 15. 
   =obf ชนิดของไฟล์ภาพที่แสดงเพียง 256 สี
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   TIFF

  • C. 

   GIF

  • D. 

   PNG

 • 16. 
   ชนิดของไฟล์ภาพที่สามารถแสดงสีได้ถึง  16 ล้านสี 
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   TIFF

  • C. 

   GIF

  • D. 

   PNG

Back to Top Back to top