รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Quiz

13 | Total Attempts: 13278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Quiz - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรับใหม่)  โดย  ติวสอบดอทคอม  เข้าห้องสอบ ชุดนี้ และอีกหลาย 100 ชุด ทั้ง กฎหมาย /รอบรู้/สมรรถนะ/รับราชการ ได้ที่ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Sufficiency Economy

  • B. 

   Economy Sufficiency

  • C. 

   New Theory Agriculture

  • D. 

   Theory New Agriculture

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • A. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • B. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • C. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • D. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • A. 

   3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้่งภูมิคุ้มกัน

  • B. 

   2 เงื่อนไข คือ ความรู้ นำคุณธรรม

  • C. 

   สมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

  • D. 

   3 ร คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้
  • A. 

   ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

  • B. 

   ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศชาติ

  • C. 

   ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กร ประเทศชาติ

  • D. 

   ประเทศชาติ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว ตัวเอง

 • 5. 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   สัปปุริสธรรม 7

 • 6. 
  หลักธรรมในข้อใดมีความหมายตรงกับ หลักสร้างภูิมิคุ้มกันที่ดี
  • A. 

   รู้เหตุ , รู้ผล

  • B. 

   รู้ตน , รู้กาล

  • C. 

   รู้ประมาณ , รู้บุคคล , รู้บุคคล

  • D. 

   รู้กาล , รู้บุคคล , รู้ชุมชน

 • 7. 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อัญเชิญมาครั้งแรกในแผนพัฒนาดศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด
  • A. 

   1

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 8. 
  วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความมีเหตุผล

  • C. 

   การสร้างภูมิคุ้มกัน

  • D. 

   คุณธรรมนำความรู้

 • 9. 
  ข้อใดเรียงลำดับ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั้นได้ถูกต้อง
  • A. 

   จัดการตน - รวมกลุ่ม - เครือข่าย

  • B. 

   เครือข่าย - รวมกลุ่ม - จัดการตน

  • C. 

   จัดการตน - เครือข่าย - รวมกลุ่ม

  • D. 

   รวมกลุ่ม - จัดการตน - เครือข่าย

 • 10. 
  หลักสมดุลของปรัชญาเศรษฐกิจข้อใดสำคัญที่สุดในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1
  • A. 

   เศรษฐกิจ

  • B. 

   สิ่งแวดล้อม

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   วัฒนธรรม

 • 11. 
  ตาม ROAD MAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ. ควรจัดให้มีการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสำหรับชั้นใดโดยเฉพาะ
  • A. 

   ทุกชั้น

  • B. 

   ป.1-3

  • C. 

   ป.4-6

  • D. 

   ม.1-3

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   บัญชีเครือเรือน ตรงกับ ห่วงสร้างภูมิคุ้มกัน

  • B. 

   โครงการเงินออม ตรงกับ ห่วงสร้างภูมิคุ้มกัน

  • C. 

   โครงการรับจำนำข้าว ตรงกับ ห่วงความพอประมาณ

  • D. 

   โครงการกองทุนหมู่บ้าน ตรงกับ ห่วงความมีเหตุผล

 • 13. 
  ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงระดับใดควรจัดให้มีในสถานศึกษา
  • A. 

   Dependent

  • B. 

   Independent

  • C. 

   Inter Dependent

  • D. 

   Self Sufficiency Economy

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.