รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 240,958
: 13 | Attempts: 13,361

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Quiz - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรับใหม่)  โดย  ติวสอบดอทคอม  เข้าห้องสอบ ชุดนี้ และอีกหลาย 100 ชุด ทั้ง กฎหมาย /รอบรู้/สมรรถนะ/รับราชการ ได้ที่ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด

  • A. 

   Sufficiency Economy

  • B. 

   Economy Sufficiency

  • C. 

   New Theory Agriculture

  • D. 

   Theory New Agriculture

  Correct Answer
  A. Sufficiency Economy
  Explanation
  The correct answer is "Sufficiency Economy". This answer is correct because sufficiency economy is a philosophy that promotes self-sufficiency and moderation in all aspects of life, including economics. It emphasizes the importance of balancing economic development with social and environmental well-being. This philosophy was developed by King Bhumibol Adulyadej of Thailand and has been widely embraced in the country as a guiding principle for sustainable development.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • A. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • B. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • C. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • D. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  Correct Answer
  A. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ
  Explanation
  The correct answer is "3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ". This answer accurately reflects the principles of the philosophy of self-sufficiency in economics. The "3 ห่วง" refers to the three dimensions of self-sufficiency, which are economic, social, and environmental. The "2 เงื่อนไข" refers to the two conditions of self-sufficiency, which are the efficient use of resources and the fair distribution of benefits. The "สมดุล 4 มิติ" refers to the balanced development in four dimensions, which are economic growth, social progress, environmental protection, and cultural preservation.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • A. 

   3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้่งภูมิคุ้มกัน

  • B. 

   2 เงื่อนไข คือ ความรู้ นำคุณธรรม

  • C. 

   สมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

  • D. 

   3 ร คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

  Correct Answer
  B. 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ นำคุณธรรม
  Explanation
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวว่าความรู้ที่มีคุณธรรมสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นทุกข์ทรมานในระยะยาว ดังนั้นคำว่า "ความรู้" และ "นำคุณธรรม" เป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้

  • A. 

   ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

  • B. 

   ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศชาติ

  • C. 

   ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กร ประเทศชาติ

  • D. 

   ประเทศชาติ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว ตัวเอง

  Correct Answer
  A. ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
  Explanation
  The correct answer is "ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ" which means "oneself, family, organization, community, society, and nation". This order suggests that the development of a self-sufficient economy starts with individuals taking responsibility for their own well-being and that of their families. Then, organizations and communities play a role in supporting and empowering individuals. Finally, society and the nation as a whole benefit from the collective efforts of individuals, families, organizations, and communities.

  Rate this question:

 • 5. 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด

  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   สัปปุริสธรรม 7

  Correct Answer
  D. สัปปุริสธรรม 7
  Explanation
  The principle of sufficiency economy is most closely aligned with the principle of "สัปปุริสธรรม" which means "moral principles" or "ethical principles". This principle emphasizes the importance of living a moderate and balanced life, avoiding extremes and excesses. It promotes the idea of self-reliance, resilience, and sustainability, both at the individual and societal level. This principle encourages individuals and communities to make decisions based on moral and ethical considerations, taking into account the well-being of others and the long-term consequences of their actions. Therefore, it is the principle that aligns most with the concept of sufficiency economy.

  Rate this question:

 • 6. 

  หลักธรรมในข้อใดมีความหมายตรงกับ หลักสร้างภูิมิคุ้มกันที่ดี

  • A. 

   รู้เหตุ , รู้ผล

  • B. 

   รู้ตน , รู้กาล

  • C. 

   รู้ประมาณ , รู้บุคคล , รู้บุคคล

  • D. 

   รู้กาล , รู้บุคคล , รู้ชุมชน

  Correct Answer
  D. รู้กาล , รู้บุคคล , รู้ชุมชน
  Explanation
  The correct answer is "รู้กาล , รู้บุคคล , รู้ชุมชน". This answer refers to the principles of understanding the past, understanding individuals, and understanding communities. These principles are essential in building a strong social structure and promoting a sense of unity and cooperation within a community. By understanding the past, individuals can learn from history and avoid repeating past mistakes. Understanding individuals allows for empathy and the ability to work together effectively, while understanding communities fosters a sense of belonging and collective responsibility.

  Rate this question:

 • 7. 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อัญเชิญมาครั้งแรกในแผนพัฒนาดศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด

  • A. 

   1

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

  Correct Answer
  C. 9
 • 8. 

  วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด

  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความมีเหตุผล

  • C. 

   การสร้างภูมิคุ้มกัน

  • D. 

   คุณธรรมนำความรู้

  Correct Answer
  C. การสร้างภูมิคุ้มกัน
  Explanation
  The correct answer is "การสร้างภูมิคุ้มกัน" which means "building resilience". This answer is the most closely related to the concept of a "sufficiency economy", which is the central principle of the 11th National Economic and Social Development Plan in Thailand. Building resilience refers to the ability to withstand and recover from economic and social shocks, and it aligns with the sufficiency economy philosophy of promoting self-reliance, moderation, and sustainability in all aspects of development.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดเรียงลำดับ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั้นได้ถูกต้อง

  • A. 

   จัดการตน - รวมกลุ่ม - เครือข่าย

  • B. 

   เครือข่าย - รวมกลุ่ม - จัดการตน

  • C. 

   จัดการตน - เครือข่าย - รวมกลุ่ม

  • D. 

   รวมกลุ่ม - จัดการตน - เครือข่าย

  Correct Answer
  A. จัดการตน - รวมกลุ่ม - เครือข่าย
  Explanation
  The correct answer is "จัดการตน - รวมกลุ่ม - เครือข่าย". This sequence follows the correct order of creating a new agricultural defense system, starting with individual management, then forming groups, and finally establishing networks. This order ensures that each level builds upon the previous one, creating a comprehensive and effective defense system.

  Rate this question:

 • 10. 

  หลักสมดุลของปรัชญาเศรษฐกิจข้อใดสำคัญที่สุดในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

  • A. 

   เศรษฐกิจ

  • B. 

   สิ่งแวดล้อม

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   วัฒนธรรม

  Correct Answer
  A. เศรษฐกิจ
  Explanation
  The question asks for the most important principle of economics in the vision of the government of Yingluck Shinawatra. The correct answer is "เศรษฐกิจ" which means "economy" in English. This suggests that the government places a high priority on economic development and growth in their vision.

  Rate this question:

 • 11. 

  ตาม ROAD MAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ. ควรจัดให้มีการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสำหรับชั้นใดโดยเฉพาะ

  • A. 

   ทุกชั้น

  • B. 

   ป.1-3

  • C. 

   ป.4-6

  • D. 

   ม.1-3

  Correct Answer
  D. ม.1-3
  Explanation
  According to the ROAD MAP for quality student development by the Ministry of Public Health, teaching the philosophy of self-sufficiency in economics should be provided in schools for grades 1-3.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด

  • A. 

   บัญชีเครือเรือน ตรงกับ ห่วงสร้างภูมิคุ้มกัน

  • B. 

   โครงการเงินออม ตรงกับ ห่วงสร้างภูมิคุ้มกัน

  • C. 

   โครงการรับจำนำข้าว ตรงกับ ห่วงความพอประมาณ

  • D. 

   โครงการกองทุนหมู่บ้าน ตรงกับ ห่วงความมีเหตุผล

  Correct Answer
  D. โครงการกองทุนหมู่บ้าน ตรงกับ ห่วงความมีเหตุผล
  Explanation
  The correct answer is "โครงการกองทุนหมู่บ้าน ตรงกับ ห่วงความมีเหตุผล" because the phrase "ตรงกับ" means "corresponds to" or "matches with" in English. The other options do not have the same level of logical connection between the two parts of the statement.

  Rate this question:

 • 13. 

  ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงระดับใดควรจัดให้มีในสถานศึกษา

  • A. 

   Dependent

  • B. 

   Independent

  • C. 

   Inter Dependent

  • D. 

   Self Sufficiency Economy

  Correct Answer
  B. Independent
  Explanation
  An independent philosophy of self-sufficiency in business should be promoted in educational institutions. This means that individuals should strive to be self-reliant and not depend on others for their success. They should have the skills, knowledge, and mindset to take initiative, make decisions, and solve problems on their own. This philosophy encourages entrepreneurship, innovation, and personal responsibility, which are essential for success in the business world.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.