ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 146,991
: 10 | Attempts: 13,800

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551 - Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตา อัธยาศัย 2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด

  • A.

   1 มีนาคม 2551

  • B.

   2 มีนาคม 2551

  • C.

   3 มีนาคม 2551

  • D.

   4 มีนาคม 2551

  Correct Answer
  C. 3 มีนาคม 2551
  Explanation
  The correct answer is 3 มีนาคม 2551. This is because พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 was announced on that date.

  Rate this question:

 • 2. 

  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด

  • A.

   1 มีนาคม 2551

  • B.

   2 มีนาคม 2551

  • C.

   3 มีนาคม 2551

  • D.

   4 มีนาคม 2551

  Correct Answer
  D. 4 มีนาคม 2551
  Explanation
  The correct answer is 4 มีนาคม 2551. This is because the question is asking for the date on which the พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 (Promotion of Non-Formal and Informal Education Act, B.E. 2551) was enforced, and the correct date is 4 มีนาคม 2551.

  Rate this question:

 • 3. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร

  • A.

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • B.

   นายสมัคร สุนทรเวช

  • C.

   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

  • D.

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

  • E.

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  Correct Answer
  D. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
  Explanation
  The correct answer is พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์. This is because the given question is asking about the person who is responsible for promoting non-formal and informal education according to the 2008 Education Act. Among the given options, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ is the correct answer as he is the person who held the position of Deputy Prime Minister and Minister of Education during the time when the act was enacted.

  Rate this question:

 • 4. 

  รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประเสงค์ เป้าหมาย หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใด

  • A.

   ในระบบ

  • B.

   นอกระบบ

  • C.

   ตามอัธยาศัย

  • D.

   ตลอดชีวิต

  Correct Answer
  C. ตามอัธยาศัย
  Explanation
  The correct answer is "ตามอัธยาศัย" which means "according to individual needs". This type of educational management aims to provide flexible and diverse curriculum based on the needs and preferences of the learners. It allows for personalized learning experiences and tailors the education to suit the individual's goals and interests.

  Rate this question:

 • 5. 

  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   ปลัดกระทรวง

  • C.

   รัฐมนตรี

  • D.

   เลขาธิการ กพฐ.

  Correct Answer
  C. รัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรี" (Prime Minister). According to the question, the person responsible for promoting non-formal education and education by inclination under the 2008 Non-Formal Education Promotion and Education by Inclination Act is the Prime Minister.

  Rate this question:

 • 6. 

  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา

  • A.

   20

  • B.

   23

  • C.

   25

  • D.

   27

  Correct Answer
  C. 25
  Explanation
  The correct answer is 25. The question is asking how many sections or articles are there in the พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551. In this case, there are 25 articles or sections in this law.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้

  • A.

   กำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • B.

   กำหนดแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • C.

   จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • D.

   เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดทำและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้

  Correct Answer
  C. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  Explanation
  The correct answer is "จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" (Prepare proposals, policies, strategies, plans, and standards for non-formal and informal education). This answer is not a power or duty of the committee according to the given law.

  Rate this question:

 • 8. 

  ใครำดรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   เลขาธิการ

  • C.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D.

   ปลัดจังหวัด

  Correct Answer
  C. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ว่าราชการจังหวัด" which translates to "Provincial Governor". The question asks about the position of the person who is the chairman of the committee for promoting non-formal education and education according to the province's policy. Among the given options, the Provincial Governor is the most appropriate position to hold this role as they are responsible for the overall administration and development of the province, including education.

  Rate this question:

 • 9. 

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีชื่อย่อว่าอย่างไร

  • A.

   กศน.

  • B.

   ก.ศ.น.

  • C.

   สำนักงาน ก.ศ.น.

  • D.

   สำนักงาน กศน.

  Correct Answer
  D. สำนักงาน กศน.
  Explanation
  The correct answer is "สำนักงาน กศน." which is the abbreviation for "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย".

  Rate this question:

 • 10. 

  คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อใด

  • A.

   กฏกระทรวง

  • B.

   ประกาศกระทรวง

  • C.

   ระเบียบกระทรวง

  • D.

   ข้อบังคับ

  Correct Answer
  A. กฏกระทรวง
  Explanation
  The correct answer is "กฏกระทรวง" because according to the question, it is asking about the qualifications and terms of office for committee members according to this specific law. In Thailand, "กฏกระทรวง" refers to ministerial regulations, which are subordinate laws issued by government ministries under the authority of a specific law. Therefore, the qualifications and terms of office for committee members are determined by ministerial regulations.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 03, 2010
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.