ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

10 | Attempts: 13731
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551 - Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตา อัธยาศัย 2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   1 มีนาคม 2551

  • B. 

   2 มีนาคม 2551

  • C. 

   3 มีนาคม 2551

  • D. 

   4 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
  • A. 

   1 มีนาคม 2551

  • B. 

   2 มีนาคม 2551

  • C. 

   3 มีนาคม 2551

  • D. 

   4 มีนาคม 2551

 • 3. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • B. 

   นายสมัคร สุนทรเวช

  • C. 

   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

  • D. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

  • E. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 • 4. 
  รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประเสงค์ เป้าหมาย หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใด
  • A. 

   ในระบบ

  • B. 

   นอกระบบ

  • C. 

   ตามอัธยาศัย

  • D. 

   ตลอดชีวิต

 • 5. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 6. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
  • A. 

   20

  • B. 

   23

  • C. 

   25

  • D. 

   27

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   กำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • B. 

   กำหนดแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • C. 

   จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดทำและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้

 • 8. 
  ใครำดรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   เลขาธิการ

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   ปลัดจังหวัด

 • 9. 
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีชื่อย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   กศน.

  • B. 

   ก.ศ.น.

  • C. 

   สำนักงาน ก.ศ.น.

  • D. 

   สำนักงาน กศน.

 • 10. 
  คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   กฏกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.