ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม

115 | Total Attempts: 32294

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม - Quiz

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Attitude หมายถึงข้อใด
  • A. 

   วิชาชีพ

  • B. 

   วิชาชีพครู

  • C. 

   เจตคติ

  • D. 

   คุณธรรม

  • E. 

   จริยธรรม

 • 2. 
  ข้อใด คือความหมายของเจตคติตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  • A. 

   โน้มเอียง

  • B. 

   เหมาะสม

  • C. 

   ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  • D. 

   ความชอบ

 • 3. 
  การวัดเจตคติ โดย Likert Scale มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Scale ของการวัดเจตคติ ตาม Likert Scale
  • A. 

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  • B. 

   เห็นด้วย

  • C. 

   แน่ใจ

  • D. 

   ไม่เห็นด้วย

  • E. 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 • 5. 
  ข้อใดมีความหมายตรงกับวิชาชีพครูมากที่สุด
  • A. 

   Job

  • B. 

   Work

  • C. 

   Career

  • D. 

   Profession

 • 6. 
  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีมีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   สูง

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   ใหญ่

  • D. 

   ประเสริฐ

 • 7. 
  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤ๖มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   เคารพ

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   สูง

  • D. 

   ประเสริฐ

 • 8. 
  ครูมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตตามข้อใด
  • A. 

   ครุ

  • B. 

   คุ

  • C. 

   รุ

  • D. 

   คุรุ

 • 9. 
  ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   ปูชนียบุคคล

  • B. 

   ผู้ถ่ายทอดความรู้

  • C. 

   ผู้สั่งสอนศิษย์

  • D. 

   ผู้มีน้ำใจงาม

 • 10. 
  ครู ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

  • B. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐ

  • C. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • D. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

 • 11. 
  ข้อใดหมายถึง สภาวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครุสภา

  • D. 

   คุรุสภา

 • 12. 
  ลักษณะของครูที่ดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้ไว้ เมื่อ 29 ตุลาคม 2523 คือข้อใด
  • A. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องเป็นคนดี

  • B. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องดีทั้งกาย วาจา และจิตใต

  • C. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องทำแต่ความดี

  • D. 

   ครูที่แท้นั้นต้องทำความดี

 • 13. 
  ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   นิวรณ์ 6

  • D. 

   กัลยาณมิตรธรรม 7

 • 14. 
  ครุ ตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม มีความหมายตามครูข้อใด
  • A. 

   ครูแดง ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกด้วย

  • B. 

   ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแลนักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี

  • C. 

   ครูไก่ เรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ตั้งใจสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาเต็มที่

  • D. 

   ครูกบ สามารถอธิบายเรื่องดาราศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าครูคนอื่น

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา  พ.ศ.2543
  • A. 

   รอบรู้

  • B. 

   สอนดี

  • C. 

   มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

  • D. 

   มุ่งมั่นพัฒนา

  • E. 

   เป็นแบบอย่างที่ดี

 • 16. 
  ลักษณะของครูที่ดี โดย ดร.สาโรช บัวศรี ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สามารถอบรม แนะแนว และปกครองนักเรียนได้เป็นอย่างดี

  • B. 

   สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี

  • C. 

   สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  • D. 

   สามารถเป็นครูชั้นอาชีพ

 • 17. 
  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   นักวิชาการ

  • C. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   ผู้มีมนุษยสัมพันธ์

  • E. 

   ผู้ประเมินผล

 • 18. 
  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   นักวิชาการ

  • D. 

   ผู้ประเมินผล

  • E. 

   ผู้ให้บริการแก่สังคม

 • 19. 
  ใครคือผู้บังคับบัญชาของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
  • A. 

   ครูใหญ่

  • B. 

   ผู้อำนวยการ

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 20. 
  ครูท่านใดปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู
  • A. 

   ครู ก สอนเด็กนักเรียนตามชั่วโมงที่ได้รับมอบหมาย

  • B. 

   ครู ข พานักเรียนไปทำแผลที่ห้อวพยาบาล

  • C. 

   ครู ค นึกสงสารเด็กหญิงแดงที่ถูก ครู ก ตี

  • D. 

   ครู ง ช่วยผู้ปกครองเด็ก จ ที่ประสบอุบัติเหตุหน้าอาคาร ช ในโรงเรียน

 • 21. 
  ลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยกี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 22. 
  วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายตามข้อใด
  • A. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

  • B. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  • C. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • D. 

   ข้อ A ผิด ข้อ B และ C ถูกต้อง

 • 23. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   39 คน

  • D. 

   59 คน

 • 24. 
  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

  • E. 

   600 บาท

 • 25. 
  บุคคลที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • E. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

Back to Top Back to top