ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 240,958
: 115 | Attempts: 36,255

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม - Quiz

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  Attitude หมายถึงข้อใด

  • A. 

   วิชาชีพ

  • B. 

   วิชาชีพครู

  • C. 

   เจตคติ

  • D. 

   คุณธรรม

  • E. 

   จริยธรรม

  Correct Answer
  C. เจตคติ
  Explanation
  Attitude หมายถึงเจตคติ ซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ โดยอาจเกิดจากประสบการณ์หรือความเชื่อ มีผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของบุคคล การมีเจตคติที่ดีสามารถช่วยสร้างการปรับตัวและการพัฒนาตนเองในทางบวกได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและชีวิตประจำวัน

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใด คือความหมายของเจตคติตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

  • A. 

   โน้มเอียง

  • B. 

   เหมาะสม

  • C. 

   ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  • D. 

   ความชอบ

  Correct Answer
  C. ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  Explanation
  The correct answer is "ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง" which means "attitude or feelings of a person towards something". This can refer to the way a person perceives or feels about something, whether it is positive or negative. It encompasses the individual's perspective, emotions, and opinions towards a particular thing or situation.

  Rate this question:

 • 3. 

  การวัดเจตคติ โดย Likert Scale มีกี่ระดับ

  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  Correct Answer
  C. 5
  Explanation
  The Likert Scale is a commonly used method for measuring attitudes and opinions. It consists of a series of statements or questions, and respondents are asked to indicate their level of agreement or disagreement on a scale. The scale typically ranges from 1 to 5, with 1 representing strong disagreement and 5 representing strong agreement. Therefore, the correct answer is 5, as it represents the number of levels on the Likert Scale.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใด ไม่ใช่ Scale ของการวัดเจตคติ ตาม Likert Scale

  • A. 

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  • B. 

   เห็นด้วย

  • C. 

   แน่ใจ

  • D. 

   ไม่เห็นด้วย

  • E. 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  Correct Answer
  C. แน่ใจ
  Explanation
  The given options are all responses that indicate agreement or disagreement with a statement. However, "แน่ใจ" (meaning "sure" or "certain") is not a measure of attitude or agreement, but rather a statement of certainty. Therefore, it is not a scale for measuring attitudes according to the Likert Scale.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดมีความหมายตรงกับวิชาชีพครูมากที่สุด

  • A. 

   Job

  • B. 

   Work

  • C. 

   Career

  • D. 

   Profession

  Correct Answer
  D. Profession
  Explanation
  The word "profession" is the most suitable choice as it specifically refers to a person's occupation or vocation that requires specialized knowledge and training. It implies a higher level of expertise and dedication compared to the other options. "Job" and "work" are more general terms that can encompass any type of employment, while "career" can refer to a series of jobs or positions someone holds over their lifetime. "Profession" stands out as the most appropriate term for describing the teaching profession.

  Rate this question:

 • 6. 

  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีมีความหมายตามข้อใด

  • A. 

   สูง

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   ใหญ่

  • D. 

   ประเสริฐ

  Correct Answer
  A. สูง
  Explanation
  The word "สูง" means "tall" in Thai. It is derived from the Pali language, which is an ancient language used in Buddhist scriptures and is similar to the language of Bali. Therefore, the correct answer is "สูง" because it has its roots in the Pali language and means "tall" in Thai.

  Rate this question:

 • 7. 

  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤ๖มีความหมายตามข้อใด

  • A. 

   เคารพ

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   สูง

  • D. 

   ประเสริฐ

  Correct Answer
  B. หนัก
  Explanation
  The word "ครู" means "teacher" in Thai. The question asks which word has the same meaning as "ครู" and the correct answer is "หนัก". However, without further context or information, it is unclear why "หนัก" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  ครูมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตตามข้อใด

  • A. 

   ครุ

  • B. 

   คุ

  • C. 

   รุ

  • D. 

   คุรุ

  Correct Answer
  D. คุรุ
  Explanation
  The word "คุรุ" is the correct answer because it is the only option that is a valid root word in the Sanskrit language. The other options "ครุ", "คุ", and "รุ" are not valid root words in Sanskrit.

  Rate this question:

 • 9. 

  ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด

  • A. 

   ปูชนียบุคคล

  • B. 

   ผู้ถ่ายทอดความรู้

  • C. 

   ผู้สั่งสอนศิษย์

  • D. 

   ผู้มีน้ำใจงาม

  Correct Answer
  C. ผู้สั่งสอนศิษย์
  Explanation
  The correct answer is "ผู้สั่งสอนศิษย์" which translates to "teacher" or "instructor" in English. This answer is supported by the definition of the term "ครู" in the Royal Institute Dictionary, which is the dictionary used by the Royal Institute of Thailand. Therefore, the correct answer is "ผู้สั่งสอนศิษย์" or "teacher".

  Rate this question:

 • 10. 

  ครู ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด

  • A. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

  • B. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐ

  • C. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • D. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

  Correct Answer
  C. บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
  Explanation
  According to the National Education Act of 2542, a "ครู ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542" refers to a professional personnel who is primarily responsible for teaching and promoting learning of students using various methods in basic and lower education institutions, both public and private. The answer option that matches this definition is "บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน".

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดหมายถึง สภาวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครุสภา

  • D. 

   คุรุสภา

  Correct Answer
  D. คุรุสภา
  Explanation
  The correct answer, "คุรุสภา," refers to the Teachers' Council as stated in the Teachers and Educational Personnel Council Act of 2546 B.E.

  Rate this question:

 • 12. 

  ลักษณะของครูที่ดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้ไว้ เมื่อ 29 ตุลาคม 2523 คือข้อใด

  • A. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องเป็นคนดี

  • B. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องดีทั้งกาย วาจา และจิตใต

  • C. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องทำแต่ความดี

  • D. 

   ครูที่แท้นั้นต้องทำความดี

  Correct Answer
  C. ครูที่แท้นั้นจะต้องทำแต่ความดี
  Explanation
  The correct answer is "ครูที่แท้นั้นจะต้องทำแต่ความดี" which means "A true teacher must only do good." This aligns with the characteristics of a good teacher according to the royal teaching of His Majesty the King, which emphasizes the importance of teachers doing only good deeds.

  Rate this question:

 • 13. 

  ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด

  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   นิวรณ์ 6

  • D. 

   กัลยาณมิตรธรรม 7

  Correct Answer
  D. กัลยาณมิตรธรรม 7
  Explanation
  The correct answer is "กัลยาณมิตรธรรม 7" because it aligns with the characteristics of a good teacher according to Buddhist teachings. In Buddhism, a good teacher should possess qualities such as kindness, compassion, and moral integrity. "กัลยาณมิตรธรรม 7" refers to the seven qualities of a good friend, which include being generous, ethical, and having wisdom. These qualities are also considered essential for a good teacher in Buddhism.

  Rate this question:

 • 14. 

  ครุ ตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม มีความหมายตามครูข้อใด

  • A. 

   ครูแดง ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกด้วย

  • B. 

   ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแลนักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี

  • C. 

   ครูไก่ เรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ตั้งใจสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาเต็มที่

  • D. 

   ครูกบ สามารถอธิบายเรื่องดาราศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าครูคนอื่น

  Correct Answer
  B. ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแลนักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี
  Explanation
  ครูดำทำตัวน่าเคารพและคอยดูแลนักเรียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย นักเรียนจึงรู้สึกมั่นใจและกล้าพูดกล้าแสดงออกได้

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา  พ.ศ.2543

  • A. 

   รอบรู้

  • B. 

   สอนดี

  • C. 

   มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

  • D. 

   มุ่งมั่นพัฒนา

  • E. 

   เป็นแบบอย่างที่ดี

  Correct Answer
  E. เป็นแบบอย่างที่ดี
  Explanation
  The given answer "เป็นแบบอย่างที่ดี" (being a good role model) is not a characteristic of a good teacher according to the standards of the Teacher Council of Thailand in 2000. The other options - รอบรู้ (knowledgeable), สอนดี (teaching well), มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ (having ethics and morals), and มุ่งมั่นพัฒนา (being committed to development) - are all characteristics of a good teacher according to the standard.

  Rate this question:

 • 16. 

  ลักษณะของครูที่ดี โดย ดร.สาโรช บัวศรี ข้อใดสำคัญที่สุด

  • A. 

   สามารถอบรม แนะแนว และปกครองนักเรียนได้เป็นอย่างดี

  • B. 

   สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี

  • C. 

   สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  • D. 

   สามารถเป็นครูชั้นอาชีพ

  Correct Answer
  B. สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี
  Explanation
  The most important characteristic of a good teacher, according to Dr. Saroch Bausri, is the ability to teach well. This implies that a good teacher should have the skills and knowledge to effectively impart information and guide students in their learning. While the other options, such as being able to train, advise, and govern students well, or being able to engage in various activities, are also important, the ability to teach well is considered the most crucial aspect of being a good teacher.

  Rate this question:

 • 17. 

  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด

  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   นักวิชาการ

  • C. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   ผู้มีมนุษยสัมพันธ์

  • E. 

   ผู้ประเมินผล

  Correct Answer
  C. ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม". This is because the word "ส่งเสริม" means to promote or enhance, and "คุณธรรม จริยธรรม" refers to ethics and morality. Therefore, "ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" translates to "a person who promotes ethics and morality," which aligns with the role of a teacher.

  Rate this question:

 • 18. 

  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด

  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   นักวิชาการ

  • D. 

   ผู้ประเมินผล

  • E. 

   ผู้ให้บริการแก่สังคม

  Correct Answer
  D. ผู้ประเมินผล
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ประเมินผล" because the word "teachers" in Thai language refers to the role of evaluating and assessing the performance and progress of students. Therefore, the term "ผู้ประเมินผล" accurately represents this meaning.

  Rate this question:

 • 19. 

  ใครคือผู้บังคับบัญชาของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา

  • A. 

   ครูใหญ่

  • B. 

   ผู้อำนวยการ

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  Correct Answer
  D. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" which translates to "school director" in English. The school director is the person in charge of overseeing the overall management and administration of the educational institution. They are responsible for making important decisions, implementing policies, and ensuring the smooth operation of the school.

  Rate this question:

 • 20. 

  ครูท่านใดปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู

  • A. 

   ครู ก สอนเด็กนักเรียนตามชั่วโมงที่ได้รับมอบหมาย

  • B. 

   ครู ข พานักเรียนไปทำแผลที่ห้อวพยาบาล

  • C. 

   ครู ค นึกสงสารเด็กหญิงแดงที่ถูก ครู ก ตี

  • D. 

   ครู ง ช่วยผู้ปกครองเด็ก จ ที่ประสบอุบัติเหตุหน้าอาคาร ช ในโรงเรียน

  Correct Answer
  C. ครู ค นึกสงสารเด็กหญิงแดงที่ถูก ครู ก ตี
  Explanation
  Teacher C shows empathy and compassion towards the red girl who was hit by teacher A. This aligns with the good attitude towards being a teacher, as teachers should care for the well-being and safety of their students.

  Rate this question:

 • 21. 

  ลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยกี่ปี

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. This suggests that the high-level profession requires at least 4 years of training and education.

  Rate this question:

 • 22. 

  วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายตามข้อใด

  • A. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

  • B. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  • C. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • D. 

   ข้อ A ผิด ข้อ B และ C ถูกต้อง

  Correct Answer
  C. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  Explanation
  The correct answer is "พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546". This is because the question asks about the law that governs the teaching profession, and this law specifically pertains to teachers and personnel in the field of education. The other options mentioned are either unrelated or incorrect.

  Rate this question:

 • 23. 

  คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนตามข้อใด

  • A. 

   9 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   39 คน

  • D. 

   59 คน

  Correct Answer
  C. 39 คน
  Explanation
  The correct answer is 39 คน. The question asks about the number of members in the committee of the parliament. The answer 39 คน indicates that there are 39 members in the committee.

  Rate this question:

 • 24. 

  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ

  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

  • E. 

   600 บาท

  Correct Answer
  D. 500 บาท
  Explanation
  The correct answer is 500 บาท. This is the amount of the registration fee for professionals in the field of education.

  Rate this question:

 • 25. 

  บุคคลที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุตามข้อใด

  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • E. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  Correct Answer
  D. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  Explanation
  The correct answer is "ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์" (not less than 18 years old). This is because in order to be appointed as a government teacher, a person must be at least 18 years old.

  Rate this question:

 • 26. 

  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามเกณฑ์คุรุสภากำหนด

  • C. 

   มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา

  • D. 

   เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกข้อ

  Correct Answer
  A. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  Explanation
  The given answer states that "อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์" (age is not less than 18 years old) is not a characteristic of a professional educator. This means that being at least 18 years old is not a requirement for someone to become a professional educator in the field of education.

  Rate this question:

 • 27. 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุใช้ได้กี่ปี

  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The correct answer is 5. The explanation for this is that a teaching license is valid for a period of 5 years. After this period, the license needs to be renewed in order to continue practicing as a teacher.

  Rate this question:

 • 28. 

  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู

  • A. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานการปฏฺบัติตน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Explanation
  The given correct answer states that "มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" (Standard of knowledge and professional experience of teachers and educational personnel) is not a professional standard for teachers. Therefore, it is not included in the list of professional standards mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 29. 

  ใครมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุด

  • A. 

   ผู้อำนวยการ

  • B. 

   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหลักสูตร

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   ครูผู้สอน

  Correct Answer
  D. ครูผู้สอน
  Explanation
  ครูผู้สอนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุด เพราะครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสอนและนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน พวกเขามีหน้าที่วางแผนการสอน จัดการเวลาการเรียนการสอน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนเป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนรู้และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

  Rate this question:

 • 30. 

  ครูควรให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด

  • A. 

   ผู้ร่วมงาน

  • B. 

   นักเรียน

  • C. 

   ผู้ปกครอง

  • D. 

   โรงเรียน

  • E. 

   ชุมชน

  Correct Answer
  B. นักเรียน
  Explanation
  The correct answer is "นักเรียน" because the question is asking which group should the teacher prioritize the most. The students are the main focus of a teacher's job, as they are the ones who are directly impacted by the teacher's teaching and guidance. The other options such as colleagues, parents, school, and community are also important, but the students should be the top priority for a teacher.

  Rate this question:

 • 31. 

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า Profession

  • A. 

   สิ่งหรือเรื่องที่ทำเป็นภารกิจเป็นครั้งคราวไป

  • B. 

   ภารกิจที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ

  • C. 

   งานที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ

  • D. 

   อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

  Correct Answer
  D. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี
  Explanation
  The correct answer is "อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี" which means a profession that requires knowledge and expertise gained through extensive training and practice until becoming highly skilled.

  Rate this question:

 • 32. 

  ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

  • A. 

   เรือจ้าง

  • B. 

   แสงเทียนส่องทาง

  • C. 

   แม่พิมพ์ของชาติ

  • D. 

   ปูชนียบุคคล

  Correct Answer
  C. แม่พิมพ์ของชาติ
  Explanation
  A teacher should be a good role model for students, and the phrase "แม่พิมพ์ของชาติ" (mother of the nation) implies a high level of respect and admiration. This suggests that being a good role model is the most important quality for a teacher to possess.

  Rate this question:

 • 33. 

  งานการสอนของครูเปรียบเทียบได้กับข้อใด

  • A. 

   ทนายความ

  • B. 

   วิศวกร

  • C. 

   แพทย์

  • D. 

   นักหนังสือพิมพ์

  Correct Answer
  C. แพทย์
  Explanation
  The work of a teacher can be compared to that of a doctor. Both professions involve diagnosing and identifying problems, creating treatment plans or lesson plans, and providing guidance and support to their patients or students. Just as doctors use their knowledge and expertise to heal and improve their patients' health, teachers use their knowledge and expertise to educate and improve their students' understanding and skills. Both professions require empathy, communication skills, and the ability to adapt to different individuals' needs.

  Rate this question:

 • 34. 

  ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรในปัจจุบัน

  • A. 

   เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน

  • B. 

   เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  • C. 

   สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

  • D. 

   แนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏฺบัติตน

  • E. 

   กล้าคิด กล้าทำ แก้ปัญหาเป็น

  Correct Answer
  C. สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
  Explanation
  A good teacher should support students in their learning. This means providing them with the necessary resources, guidance, and encouragement to help them acquire knowledge and develop their skills. By creating a supportive learning environment, the teacher can foster a sense of curiosity and engagement in students, motivating them to actively participate in their own learning process. This approach empowers students to take ownership of their education and become lifelong learners.

  Rate this question:

 • 35. 

  จรรยาบรรณครูไทย พ.ศ.2539 มีกี่ข้อ

  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

  Correct Answer
  D. 9
  Explanation
  The correct answer is 9. The explanation for this is that the question is asking how many principles or ethics there are in the Thai teacher's code of conduct in the year 2539. The answer is 9, implying that there are 9 specific principles or ethics outlined in the code of conduct.

  Rate this question:

 • 36. 

  จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 ข้อใดสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรก

  • A. 

   ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้กิดแก่ศิษย์

  • B. 

   ครูต้องรักและเมตตาศิษย์

  • C. 

   ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • D. 

   ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์

  • E. 

   ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Correct Answer
  B. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
  Explanation
  The most important principle in the 2539 Teacher's Code of Conduct is that teachers must love and show compassion towards their students. This means that teachers should care for their students and treat them with kindness and empathy. This principle emphasizes the importance of building a positive and nurturing relationship between teachers and students, which can greatly contribute to the students' learning and overall well-being.

  Rate this question:

 • 37. 

  จากข้อ 36 จรรยาความประพฤติปฏิบัตบรรณข้อใดบ้างที่จัดอยู่ในประเภทความประพฤติปฏฺบัติตนให้เหมาะสมกับอาชีพ

  • A. 

   ข้อ 1-3

  • B. 

   ข้อ 1-5

  • C. 

   ข้อ 6-7

  • D. 

   ข้อ 7-8

  • E. 

   ข้อ 8-9

  Correct Answer
  C. ข้อ 6-7
  Explanation
  The correct answer is "ข้อ 6-7". This means that the appropriate behavior for the profession is discussed in statements 6 and 7.

  Rate this question:

 • 38. 

  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพเกิดจากมาตราใดของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • A. 

   มาตรา 30

  • B. 

   มาตรา 31

  • C. 

   มาตรา 50

  • D. 

   มาตรา 51

  • E. 

   มาตรา 60

  Correct Answer
  C. มาตรา 50
  Explanation
  According to the given question, it asks about the provision in the Professional Code of Conduct for Teachers and Educational Personnel Act B.E. 2546 that deals with professional ethics. The correct answer is "มาตรา 50" which refers to Article 50 of the Act.

  Rate this question:

 • 39. 

  ข้อใดไม่ใช่ จรรยาบรรณของวิชาชีพ

  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อครู

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

  Correct Answer
  D. จรรยาบรรณต่อครู
  Explanation
  The question asks which option is not a professional ethics. The correct answer is "จรรยาบรรณต่อครู" which means "ethics towards teachers". This answer does not fit the context of professional ethics as it refers to the ethics towards teachers, rather than the ethics within a profession.

  Rate this question:

 • 40. 

  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีกี่ข้อ

  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   13

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The correct answer is 5 because the question is asking about the number of professional ethics principles for teachers.

  Rate this question:

 • 41. 

  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ คือจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อใด

  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

  Correct Answer
  B. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  Explanation
  The question asks about the professional ethics that an education professional should possess. The correct answer, "จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ" (professional ethics), aligns with the question by emphasizing the importance of ethical behavior towards one's own profession. This suggests that education professionals should have a strong sense of integrity, honesty, and responsibility towards their profession.

  Rate this question:

 • 42. 

  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อใด

  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

  Correct Answer
  A. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  Explanation
  The correct answer is "จรรยาบรรณต่อตนเอง" which means "Ethics towards oneself." This is because a professional in the field of education must have discipline, develop oneself professionally, have a good personal image, and have a vision. These qualities and behaviors reflect one's own ethics and professionalism.

  Rate this question:

 • 43. 

  ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด

  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อวิชาชีพ

  • C. 

   ต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   ค่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   ต่อสังคม

  Correct Answer
  C. ต่อผู้รับบริการ
  Explanation
  The correct answer is "ต่อผู้รับบริการ" which means "towards the clients/customers". This answer suggests that professionals should show love, compassion, care, and support to the people they serve or provide services to. It emphasizes the importance of being empathetic and considerate towards the needs and well-being of the clients in order to promote their motivation and morale.

  Rate this question:

 • 44. 

  ครูแดง ไปร่วมงานกับชุมชนที่วัดในวันเข้าพรรษา แสดงว่าครูแดงมีจรรยาบรรณในข้อใดมากที่สุด

  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

  Correct Answer
  E. จรรยาบรรณต่อสังคม
  Explanation
  The correct answer is "จรรยาบรรณต่อสังคม" which means "Ethics towards society". This is the answer because the question states that the teacher went to participate in an event with the community at the temple during the Buddhist Lent. This shows that the teacher has a high level of ethics and moral values towards society by actively engaging and contributing to community activities.

  Rate this question:

 • 45. 

  บุคคลใดได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้ยื่นเรื่องต่อใคร

  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   คุรุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • E. 

   ประธานคุรุสภา

  Correct Answer
  C. คุรุสภา
  Explanation
  The correct answer is "คุรุสภา" because the question asks who should a person report to when they have been harmed by a teacher's professional misconduct. The "คุรุสภา" (Teachers' Council of Thailand) is an organization responsible for overseeing the professional conduct of teachers in Thailand. Therefore, it is the appropriate authority to report such incidents to.

  Rate this question:

 • 46. 

  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดได้กี่ข้อ

  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   13

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The correct answer is 5. The question asks how many points the professional standards committee has the power to diagnose as lacking. This implies that the committee can identify and point out 5 specific deficiencies or shortcomings.

  Rate this question:

 • 47. 

  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • A. 

   ยกข้อกล่าวหา

  • B. 

   ตักเตือน

  • C. 

   ตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ

  • D. 

   ภาคทัณฑ์

  • E. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

  Correct Answer
  C. ตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ
  Explanation
  ตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ ไม่ใช่อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพราะการตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะเป็นการลดหรือยกเลิกค่าตอบแทนที่ได้รับตามตำแหน่งหรือฐานะทางวิชาชีพของบุคคล ในขณะที่อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นการตัดสินใจหรือกำหนดความผิดในการปฏิบัติงานของบุคคลในวงการวิชาชีพ ดังนั้น ตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  Rate this question:

 • 48. 

  มาตรฐานด้านความรู้ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ความรู้ในข้อใดสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรก

  • A. 

   การพัฒนาหลักสูตร

  • B. 

   การจัดการเรียนรู้

  • C. 

   ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

  • D. 

   จิตวิทยาสำหรับครู

  • E. 

   ความเป็นครู

  Correct Answer
  C. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  Explanation
  According to the given regulation, the most important knowledge in the professional standards and professional ethics of the teaching profession is curriculum development. Therefore, the correct answer is "การพัฒนาหลักสูตร" (curriculum development).

  Rate this question:

 • 49. 

  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ข้อใดไม่ใช่

  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ศึกษานิเทศน์

  • E. 

   บุคลากรอื่นทางการศึกษา

  Correct Answer
  E. บุคลากรอื่นทางการศึกษา
  Explanation
  The given question is asking which option is not considered a professional in the field of education according to the Professional Code of Conduct for Educators in 2007. The correct answer is "บุคลากรอื่นทางการศึกษา" (other educational personnel). This option does not fall into the category of teachers, school administrators, educational administrators, or educational counselors, which are all recognized professionals in the field of education.

  Rate this question:

 • 50. 

  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพน่ารังเกียจในสังคม เกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ตามข้อใด

  • A. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   พฤติกรรมที่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อสังคม

  Correct Answer
  A. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อตนเอง
  Explanation
  The correct answer is "พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อตนเอง" (Undesirable behavior - Self-discipline). This answer suggests that the behavior in question is related to a lack of self-discipline or self-control, which may include indulging in vices or exhibiting inappropriate behavior in society. It is associated with the professional code of conduct in the year 2550.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.