แบบทดสอบเรื่องพอลิเมอร์ โดย อ.กานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร์ สป.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Debsp_karnpitcha
D
Debsp_karnpitcha
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 66,308
: 10 | Attempts: 15,857

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องพอลิเมอร์ โดย อ.กานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร์ สป. - Quiz

คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องท ่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  สารจากธรรมชาติใดจัดเป็นโคพอลิเมอร์ ?

  • A.

   โปรตีน

  • B.

   เซลลูโลส

  • C.

   ไกลโคเจน

  • D.

   ยางธรรมชาติ

  Correct Answer
  A. โปรตีน
  Explanation
  Protein is a natural polymer found in nature. It is composed of amino acids and plays a crucial role in various biological processes, including cell structure, enzyme function, and immune response. Therefore, it can be classified as a natural polymer.

  Rate this question:

 • 2. 

  เส้นใยชนิดใดมีความทนทานต่อเชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ซักง่าย แห้งเร็ว ?

  • A.

   ฝ้าย

  • B.

   ไหม

  • C.

   ลินิน

  • D.

   ไนลอน

  Correct Answer
  D. ไนลอน
  Explanation
  ไนลอนเป็นเส้นใยชนิดหนึ่งที่มีความทนทานต่อเชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี และสามารถซักได้ง่ายและแห้งเร็ว ซึ่งทำให้เส้นใยไนลอนเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตเสื้อผ้า และวัสดุที่ใช้ในงานที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีหรือเชื้อรา

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ของสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีน ?

  • A.

   มีเทน

  • B.

   เอทิลีน

  • C.

   เอทิล

  • D.

   มอนอเอทิลีน

  Correct Answer
  B. เอทิลีน
  Explanation
  พอลิเอทิลีนเป็นมอนอเมอร์ของสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีน ซึ่งอยู่ในตัวเลือก "เอทิลีน"

  Rate this question:

 • 4. 

  มอนอเมอร์ของเซลลูโลสคืออะไร ?แป้ง

  • A.

   แป้ง

  • B.

   กลูโคส

  • C.

   มอลโตส

  • D.

   ไกลโคเจน

  Correct Answer
  B. กลูโคส
  Explanation
  The correct answer is "กลูโคส". This is because กลูโคส (glucose) is a type of sugar that is found in the body and is a source of energy for cells. It is commonly referred to as blood sugar and is essential for the proper functioning of the body's organs and tissues.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์มอพลาสติก ?

  • A.

   ท่อน้ำ ปลั๊กไฟ โทรศัพท์

  • B.

   ถังน้ำ เครื่องเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ

  • C.

   อ่างน้ำ พรมน้ำมัน กรอบแว่นตา

  • D.

   ขวดน้ำ ด้ามกระทะ กระเบื้องยาง

  Correct Answer
  B. ถังน้ำ เครื่องเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ
  Explanation
  The correct answer consists of items that should be made from plastic, such as water tanks, children's toys, and tablecloths. These items are commonly produced using plastic due to its durability, flexibility, and ease of cleaning.

  Rate this question:

 • 6. 

  พอลิเมอร์ชนิดใดที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมอนอเมอร์ ?

  • A.

   เซลลูโลส

  • B.

   โปรตีน

  • C.

   ไนลอน

  • D.

   พอลิเอทิลีน

  Correct Answer
  D. พอลิเอทิลีน
  Explanation
  พอลิเอทิลีน เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นชนิดของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเซลลูโลสต่อเติมกันเป็นเส้นใย ทำให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น และเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งทำให้มีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

  Rate this question:

 • 7. 

  พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดที่มีความแข็งมากแต่ ไม่ยืดหยุ่น เมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตก ?

  • A.

   โครงสร้างแบบกิ่ง

  • B.

   โครงสร้างแบบเส้น

  • C.

   โครงสร้างแบบร่างแห

  • D.

   โครงสร้างแบบกิ่งและแบบร่างแห

  Correct Answer
  C. โครงสร้างแบบร่างแห
  Explanation
  The answer is "โครงสร้างแบบร่างแห" because this type of structure is rigid and does not have flexibility. When it is exposed to high heat, it will not be able to expand or contract, causing it to crack or break.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน ?

  • A.

   เพราะมีโครงสร้างต่างกัน

  • B.

   เพราะมีองค์ประกอบของมอนอเมอร์ต่างกัน

  • C.

   เพราะมีการผลิตจากเม็ดพลาสติกต่างชนิดกัน

  • D.

   ข้อ ก และ ข

  Correct Answer
  D. ข้อ ก และ ข
  Explanation
  The correct answer is "ข้อ ก และ ข" because both options state that the different types of plastics have different properties due to differences in their structures and different components of polymers. This suggests that the reason for the variation in properties among different types of plastics is a result of differences in their structures and polymer compositions.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ ?

  • A.

   มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน

  • B.

   มีจำนวนมอนอเมอร์ไม่เท่ากัน

  • C.

   มีความทนต่อสารเคมี ความร้อน และตัวทำละลายไม่เท่ากัน

  • D.

   ยางสังเคราะห์มีกระบวนการเกิดที่ซับซ้อนมากกว่ายางธรรมชาติ

  Correct Answer
  C. มีความทนต่อสารเคมี ความร้อน และตัวทำละลายไม่เท่ากัน
  Explanation
  Natural rubber and synthetic rubber have different chemical compositions, which result in different properties. Natural rubber is more resistant to chemicals, heat, and solvents compared to synthetic rubber. This difference in resistance is due to the different molecular structures and compositions of the two types of rubber.

  Rate this question:

 • 10. 

  เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?

  • A.

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง

  • B.

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น

  • C.

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห

  • D.

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น

  Correct Answer
  C. เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห
  Explanation
  เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห่งคือมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลที่เป็นแบบเส้นเรียงต่อกัน ซึ่งทำให้เมื่อพลาสติกเทอร์มอเซตถูกผ่านความร้อนหรือแรงดัน โซ่โมเลกุลจะเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 04, 2013
  Quiz Created by
  Debsp_karnpitcha
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.