แบบทดสอบเรื่องพอลิเมอร์ โดย อ.กานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร์ สป.

10 | Attempts: 14692
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องพอลิเมอร์ โดย อ.กานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร์ สป. - Quiz

คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องท ่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  สารจากธรรมชาติใดจัดเป็นโคพอลิเมอร์ ?
  • A. 

   โปรตีน

  • B. 

   เซลลูโลส

  • C. 

   ไกลโคเจน

  • D. 

   ยางธรรมชาติ

 • 2. 
  เส้นใยชนิดใดมีความทนทานต่อเชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ซักง่าย แห้งเร็ว ?
  • A. 

   ฝ้าย

  • B. 

   ไหม

  • C. 

   ลินิน

  • D. 

   ไนลอน

 • 3. 
  ข้อใดเป็นมอนอเมอร์ของสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพอลิเอทิลีน ?
  • A. 

   มีเทน

  • B. 

   เอทิลีน

  • C. 

   เอทิล

  • D. 

   มอนอเอทิลีน

 • 4. 
  มอนอเมอร์ของเซลลูโลสคืออะไร ?แป้ง
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   กลูโคส

  • C. 

   มอลโตส

  • D. 

   ไกลโคเจน

 • 5. 
  ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์มอพลาสติก ?
  • A. 

   ท่อน้ำ ปลั๊กไฟ โทรศัพท์

  • B. 

   ถังน้ำ เครื่องเล่นเด็ก ผ้าปูโต๊ะ

  • C. 

   อ่างน้ำ พรมน้ำมัน กรอบแว่นตา

  • D. 

   ขวดน้ำ ด้ามกระทะ กระเบื้องยาง

 • 6. 
  พอลิเมอร์ชนิดใดที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมอนอเมอร์ ?
  • A. 

   เซลลูโลส

  • B. 

   โปรตีน

  • C. 

   ไนลอน

  • D. 

   พอลิเอทิลีน

 • 7. 
  พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดที่มีความแข็งมากแต่ ไม่ยืดหยุ่น เมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตก ?
  • A. 

   โครงสร้างแบบกิ่ง

  • B. 

   โครงสร้างแบบเส้น

  • C. 

   โครงสร้างแบบร่างแห

  • D. 

   โครงสร้างแบบกิ่งและแบบร่างแห

 • 8. 
  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน ?
  • A. 

   เพราะมีโครงสร้างต่างกัน

  • B. 

   เพราะมีองค์ประกอบของมอนอเมอร์ต่างกัน

  • C. 

   เพราะมีการผลิตจากเม็ดพลาสติกต่างชนิดกัน

  • D. 

   ข้อ ก และ ข

 • 9. 
  ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ ?
  • A. 

   มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน

  • B. 

   มีจำนวนมอนอเมอร์ไม่เท่ากัน

  • C. 

   มีความทนต่อสารเคมี ความร้อน และตัวทำละลายไม่เท่ากัน

  • D. 

   ยางสังเคราะห์มีกระบวนการเกิดที่ซับซ้อนมากกว่ายางธรรมชาติ

 • 10. 
  เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?
  • A. 

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่ง

  • B. 

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบเส้น

  • C. 

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแห

  • D. 

   เพราะพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบกิ่งและแบบเส้น

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.