แบบทดสอบเรื่อง ดวงจันทร์

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Debsp_karnpitcha
D
Debsp_karnpitcha
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 65,343
: 30 | Attempts: 16,088

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  ถ้าในคืนวันอังคารดวงจันทร์ขึ้นเวลา 17.20 น.คืนวันพฤหัสบดีดวงจันทร์จะขึ้นกี่นาฬิกา  

  • A.

   17.20 น.

  • B.

   17.50 น.

  • C.

   18.50 น.

  • D.

   19.00 น.

  Correct Answer
  D. 19.00 น.
  Explanation
  The moon rises approximately 50 minutes later each day. Therefore, if the moon rises at 17.20 on Tuesday, it will rise at 18.10 on Wednesday, 19.00 on Thursday, and so on. Therefore, the moon will rise at 19.00 on Thursday.

  Rate this question:

 • 2. 

  ถ้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกในคืนที่คนบนโลกเห็นเป็นวันเดือนมืดแรม 15 ค่ำ เราจะเห็นโลกอย่างไร

  • A.

   สว่างเต็มดวง

  • B.

   สว่างครึ่งซีก

  • C.

   สว่างเป็นเสี้ยว

  • D.

   มืดหมดดวง

  Correct Answer
  A. สว่างเต็มดวง
  Explanation
  ถ้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกในคืนที่คนบนโลกเห็นเป็นวันเดือนมืดแรม 15 ค่ำ เราจะเห็นโลกเป็นสว่างเต็มดวง เนื่องจากเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในตำแหน่งที่เหมาะสม แสงจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนกลับมาที่โลกและทำให้โลกเป็นสว่างเต็มดวงทั้งหมด

  Rate this question:

 • 3. 

  มนุษย์ไม่สามารถไปตั้งรกรากอยู่บนดวงจันทร์ได้ เพราะเหตุใด

  • A.

   ไม่มีน้ำ

  • B.

   ไม่มีบรรยากาศ

  • C.

   ไม่มีแม่เหล็ก

  • D.

   ไม่มีสนามไฟฟ้า

  Correct Answer
  C. ไม่มีแม่เหล็ก
  Explanation
  มนุษย์ไม่สามารถไปตั้งรกรากอยู่บนดวงจันทร์ได้เพราะไม่มีแม่เหล็ก แม่เหล็กเป็นส่วนสำคัญของโลกที่มีบทบาทในการสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องโลกจากรังสีและอุณหภูมิของอวกาศ ดังนั้นหากไม่มีแม่เหล็กในดวงจันทร์ มนุษย์จะไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนื่องจากไม่มีการปกป้องจากรังสีและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในอวกาศ

  Rate this question:

 • 4. 

  ถ้าเรายืนอยู่บนด้านมืดของดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืดจะเห็นอย่างไร

  • A.

   โลกสว่างเต็มดวงและมืดตามลำดับ

  • B.

   โลกมืดและสว่างตามลำดับ

  • C.

   โลกสว่างและเป็นเสี้ยวตามลำดับ

  • D.

   โลกเสี้ยวและสว่างตามลำดับ

  Correct Answer
  A. โลกสว่างเต็มดวงและมืดตามลำดับ
  Explanation
  If we are standing on the dark side of the moon during a full moon night, we would see the Earth fully illuminated and bright, while the moon itself would appear dark. This is because the sun is shining directly on the Earth, reflecting its light back towards us, while the moon is in shadow and not receiving any direct sunlight. Therefore, the correct answer is "โลกสว่างเต็มดวงและมืดตามลำดับ" which means "The Earth is fully illuminated and the moon is dark in sequence".

  Rate this question:

 • 5. 

  ในรอบหนึ่ง ๆ ที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเราอาจเห็นอย่างไร

  • A.

   ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันข้างแรม

  • B.

   ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันข้างขึ้น

  • C.

   ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในวันข้างแรม

  • D.

   ดวงจันทร์ขึ้น ตกในคืนหนึ่ง ๆ จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

  Correct Answer
  B. ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันข้างขึ้น
  Explanation
  The correct answer states that the moon rises before the sun sets on the day before the new moon. This is because the moon's orbit around the Earth causes it to rise and set at different times throughout the month. During the waxing crescent phase, the moon is visible in the evening sky before it sets, while the sun is still up. This phenomenon occurs during the day before the new moon, when the moon is transitioning from the new moon phase to the waxing crescent phase.

  Rate this question:

 • 6. 

  ในวันหนึ่ง ตื่นเช้าเวลา 6.00 น.เห็นดวงจันทร์ตรงศีรษะพอดี(มุมเงยประมาณ 90o)ในวันนั้น  ควรเป็นวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ

  • A.

   ขึ้น 8 ค่ำ

  • B.

   ขึ้น 15 ค่ำ

  • C.

   แรม 8 ค่ำ

  • D.

   แรม 15 ค่ำ

  Correct Answer
  C. แรม 8 ค่ำ
  Explanation
  The moon takes approximately 29.5 days to complete one lunar cycle, which consists of both waxing and waning phases. When the moon is directly overhead at midnight, it is a full moon. Therefore, if the moon is directly overhead at 6:00 AM, it means that it is approximately 12 hours away from being directly overhead at midnight. Since the moon takes about 12 hours to move from one phase to the next, it can be concluded that it is 8 nights away from being a full moon. Therefore, the correct answer is "แรม 8 ค่ำ" which means 8 nights.

  Rate this question:

 • 7. 

  เด็กชายณรงค์สังเกตดวงจันทร์ในวันขึ้น15ค่ำเห็นรอยดำ-ด่างเป็นรูปกระต่ายแล้วสังเกตอีกหลาย ๆ    ครั้งก็เหมือนเดิมทั้งนี้ เพราะเหตุใด

  • A.

   ดวงจันทร์หันทุกด้านเข้าหาโลก

  • B.

   ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก

  • C.

   ดวงจันทร์สะท้อนแสงได้เพียงด้านเดียว

  • D.

   ดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองเลยขณะโคจรรอบโลก

  Correct Answer
  B. ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก
  Explanation
  The correct answer is "ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก". This is because the question states that the boy observed that the moon had a black-and-white pattern resembling a rabbit on the 15th night, and this pattern remained the same on subsequent observations. This suggests that the moon is always facing the same direction towards the Earth, rather than rotating on its own axis.

  Rate this question:

 • 8. 

  ในคืนหนึ่งถ้านักเรียนเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงจุดเหนือศีรษะพอดีเมื่อเวลาผ่านไปจะสังเกตการเคลื่อนที่ปรากฎอย่างไร       

  • A.

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ค่ามุมเงยลดลงเรื่อย ๆ

  • B.

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก ค่ามุมเงยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

  • C.

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก ค่ามุมเงยลดลงเรื่อย ๆ

  • D.

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ค่ามุมเงยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

  Correct Answer
  A. เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ค่ามุมเงยลดลงเรื่อย ๆ
  Explanation
  เมื่อนักเรียนเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงจุดเหนือศีรษะพอดี แสงจากดวงจันทร์จะกระทบมุมเงยของตามธรรมชาติของดวงจันทร์ ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ดังนั้น ค่ามุมเงยจะลดลงเรื่อย ๆ ตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

  Rate this question:

 • 9. 

  ถ้าคืนแรกดวงจันทร์อยู่ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก  ในเวลาเดียวกันของคืนต่อมาดวงจันทร์จะอยู่ที่ตำแหน่งใด

  • A.

   ที่ขอบฟ้าทิศตะวันตก

  • B.

   ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก

  • C.

   สูงจากขอบฟ้าทิศตะวันออก

  • D.

   ต่ำกว่าขอบฟ้าทิศตะวันออก

  Correct Answer
  C. สูงจากขอบฟ้าทิศตะวันออก
  Explanation
  If the moon is at the eastern horizon on the first night, it means that it is rising in the east. In the following nights, the moon will gradually move towards the west as it goes through its lunar phases. Therefore, the correct answer is that the moon will be higher than the eastern horizon.

  Rate this question:

 • 10. 

  บทความในวรรณกรรมชิ้นหนึ่งผู้ประพันธ์กล่าวว่า"รูปเสี้ยวของดวงจันทร์ยามข้างขึ้นปรากฎอยู่เหนือขอบฟ้าในเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะคล้อยเคลื่อนลับขอบฟ้าไป" ข้อความวิเคราะห์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

  • A.

   เย็นวันนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก

  • B.

   เย็นวันนั้นเป็นวันข้างขึ้นเพราะดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางวัน

  • C.

   ผู้ประพันธ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดีถีและการขึ้นตกของดวงจันทร์

  • D.

   เย็นวันนั้นเป็นวันข้างแรมเพราะดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก

  Correct Answer
  D. เย็นวันนั้นเป็นวันข้างแรมเพราะดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก
  Explanation
  The correct answer is "เย็นวันนั้นเป็นวันข้างแรมเพราะดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก" because the author states that "รูปเสี้ยวของดวงจันทร์ยามข้างขึ้นปรากฎอยู่เหนือขอบฟ้าในเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะคล้อยเคลื่อนลับขอบฟ้าไป" which means that the moon appears in the sky above the horizon while the sun is about to set. This indicates that it is evening and the moon is visible in the western sky, supporting the statement that it is a "วันข้างแรม".

  Rate this question:

 • 11. 

  ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นจะเกิดการเปลี่ยน แปลงอย่างไร

  • A.

   จำนวนวันใน 1 เดือนเปลี่ยนไป

  • B.

   จะเห็นด้านต่าง ๆ ของดวงจันทร์มากขึ้น

  • C.

   ช่วงเวลาที่เห็นแสงจันทร์ในแต่ละคืนจะน้อยลง

  • D.

   ทิศทางการเห็นดวงจันทร์ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไป

  Correct Answer
  B. จะเห็นด้านต่าง ๆ ของดวงจันทร์มากขึ้น
  Explanation
  เมื่อดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นด้านต่าง ๆ ของดวงจันทร์มากขึ้น เนื่องจากการหมุนที่เร็วขึ้นทำให้ดวงจันทร์เคลื่อนที่เร็วขึ้นในทิศทางต่าง ๆ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่มองเห็นได้บ่อยขึ้น การเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนจะน้อยลง เนื่องจากเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้น้อยลง ทิศทางการเห็นดวงจันทร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการหมุนของดวงจันทร์เอง

  Rate this question:

 • 12. 

  จากการศึกษาตารางแสดงการขึ้นและตกของดวงจันทร์สรุปได้ว่า  1.เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงจันทร์ช้าลงอย่างสม่ำเสมอ  2.เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงจันทร์เร็วขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  3.ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกวันนั้นเป็นวันข้างขึ้น          4.ดวงจันทร์ขึ้นภายหลังดวงอาทิตย์ตกแล้ววันนั้นเป็นวันข้างแรม      คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

  • A.

   1 และ 3

  • B.

   1 และ 4

  • C.

   1,2 และ 3

  • D.

   1,3 และ 4

  Correct Answer
  D. 1,3 และ 4
  Explanation
  The correct answer is 1,3 และ 4. This is because the given statement in the question states that the moon rises and sets slower consistently, and that the moon rises before the sun sets. Additionally, it is mentioned that the moon rises after the sun sets and that day is a day after the full moon. Therefore, options 1, 3, and 4 are the correct choices as they align with the given information.

  Rate this question:

 • 13. 

  ในวันหนึ่ง ตื่นเช้าเวลา 6.00 น.เห็นดวงจันทร์ตรงศีรษะพอดี(มุมเงยประมาณ 90o)ในวันนั้น ควรเป็นวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ

  • A.

   ขึ้น 8 ค่ำ

  • B.

   ขึ้น 15 ค่ำ

  • C.

   แรม 8 ค่ำ

  • D.

   แรม 15 ค่ำ

  Correct Answer
  C. แรม 8 ค่ำ
  Explanation
  Since the moon is directly overhead (at a 90-degree angle) in the morning at 6:00 AM, it means that it was a full moon the night before. A full moon occurs every 29.5 days, so if the moon was full the night before, it would take 8 more nights for it to become a new moon (แรม) again. Therefore, the correct answer is แรม 8 ค่ำ.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและมีวงโคจรรอบโลก

  • B.

   ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

  • C.

   ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1 รอบเท่ากับโคจรรอบโลก 1 รอบ

  • D.

   ดวงจันทร์มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับโลกแต่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก

  Correct Answer
  B. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
  Explanation
  The answer is incorrect because the moon orbits the Earth from west to east, not from east to west.

  Rate this question:

 • 15. 

  ลักษณะของข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์สัมพันธ์กับทิศอย่างไร   1.วันข้างขึ้นดวงจันทร์หันด้นสว่างไปทางทิศตะวันตก          2.วันข้างขึ้นดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก          3.วันข้างแรมดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก       4.วันข้างแรมดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก      คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด

  • A.

   1 และ 2

  • B.

   2 และ 4

  • C.

   3 และ 4

  • D.

   1 และ 4

  Correct Answer
  D. 1 และ 4
  Explanation
  The correct answer is 1 and 4. This is because the question is asking about the characteristics of the moon's waxing and waning phases in relation to the directions. Option 1 states that during the waxing phase (ข้างขึ้น), the moon faces the bright side towards the west (ทิศตะวันตก). Option 4 states that during the waning phase (ข้างแรม), the moon faces the bright side towards the east (ทิศตะวันออก). Therefore, both options 1 and 4 correctly describe the relationship between the moon's phases and the directions.

  Rate this question:

 • 16. 

  น้ำขึ้น น้ำลงเกิดจากอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดาวดวงใดมากที่สุด

  • A.

   ดวงจันทร์

  • B.

   ดาวหาง

  • C.

   โลก

  • D.

   ดวงอาทิตย์

  Correct Answer
  A. ดวงจันทร์
  Explanation
  The correct answer is the moon because it is the celestial body closest to Earth and its gravitational pull is responsible for the tides in the ocean. The moon's gravitational force is stronger than that of any other celestial body, including the sun and comets. This gravitational force causes the water to rise and fall, creating the phenomenon of tides.

  Rate this question:

 • 17. 

  ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ จะเห็นโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

  • A.

   เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเดียวกับที่คนบนโลกเห็นแต่มีกลางวัน-กลางคืนสั้นกว่าบนโลก

  • B.

   เห็นโลกหันเข้าหาดวงจันทร์เพียงด้านเดียว และโลกขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเหมือนกัน

  • C.

   เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเดียวกับที่คนบนโลกเห็น แต่มีกลางวัน-กลางคืนยาวกว่าบนโลก

  • D.

   เห็นดวงอาทิตย์อยู่คงที่บนท้องฟ้าของดวงจันทร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  Correct Answer
  C. เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเดียวกับที่คนบนโลกเห็น แต่มีกลางวัน-กลางคืนยาวกว่าบนโลก
  Explanation
  If we were on the moon, we would see the sun rise and set just like people on Earth, but the day-night cycle would be longer on the moon.

  Rate this question:

 • 18. 

  ข้อใดผิด

  • A.

   เราเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเสมอ

  • B.

   โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปตะวันตก

  • C.

   แกนของโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาล

  • D.

   แกนของโลกเอียง 23.5 องศา กับแนวฉากกับระนาบวงโคจร

  Correct Answer
  B. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปตะวันตก
  Explanation
  The answer is incorrect because the rotation of the Earth from east to west does not cause us to always see only one side of the moon. The moon goes through phases due to its position relative to the sun and Earth. As the moon orbits the Earth, the sun's light illuminates different portions of the moon, causing it to appear to change shape. This is why we see different phases of the moon throughout the month.

  Rate this question:

 • 19. 

  ปรากฏการณ์ใดที่มนุษย์บนดวงจันทร์ไม่สามารถเห็นได้

  • A.

   โลกขึ้นตก

  • B.

   โลกขึ้นตก

  • C.

   โลกปรากฏเป็นเสี้ยว

  • D.

   โลกหมุนรอบตัวเอง

  Correct Answer
  A. โลกขึ้นตก
  Explanation
  The correct answer is "โลกขึ้นตก." This is because the phenomenon of "โลกขึ้นตก" refers to the illusion created by the rotation of the Earth, making it appear as if the sun and other celestial bodies are rising and setting. However, humans on the moon cannot witness this phenomenon as they are not on Earth and do not experience its rotation. Therefore, they cannot see the Earth "ขึ้นตก" or "rising and setting."

  Rate this question:

 • 20. 

  เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก

  • A.

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบโลก

  • B.

   .หมุนรอบโลกในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบดวงอาทิตย์

  • C.

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง

  • D.

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์

  Correct Answer
  C. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
  Explanation
  The moon only shows one side to the Earth because it rotates on its axis at the same rate that it orbits the Earth. This is known as synchronous rotation. As a result, the same side of the moon is always facing the Earth, while the other side remains hidden from view.

  Rate this question:

 • 21. 

  ในวันใดบ้างที่เราจะมองเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวง

  • A.

   วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

  • B.

   วันขึ้น 10 ค่ำ และวันแรม 10 ค่ำ

  • C.

   วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ

  • D.

   วันขึ้น 3 ค่ำ และวันแรม 3 ค่ำ

  Correct Answer
  C. วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ
  Explanation
  The question is asking for the days on which we can see a half moon. A half moon occurs when the moon is at a 90-degree angle with the sun, causing half of the moon's surface to be illuminated. Among the given options, the only one that satisfies this condition is "วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ". On these days, the moon will be at a position where half of its surface is visible from Earth.

  Rate this question:

 • 22. 

  ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ เราจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

  • A.

   ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

  • B.

   ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์จะหยุดโคจรรอบโลก

  • C.

   เห็น เพราะดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเอง

  • D.

   เห็น เพราะดวงจันทร์ยังโคจรรอบโลกเช่นเดิม

  Correct Answer
  A. ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  Explanation
  ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ เราจะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงที่เรามองเห็นจากดวงจันทร์เป็นแสงที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ดังนั้นหากไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เราจะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้

  Rate this question:

 • 23. 

  ถ้าวันที่ 1 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ อีกกี่วันเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์

  • A.

   5 วัน

  • B.

   10 วัน

  • C.

   14 วัน

  • D.

   20 วัน

  Correct Answer
  C. 14 วัน
  Explanation
  If the first day coincides with the new moon, it takes approximately 14 days for the moon to go through its complete cycle and become a new moon again. During this period, the moon gradually moves from being a crescent to a full moon and then back to a crescent again. Therefore, after 14 days, the moon will not be visible in the sky.

  Rate this question:

 • 24. 

  การเกิดข้างขึ้นข้างแรมใน1รอบกินเวลานานเท่าใด

  • A.

   1 วัน

  • B.

   30 วัน

  • C.

   90 วัน

  • D.

   365 วัน

  Correct Answer
  B. 30 วัน
  Explanation
  The given question asks about the duration of a menstrual cycle. The correct answer is 30 days. This means that the occurrence of menstruation happens approximately every 30 days.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ถูกต้อง

  • A.

   ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มี แสงสว่างในตัวเอง

  • B.

   ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง สว่างในตัวเอง

  • C.

   ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มีแสง สว่างในตัวเอง

  • D.

   ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง สว่างในตัวเอง

  Correct Answer
  C. ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มีแสง สว่างในตัวเอง
  Explanation
  The correct answer states that the moon has no atmosphere and no light of its own. This is true as the moon does not have an atmosphere to hold gases and it does not produce its own light, but rather reflects the light from the sun.

  Rate this question:

 • 26. 

  นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม  ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด

  • A.

   60 กิโลกรัม เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง เท่ากับโลก

  • B.

   10 กิโลกรัม เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง น้อยกว่าโลก 6 เท่า

  • C.

   630 กิโลกรัม เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้ม ถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า

  • D.

   60 กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของ โลกและโคจรรอบโลก

  Correct Answer
  B. 10 กิโลกรัม เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง น้อยกว่าโลก 6 เท่า
  Explanation
  ดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก 6 เท่า ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์คนนี้จะชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์จะเป็นเพียง 10 กิโลกรัม เนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์สร้างขึ้นมาน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงที่โลกสร้างขึ้นมา 6 เท่า

  Rate this question:

 • 27. 

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  Correct Answer
  D. ง
 • 28. 

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  Correct Answer
  B. ข
 • 29. 

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  Correct Answer
  A. ก
 • 30. 

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  Correct Answer
  D. ง
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.