เทพศิรินทร์ สป แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Debsp_karnpitcha
D
Debsp_karnpitcha
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 66,065
: 5 | Attempts: 6,962

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
   - Quiz

ให้ผู้เรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  คืนหนึ่งผู้สังเกตที่อยู่ประเทศไทยวัดตำแหน่งของดาวอังคารได้ดังนี้มุมอาซิมุท 90o มุมเงย 45o ผู้สังเกตซึ่งอยู่บนเส้นลองจิจูดเดียวกันกับผู้สังเกตในประเทศไทยแต่อยู่ที่ละติจูด60oเหนือจะสังเกต ดาวอังคารได้ในบริเวณใดบนท้องฟ้า

  • A.

   ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

  • B.

   ด้านตะวันออกเฉียงใต้

  • C.

   ด้านตะวันตกเฉีนงเหนือ

  • D.

   ด้านตะวันตกเฉียงใต้

  Correct Answer
  B. ด้านตะวันออกเฉียงใต้
  Explanation
  The observer in Thailand is located at a latitude of 60o north, which means they are in the northern hemisphere. The observer in Thailand sees Mars at an azimuth angle of 90o and an elevation angle of 45o. Based on this information, we can determine that Mars is located in the southern part of the sky. Since the question asks for the specific region, the correct answer is "ด้านตะวันออกเฉียงใต้" which translates to "southeast" in English.

  Rate this question:

 • 2. 

  มุมเงย หมายถึงข้อใด

  • A.

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B.

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C.

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D.

   เส้นที่ลากจากจุดเหนือศีรษะไปตามทรงกลมท้องฟ้าไป จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

  Correct Answer
  A. มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น
  Explanation
  The question asks for the definition of "มุมเงย" (vertical angle). The correct answer states that it refers to the angle formed by the straight line drawn from the observer to the object in the sky and the straight line drawn from the observer to the point of intersection between the sky's horizon and the vertical line passing through the object in the sky.

  Rate this question:

 • 3. 

  มุมอาซิมุท หมายถึงข้อใด

  • A.

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B.

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C.

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D.

   เส้นที่ลากจากจุดเหนือศีรษะไปตามทรงกลมท้องฟ้าไป จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

  Correct Answer
  B. มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น
  Explanation
  The answer is "มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น
  ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น". This is because the question is asking for the definition of "มุมอาซิมุท" and this answer describes the angle that is measured starting from the north and following the eastern direction until it reaches the point where the sky edge intersects with the vertical line passing through the observed object.

  Rate this question:

 • 4. 

  เส้นขอบฟ้า หมายถึงข้อใด

  • A.

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B.

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C.

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D.

   เส้นที่ลากตามแนวขอบของครึ่งวงกลม จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

  Correct Answer
  D. เส้นที่ลากตามแนวขอบของครึ่งวงกลม จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า
  Explanation
  The answer choice states that the line is drawn along the edge of a semicircle until it intersects and forms a right angle with the horizon. This explanation accurately describes the term "เส้นขอบฟ้า" in the given context.

  Rate this question:

 • 5. 

  มุมอาซิมุทและมุมเงยของดาว A และดาว B มีค่าเท่าใด

  • A.

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 130 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 210 องศา มุมเงย = 60 องศา

  • B.

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 130 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 130 องศา

  • C.

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 130 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 120 องศา

  • D.

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 0 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 0 องศา มุมเงย = 60 องศา

  Correct Answer
  A. ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 130 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 210 องศา มุมเงย = 60 องศา
  Explanation
  The given answer states that star A has an azimuth angle of 130 degrees and an elevation angle of 60 degrees, while star B has an azimuth angle of 210 degrees and an elevation angle of 60 degrees. This information matches the given values in the question and is consistent with the provided data.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 24, 2013
  Quiz Created by
  Debsp_karnpitcha
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.