แบบทดสอบ เรื่อง วิธีใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kalaya
K
Kalaya
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,186
: 20 | Attempts: 561

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  Microsoft PowerPoint 2007  1 2561 - Quiz

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดีย


Questions and Answers
 • 1. 

  1. สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 

  • A.

   ก. 

  • B.

   ข. 

  • C.

   ค. 

  • D.

   ง. 

  Correct Answer
  B. ข. 
  Explanation
  Option ข is the correct answer because it is the symbol for Microsoft Office PowerPoint 2007.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. โปรแกรม PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด

  • A.

   ก. ด้านการคำนวณ

  • B.

   ข. ด้านการจัดการฐานข้อมูล

  • C.

   ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ

  • D.

   ง. ด้านงานเอกสาร

  Correct Answer
  C. ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ
  Explanation
  The correct answer is ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ (in English: Creating presentations). PowerPoint 2007 is a program specifically designed for creating and delivering presentations. It provides various features and tools that allow users to create visually appealing slideshows with text, images, charts, and multimedia elements. Users can also add animations, transitions, and speaker notes to enhance their presentations. Therefore, PowerPoint 2007 is suitable for tasks related to creating and presenting presentations.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. พื้นที่การทำงานของ PowerPoint เรียกว่าอะไร

  • A.

   ก. หน้าจอ

  • B.

   ข. การนำเสนอ

  • C.

   ค. เดสก์ท๊อป

  • D.

   ง. สไลด์

  Correct Answer
  D. ง. สไลด์
  Explanation
  The correct answer is "สไลด์" because in PowerPoint, the working area where you create and design your presentation is called "สไลด์" or "slides". Each slide represents a separate page or screen in the presentation and contains the content such as text, images, and other multimedia elements.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.  จากรูปภาพคือเครื่องมืออะไร

  • A.

   ก. การใส่สีพื้นหลังและเส้น

  • B.

   ข. การเติมเส้นขอบ

  • C.

   ค. การแรเงาข้อความ

  • D.

   ง. การเปลี่ยนสีแบบอักษร

  Correct Answer
  D. ง. การเปลี่ยนสีแบบอักษร
  Explanation
  The correct answer is "การเปลี่ยนสีแบบอักษร" which translates to "changing the color of the text." This can be inferred from the given options, where each option describes a different tool or function related to editing or modifying text. In this case, option ง mentions changing the color of the text, which aligns with the question asking about the depicted tool.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. หากต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเลือกใช้เมนูใดต่อไปนี้

  • A.

   ก. 

  • B.

   ข. 

  • C.

   ค. 

  • D.

   ง. 

  Correct Answer
  C. ค. 
  Explanation
  The correct answer is "ค.". In Microsoft PowerPoint 2007, to create a rectangle shape, you would need to select the "ค." menu option.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. ถ้าเราต้องการสร้างภาพนิ่งใหม่ต้องใช้คำสั่งใด

  • A.

   ก. 

  • B.

   ข. 

  • C.

   ค. 

  • D.

   ง. 

  Correct Answer
  A. ก. 
  Explanation
  To create a new static image, we need to use the command ก. However, without knowing the options provided in the question, it is difficult to provide a more specific explanation.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. ถ้าไม่มี       ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างไร

  • A.

   ก. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Word

  • B.

   ข. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Pen

  • C.

   ค. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Pain

  • D.

   ง. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า PowerPoint

  Correct Answer
  D. ง. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า PowerPoint
  Explanation
  To access Microsoft PowerPoint, you need to go to the Windows button, then go to the magnifying glass icon, and type the word "PowerPoint". This will allow you to search for and open the program.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนของการนำภาพเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

  • A.

   ก. Home > Picture

  • B.

   ข. Insert > Picture

  • C.

   ค. Insert > Photo Album

  • D.

   ง. Design > Picture

  Correct Answer
  B. ข. Insert > Picture
  Explanation
  The correct answer is ข. Insert > Picture. This is the correct answer because in Microsoft PowerPoint 2007, the process of inserting an image into a slide is done by going to the "Insert" tab and selecting "Picture". This option allows the user to browse their computer for the desired image file and insert it into the slide.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.  รูปภาพดังต่อไปนี้ สามารถเรียกได้จากแถบเครื่องมืออะไร 

  • A.

   ก. Text Edit

  • B.

   ข. Text Color

  • C.

   ค. WordArt

  • D.

   ง. Format

  Correct Answer
  C. ค. WordArt
  Explanation
  The correct answer is "ค. WordArt" because WordArt is a tool in many editing software programs that allows users to create stylized text with various effects such as shadows, gradients, and 3D effects. It is commonly used to add decorative and artistic elements to text in documents, presentations, and other visual materials.

  Rate this question:

 • 10. 

  10.  Solid fill คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบใด

  • A.

   ก. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเดียว

  • B.

   ข. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็น 2 สี

  • C.

   ค. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีรุ้ง

  • D.

   ง. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นรูปภาพ

  Correct Answer
  A. ก. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเดียว
  Explanation
  Solid fill คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเดียว ซึ่งหมายถึงการใส่สีที่เดียวกันลงในพื้นที่ทั้งหมดของวัตถุหรือรูปร่าง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือลวดลายใดๆ ซึ่งเป็นการปรับแต่งหรือเพิ่มความสวยงามให้กับวัตถุหรือรูปร่างนั้นๆ โดยการเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเดียวนั้นจะทำให้วัตถุหรือรูปร่างดูเป็นองค์ประกอบเดียวกันและสมบูรณ์เสมอกัน

  Rate this question:

 • 11. 

  11. ถ้าสมศรีต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้ข้อความของตัวเอง สมศรีต้องใช้เครื่องมือใด

  • A.

   ก. 

  • B.

   ข. 

  • C.

   ค. 

  • D.

   ง. 

  Correct Answer
  B. ข. 
 • 12. 

  12. สมใจต้องการเพิ่ม Animation ให้กับรูปภาพของตัวเอง สมใจต้องใช้เครื่องมือในข้อใด

  • A.

   ก. Transition

  • B.

   ข. Slideshow

  • C.

   ค. Format

  • D.

   ง. Custom Animation

  Correct Answer
  D. ง. Custom Animation
  Explanation
  The correct answer is "ง. Custom Animation" because if Samjai wants to add animation to his own image, he would need to use the "Custom Animation" tool. This tool allows users to apply various animation effects to individual objects or elements within a presentation. Transition, Slideshow, and Format are not relevant tools for adding animation to an image.

  Rate this question:

 • 13. 

  13. ถ้ามะม่วงต้องการแทรก Animation ให้ข้อความปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอสไลด์ มะม่วงต้องเลือกใช้ดาวสีอะไร

  • A.

   ก. 

  • B.

   ข. 

  • C.

   ค. 

  • D.

   ง. 

  Correct Answer
  A. ก. 
  Explanation
  The correct answer is ก. This answer suggests that if mango wants to insert an animation to display text on the slide, it should choose a star in a certain color. However, without the options provided, it is difficult to determine the specific color or any other details regarding the answer.

  Rate this question:

 • 14. 

  14. มะยมต้องการตกแต่งและเปลี่ยนสีให้กล่องข้อความของตัวเองมะยมต้องไปที่ข้อใดต่อไปนี้

  • A.

   ก. Format > WordArt Styles

  • B.

   ข. Format > Shape Styles

  • C.

   ค. Format > Insert Shape

  • D.

   ง. Format > Edit Shape

  Correct Answer
  B. ข. Format > Shape Styles
  Explanation
  The correct answer is "ข. Format > Shape Styles." This option allows the user to decorate and change the color of their text box.

  Rate this question:

 • 15. 

  15. Motion Paths เป็นการใส่ Animation แบบใด

  • A.

   ก. การใส่ Animation แบบปรากฏขึ้นมา

  • B.

   ข. การใส่ Animation แบบเน้นวัตถุให้เด่นขึ้น

  • C.

   ค. การใส่ Animation แบบกำหนดทิศทางเอง

  • D.

   ง. การใส่ Animation แบบให้วัตถุลอยออกจากหน้าจอ

  Correct Answer
  C. ค. การใส่ Animation แบบกำหนดทิศทางเอง
  Explanation
  The correct answer is "ค. การใส่ Animation แบบกำหนดทิศทางเอง" (C. Animation with custom motion paths). Motion Paths in animation allow the user to define the path that an object will follow during the animation. This gives the user control over the direction and movement of the object, allowing for more customized and dynamic animations.

  Rate this question:

 • 16. 

  16. น้ำตาลต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นรูปภาพ น้ำตาลต้องเลือกข้อใดต่อไปนี้

  • A.

   ก. Format Background > Solid fill

  • B.

   ข. Format Background > Picture or texture fill

  • C.

   ค. Format Background > Gradient fill

  • D.

   ง. Format Background > Picture fill

  Correct Answer
  B. ข. Format Background > Picture or texture fill
  Explanation
  The correct answer is ข. Format Background > Picture or texture fill. This option allows the user to change the background color to a picture or texture fill, which is what the question is asking for. The other options do not provide the same functionality.

  Rate this question:

 • 17. 

  17. แดนต้องการแทรกกล่องข้อความแดนสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง

  • A.

   ก. ClipArt และ Shapes

  • B.

   ข. Shapes และ Picture

  • C.

   ค. Textbox และ Shapes

  • D.

   ง. Textbox และ ClipArt

  Correct Answer
  C. ค. Textbox และ Shapes
  Explanation
  The question asks which tools can Dan use to insert a text box. The correct answer is option ค (Textbox and Shapes) because both of these tools can be used to insert a text box. ClipArt and Picture tools are not used for inserting text boxes.

  Rate this question:

 • 18. 

  18. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด

  • A.

   ก.แผ่นสไลด์เปล่า

  • B.

   ข.แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก

  • C.

   ค.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา

  • D.

   ง.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก

  Correct Answer
  A. ก.แผ่นสไลด์เปล่า
  Explanation
  The correct answer is ก.แผ่นสไลด์เปล่า (blank slide). This means that when selecting the "Blank Presentation" option, the slides created will be empty without any pre-designed graphics, headings, or content structure.

  Rate this question:

 • 19. 

  19. การใส่เอฟเฟคเปลี่ยนหน้าสไลด์ใช้เครื่องมือในข้อใด

  • A.

   ก. Transition to This Slides

  • B.

   ข. Slideshow

  • C.

   ค. Format

  • D.

   ง. Custom Animation

  Correct Answer
  A. ก. Transition to This Slides
  Explanation
  The correct answer is "ก. Transition to This Slides". This is because when you want to apply an effect to change the slide, you would use the "Transition to This Slides" tool. The other options, "ข. Slideshow", "ค. Format", and "ง. Custom Animation", do not specifically refer to the action of changing the slide with an effect.

  Rate this question:

 • 20. 

  20. หากน้ำต้องการบันทึกงานครั้งแรก น้ำต้องควรเลือกใช้คำสั่งใดมากที่สุด

  • A.

   ก. Office Button > Save

  • B.

   ข. Office Button > Open

  • C.

   ค. Office Button > Print

  • D.

   ง. Office Button > Save as

  Correct Answer
  D. ง. Office Button > Save as
  Explanation
  If the water needs to save the work for the first time, it should choose the option "Office Button > Save as" because this option allows the water to specify the location and name of the file where the work will be saved. The other options, such as "Office Button > Save", "Office Button > Open", and "Office Button > Print", do not provide the same functionality as "Save as" in terms of specifying the location and name of the file.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.