แบบทดสอบ เรื่อง วิธีใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

20 | Total Attempts: 490

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  Microsoft PowerPoint 2007  1 2561 - Quiz

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดีย


Questions and Answers
 • 1. 
  1. สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 
  • A. 

   ก. 

  • B. 

   ข. 

  • C. 

   ค. 

  • D. 

   ง. 

 • 2. 
  2. โปรแกรม PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด
  • A. 

   ก. ด้านการคำนวณ

  • B. 

   ข. ด้านการจัดการฐานข้อมูล

  • C. 

   ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ

  • D. 

   ง. ด้านงานเอกสาร

 • 3. 
  3. พื้นที่การทำงานของ PowerPoint เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ก. หน้าจอ

  • B. 

   ข. การนำเสนอ

  • C. 

   ค. เดสก์ท๊อป

  • D. 

   ง. สไลด์

 • 4. 
  4.  จากรูปภาพคือเครื่องมืออะไร
  • A. 

   ก. การใส่สีพื้นหลังและเส้น

  • B. 

   ข. การเติมเส้นขอบ

  • C. 

   ค. การแรเงาข้อความ

  • D. 

   ง. การเปลี่ยนสีแบบอักษร

 • 5. 
  5. หากต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเลือกใช้เมนูใดต่อไปนี้
  • A. 

   ก. 

  • B. 

   ข. 

  • C. 

   ค. 

  • D. 

   ง. 

 • 6. 
  6. ถ้าเราต้องการสร้างภาพนิ่งใหม่ต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   ก. 

  • B. 

   ข. 

  • C. 

   ค. 

  • D. 

   ง. 

 • 7. 
  7. ถ้าไม่มี       ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างไร
  • A. 

   ก. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Word

  • B. 

   ข. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Pen

  • C. 

   ค. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า Pain

  • D. 

   ง. ไปที่ปุ่มวินโดว์ > ไปที่แว่นขยาย > พิมพ์คำว่า PowerPoint

 • 8. 
  8. ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนของการนำภาพเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
  • A. 

   ก. Home > Picture

  • B. 

   ข. Insert > Picture

  • C. 

   ค. Insert > Photo Album

  • D. 

   ง. Design > Picture

 • 9. 
  9.  รูปภาพดังต่อไปนี้ สามารถเรียกได้จากแถบเครื่องมืออะไร 
  • A. 

   ก. Text Edit

  • B. 

   ข. Text Color

  • C. 

   ค. WordArt

  • D. 

   ง. Format

 • 10. 
  10.  Solid fill คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบใด
  • A. 

   ก. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเดียว

  • B. 

   ข. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็น 2 สี

  • C. 

   ค. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีรุ้ง

  • D. 

   ง. การเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นรูปภาพ

 • 11. 
  11. ถ้าสมศรีต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้ข้อความของตัวเอง สมศรีต้องใช้เครื่องมือใด
  • A. 

   ก. 

  • B. 

   ข. 

  • C. 

   ค. 

  • D. 

   ง. 

 • 12. 
  12. สมใจต้องการเพิ่ม Animation ให้กับรูปภาพของตัวเอง สมใจต้องใช้เครื่องมือในข้อใด
  • A. 

   ก. Transition

  • B. 

   ข. Slideshow

  • C. 

   ค. Format

  • D. 

   ง. Custom Animation

 • 13. 
  13. ถ้ามะม่วงต้องการแทรก Animation ให้ข้อความปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอสไลด์ มะม่วงต้องเลือกใช้ดาวสีอะไร
  • A. 

   ก. 

  • B. 

   ข. 

  • C. 

   ค. 

  • D. 

   ง. 

 • 14. 
  14. มะยมต้องการตกแต่งและเปลี่ยนสีให้กล่องข้อความของตัวเองมะยมต้องไปที่ข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ก. Format > WordArt Styles

  • B. 

   ข. Format > Shape Styles

  • C. 

   ค. Format > Insert Shape

  • D. 

   ง. Format > Edit Shape

 • 15. 
  15. Motion Paths เป็นการใส่ Animation แบบใด
  • A. 

   ก. การใส่ Animation แบบปรากฏขึ้นมา

  • B. 

   ข. การใส่ Animation แบบเน้นวัตถุให้เด่นขึ้น

  • C. 

   ค. การใส่ Animation แบบกำหนดทิศทางเอง

  • D. 

   ง. การใส่ Animation แบบให้วัตถุลอยออกจากหน้าจอ

 • 16. 
  16. น้ำตาลต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นรูปภาพ น้ำตาลต้องเลือกข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ก. Format Background > Solid fill

  • B. 

   ข. Format Background > Picture or texture fill

  • C. 

   ค. Format Background > Gradient fill

  • D. 

   ง. Format Background > Picture fill

 • 17. 
  17. แดนต้องการแทรกกล่องข้อความแดนสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง
  • A. 

   ก. ClipArt และ Shapes

  • B. 

   ข. Shapes และ Picture

  • C. 

   ค. Textbox และ Shapes

  • D. 

   ง. Textbox และ ClipArt

 • 18. 
  18. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด
  • A. 

   ก.แผ่นสไลด์เปล่า

  • B. 

   ข.แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก

  • C. 

   ค.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา

  • D. 

   ง.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก

 • 19. 
  19. การใส่เอฟเฟคเปลี่ยนหน้าสไลด์ใช้เครื่องมือในข้อใด
  • A. 

   ก. Transition to This Slides

  • B. 

   ข. Slideshow

  • C. 

   ค. Format

  • D. 

   ง. Custom Animation

 • 20. 
  20. หากน้ำต้องการบันทึกงานครั้งแรก น้ำต้องควรเลือกใช้คำสั่งใดมากที่สุด
  • A. 

   ก. Office Button > Save

  • B. 

   ข. Office Button > Open

  • C. 

   ค. Office Button > Print

  • D. 

   ง. Office Button > Save as

Back to Top Back to top