ปริมาณความร้อน

10 | Total Attempts: 1064

Please wait...
Create your own Quiz
ปริมาณความร้อน - Quiz

แบบทดสอบ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. เหล็ก และตะกั่วมีน้ำหนักเท่ากัน แต่มีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 0.115 และ 0.031 ตามลำดับ ถ้าได้รับปริมาณความร้อนเพิ่มขึ้นเท่ากันในระยะเวลาเท่ากันแล้ว ข้อใดถูก
  • A. 

   เหล็กและตะกั่วจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากัน

  • B. 

   เหล็กจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าตะกั่ว

  • C. 

   เหล็กจะมีอุณหภูมิสูงกว่าตะกั่ว

  • D. 

   เหล็กยังไม่หลอมเหลว แต่ตะกั่วจะหลอมเหลว

 • 2. 
  2. แค ลอริมิเตอร์ 2 ใบ จุของเหลว ก และ ข อย่างละใบ มีมวลเท่ากัน มีอุณหภูมิเท่ากัน หย่อนน้ำแข็งก้อนเล็กขนาดเท่ากันลงไป เมื่อน้ำแข็งละลายหมดพบว่าอุณหภูมิของเหลว ข ลดต่ำลงกว่าของเหลว ก เมื่อไม่คิดความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์ ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
  • A. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก > ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • B. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก < ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • C. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก อาจจะเท่ากับความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • D. 

   จุดเดือดของของเหลว ก สูงกว่าจุดเดือดของของเหลว ข

 • 3. 
  3. ผ่านกระแส ไฟฟ้าลงในลวดนิโครมซึ่งจุ่มอยู่ในแคลอริมิเตอร์มีน้ำบรรจุอยู่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปรากฎว่าน้ำร้อนขึ้นเป็น 35 องศาเซลเซียส พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนเท่าใด                  
  • A. 

   210 จูล

  • B. 

   500 จูล

  • C. 

   1,090 จูล

  • D. 

   2,100 จูล

 • 4. 
  4. กา ไฟฟ้าใบหนึ่งทำให้น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ร้อนจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส ในเวลา 120 วินาที ถ้ากาไฟฟ้าใบเดียวกันนี้ทำให้ของเหลว ก ปริมาตรเท่ากัน น้ำร้อนขึ้นอย่างเดียว แต่ใช้เวลา 60 วินาที ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก มีค่าเท่าใด ความหนาแน่นของของเหลว ก เท่ากับ 0.8 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร      
  • A. 

   0.425

  • B. 

   0.500

  • C. 

   0.625

  • D. 

   0.850

 • 5. 
  5. กา ไฟฟ้าใช้ต้มน้ำ 400 กรัม ทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 นาที ถ้าใช้กาไฟฟ้าใบเดียวกันนี้ไปต้มน้ำผลไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีมวล 800 กรัม ทำให้อุณหภูมิของน้ำผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 20 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 8 นาที ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำผลไม้มีค่ากี่แคลอรีต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส      
  • A. 

   0.4

  • B. 

   0.5

  • C. 

   0.5

  • D. 

   1.0

 • 6. 
  6. ลวด ไฟฟ้าให้ความร้อนอันหนึ่งมีกำลัง 1,000 วัตต์ ใช้ได้กับไฟบ้าน เมื่อจุ่มลงในน้ำ 4 กิโลกรัมนาน 5 นาที อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส ให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรีต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส      
  • A. 

   17.86

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   75

 • 7. 
  7. สว่าน ไฟฟ้ามีกำลัง 840 วัตต์ ใช้เจาะรูแท่งทองเหลืองซึ่งมีมวล 100 กรัม นาน 20 วินาที ความจุความร้อนจำเพาะของทองเหลืองเท่ากับ 0.1 แคลอรีต่อ 1 กรัม ต่อ 1 องศาเซลเซียส ถ้าในการทำงานของสว่านไฟฟ้าครั้งนี้ พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้แก่ทองเหลืองเพียง 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดที่สว่านทำ แท่งทองเหลืองจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกี่องศาเซลเซียส กำหนดพลังงาน 4.2 จูล เท่ากับความร้อน 1 แคลอรี      
  • A. 

   100

  • B. 

   400

  • C. 

   1680

  • D. 

   1764

 • 8. 
  8. น้ำ 2 ลิตร ต้องการทำให้ร้อนจาก 18 °C เป็น 85 °C ด้วยขดลวดไฟฟ้าที่มีกำลัง 1,000 วัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำ      
  • A. 

   5.3 นาที

  • B. 

   9.38 นาที

  • C. 

   12.3 นาที

  • D. 

   13 นาที

 • 9. 
  9. เตา ไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำมวล 0.8 กิโลกรัม อุณหภูมิ 20 °C ให้เดือด กำหนดให้เตาไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,200 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน      
  • A. 

   44.8 นาที

  • B. 

   48.2 นาที

  • C. 

   51.7 นาที

  • D. 

   56.0 นาที

 • 10. 
  10. ผสมน้ำร้อน 100 กรัม อุณหภูมิ 70 °C กับน้ำ 0 °C 40 กรัม เข้าด้วยกัน อุณหภูมิผสมจะเป็นเท่าใด      
  • A. 

   35 °C

  • B. 

   50 °C

  • C. 

   60 °C

  • D. 

   80 °C

Back to Top Back to top