ปริมาณความร้อน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Maskalate
M
Maskalate
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,186
: 10 | Attempts: 1,186

Please wait...
Create your own Quiz
ปริมาณความร้อน - Quiz

แบบทดสอบ


Questions and Answers
 • 1. 

  1. เหล็ก และตะกั่วมีน้ำหนักเท่ากัน แต่มีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 0.115 และ 0.031 ตามลำดับ ถ้าได้รับปริมาณความร้อนเพิ่มขึ้นเท่ากันในระยะเวลาเท่ากันแล้ว ข้อใดถูก

  • A. 

   เหล็กและตะกั่วจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากัน

  • B. 

   เหล็กจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าตะกั่ว

  • C. 

   เหล็กจะมีอุณหภูมิสูงกว่าตะกั่ว

  • D. 

   เหล็กยังไม่หลอมเหลว แต่ตะกั่วจะหลอมเหลว

 • 2. 

  2. แค ลอริมิเตอร์ 2 ใบ จุของเหลว ก และ ข อย่างละใบ มีมวลเท่ากัน มีอุณหภูมิเท่ากัน หย่อนน้ำแข็งก้อนเล็กขนาดเท่ากันลงไป เมื่อน้ำแข็งละลายหมดพบว่าอุณหภูมิของเหลว ข ลดต่ำลงกว่าของเหลว ก เมื่อไม่คิดความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์ ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

  • A. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก > ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • B. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก < ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • C. 

   ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก อาจจะเท่ากับความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ข

  • D. 

   จุดเดือดของของเหลว ก สูงกว่าจุดเดือดของของเหลว ข

 • 3. 

  3. ผ่านกระแส ไฟฟ้าลงในลวดนิโครมซึ่งจุ่มอยู่ในแคลอริมิเตอร์มีน้ำบรรจุอยู่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปรากฎว่าน้ำร้อนขึ้นเป็น 35 องศาเซลเซียส พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนเท่าใด                  

  • A. 

   210 จูล

  • B. 

   500 จูล

  • C. 

   1,090 จูล

  • D. 

   2,100 จูล

 • 4. 

  4. กา ไฟฟ้าใบหนึ่งทำให้น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ร้อนจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส ในเวลา 120 วินาที ถ้ากาไฟฟ้าใบเดียวกันนี้ทำให้ของเหลว ก ปริมาตรเท่ากัน น้ำร้อนขึ้นอย่างเดียว แต่ใช้เวลา 60 วินาที ความจุความร้อนจำเพาะของของเหลว ก มีค่าเท่าใด ความหนาแน่นของของเหลว ก เท่ากับ 0.8 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร      

  • A. 

   0.425

  • B. 

   0.500

  • C. 

   0.625

  • D. 

   0.850

 • 5. 

  5. กา ไฟฟ้าใช้ต้มน้ำ 400 กรัม ทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นจาก 30 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 นาที ถ้าใช้กาไฟฟ้าใบเดียวกันนี้ไปต้มน้ำผลไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีมวล 800 กรัม ทำให้อุณหภูมิของน้ำผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 20 องศาเซลเซียส เป็น 100 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 8 นาที ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำผลไม้มีค่ากี่แคลอรีต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส      

  • A. 

   0.4

  • B. 

   0.5

  • C. 

   0.5

  • D. 

   1.0

 • 6. 

  6. ลวด ไฟฟ้าให้ความร้อนอันหนึ่งมีกำลัง 1,000 วัตต์ ใช้ได้กับไฟบ้าน เมื่อจุ่มลงในน้ำ 4 กิโลกรัมนาน 5 นาที อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส ให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรีต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส      

  • A. 

   17.86

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   75

 • 7. 

  7. สว่าน ไฟฟ้ามีกำลัง 840 วัตต์ ใช้เจาะรูแท่งทองเหลืองซึ่งมีมวล 100 กรัม นาน 20 วินาที ความจุความร้อนจำเพาะของทองเหลืองเท่ากับ 0.1 แคลอรีต่อ 1 กรัม ต่อ 1 องศาเซลเซียส ถ้าในการทำงานของสว่านไฟฟ้าครั้งนี้ พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้แก่ทองเหลืองเพียง 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดที่สว่านทำ แท่งทองเหลืองจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกี่องศาเซลเซียส กำหนดพลังงาน 4.2 จูล เท่ากับความร้อน 1 แคลอรี      

  • A. 

   100

  • B. 

   400

  • C. 

   1680

  • D. 

   1764

 • 8. 

  8. น้ำ 2 ลิตร ต้องการทำให้ร้อนจาก 18 °C เป็น 85 °C ด้วยขดลวดไฟฟ้าที่มีกำลัง 1,000 วัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำ      

  • A. 

   5.3 นาที

  • B. 

   9.38 นาที

  • C. 

   12.3 นาที

  • D. 

   13 นาที

 • 9. 

  9. เตา ไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำมวล 0.8 กิโลกรัม อุณหภูมิ 20 °C ให้เดือด กำหนดให้เตาไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,200 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน      

  • A. 

   44.8 นาที

  • B. 

   48.2 นาที

  • C. 

   51.7 นาที

  • D. 

   56.0 นาที

 • 10. 

  10. ผสมน้ำร้อน 100 กรัม อุณหภูมิ 70 °C กับน้ำ 0 °C 40 กรัม เข้าด้วยกัน อุณหภูมิผสมจะเป็นเท่าใด      

  • A. 

   35 °C

  • B. 

   50 °C

  • C. 

   60 °C

  • D. 

   80 °C

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.