ข้อสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tonsound7
T
Tonsound7
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 33,329
: 10 | Attempts: 7,954

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล - Quiz

แบบทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต น


Questions and Answers
 • 1. 

  การกำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการทำสิ่งใดต่อไปนี้

  • A.

   ปรบมือ

  • B.

   ผิวปาก

  • C.

   เคาะหิน

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The answer "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in Thai. The question asks about the origins of musical instruments and states that humans have known how to create simple musical instruments from natural materials since ancient times. The answer "ถูกทุกข้อ" indicates that all of the options listed (clapping hands, using the mouth, tapping stones) are correct and can be used to create musical instruments.

  Rate this question:

 • 2. 

  สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติใด 

  • A.

   กรีกโบราณ

  • B.

   ละตินโบราณ

  • C.

   โรมันโบราณ

  • D.

   อียิปต์โบราณ

  Correct Answer
  A. กรีกโบราณ
  Explanation
  The correct answer is "กรีกโบราณ" which means Ancient Greece. This is because Ancient Greece is known for its significant contributions to the development of Western music. The ancient Greeks were the first to introduce the concept of musical notation, and they also made advancements in the construction of musical instruments such as the lyre and the aulos. Additionally, they developed the idea of musical modes and scales, which laid the foundation for Western music theory. Therefore, it can be concluded that the origins of Western music can be traced back to Ancient Greece.

  Rate this question:

 • 3. 

  การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกมีกี่ชนิด

  • A.

   1 ชนิด

  • B.

   2 ชนิด

  • C.

   3 ชนิด

  • D.

   4 ชนิด

  Correct Answer
  C. 3 ชนิด
  Explanation
  The correct answer is "3 ชนิด" because the question asks about the number of types of musical instruments that were created initially in the origin of Western music.

  Rate this question:

 • 4. 

  ไวโอลิน จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทใด

  • A.

   ประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า

  • B.

   เครื่องทองเหลือง

  • C.

   เครื่องสาย

  • D.

   เครื่องเคาะ

  Correct Answer
  C. เครื่องสาย
  Explanation
  The correct answer is "เครื่องสาย" (string instrument). A ไวโอลิน (violin) is a musical instrument that belongs to the category of string instruments. It is played by drawing a bow across the strings or by plucking the strings with the fingers.

  Rate this question:

 • 5. 

  ทรัมเป็ต จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทใด

  • A.

   ประเภทเครื่องสาย

  • B.

   เครื่องเป่าทองเหลือง

  • C.

   เครื่องตี

  • D.

   เครื่องเคาะ

  Correct Answer
  B. เครื่องเป่าทองเหลือง
  Explanation
  The correct answer is "เครื่องเป่าทองเหลือง" (Brass wind instrument). This is because "เครื่องเป่าทองเหลือง" refers to brass instruments, which are played by blowing air into them. The other options, "เครื่องสาย" (string instrument), "เครื่องตี" (percussion instrument), and "เครื่องเคาะ" (plucked instrument), do not accurately describe the classification of the instrument.

  Rate this question:

 • 6. 

  การรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เพึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค Middle age คือระหว่างศตวรรษที่เท่าไหร่

  • A.

   ระหว่างศตวรรษที่ 3-4

  • B.

   ระหว่างศตวรรษที่ 5-6

  • C.

   ระหว่างศตวรรษที่ 7-8

  • D.

   ระหว่างศตวรรษที่ 9-10

  Correct Answer
  B. ระหว่างศตวรรษที่ 5-6
  Explanation
  The question asks about the period when the use of letters or other symbols began to appear and became popular, specifically during the Middle Ages. The correct answer states that this occurred between the 5th and 6th centuries. This aligns with historical records which indicate that the use of letters and symbols became more widespread during this time, marking the transition from the Early Middle Ages to the High Middle Ages.

  Rate this question:

 • 7. 

  ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรา ในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง ในถ้ำ ในโพรงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ เช่นรู้จักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขา และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง การร้องรำทำเพลงในยุคนั้นทำไปเพื่อสิ่งใด

  • A.

   อ้อนวอนบรรพบุรุษ

  • B.

   อ้อนวอนพระเจ้า

  • C.

   อ้อนวอนหัวหน้าเผ่า

  • D.

   อ้อนวอนบุคลสำคัญในเผ่า

  Correct Answer
  B. อ้อนวอนพระเจ้า
  Explanation
  During the early stages of human civilization, music was used to communicate with the divine. People would sing and perform rituals to invoke and appease the gods. This practice of singing and making music was done to seek blessings, protection, and guidance from the divine entities. Therefore, the answer "อ้อนวอนพระเจ้า" (pleading to the gods) is the most fitting explanation for the purpose of singing and making music during that time.

  Rate this question:

 • 8. 

  ในศตวรรษที่เท่าไหร่ มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา

  • A.

   ในศตวรรษที่ 9

  • B.

   ในศตวรรษที่ 10

  • C.

   ในศตวรรษที่ 11

  • D.

   ในศตวรรษที่ 12

  Correct Answer
  D. ในศตวรรษที่ 12
  Explanation
  In the 12th century, humans began to develop and use various sounds to create music. This suggests that by this time, people had already started to explore and experiment with different types of musical instruments and vocal techniques. The mention of the 9th, 10th, and 11th centuries implies that the use of sound and music had been gradually evolving and becoming more sophisticated over time, leading to the development of a diverse range of musical styles and compositions in the 12th century.

  Rate this question:

 • 9. 

  ประวัติดนตรีตะวันตกซึ่งแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้กี่สมัย

  • A.

   ได้ 6 สมัย

  • B.

   ได้ 7 สมัย

  • C.

   ได้ 8 สมัย

  • D.

   ได้ 9 สมัย

  Correct Answer
  D. ได้ 9 สมัย
  Explanation
  The history of Western music is divided into nine periods.

  Rate this question:

 • 10. 

  The Classical Period มีความหมายตรงกับข้อใด

  • A.

   สมัยรีเนซองส์

  • B.

   สมัยบาโรก

  • C.

   สมัยคลาสสิก

  • D.

   สมัยโรแมนติก

  Correct Answer
  C. สมัยคลาสสิก
  Explanation
  The correct answer is "สมัยคลาสสิก" (Classical Period). This is because the question asks for the meaning of "The Classical Period" and "สมัยคลาสสิก" is the Thai translation of this term. The other options are different time periods or terms that do not directly correspond to "The Classical Period".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.