แบบฝึกหัด การงานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kopwit
K
Kopwit
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 18,758
: 10 | Attempts: 869

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบฝึกหัด การงานพื้นฐาน ม.3 ชุดที่ 3 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดคือความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนที่สุด

  • A. 

   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ใช้แก้ปัญหา

  • B. 

   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจที่ทำงานวิจัยมากขึ้น

  • C. 

   เป็นการจัดลำดับความคิด การวางแผนดำเนินงานตามแผนจนสำเร็จ

  • D. 

   เป็นการใช้ข้อมูลดิบมาสร้างงานใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  A. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ใช้แก้ปัญหา
  Explanation
  This answer correctly states that the clearest meaning of a computer project is an activity that encourages students to apply their computer knowledge to solve problems. This aligns with the purpose of a computer project, which is to utilize computer skills and knowledge to address and resolve issues or challenges.

  Rate this question:

 • 2. 

  ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นแรก

  • A. 

   ออกแบบโครงงาน

  • B. 

   เขียนเค้าโครงของโครงงาน

  • C. 

   จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

  • D. 

   ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

  Correct Answer
  D. ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว
  Explanation
  Before starting a computer project, students need to study existing computer project examples that have been done by others. This will help them gain insights into the different aspects of project development, such as design, structure, and implementation. By studying these examples, students can learn from the experiences of others and apply that knowledge to their own project. It also allows them to see what has already been done in the field and potentially identify areas for improvement or innovation in their own project.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  • A. 

   เพื่อส่งเสริมความรู้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  • B. 

   เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

  • C. 

   เพื่อผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" (All of the above). The question asks for the objective of computer project development, and all of the given options can be considered objectives of computer project development. The objective can be to promote knowledge about computers, produce educational media about computers, and produce and develop software. Therefore, all of the given options are correct objectives for computer project development.

  Rate this question:

 • 4. 

  สุชาติเสนอทำโครงงาน " โปรแกรมบัญชีแบบง่าย " เพราะมีเหตุจูงใจจากข้อใดเป็นสำคัญ

  • A. 

   ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบตัว

  • B. 

   หาเรื่องที่ง่าย ๆ สามารถใช้งานได้ดี

  • C. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะดวกและง่าย

  • D. 

   การสังเกต การทำงานและเวลาที่เสียไป

  Correct Answer
  A. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบตัว
  Explanation
  The main motivation for Suwadee to propose the project "Simple Accounting Program" is the problem that arises with the things around her. This suggests that Suwadee has encountered difficulties or issues related to accounting in her personal or professional life. By creating a simple accounting program, she aims to address these problems and make it easier for herself and others to manage their finances.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

  • A. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  • B. 

   โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน

  • C. 

   โครงงานพัฒนาเกม

  • D. 

   โครงงานบริการ

  Correct Answer
  D. โครงงานบริการ
  Explanation
  The given options are different types of computer projects. "โครงงานบริการ" translates to "service project" in English, which does not fit into any of the other categories mentioned (such as educational media development, application projects, and game development). Therefore, "โครงงานบริการ" is the correct answer as it does not belong to any of the other types of computer projects mentioned.

  Rate this question:

 • 6. 

    การระบุลักษณะของโครงงานที่พัฒนาว่าเป็นโครงงานชนิดใด " เป็นข้อมูลแสดงรายละเอียดเค้าโครงของโครงงานในข้อใด

  • A. 

   ชื่อโครงงาน

  • B. 

   สาขางานวิจัย

  • C. 

   แผนการปฏิบัติงาน

  • D. 

   แนวคิดที่มาและความสำคัญ

  Correct Answer
  B. สาขางานวิจัย
  Explanation
  The correct answer is "สาขางานวิจัย" because it is the category that describes the field or area of research that the project belongs to. The other options, such as "ชื่อโครงงาน" (project name), "แผนการปฏิบัติงาน" (work plan), and "แนวคิดที่มาและความสำคัญ" (background and significance), are all components that provide details about the project but do not specifically indicate the type or category of the project.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครง ของโครงงานคอมพิวเตอร

  • A. 

   อ้างอิง

  • B. 

   บทนำ

  • C. 

   บทคัดย่อ

  • D. 

   กิตติกรรมประกาศ

  Correct Answer
  C. บทคัดย่อ
  Explanation
  The correct answer is "บทคัดย่อ" because it is directly related to the process of writing a project proposal. A "บทคัดย่อ" or abstract is a brief summary of the entire project, including its objectives, methodology, and expected outcomes. It provides a concise overview of the project, allowing readers to quickly understand its purpose and significance. Therefore, including a well-written abstract is an essential part of the project proposal writing process.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงาน

  • A. 

   เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

  • B. 

   เน้นการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

  • C. 

   เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

  • D. 

   เน้นการฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  D. เน้นการฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
  Explanation
  The answer "เน้นการฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์" (emphasis on computer typing practice) is not related to the activity of doing a project. The other options, "เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์" (emphasis on seeking knowledge through scientific methods), "เน้นการคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง" (emphasis on thinking, doing, and problem-solving independently), and "เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่" (emphasis on using modern technology) are more closely related to the activity of doing a project.

  Rate this question:

 • 9. 

  กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด

  • A. 

   แก้ปัญหา

  • B. 

   ประดิษฐ์คิดค้น

  • C. 

   ค้นคว้าหาความรู้

  • D. 

   ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  D. ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
  Explanation
  The activity that is most related to the development of a computer project is "ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์" which translates to "practice typing skills using a computer". This activity is directly related to the use of a computer and is essential for the development of computer projects as it improves typing speed and accuracy, which are important skills for programming and coding.

  Rate this question:

 • 10. 

  โครงงาน ระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด

  • A. 

   โครงงานจำลองทฤษฎี

  • B. 

   โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  • C. 

   โครงงานประยุกต์ใช้งาน

  • D. 

   โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  Correct Answer
  C. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  Explanation
  The correct answer is "โครงงานประยุกต์ใช้งาน" because the project is a practical application of a ticket reservation system for airplanes. It is aimed at solving a real-world problem by providing a functional system that can be used by customers to book their tickets.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.