แบบทดสอบรายวิชาศิลปะ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา�

10 | Total Attempts: 1788

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาศิลปะ  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา� - Quiz

กรุณาพิมพ์ ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้นคลิก start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฏ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ศิลปกรรมจีนเข้ามามีบทบาทอย่างรุนแรง  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตรงกับรัชกาลใด.
  • A. 

   ก. รัชกาลที่ 1-2

  • B. 

   ข. รัชกาลที่ 3

  • C. 

   ค. รัชกาลที่ 4-5

  • D. 

   ง. รัชกาลที่ 6

 • 2. 
  2. สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนคือ.
  • A. 

   ก. ปรางค์วัดอรุณราชวราราม

  • B. 

   ข. โบสถ์ วิหาร วัดบวรนิเวศ

  • C. 

   ค. ที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  • D. 

   ง. หอสมุดแห่งชาติ

 • 3. 
  3. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของสมัยใด
  • A. 

   ก. เชียงแสน

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ศรีวิชัย

  • D. 

   ง. ลพบุรีย์

 • 4. 
  4.พระปฐมเจดีเดิม เป็นศิลปะสมัยใด
  • A. 

   ก. ทวาราวดี

  • B. 

   ข. ศรีวิชัย

  • C. 

   ค. สุโขทัย

  • D. 

   ง. รัตนโกสินทร์

 • 5. 
  5. ศิลปะกรรมตะวันตกเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงกับรัชกาลใด
  • A. 

   ก. รัชกาลที่ 1-2

  • B. 

   ข. รัชกาลที่ 3

  • C. 

   ค. รัชกาลที่ 4-5

  • D. 

   ง. รัชกาลที่ 6

 • 6. 
  6. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดี สันนิษฐานว่าตั้งอยู่ที่ใด
  • A. 

   ก. เชียงใหม่

  • B. 

   ข. นครปฐม

  • C. 

   ค. นครพนม

  • D. 

   ง. ลังกา

 • 7. 
  7. ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นศิลปะกรรมในสมัยใด
  • A. 

   ก. ศรีวิชัย

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ลพบุรี

  • D. 

   ง. สุโขทัย

 • 8. 
  8. ศิลปะแบบศรีวิชีย มีศูนย์กลางอยู่ที่ใด
  • A. 

   ก. นครปฐม

  • B. 

   ข. กาญจนบุรี

  • C. 

   ค. นครราชสีมา

  • D. 

   ง. ไชยา

 • 9. 
  9. ศิลปะซึ่งเรียกว่า "ยุคทอง" ในสมัยพระเจ้าติโกราชคือศิลปะแบบใด
  • A. 

   ก. เชียงแสน

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ศรีวิชัย

  • D. 

   ง. ลพบุรี

 • 10. 
  10. พระพุทธรูปที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ศิลปกรรมชั้นเลิศ คือพระพุทธรูปแบบใด
  • A. 

   ก. อยุธยา

  • B. 

   ข. สุโขทัย

  • C. 

   ค. เชียงแสน

  • D. 

   ง. ล้านนา

Back to Top Back to top