แบบทดสอบรายวิชาศิลปะ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา�

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kroojoy
K
Kroojoy
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 2,010
: 10 | Attempts: 2,011

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาศิลปะ  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา� - Quiz

กรุณาพิมพ์ ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้นคลิก start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฏ


Questions and Answers
 • 1. 

  1. ศิลปกรรมจีนเข้ามามีบทบาทอย่างรุนแรง  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตรงกับรัชกาลใด.

  • A. 

   ก. รัชกาลที่ 1-2

  • B. 

   ข. รัชกาลที่ 3

  • C. 

   ค. รัชกาลที่ 4-5

  • D. 

   ง. รัชกาลที่ 6

  Correct Answer
  A. ก. รัชกาลที่ 1-2
  Explanation
  During the reign of King Rama I and II, Chinese art played a significant role.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนคือ.

  • A. 

   ก. ปรางค์วัดอรุณราชวราราม

  • B. 

   ข. โบสถ์ วิหาร วัดบวรนิเวศ

  • C. 

   ค. ที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  • D. 

   ง. หอสมุดแห่งชาติ

  Correct Answer
  A. ก. ปรางค์วัดอรุณราชวราราม
  Explanation
  The correct answer is ก. ปรางค์วัดอรุณราชวราราม. This answer is correct because the question asks for the architectural influence from China, and the Prang Wat Arun temple in Thailand is known for its Chinese architectural style. The temple's central prang (tower) is decorated with colorful porcelain tiles, which is a characteristic of Chinese architectural influence.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของสมัยใด

  • A. 

   ก. เชียงแสน

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ศรีวิชัย

  • D. 

   ง. ลพบุรีย์

  Correct Answer
  C. ค. ศรีวิชัย
  Explanation
  The correct answer is "ค. ศรีวิชัย" because พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร is a magnificent artwork from the Sri Vijaya period.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.พระปฐมเจดีเดิม เป็นศิลปะสมัยใด

  • A. 

   ก. ทวาราวดี

  • B. 

   ข. ศรีวิชัย

  • C. 

   ค. สุโขทัย

  • D. 

   ง. รัตนโกสินทร์

  Correct Answer
  B. ข. ศรีวิชัย
  Explanation
  The correct answer is ข. ศรีวิชัย because ศรีวิชัย (Sri Vijaya) was the ancient kingdom that existed from the 7th to the 13th century in present-day Thailand. During this time, the art and culture of the kingdom flourished, including the creation of the Phra Pathom Chedi, which is the largest stupa in Thailand and one of the oldest Buddhist structures in the world. Therefore, the Phra Pathom Chedi is considered an example of the art and architecture of the Sri Vijaya period.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. ศิลปะกรรมตะวันตกเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงกับรัชกาลใด

  • A. 

   ก. รัชกาลที่ 1-2

  • B. 

   ข. รัชกาลที่ 3

  • C. 

   ค. รัชกาลที่ 4-5

  • D. 

   ง. รัชกาลที่ 6

  Correct Answer
  A. ก. รัชกาลที่ 1-2
  Explanation
  The art movement of Western art entered during the reign of Rama I and Rama II.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดี สันนิษฐานว่าตั้งอยู่ที่ใด

  • A. 

   ก. เชียงใหม่

  • B. 

   ข. นครปฐม

  • C. 

   ค. นครพนม

  • D. 

   ง. ลังกา

  Correct Answer
  B. ข. นครปฐม
  Explanation
  The correct answer is ข. นครปฐม.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นศิลปะกรรมในสมัยใด

  • A. 

   ก. ศรีวิชัย

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ลพบุรี

  • D. 

   ง. สุโขทัย

  Correct Answer
  B. ข. ทวาราวดี
  Explanation
  The correct answer is ข. ทวาราวดี. This is because the Prasat Hin Phanom Rung is a Khmer temple located in Buriram province, Thailand. It was built during the reign of the Khmer Empire, which was known as the Angkor period. The temple is believed to have been constructed between the 10th and 13th centuries, which corresponds to the time period of the Thawarawadi Kingdom in present-day Myanmar.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. ศิลปะแบบศรีวิชีย มีศูนย์กลางอยู่ที่ใด

  • A. 

   ก. นครปฐม

  • B. 

   ข. กาญจนบุรี

  • C. 

   ค. นครราชสีมา

  • D. 

   ง. ไชยา

  Correct Answer
  D. ง. ไชยา
 • 9. 

  9. ศิลปะซึ่งเรียกว่า "ยุคทอง" ในสมัยพระเจ้าติโกราชคือศิลปะแบบใด

  • A. 

   ก. เชียงแสน

  • B. 

   ข. ทวาราวดี

  • C. 

   ค. ศรีวิชัย

  • D. 

   ง. ลพบุรี

  Correct Answer
  A. ก. เชียงแสน
  Explanation
  The correct answer is "ก. เชียงแสน." The term "ยุคทอง" refers to the art style during the reign of King Rama III. Chiang Saen is a historical city in Northern Thailand known for its ancient temples and Buddhist art. Therefore, it is likely that the art style referred to as "ยุคทอง" is associated with Chiang Saen.

  Rate this question:

 • 10. 

  10. พระพุทธรูปที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ศิลปกรรมชั้นเลิศ คือพระพุทธรูปแบบใด

  • A. 

   ก. อยุธยา

  • B. 

   ข. สุโขทัย

  • C. 

   ค. เชียงแสน

  • D. 

   ง. ล้านนา

  Correct Answer
  C. ค. เชียงแสน
  Explanation
  The correct answer is เชียงแสน. This answer is correct because พระพุทธรูปที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ศิลปกรรมชั้นเลิศ refers to a highly praised Buddhist statue, and เชียงแสน is known for its exquisite Buddhist art and sculptures.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.