หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Noppadon
N
Noppadon
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 43,389
: 30 | Attempts: 3,284

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 คำสั่ง               ;           &nbs p;        ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาลมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่อธิบายได้น่าสนใจมาก คือข้อใด

  • A.

   ทฤษฎีบิกแบง

  • B.

   ทฤษฎี ภาวะคงที่

  • C.

   ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่

  • D.

   ทฤษฎีบิกแบงและทฤษฎี ภาวะคงที่

  Correct Answer
  D. ทฤษฎีบิกแบงและทฤษฎี ภาวะคงที่
  Explanation
  The interesting theory that explains the origin of the universe is the combination of the Big Bang theory and the steady-state theory. The Big Bang theory suggests that the universe began with a massive explosion, while the steady-state theory proposes that the universe is constantly expanding and new matter is continuously being created to maintain a constant density. This combination of theories provides a more comprehensive explanation for the creation and evolution of the universe.

  Rate this question:

 • 2. 

  สิ่งสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีบิกแบงหรือทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นๆ คือข้อใด

  • A.

   การค้นพบควอซาร์

  • B.

   การค้นพบรังสีความร้อน

  • C.

   หลักฐานการขยายตัวของจักรวาล

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This means that all of the given options - the discovery of quasars, the discovery of cosmic microwave background radiation, and the evidence of the expanding universe - are important factors that contribute to the acceptance of the Big Bang theory.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด

  • A.

   ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ

  • B.

   ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์

  • C.

   ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์

  • D.

   ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ

  Correct Answer
  D. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ
  Explanation
  The correct answer is "ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ". This answer correctly states that galaxies are clustered or scattered in the universe. Galaxies are not formed by the merging of planets or stars, as stated in the other options.

  Rate this question:

 • 4. 

  กาแล็กซีในเอกภพในข้อใดที่มีลักษณะแบบก้นหอยหรือกังหัน

  • A.

   กาแล็กซีทางช้างเผือก

  • B.

   กาแล็กซีแอนโดรเมดา

  • C.

   กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่

  • D.

   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  Explanation
  The question asks which option among the given ones features a parrot with a curved beak or a hooked beak. Option ก (กาแล็กซีทางช้างเผือก) refers to an elephant bird, which is an extinct species known for its large size and curved beak. Option ข (กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่) refers to a macaw, which is a type of parrot with a hooked beak. Therefore, options ก and ข both correctly describe parrots with curved or hooked beaks.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ             1.    ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง             2.    ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก             3.    ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น             4.    ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 9 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร  

  • A.

   ข้อ 1 และ 2

  • B.

   ข้อ 2 และ 3

  • C.

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • D.

   ข้อ 1, 2 และ 4

  Correct Answer
  D. ข้อ 1, 2 และ 4
  Explanation
  The correct answer is ข้อ 1, 2 และ 4. This is because statement 1 states that the solar system has the sun as its center, which is true. Statement 2 states that the solar system is part of the Milky Way galaxy, which is also true. Statement 3 states that all visible stars from Earth are satellites of the sun, which is false as there are other stars in the universe. Statement 4 states that the solar system consists of 9 planets, dwarf planets, asteroids, and moons, which is true. Therefore, statements 1, 2, and 4 are all correct.

  Rate this question:

 • 6. 

  เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์

  • A.

   เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

  • B.

   เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก

  • C.

   เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

  • D.

   เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ

  Correct Answer
  C. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
  Explanation
  The correct answer is because the sun has a greater gravitational force than the other planets. This gravitational force causes the planets to orbit around the sun.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญของดาวเคราะห์

  • A.

   ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง

  • B.

   ดาวเคราะห์มีแสงกะพริบในตัวเอง

  • C.

   ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม

  • D.

   ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิม

  Correct Answer
  C. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม
  Explanation
  The correct answer states that planets have movements that are not in the same position. This refers to the fact that planets orbit around the sun, constantly moving in their orbits and not staying in a fixed position. This movement is an important characteristic of planets and distinguishes them from other celestial objects.

  Rate this question:

 • 8. 

  ดาวเคราะห์ในข้อใดต่อไปนี้ ถูกเรียกว่า "ดาวคู่แฝดของโลก"

  • A.

   ดาวพุธ

  • B.

   ดาวศุกร์

  • C.

   ดาวอังคาร

  • D.

   ดาวพฤหัสบดี

  Correct Answer
  B. ดาวศุกร์
  Explanation
  ดาวศุกร์ เรียกว่า "ดาวคู่แฝดของโลก" เพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวคู่แฝดของโลก ซึ่งหมายถึงว่าดาวศุกร์อยู่ใกล้ที่สุดกับโลก เรียกว่า "ดาวเพื่อนบ้าน" โดยมีระยะห่างเพียงเพียง 57.9 ล้านกิโลเมตร และมีลักษณะที่คล้ายโลกมากที่สุด ดังนั้น ดาวศุกร์ถูกเรียกว่า "ดาวคู่แฝดของโลก"

  Rate this question:

 • 9. 

  ดาวเคราะห์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

  • A.

   ดาวศุกร์

  • B.

   ดาวเสาร์

  • C.

   ดาวอังคาร

  • D.

   ดาวพฤหัสบดี

  Correct Answer
  D. ดาวพฤหัสบดี
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) is the largest planet in our solar system. It is more than twice as massive as all the other planets combined and has a diameter of about 143,000 kilometers. This makes it the largest celestial body among the given options.

  Rate this question:

 • 10. 

  ดาวเคราะห์ตามข้อใด เป็นดาวเคราะห์วงใน

  • A.

   ดาวศุกร์และโลก

  • B.

   ดาวอังคารและโลก

  • C.

   ดาวพุธและดาวศุกร์

  • D.

   ดาวอังคารและดาวเคราะห์น้อย

  Correct Answer
  C. ดาวพุธและดาวศุกร์
  Explanation
  The correct answer is "ดาวพุธและดาวศุกร์" because these two planets, Mercury (ดาวพุธ) and Venus (ดาวศุกร์), are both inner planets. Inner planets are the planets that are closest to the Sun in our solar system.

  Rate this question:

 • 11. 

  ดาวเคราะห์ในข้อใดเป็นดาวเคราะห์ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

  • A.

   ดาวพุธและดาวศุกร์

  • B.

   ดาวศุกร์และดาวเสาร์

  • C.

   ดาวยูเรนัสและดาวพลูโต

  • D.

   ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

  Correct Answer
  C. ดาวยูเรนัสและดาวพลูโต
  Explanation
  ดาวยูเรนัสและดาวพลูโต (Uranus and Neptune) เป็นดาวเคราะห์ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เนื่องจากว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากเกินไป และไม่มีแสงที่ส่องสว่างมากพอที่จะเห็นได้ ดังนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านี้

  Rate this question:

 • 12. 

  ดาวประกายพรึกหรือดาวประจำเมืองคือดาวตามข้อใด

  • A.

   ดาวพุธ

  • B.

   ดาวศุกร์

  • C.

   ดาวอังคาร

  • D.

   ดาวยูเรนัส

  Correct Answer
  B. ดาวศุกร์
  Explanation
  The correct answer is "ดาวศุกร์" because Venus, which is also known as ดาวศุกร์ in Thai, is the planet commonly referred to as the Evening Star or Morning Star. It is often visible in the sky shortly after sunset or before sunrise, making it a prominent celestial body that can be seen from Earth.

  Rate this question:

 • 13. 

  ดาวลูกไก่คือดาวชนิดใด

  • A.

   ดาวศุกร์

  • B.

   ดาวฤกษ์

  • C.

   ดาวเคราะห์

  • D.

   ดาวพฤหัสบดี

  Correct Answer
  B. ดาวฤกษ์
  Explanation
  The question asks about the type of star "ดาวลูกไก่" (literally translated as "chicken egg star"). The correct answer is "ดาวฤกษ์" which means "Jupiter" in English. Therefore, Jupiter is the type of star referred to as "ดาวลูกไก่" in Thai.

  Rate this question:

 • 14. 

  แสงกะพริบที่เกิดจากการส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นผลมาจากสิ่งใด

  • A.

   บรรยากาศของโลก

  • B.

   อิทธิพลของแสงอาทิตย์

  • C.

   เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงดาว

  • D.

   เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างกลุ่มแก๊สและดาว

  Correct Answer
  A. บรรยากาศของโลก
  Explanation
  The correct answer is "บรรยากาศของโลก" (the atmosphere of the Earth). This is because the flickering light that we see from stars is caused by the Earth's atmosphere. When starlight passes through the Earth's atmosphere, it gets refracted and scattered by the air molecules and particles in the atmosphere. This scattering of light causes the stars to appear to flicker or twinkle when observed from the Earth's surface.

  Rate this question:

 • 15. 

  กลุ่มดาวที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดในกลุ่มดาวฤดูหนาว คือข้อใด

  • A.

   กลุ่มดาวสิงโต

  • B.

   กลุ่มดาวคนคู่

  • C.

   กลุ่มดาวนายพราน

  • D.

   กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวคนคู่

  Correct Answer
  D. กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวคนคู่
  Explanation
  The answer is "กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวคนคู่" because these two groups of stars are the most easily visible during the winter season.

  Rate this question:

 • 16. 

  สมชายเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน  สมชายจะเกิดอยู่ในกลุ่มดาวจักรราศีใด

  • A.

   ปู

  • B.

   สิงโต

  • C.

   คนคู่

  • D.

   วัวตัวผู้

  Correct Answer
  C. คนคู่
  Explanation
  สมชายเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของกลุ่มดาวคนคู่ ซึ่งหมายความว่าสมชายจะเกิดในกลุ่มดาวคนคู่

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ถูกต้อง

  • A.

   ดวงดาวที่ตกลงมาเหมือนสายฝน

  • B.

   ดาวตกจำนวนมากที่ตกลงมาบนพื้นโลก

  • C.

   อุกกาบาตที่ตกลงมายังพื้นโลกเหมือนสายฝน

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This means that all of the statements mentioned in the options are correct explanations for the phenomenon of meteor showers.

  Rate this question:

 • 18. 

  การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ใช้บอกเวลา

  • B.

   ใช้ในการหาทิศ

  • C.

   ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน

  • D.

   ใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน

  Correct Answer
  C. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน
  Explanation
  การใช้ดาวฤกษ์ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคนไม่ถูกต้อง เนื่องจากดาวฤกษ์ไม่สามารถพยากรณ์ดวงชะตาของคนได้ การพยากรณ์ดวงชะตาของคนจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่น เช่น อ่านราศีดวงชะตา หรือใช้หลักการทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์ตัวบุคคล

  Rate this question:

 • 19. 

  การส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มีจุดประสงค์เพื่อเหตุใด

  • A.

   ต้องการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ

  • B.

   ต้องการหาแหล่งที่อยู่ใหม่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

  • C.

   ต้องการเผยแพร่ความรู้และวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกอื่น

  • D.

   ต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกเหนือจากโลกและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกภพ

  Correct Answer
  D. ต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกเหนือจากโลกและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกภพ
  Explanation
  The correct answer is "ต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกเหนือจากโลกและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกภพ" (To search for extraterrestrial life and other phenomena in the universe). This is because the purpose of sending spacecraft to explore other planets is to discover if there is any form of life beyond Earth and to study other celestial bodies and phenomena in the universe.

  Rate this question:

 • 20. 

  ยานขนส่งอวกาศที่มีอยู่ในปัจจุบันมีส่วนประกอบอยู่กี่ท่อน

  • A.

   1 ท่อน

  • B.

   2 ท่อน

  • C.

   3 ท่อน

  • D.

   4 ท่อน

  Correct Answer
  C. 3 ท่อน
  Explanation
  The current spacecraft consists of three components.

  Rate this question:

 • 21. 

  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานขนส่งอวกาศ

  • A.

   ยานโคจร

  • B.

   จรวดขับดันเชื้อเพลิง

  • C.

   ถังเชื้อเพลิงภายนอก

  • D.

   ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด

  Correct Answer
  D. ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด
  Explanation
  All components are equally important because each component plays a crucial role in the functioning of a spacecraft. The spacecraft needs a propulsion system (such as rocket engines) to generate thrust and move in space. It also requires a fuel tank to store the propellant needed for propulsion. Additionally, the spacecraft itself (the body or structure) is essential for housing the payload and providing protection during the mission. Therefore, all components are equally important for the successful operation of a spacecraft.

  Rate this question:

 • 22. 

  ดาวเทียมในข้อใดต่อไปนี้ เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่รัสเซียได้ส่งขึ้น ู่อวกาศในปี พ.ศ. 2500

  • A.

   มอ 1

  • B.

   ปุตนิก 1

  • C.

   อะพอลโล 1

  • D.

   อินเทลแซต

  Correct Answer
  B. ปุตนิก 1
  Explanation
  ปุตนิก 1 is the correct answer because it is the first satellite that Russia (formerly known as the Soviet Union) launched into space in 1957. The other options mentioned (มอ 1, อะพอลโล 1, อินเทลแซต) are not the correct answers as they are not the first satellites launched by Russia.

  Rate this question:

 • 23. 

  ในการสร้างยานอวกาศขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด

  • A.

   เพื่อเป็นสถานีวิจัย

  • B.

   เพื่อการศึกษาสภาพบรรยากาศ

  • C.

   เพื่อการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ

  • D.

   เพื่อการสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ

  Correct Answer
  D. เพื่อการสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ
  Explanation
  The correct answer is "เพื่อการสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ". This answer is the most suitable because it indicates the purpose of creating a spacecraft for exploring distant space beyond Earth. The other options, such as research station, studying weather conditions, and searching for natural resources, do not specifically address the purpose of exploring faraway space.

  Rate this question:

 • 24. 

  ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววิถีโค้ง ประกอบด้วยความเร็วตามข้อใดเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

  • A.

   ความเร็วตามแนวราบและแนวดิ่ง

  • B.

   ความเร็วหลุดพ้นและความเร็วตามแนวดิ่ง

  • C.

   ความเร็วหลุดพ้นและความเร็วโคจรรอบโลก

  • D.

   ความเร็วตามแนวราบและความเร็วหนีศูนย์กลาง

  Correct Answer
  A. ความเร็วตามแนวราบและแนวดิ่ง
  Explanation
  The correct answer is "ความเร็วตามแนวราบและแนวดิ่ง" because the question is asking about the motion of an object in a curved path. In curved motion, the object has both horizontal and vertical velocities. The horizontal velocity determines the speed of the object in the horizontal direction, while the vertical velocity determines the speed of the object in the vertical direction. Therefore, the correct answer is the one that includes both horizontal and vertical velocities.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งรอบโลกโดยไม่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นโลก

  • A.

   ความเร็วสุดท้าย

  • B.

   ความเร็วหลุดพ้น

  • C.

   ความเร็วสัมพันธ์

  • D.

   ความเร็วโคจรรอบโลก

  Correct Answer
  D. ความเร็วโคจรรอบโลก
  Explanation
  The correct answer is "ความเร็วโคจรรอบโลก" which means the speed that allows an object to move in a curved path around the Earth without causing the object to fall to the Earth's surface. This refers to the concept of orbital speed, which is the minimum speed required for an object to maintain a stable orbit around a celestial body, such as the Earth.

  Rate this question:

 • 26. 

  ความเร็วหลุดพ้นที่ผิวโลก มีค่าประมาณเท่าใด

  • A.

   11.2 เมตรต่อวินาที

  • B.

   11.2 กิโลเมตรต่อวินาที

  • C.

   112 เมตรต่อวินาที

  • D.

   112 กิโลเมตรต่อวินาที

  Correct Answer
  B. 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที
  Explanation
  The correct answer is 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที. This is because the question asks for the speed that exceeds the Earth's surface, and the unit given in the answer is in kilometers per second, which is a higher value compared to the other options given in meters per second.

  Rate this question:

 • 27. 

  ข้อใดอธิบายความหมายของ "สภาพไร้น้ำหนัก" ได้อย่างถูกต้อง

  • A.

   สภาพที่วัตถุไร้ขนาด

  • B.

   สภาพที่วัตถุไม่มีมวล

  • C.

   สภาพที่วัตถุอยู่ในอวกาศ

  • D.

   สภาพที่เสมือนกับว่าไม่มีแรงดึงดูดของโลกมากระทำต่อวัตถุ

  Correct Answer
  D. สภาพที่เสมือนกับว่าไม่มีแรงดึงดูดของโลกมากระทำต่อวัตถุ
  Explanation
  The correct answer states that "สภาพไร้น้ำหนัก" means a state in which an object appears to have no gravitational force acting upon it. This suggests that the object is weightless or unaffected by the force of gravity.

  Rate this question:

 • 28. 

  ดาวเทียม "ไทยคม" มีส่วนช่วยประเทศไทยในด้านใดบ้าง

  • A.

   ช่วยพัฒนาในด้านการศึกษา

  • B.

   ช่วยในด้านประหยัดเงินตราต่างประเทศ

  • C.

   ช่วยในด้านพัฒนาการสื่อสารและคมนาคม

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The satellite "ThaiCom" helps Thailand in all of the mentioned aspects: education development, saving foreign currency, and communication and transportation development.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อใดต่อไปนี้ที่ประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศมากที่สุด

  • A.

   โทรเลข

  • B.

   โทรศัพท์

  • C.

   โทรพิมพ์

  • D.

   โทรสาร

  Correct Answer
  B. โทรศัพท์
  Explanation
  The correct answer is "โทรศัพท์" (telephone). In Thailand, the telephone is the most widely used satellite communication service for both domestic and international communication.

  Rate this question:

 • 30. 

  ประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมในด้านต่างๆ ตามข้อใด

  • A.

   ด้านการสื่อสาร

  • B.

   ด้านอุตุนิยมวิทยา

  • C.

   ด้านการสำรวจทรัพยากร

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  Thailand uses satellite services in various aspects including communication, meteorology, and resource exploration.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.