หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Noppadon
N
Noppadon
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 42,994
: 30 | Attempts: 10,353

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 4 - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 คำสั่ง               ;           &nbs p;       ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  จากข้อความต่อไปนี้             1.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน                           2.    ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน             3.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน                    4.    อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า                 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  • A. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข้อ 2, 3 และ 4

  • C. 

   ข้อ 1, 3 และ 4

  • D. 

   ข้อ 1, 2, 3 และ 4

  Correct Answer
  B. ข้อ 2, 3 และ 4
  Explanation
  The correct answer is ข้อ 2, 3 และ 4. This is because statement 2 states that charges of different types attract each other, statement 3 states that charges of the same type repel each other, and statement 4 states that charged particles attract uncharged particles. Therefore, all three statements are correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าตามข้อใด

  • A. 

   อำนาจไฟฟ้าบวก

  • B. 

   อำนาจไฟฟ้าลบ

  • C. 

   สภาพเป็นกลาง

  • D. 

   แสดงอำนาจทั้งบวกและลบ ลับกัน

  Correct Answer
  A. อำนาจไฟฟ้าบวก
  Explanation
  When an object loses electrons to another object, it becomes positively charged. This means that it has an excess of protons compared to electrons. Positively charged objects have the ability to exert a force on other objects, attracting them towards each other. This force is known as electric force or electrical power. Therefore, the correct answer is "อำนาจไฟฟ้าบวก" which means "positive electrical power".

  Rate this question:

 • 3. 

  ถ่านไฟฉายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบที่ทำจากสารใด ตามลำดับ

  • A. 

   เงิน และสังกะสี

  • B. 

   เงิน และทองแดง

  • C. 

   ทองแดง และสังกะสี

  • D. 

   คาร์บอน และสังกะสี

  Correct Answer
  C. ทองแดง และสังกะสี
  Explanation
  The correct answer is "ทองแดง และสังกะสี" because in a battery, the positive terminal is usually made of a material with a higher electronegativity, such as copper or silver (เงิน), while the negative terminal is made of a material with a lower electronegativity, such as zinc or iron (สังกะสี). In this case, ทองแดง (brass) is a metal alloy that contains copper (เงิน) and zinc (สังกะสี), so it fits the pattern of a positive and negative terminal material.

  Rate this question:

 • 4. 

  ถ่านที่นำมาใช้ในนาฬิกาข้อมือหรือเครื่องคิดเลข เป็นถ่านชนิดใดต่อไปนี้

  • A. 

   แบตเตอรี่

  • B. 

   ถ่านไฟฉาย

  • C. 

   ถ่านลิเทียม

  • D. 

   ถ่านอัลคาไลน์

  Correct Answer
  C. ถ่านลิเทียม
  Explanation
  The correct answer is "ถ่านลิเทียม" (Lithium battery). This is because lithium batteries are commonly used in wristwatches and calculators due to their small size and long-lasting power. They are lightweight and have a high energy density, making them suitable for portable electronic devices.

  Rate this question:

 • 5. 

  สารในข้อใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้

  • A. 

   สารละลายซัลฟิวริก

  • B. 

   สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์

  • C. 

   สารละลายแมงกานีสไดออกไซด์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" (All of the above). This means that all of the substances mentioned in the options - sulfuric acid, aluminum chloride, and magnesium dichromate - serve as conductors for electric current.

  Rate this question:

 • 6. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง

  • A. 

   ถ่านไฟฉายให้ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดเมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด

  • D. 

   ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากเท่าใด จะได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น

  Correct Answer
  B. แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ
  Explanation
  The correct answer is "แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ". This statement is incorrect because car batteries provide direct current (DC) rather than alternating current (AC). Alternating current is used in household electrical systems, while direct current is used in automotive systems.

  Rate this question:

 • 7. 

  หลักการทำงานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดใน นามแม่เหล็กแล้วได้กระแสไฟฟ้าในขดลวด

  • A. 

   มอเตอร์

  • B. 

   ไดนาโม

  • C. 

   เซลล์ไฟฟ้าเคมี

  • D. 

   เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

  Correct Answer
  B. ไดนาโม
  Explanation
  ไดนาโม (Dynamo) is a device that converts mechanical energy into electrical energy. It works by rotating a coil of wire within a magnetic field, which generates an electric current in the coil. This current can then be used to power various electrical devices or stored in a battery. Therefore, the correct answer is ไดนาโม.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับ

  • A. 

   ขดลวด

  • B. 

   แม่เหล็ก

  • C. 

   สนามแม่เหล็ก

  • D. 

   คอมมิวเตเตอร์

  Correct Answer
  D. คอมมิวเตเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "คอมมิวเตเตอร์" (computer). The other options mentioned in the question are "ขดลวด" (wire), "แม่เหล็ก" (magnet), and "สนามแม่เหล็ก" (magnetic field). These options are related to electricity and magnetism, while "คอมมิวเตเตอร์" (computer) is not directly related to these concepts. Therefore, the correct answer is "คอมมิวเตเตอร์" as it is different from the other options in terms of its nature and function.

  Rate this question:

 • 9. 

  สิ่งที่มีผลต่อปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหลักการทำงานของไดนาโมคือข้อใด

  • A. 

   ขนาดของสนามแม่เหล็ก

  • B. 

   อัตราการหมุนของขดลวด

  • C. 

   จำนวนขดลวดที่พันรอบแกน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" (all of the above). This means that all of the options mentioned (ขนาดของสนามแม่เหล็ก, อัตราการหมุนของขดลวด, จำนวนขดลวดที่พันรอบแกน) have an effect on the quantity of electric current generated by dynamo.

  Rate this question:

 • 10. 

  ต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด คือข้อใด

  • A. 

   น้ำมัน

  • B. 

   ถ่านหิน

  • C. 

   เชื้อเพลิง

  • D. 

   ดวงอาทิตย์

  Correct Answer
  D. ดวงอาทิตย์
  Explanation
  The sun is considered the most important source of energy because it provides heat and light to sustain life on Earth. It is a renewable source of energy and plays a crucial role in various natural processes such as photosynthesis. Additionally, the sun's energy can be harnessed through solar panels to generate electricity, making it a sustainable and clean source of power.

  Rate this question:

 • 11. 

  ประเทศไทยใช้แหล่งกำเนิดใดในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด

  • A. 

   พลังงานจากลม

  • B. 

   พลังงานน้ำจากเขื่อน

  • C. 

   พลังงานจากแสงอาทิตย์

  • D. 

   พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียสร์

  Correct Answer
  B. พลังงานน้ำจากเขื่อน
  Explanation
  Thailand relies heavily on hydropower as a source of electricity production. The country has numerous dams and reservoirs that generate a significant amount of electricity from the flow of water. This is evident from the fact that Thailand is known for its large hydropower projects such as the Bhumibol Dam and the Sirikit Dam. Therefore, it can be concluded that hydropower is the most utilized source of electricity production in Thailand.

  Rate this question:

 • 12. 

  กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด

  • A. 

   ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

  • D. 

   กล่าวผิดทุกข้อ

  Correct Answer
  B. ไฟฟ้ากระแสสลับ
  Explanation
  The correct answer is "ไฟฟ้ากระแสสลับ" (alternating current). This is because the electricity used in households is supplied as alternating current, which means that the direction of the current constantly changes. This type of current is safer and more efficient for transmitting electricity over long distances compared to direct current.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อความในข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A. 

   แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • B. 

   โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • C. 

   แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร

  • D. 

   โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด

  Correct Answer
  D. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด
  Explanation
  โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด เป็นคำถามที่ถามว่าข้อความใดกล่าวถูกต้อง จากข้อความที่กล่าวถูกต้องในตัวเลือก โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต้องต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด เช่น ต่อกับวงจรไฟฟ้าเพื่อวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้น จึงทำให้ตัวเลือกนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

  Rate this question:

 • 14. 

  เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือข้อใด

  • A. 

   แอมมิเตอร์

  • B. 

   โวลต์มิเตอร์

  • C. 

   โอห์มมิเตอร์

  • D. 

   กัลวานอมิเตอร์

  Correct Answer
  B. โวลต์มิเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "โวลต์มิเตอร์" because a voltmeter is a device used to measure the voltage or potential difference between two points in an electric circuit. It is specifically designed to measure electrical potential in volts.

  Rate this question:

 • 15. 

  ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใดๆ คือข้อใดต่อไปนี้

  • A. 

   ประจุไฟฟ้า

  • B. 

   กระแสไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

  Correct Answer
  D. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  Explanation
  The correct answer is "ความต่างศักย์ไฟฟ้า" (Voltage difference). In an electrical circuit, voltage difference refers to the difference in electric potential energy between two points. It is the driving force that pushes electric charges to move in a circuit. The other options, such as "ประจุไฟฟ้า" (Electric charge), "กระแสไฟฟ้า" (Electric current), and "ความต้านทานไฟฟ้า" (Electrical resistance), are not directly related to the difference in electrical energy between two points in a circuit.

  Rate this question:

 • 16. 

  ตัวนำไฟฟ้าชนิดใดที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

  • A. 

   เงิน

  • B. 

   ทองแดง

  • C. 

   สังกะสี

  • D. 

   อะลูมิเนียม

  Correct Answer
  A. เงิน
  Explanation
  เงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด เนื่องจากเงินมีความนิยมเป็นตัวนำไฟฟ้าในการสร้างสายพานลมและสายไฟ โดยเงินมีความต้านทานต่ำ และสามารถนำไฟฟ้าได้โดยไม่เกิดการสูญเสียไฟฟ้ามากนัก ทำให้เงินเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการนำไฟฟ้าไปใช้งาน

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความต้านทานได้ ไม่ ถูกต้องที่สุด

  • A. 

   ทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าเงิน

  • B. 

   ลวดต่างชนิดกัน แต่ขนาดเท่ากัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน มีความต้านทานแตกต่างกัน

  • C. 

   ลวดชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่มีความยาวแตกต่างกัน เส้นที่มีความยาวมากจะมีความต้านทานมากกว่าเส้นที่มีความยาวน้อย

  • D. 

   ลวดชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน เส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าจะมีความต้านทานน้อยกว่าเส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่า

  Correct Answer
  A. ทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าเงิน
  Explanation
  The correct answer is "ทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าเงิน" (Copper has less resistance than silver). This statement is incorrect because in reality, copper has a higher resistance than silver. Copper is a better conductor of electricity compared to most metals, including silver. It has lower resistance, allowing electric current to flow more easily. Silver, on the other hand, has the highest electrical conductivity of all metals, making it a superior conductor.

  Rate this question:

 • 18. 

  อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำไฟฟ้าใดๆ คือข้อใด

  • A. 

   ปริมาณประจุไฟฟ้า

  • B. 

   แรงเคลื่อนไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

  Correct Answer
  C. ความต้านทานไฟฟ้า
  Explanation
  ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance) เป็นอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่าที่วัดความยากต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) โดยค่าความต้านทานสามารถคำนวณได้จากสูตร ความต้านทาน (R) = ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) / กระแสไฟฟ้า (I) ดังนั้น เฉลยคือ "ความต้านทานไฟฟ้า".

  Rate this question:

 • 19. 

  การต่อแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรใดที่ต่อได้ถูกต้อง

  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  D. ตอบข้อ ง.
 • 20. 

  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  C. ตอบข้อ ค.
 • 21. 

  การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องตรวจสอบค่าของสิ่งใดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ

  • A. 

   จำนวนวัตต์ และกระแสไฟฟ้า

  • B. 

   จำนวนวัตต์ และค่าความต้านทาน

  • C. 

   จำนวนวัตต์ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า และค่าความต้านทานไฟฟ้า

  Correct Answer
  C. จำนวนวัตต์ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
  Explanation
  When selecting electrical appliances, it is important to consider the wattage and the voltage difference. The wattage indicates the power consumption of the appliance, which is important to ensure that it is suitable for the user's needs and the electrical capacity of the location. The voltage difference refers to the compatibility of the appliance with the electrical system in the location, as different regions may have different voltage standards. Therefore, considering the wattage and voltage difference is crucial in selecting an appropriate electrical appliance.

  Rate this question:

 • 22. 

  ถ้าต้องการต่อเครื่องสูบน้ำกับวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ 5 แอมแปร์ จะมีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

  • A. 

   44 วัตต์

  • B. 

   88 วัตต์

  • C. 

   1,100 วัตต์

  • D. 

   2,200 วัตต์

  Correct Answer
  C. 1,100 วัตต์
  Explanation
  The power (P) can be calculated using the formula P = V * I, where V is the voltage and I is the current. In this case, the voltage is 220 volts and the current is 5 amps. Plugging these values into the formula, we get P = 220 * 5 = 1,100 watts. Therefore, the power is 1,100 watts.

  Rate this question:

 • 23. 

  วงจรไฟฟ้าหนึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ เป็นเวลานาน 5 วินาที จงหาพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่าใด

  • A. 

   8 จูล

  • B. 

   200 จูล

  • C. 

   2,200 จูล

  • D. 

   22,000 จูล

  Correct Answer
  C. 2,200 จูล
  Explanation
  The formula to calculate electrical energy is E = P × t, where E is the energy, P is the power, and t is the time. In this case, the power is the product of voltage and current, P = V × I. Plugging in the given values, P = 220 V × 2 A = 440 W. The time is given as 5 seconds. Therefore, the electrical energy is E = 440 W × 5 s = 2,200 J.

  Rate this question:

 • 24. 

  ห้องเช่าห้องหนึ่งติดเครื่องปรับอากาศขนาด 500 วัตต์ และเปิดใช้วันละ 8 ชั่วโมง ต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าตามห้องเช่าคิดหน่วยละ 5 บาท

  • A. 

   5 บาท

  • B. 

   120 บาท

  • C. 

   500 บาท

  • D. 

   600 บาท

  Correct Answer
  D. 600 บาท
  Explanation
  The air conditioner uses 500 watts and is used for 8 hours per day. To calculate the monthly electricity cost, we need to find the total number of watt-hours used in a month. This can be done by multiplying the wattage (500 watts) by the number of hours per day (8 hours) and then by the number of days in a month. Assuming a month has 30 days, the total watt-hours used in a month would be 500 watts * 8 hours/day * 30 days = 120,000 watt-hours. Since the cost per unit of electricity is 5 baht, the total electricity cost for the month would be 120,000 watt-hours * 5 baht/watt-hour = 600 baht.

  Rate this question:

 • 25. 

  การตรวจไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ วิธีการที่เกิดความปลอดภัย และทำได้ง่ายที่สุด คือข้อใด

  • A. 

   ดูที่ค่าไฟ

  • B. 

   ใช้มิเตอร์วัด

  • C. 

   ใช้มือตรวจดู

  • D. 

   ใช้ไขควงตรวจไฟ

  Correct Answer
  D. ใช้ไขควงตรวจไฟ
  Explanation
  The best and easiest way to check for electrical leakage in appliances is by using an electrical tester. This tool, known as a "ไขควงตรวจไฟ" in Thai, is specifically designed to detect electrical faults and ensure safety. It provides accurate and reliable results, making it the most effective method for checking electrical leakage.

  Rate this question:

 • 26. 

  การกระทำของนักเรียนคนใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

  • A. 

   นิภา ชอบเล่นว่าวใกล้สายไฟ

  • B. 

   สมชาย ใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟิวส์

  • C. 

   เดชา ติดปลั๊กไฟฟ้าไว้ในระดับต่ำเพื่อไม่ให้เกะกะ

  • D. 

   นั่น ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

  Correct Answer
  D. นั่น ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  Explanation
  The correct answer is "นั่น ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า" which means "That person unplugs the plug every time after using electrical appliances." This answer is the most correct and appropriate because it demonstrates responsible behavior towards electricity usage by unplugging the plug after each use. This helps to conserve energy, prevent accidents, and reduce the risk of electrical fires.

  Rate this question:

 • 27. 

  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านส่วนใหญ่เป็นการต่อแบบใด

  • A. 

   แบบผสม

  • B. 

   แบบรวม

  • C. 

   แบบขนาน

  • D. 

   แบบอนุกรม

  Correct Answer
  A. แบบผสม
  Explanation
  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านส่วนใหญ่เป็นการต่อแบบผสม หมายถึงการใช้วงจรไฟฟ้าแบบต่อเชื่อมแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันในการต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้วงจรแบบขนาน วงจรแบบรวม หรือวงจรแบบอนุกรม ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละส่วนในบ้าน

  Rate this question:

 • 28. 

  จากภาพเป็นการต่อหลอดไฟฟ้า หลอดไฟหลอดที่ 1 และ 2 เหมือนกัน เมื่อนำมาต่อดังภาพ ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ผลการต่อวงจรที่สองเป็นอย่างไร

  • A. 

   ไส้หลอดขาด

  • B. 

   แต่ละหลอดสว่างเท่าเดิม

  • C. 

   แต่ละหลอดสว่างน้อยกว่าเดิม

  • D. 

   แต่ละหลอดสว่างมากกว่าเดิม

  Correct Answer
  C. แต่ละหลอดสว่างน้อยกว่าเดิม
  Explanation
  When the two light bulbs are connected in series, the total resistance in the circuit increases. As a result, the current flowing through each bulb decreases, causing them to emit less light compared to when they were connected individually. Therefore, each bulb will be dimmer than before.

  Rate this question:

 • 29. 

  การต่อหลอดไฟ ดังภาพ เป็นการต่อแบบใด

  • A. 

   หลอดที่ 1, 2 และ 3 ต่อแบบอนุกรม

  • B. 

   หลอดที่ 1, 2 และ 3 ต่อแบบขนาน

  • C. 

   หลอดที่ 1 และ 2 ต่อแบบอนุกรม และต่อแบบขนานกับหลอดที่ 3

  • D. 

   หลอดที่ 1 และ 2 ต่อแบบขนาน และต่อแบบอนุกรมกับหลอดที่ 3

  Correct Answer
  D. หลอดที่ 1 และ 2 ต่อแบบขนาน และต่อแบบอนุกรมกับหลอดที่ 3
  Explanation
  The correct answer is "หลอดที่ 1 และ 2 ต่อแบบขนาน และต่อแบบอนุกรมกับหลอดที่ 3." This means that tube 1 and 2 are connected in parallel and connected in series with tube 3. In a parallel connection, the current splits and flows through each branch independently, while in a series connection, the current flows through each component in sequence. Therefore, in this configuration, the current will flow through tube 1 and 2 simultaneously, and then through tube 3.

  Rate this question:

 • 30. 

  จากภาพ หลอดไฟหลอดใดที่เมื่อหลอดขาดแล้ว ทำให้หลอดอื่นๆ ดับด้วย

  • A. 

   หลอดที่ 2 และ 5

  • B. 

   หลอดที่ 5 และ 6

  • C. 

   หลอดที่ 3 และ 7

  • D. 

   หลอดที่ 1 หรือ 4 หรือ 8

  Correct Answer
  D. หลอดที่ 1 หรือ 4 หรือ 8
  Explanation
  หลอดที่ 1, 4 และ 8 อยู่ในวงแหวนเดียวกันและเชื่อมต่อกัน ดังนั้นเมื่อหลอดใดหลายหลอดขาด การส่งกระแสไฟฟ้าจะถูกตัดขาด ทำให้หลอดทั้งหมดในวงแหวนดับด้วย

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.