หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า

30 | Total Attempts: 8936

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 4 - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 คำสั่ง               ;           &nbs p;       ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  จากข้อความต่อไปนี้             1.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน                           2.    ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน             3.    ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน                    4.    อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า                 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • B. 

   ข้อ 2, 3 และ 4

  • C. 

   ข้อ 1, 3 และ 4

  • D. 

   ข้อ 1, 2, 3 และ 4

 • 2. 
  วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าตามข้อใด
  • A. 

   อำนาจไฟฟ้าบวก

  • B. 

   อำนาจไฟฟ้าลบ

  • C. 

   สภาพเป็นกลาง

  • D. 

   แสดงอำนาจทั้งบวกและลบ ลับกัน

 • 3. 
  ถ่านไฟฉายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบที่ทำจากสารใด ตามลำดับ
  • A. 

   เงิน และสังกะสี

  • B. 

   เงิน และทองแดง

  • C. 

   ทองแดง และสังกะสี

  • D. 

   คาร์บอน และสังกะสี

 • 4. 
  ถ่านที่นำมาใช้ในนาฬิกาข้อมือหรือเครื่องคิดเลข เป็นถ่านชนิดใดต่อไปนี้
  • A. 

   แบตเตอรี่

  • B. 

   ถ่านไฟฉาย

  • C. 

   ถ่านลิเทียม

  • D. 

   ถ่านอัลคาไลน์

 • 5. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
  • A. 

   สารละลายซัลฟิวริก

  • B. 

   สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์

  • C. 

   สารละลายแมงกานีสไดออกไซด์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
  • A. 

   ถ่านไฟฉายให้ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   แบตเตอรี่รถยนต์ให้ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดเมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด

  • D. 

   ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากเท่าใด จะได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น

 • 7. 
  หลักการทำงานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดใน นามแม่เหล็กแล้วได้กระแสไฟฟ้าในขดลวด
  • A. 

   มอเตอร์

  • B. 

   ไดนาโม

  • C. 

   เซลล์ไฟฟ้าเคมี

  • D. 

   เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

 • 8. 
  ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับ
  • A. 

   ขดลวด

  • B. 

   แม่เหล็ก

  • C. 

   สนามแม่เหล็ก

  • D. 

   คอมมิวเตเตอร์

 • 9. 
  สิ่งที่มีผลต่อปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหลักการทำงานของไดนาโมคือข้อใด
  • A. 

   ขนาดของสนามแม่เหล็ก

  • B. 

   อัตราการหมุนของขดลวด

  • C. 

   จำนวนขดลวดที่พันรอบแกน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  ต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด คือข้อใด
  • A. 

   น้ำมัน

  • B. 

   ถ่านหิน

  • C. 

   เชื้อเพลิง

  • D. 

   ดวงอาทิตย์

 • 11. 
  ประเทศไทยใช้แหล่งกำเนิดใดในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด
  • A. 

   พลังงานจากลม

  • B. 

   พลังงานน้ำจากเขื่อน

  • C. 

   พลังงานจากแสงอาทิตย์

  • D. 

   พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียสร์

 • 12. 
  กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
  • A. 

   ไฟฟ้ากระแสตรง

  • B. 

   ไฟฟ้ากระแสสลับ

  • C. 

   ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

  • D. 

   กล่าวผิดทุกข้อ

 • 13. 
  ข้อความในข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • B. 

   โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร

  • C. 

   แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร

  • D. 

   โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อคร่อมกับตัวที่ต้องการวัด

 • 14. 
  เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือข้อใด
  • A. 

   แอมมิเตอร์

  • B. 

   โวลต์มิเตอร์

  • C. 

   โอห์มมิเตอร์

  • D. 

   กัลวานอมิเตอร์

 • 15. 
  ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใดๆ คือข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ประจุไฟฟ้า

  • B. 

   กระแสไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

 • 16. 
  ตัวนำไฟฟ้าชนิดใดที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด
  • A. 

   เงิน

  • B. 

   ทองแดง

  • C. 

   สังกะสี

  • D. 

   อะลูมิเนียม

 • 17. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความต้านทานได้ ไม่ ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ทองแดงมีความต้านทานน้อยกว่าเงิน

  • B. 

   ลวดต่างชนิดกัน แต่ขนาดเท่ากัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน มีความต้านทานแตกต่างกัน

  • C. 

   ลวดชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่มีความยาวแตกต่างกัน เส้นที่มีความยาวมากจะมีความต้านทานมากกว่าเส้นที่มีความยาวน้อย

  • D. 

   ลวดชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน เส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าจะมีความต้านทานน้อยกว่าเส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่า

 • 18. 
  อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำไฟฟ้าใดๆ คือข้อใด
  • A. 

   ปริมาณประจุไฟฟ้า

  • B. 

   แรงเคลื่อนไฟฟ้า

  • C. 

   ความต้านทานไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า

 • 19. 
  การต่อแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรใดที่ต่อได้ถูกต้อง
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 20. 
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 21. 
  การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องตรวจสอบค่าของสิ่งใดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • A. 

   จำนวนวัตต์ และกระแสไฟฟ้า

  • B. 

   จำนวนวัตต์ และค่าความต้านทาน

  • C. 

   จำนวนวัตต์ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

  • D. 

   ความต่างศักย์ไฟฟ้า และค่าความต้านทานไฟฟ้า

 • 22. 
  ถ้าต้องการต่อเครื่องสูบน้ำกับวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ 5 แอมแปร์ จะมีกำลังไฟฟ้าเท่าใด
  • A. 

   44 วัตต์

  • B. 

   88 วัตต์

  • C. 

   1,100 วัตต์

  • D. 

   2,200 วัตต์

 • 23. 
  วงจรไฟฟ้าหนึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ เป็นเวลานาน 5 วินาที จงหาพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่าใด
  • A. 

   8 จูล

  • B. 

   200 จูล

  • C. 

   2,200 จูล

  • D. 

   22,000 จูล

 • 24. 
  ห้องเช่าห้องหนึ่งติดเครื่องปรับอากาศขนาด 500 วัตต์ และเปิดใช้วันละ 8 ชั่วโมง ต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าตามห้องเช่าคิดหน่วยละ 5 บาท
  • A. 

   5 บาท

  • B. 

   120 บาท

  • C. 

   500 บาท

  • D. 

   600 บาท

 • 25. 
  การตรวจไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ วิธีการที่เกิดความปลอดภัย และทำได้ง่ายที่สุด คือข้อใด
  • A. 

   ดูที่ค่าไฟ

  • B. 

   ใช้มิเตอร์วัด

  • C. 

   ใช้มือตรวจดู

  • D. 

   ใช้ไขควงตรวจไฟ

Back to Top Back to top