แบบทดสอบพื้นฐานจิตวิทยาครู

20 Questions | Total Attempts: 1539

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

แบบทดสอบพื้นฐานจิตวิทยา รูเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียง 1 ข้อเท่านั้น created, rearranged  by Hi-ed Tutor


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการแนะแนว
  • A. 

   การแนะนำ

  • B. 

   การช่วยเหลือให้สามารถช่วงเหลือตนเองได้

  • C. 

   กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลหนึ่งๆรู้จักและเข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  • A. 

   การแนะแนวการศึกษา

  • B. 

   การแนะแนวอาชีพ

  • C. 

   การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ

  • D. 

   การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 • 3. 
  ข้อใดคือหน้าที่พื่้นฐานของการแนะแนว
  • A. 

   การป้องกันปัญหาอันจะทำให้พัฒนาการต่างๆหยุดชะงัก

  • B. 

   การส่งเสริมพัฒนาการส่วนบุคคล

  • C. 

   การเข้าใจตนเอง

  • D. 

   การแก้ไขปัญหา

 • 4. 
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ต้องพิจารณาถึงสิ่งใด
  • A. 

   การเข้าใจตนเอง

  • B. 

   การเข้าใจผู้มาขอรับการปรึกษา

  • C. 

   การเข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  เด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะเด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย ในวัยนี้จึงมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นลักษณะทางร่างกายของ...
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • D. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 • 6. 
  มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่และสนใจในร่างกายของตนเอง จะหมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัว  เป็นลักษณะทางร่างกายของ...
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • D. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 • 7. 
  เราสามารถรับรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นๆแสดงออกมาได้อย่างไร
  • A. 

   การสังเกต

  • B. 

   แบบสอบถาม

  • C. 

   มาตราส่วนประมาณค่า

  • D. 

   สังคมมิติ

  • E. 

   การสัมภาษณ์

 • 8. 
  ข้อใดเป็นทัศนคติจากการเลียนแบบ
  • A. 

   ประสบการณ์ความรู้สึก

  • B. 

   อารมณ์และสิ่งแวดล้อม

  • C. 

   เอาแบบอย่างจากพ่อแม่

  • D. 

   การรับรู้และสิ่งเร้า

 • 9. 
  วิธีการที่ใช้วัดทัศนคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   การสอบถาม

  • B. 

   การสังเกต

  • C. 

   การตรวจผลงาน

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 10. 
  ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร
  • A. 

   การระลึกได้

  • B. 

   การทดสอบ

  • C. 

   การสอน

  • D. 

   การเรียนรู้

 • 11. 
  อิทธิพลใด ที่ส่งผลต่อทัศนติของเด็กมากที่สุด
  • A. 

   อิทธิพลจากสื่อมวลชน

  • B. 

   อิทธิพลจากการเลี้ยงดู

  • C. 

   อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน

  • D. 

   อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

 • 12. 
  เด็กจะเกิดทัศนคติจากสื่อประเภทใดมากที่สุด
  • A. 

   วิทยุ

  • B. 

   หนังสือพิมพ์

  • C. 

   สื่อดิจิตอล

  • D. 

   โทรทัศน์

  • E. 

   นิตยสาร

 • 13. 
  "ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น” ข้อความนี้เกิดทัศนคติในด้านใด 
  • A. 

   ทัศนคติการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

  • B. 

   ทัศนติการเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง

  • C. 

   ทัศนคติการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 14. 
  ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือผู้อื่น 
  • A. 

   ช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้

  • B. 

   ช่วยให้ความรู้แก่ผู้อื่น

  • C. 

   ช่วยพัฒนาคนในชุมชนนั้นๆ

  • D. 

   ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆดีขึ้น

 • 15. 
  ผู้สอนควรมีความรับผิดชอบต่อใครมากที่สุด
  • A. 

   ผู้ปกครองของผู้เรียน

  • B. 

   ผู้เรียน

  • C. 

   ผู้สอนด้วยกันเอง

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 16. 
  ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด 
  • A. 

   ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน

  • B. 

   คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม

  • C. 

   คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย

  • D. 

   คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

 • 17. 
  อ่านบทสนทนาต่อไปนี้A : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอกB : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาวความรู้สึกแรกที่ท่านมีต่อคำสนทนานี้คือ... 
  • A. 

   ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด

  • B. 

   อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง

  • C. 

   อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังคม

  • D. 

   ควรเรียนครูด้วยใจรัก

 • 18. 
  การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใดบ้าง
  • A. 

   พัฒนาด้านร่างกาย

  • B. 

   พัฒนาด้านสติปัญญา

  • C. 

   พัฒนาด้านอารมณ์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 19. 
  ครูมีความสำคัญนานาประการ เช่น ครูเป็นวิศวกรของสังคม หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครูช่วยสร้างอาคารเรียน

  • B. 

   ครูเป็นผู้แทนสังคม

  • C. 

   ครูสอนเด็กให้ออกไปอยู่ในสังคม

  • D. 

   ครูอยู่ในสังคม

 • 20. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของติวเตอร์ต่อผู้เรียน
  • A. 

   ทำการสอนและแนะนำเรื่องต่างๆที่เชี่ยวชาญ

  • B. 

   ส่งเสริมการเรียนรู้

  • C. 

   ลางานสอนหรือยกเลิกงานสอนอย่างไม่สมเหตุสมผล

  • D. 

   ประสานผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียน

Back to Top Back to top