Ulangan Harian Pai Kelas VII

20 Questions | Attempts: 5981

SettingsSettingsSettings
Ulangan Harian Pai Kelas VII - Quiz

MATERI : Shalat Jama' dan Qashar STANDAR KOMPETENSI : 13. Memahami tata cara shalat jama' dan qashar KOMPETENSI DASAR : 13.1. Menjelaskan shalat jama' dan qashar 13.2. Mempraktekkan shalat jama' dan qashar


Questions and Answers
 • 1. 
  Allah SWT memberikan kemudahan dan kemurahan di dalam melaksanakan shalat. Kemudahan atau keringanan tersebut dikenal dengan istilah . . . . 
  • A. 

   Jama'

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Rukhsah

  • D. 

   Qashar

 • 2. 
  Salah satu keringanan yang diberikan Allah kepada ummat muslim dalam beribadah adalah . . . .
  • A. 

   Shalat jama' dan qashar

  • B. 

   Shalat jum'at

  • C. 

   Shalat sunnah

  • D. 

   Shalat rawatib

 • 3. 
  Shalat jama' berarti . . . .
  • A. 

   Meringkas shalat

  • B. 

   Menunda shalat

  • C. 

   Meninggalkan shalat

  • D. 

   Menggabungkan shalat

 • 4. 
  "Dan dari Ya'la bin Umayah ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab (tentang firman Allah SWT yang artinya), Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu khawatir diserang orang-orang kafir (Q.S. An-nisaa: 101)".... Hadits di atas merupakan dalil tentang . . . .
  • A. 

   Shalat idul fitri

  • B. 

   Shalat qashar

  • C. 

   Shalat fardhu

  • D. 

   Shalat tahajud

 • 5. 
  Shalat yang diringkas disebut shalat . . . .
  • A. 

   Jama'

  • B. 

   Jum'at

  • C. 

   Qashar

  • D. 

   Dhuha

 • 6. 
  Diantara sebab-sebab shalat jama' dan qashar adalah . . . .
  • A. 

   Sedang bermain

  • B. 

   Sedang sibuk kerja

  • C. 

   Sedang malas

  • D. 

   Sedang dalam perjalanan

 • 7. 
  Jarak tempuh perjalanan yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat jama' dan qashar adalah . . . .
  • A. 

   Tiga farsakh

  • B. 

   Empat farsakh

  • C. 

   Dua farsakh

  • D. 

   Lima farsakh

 • 8. 
  Shalat yang tidak dapat dikerjakan dengan jama' adalah . . . .
  • A. 

   Ashar

  • B. 

   Maghrib

  • C. 

   Shubuh

  • D. 

   Zhuhur

 • 9. 
  Shalat yang dapat dikerjakan dengan qashar adalah shalat yang jumlah raka'atnya ada . . . .
  • A. 

   Dua

  • B. 

   Tiga

  • C. 

   Empat

  • D. 

   Satu

 • 10. 
  Sahalat jama' ada dua macam, yaitu . . . .
  • A. 

   Jama' taqdim dan jama' ta'khir

  • B. 

   Jama' qashar dan jama' taqdim

  • C. 

   Jama' ta'khir dan jama' qashar

  • D. 

   Jama' taqdim dan jama' ta'lim

 • 11. 
  Pak Yusuf melakukan shalat jama' karena sedang dalam perjalanan. Beliau menggabungkan shalat zhuhur dan ashar pada waktu ashar. Shalat yang beliau lakukan adalah shalat . . . .
  • A. 

   Jama' ta'lim

  • B. 

   Jama' taqdim

  • C. 

   Qashar

  • D. 

   Jama' ta'khir

 • 12. 
  Apa yang membedakan shalat qashar dengan shalat biasa selain jumlahnya yang diringkas . . . .
  • A. 

   Tidak ada bacaan tasyahud awal

  • B. 

   Tidak ada salam

  • C. 

   Membaca niat

  • D. 

   Membaca iftitah

 • 13. 
  Shalat shubuh tidak bisa diqashar karena . . . .
  • A. 

   Waktu shalatnya pagi

  • B. 

   Berjumlah dua raka'at

  • C. 

   Tidak bisa satu raka'at

  • D. 

   Shubuh waktunya pendek

 • 14. 
  Jika kita melaksanakan shalat zhuhur dan ashar digabung dan diringkas masing-masing menjadi dua raka'at, maka shalat tersebut dinamakan . . . .
  • A. 

   Jama' qashar

  • B. 

   Jama' taqdim

  • C. 

   Jama' ta'khir

  • D. 

   Qashar

 • 15. 
  Hukum melaksanakan shalat jama' qashar adalah . . . .
  • A. 

   Haram

  • B. 

   Makruh

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Mubah

 • 16. 
  Selain shalat shubuh, yang tidak bisa diqashar adalah shalat . . . .
  • A. 

   Ashar

  • B. 

   Zhuhur

  • C. 

   Maghrib

  • D. 

   Isya

 • 17. 
  Arman ingin melaksanakan shalat jama' qashar maghrib dengan isya. Maka jumlah raka'atnya menjadi . . . .
  • A. 

   Maghrib dua raka'at, isya empat raka'at

  • B. 

   Maghrib tiga raka'at, isya dua raka'at

  • C. 

   Maghrib dua raka'at, isya dua raka'at

  • D. 

   Maghrib tiga raka'at, isya empat raka'at

 • 18. 
  Di bawah ini adalah bacaan niat shalat . . . . .اُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًالِلّهِ تَعَالى
  • A. 

   Ashar

  • B. 

   Jama' ta'khir

  • C. 

   Jama' taqdim

  • D. 

   Qashar

 • 19. 
  Ukuran jarak tempuh perjalanan yang diperbolehkan melaksanakan shalat jama' dan qashar dalam hitungan kilo meter sekitar . . . .
  • A. 

   17 km

  • B. 

   30 km

  • C. 

   10 km

  • D. 

   5 km

 • 20. 
  Ibu Aminah melaksanakan shalat jama' qashar zhuhur dan ashar, maka raka'atnya menjadi . . . .
  • A. 

   Zhuhur empat raka'at, ashar dua raka'at

  • B. 

   Zhuhur dua raka'at, ashar dua raka'at

  • C. 

   Zhuhur dua raka'at, ashar empat raka'at

  • D. 

   Zhuhur empat raka'at, ashar empat raka'at

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.