வெளிப்படுத்தல் (the Revelation)

142 Questions

Settings
Please wait...
 (the Revelation)

பரிசுத்த வேத வினா போட்டி திவ்ய வாசகனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் (The Book of Revelation to John)   Sharon Rose Ministries, Let's be prepared Erode, Tamilnadu, India www.sharonrose.in www.sharonrose.org.in


Questions and Answers
 • 1. 
  சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய _____________ வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். (வெளிப்படுத்தல் 1:1)
  • A. 

   யோவானுக்கு

  • B. 

   யோவான் ஸ்நானகனுக்கு

 • 2. 
  இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும்__________, காலம் சமீபமாயிருக்கிறது. (வெளிப்படுத்தல் 1:3)
  • A. 

   பாக்கியவான்கள்

  • B. 

   பரிசுத்தவான்கள்

  • C. 

   நீதிமான்கள்

  • D. 

   ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

 • 3. 
  யோவான் ஆசியாவிலுள்ள ஏழுசபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது: இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும், அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற _________ ஆவிகளாலும், (வெளிப்படுத்தல் 1:4)
  • A. 

   மூன்று

  • B. 

   ஏழு

  • C. 

   ஐந்து

 • 4. 
  இதோ, மேகங்களுடனே வருகிறார்; கண்கள் யாவும் அவரைக் காணும், அவரைக் குத்தினவர்களும் அவரைக் காண்பார்கள்; பூமியின் கோத்திரத்தாரெல்லாரும் அவரைப் பார்த்துப் __________. அப்படியே ஆகும், ஆமென். (வெளிப்படுத்தல் 1:7)
  • A. 

   பயப்படுவார்கள்

  • B. 

   பரவசப்படுவார்கள்

  • C. 

   புலம்புவார்கள்

 • 5. 
  கர்த்தருடைய நாளில் ________; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தல் 1:10)
  • A. 

   தரிசனங்கண்டேன்

  • B. 

   ஆவிக்குள்ளானேன்

  • C. 

   சொப்பனங்கண்டேன்

 • 6. 
  அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தைப் பார்க்கத் திரும்பினேன்; திரும்பினபோது, _________ பொன் குத்துவிளக்குகளையும், (வெளிப்படுத்தல் 1:12)
  • A. 

   மூன்று

  • B. 

   ஏழு

  • C. 

   பத்து

 • 7. 
  தமது வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்திக்கொண்டிருந்தார்; அவர் வாயிலிருந்து ________ புறப்பட்டது; அவருடைய முகம் வல்லமையாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப்போலிருந்தது. (வெளிப்படுத்தல் 1:16)
  • A. 

   இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம்

  • B. 

   வார்த்தை

  • C. 

   அக்கினி

  • D. 

   பட்டயம்

 • 8. 
  மரித்தேன், ஆனாலும், இதோ, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன், ஆமென்; நான் மரணத்திற்கும் _______________ திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன். (வெளிப்படுத்தல் 1:18)
  • A. 

   நித்திய ஜீவனுக்குரிய

  • B. 

   உயிர்த்தெழுதலுக்குமுரிய

  • C. 

   பாதாளத்திற்குமுரிய

 • 9. 
  ஆனாலும், நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த _______ விட்டாய் என்று உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு. (வெளிப்படுத்தல் 2:4)
  • A. 

   அன்பை

  • B. 

   பரிசுத்தத்தை

  • C. 

   விசுவாசத்தை

 • 10. 
  அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம்போலிருந்தது; அவருடைய சத்தம் __________ இரைச்சலைப்போலிருந்தது. (வெளிப்படுத்தல் 1:15)
  • A. 

   இரதங்களின்

  • B. 

   பெருவெள்ளத்து

  • C. 

   குதிரைகளின்

 • 11. 
  என் வலதுகரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும், ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது; அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம். (வெளிப்படுத்தல் 1:20)
  • A. 

   தவறு

  • B. 

   சரி

 • 12. 
  உங்களுக்குள்ளதை நான் _______ பற்றிக்கொண்டிருங்கள். (வெளிப்படுத்தல் 2:25)
  • A. 

   வருமளவும்

  • B. 

   ஆசீர்வதிக்குமளவும்

 • 13. 
  லவோதிக்கேயா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: உண்மையும் சத்தியமுமுள்ள சாட்சியும், தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாயிருக்கிற ______ என்பவர் சொல்லுகிறதாவது; (வெளிப்படுத்தல் 3:14)
  • A. 

   ஆமென்

  • B. 

   அல்பா

  • C. 

   ஒமேகா

 • 14. 
  இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாயிருக்கிறபடியினால் உன்னை என்  ________. (வெளிப்படுத்தல் 3:16)
  • A. 

   வாயினின்று வாந்திபண்ணிப்போடுவேன்

  • B. 

   சமூகத்திலிருந்து விலக்கி போடுவேன்

 • 15. 
  நான் நேசிக்கிறவர்களெவர்களோ அவர்களைக் கடிந்துகொண்டு சிட்சிக்கிறேன்; ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து, ________. (வெளிப்படுத்தல் 3:19)
  • A. 

   மனந்திரும்பு

  • B. 

   விசுவாசி

  • C. 

   பரிசுத்தமாயிரு

  • D. 

   விழித்திரு

 • 16. 
  ...   __________ மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி, அந்தச் சிங்காசனங்களின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டேன். (வெளிப்படுத்தல் 4:4)
  • A. 

   இருபத்துநான்கு

  • B. 

   இருபது

  • C. 

   பன்னிரண்டு

 • 17. 
  அந்தச் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகப் பளிங்குக்கொப்பான _________; அந்தச் சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்தச் சிங்காசனத்தைச் சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்களிருந்தன, அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன. (வெளிப்படுத்தல் 4:6)
  • A. 

   கண்ணாடிக்கடலிருந்தது

  • B. 

   மாளிகை இருந்தது

  • C. 

   தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது

 • 18. 
  அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகளுள்ளவைகளும், சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமாயிருந்தன. அவைகள்: இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ________ என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தன. (வெளிப்படுத்தல் 4:8)
  • A. 

   பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

  • B. 

   நல்லவர் நல்லவர் நல்லவர்

  • C. 

   சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர்

 • 19. 
  அன்றியும், உள்ளும் புறம்பும் எழுதப்பட்டு, ____ முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புஸ்தகத்தைச் சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய வலதுகரத்திலே கண்டேன். (வெளிப்படுத்தல் 5:1)
  • A. 

   ஏழு

  • B. 

   மூன்று

  • C. 

   ஐந்து

 • 20. 
  அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி: நீ அழவேண்டாம்; இதோ, ________ தாவீதின் வேருமானவர் புஸ்தகத்தைத் திறக்கவும் அதின் ஏழு முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயங்கொண்டிருக்கிறார் என்றான். (வெளிப்படுத்தல் 5:5)
  • A. 

   யூதா கோத்திரத்துச் சிங்கமும்

  • B. 

   சமாதனப்பிரபுவும்

  • C. 

   ஆட்டுக்குட்டியுமானவரும்

 • 21. 
  அப்பொழுது, இதோ, அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாயிருக்கிற ஒரு ________ சிங்காசனத்திற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்கக்கண்டேன்; அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதாயிருந்தது; அந்தக் கண்கள் பூமியெங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளேயாம். (வெளிப்படுத்தல் 5:6)
  • A. 

   ஆட்டுக்குட்டி

  • B. 

   ஆடு

  • C. 

   செம்மறியாடு

 • 22. 
  தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதின் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு, சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலுமிருந்து எங்களைத் தேவனுக்கென்று உம்முடைய _________ மீட்டுக்கொண்டு, (வெளிப்படுத்தல் 5:9)
  • A. 

   இரத்தத்தினாலே

  • B. 

   நித்திய கிருபையினாலே

  • C. 

   முடிவில்லா இரக்கங்களால்

 • 23. 
  தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதின் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு, சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலுமிருந்து எங்களைத் தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கொண்டு, எங்கள் தேவனுக்குமுன்பாக எங்களை _________________; நாங்கள்  பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டைப் பாடினார்கள். (வெளிப்படுத்தல் 5:9-10)
  • A. 

   ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கினீர்

  • B. 

   ராஜாக்களாக்கினீர்

  • C. 

   பரிசுத்தவான்களாக்கினீர்

 • 24. 
  பின்னும் நான் பார்த்தபோது, சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக _______ சத்தத்தைக் கேட்டேன்; அவர்களுடைய இலக்கம் பதினாயிரம் பதினாயிரமாகவும், ஆயிரமாயிரமாகவுமிருந்தது. (வெளிப்படுத்தல் 5:11)
  • A. 

   தூதர்களுடைய

  • B. 

   ஜீவன்களுடைய

  • C. 

   நீதிமான்களுடைய

  • D. 

   பரிசுத்தவான்களுடைய

 • 25. 
  அவருடைய __________ வந்துவிட்டது, யார் நிலைநிற்கக்கூடும் என்றார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:17)        
  • A. 

   கோபாக்கினையின் மகாநாள்

  • B. 

   நியாயத்தீர்ப்பின் மகாநாள்

  • C. 

   வருகையின் மகாநாள்

 • 26. 
  நாம் நமது தேவனுடைய ஊழியக்காரரின் ________ முத்திரைபோட்டுத் தீருமளவும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் மரங்களையும் சேதப்படுத்தாதிருங்கள் என்று மகா சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:3)
  • A. 

   நெற்றிகளில்

  • B. 

   வலது கைகளில்

 • 27. 
  முத்திரைபோடப்பட்டவர்களின் தொகையைச் சொல்லக்கேட்டேன்; இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரைபோடப்பட்டவர்கள் _____________. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:4)          
  • A. 

   இலட்சத்து இருபதாயிரம்பேர்

  • B. 

   இலட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம்பேர்

  • C. 

   இலட்சத்து இருபத்து நாலாயிரம்பேர்

 • 28. 
  இவைகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தபோது, இதோ, சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரரிலுமிருந்து வந்ததும், ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள், _______ அங்கிகளைத் தரித்து, தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்து, சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்கக்கண்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:9)
  • A. 

   வெள்ளை

  • B. 

   சிவப்பு

 • 29. 
  அப்பொழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி: வெள்ளை அங்கிகளைத் தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார்? எங்கேயிருந்து வந்தார்கள்? என்று கேட்டான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம். அதற்கு நான்: ஆண்டவனே, அது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன்: இவர்கள் _______ வந்தவர்கள்; இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:13-14)
  • A. 

   மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து

  • B. 

   மிகுந்த கண்ணீரிலிருந்து

  • C. 

   மிகுந்த பாடுகளிலிருந்து

 • 30. 
  சிங்காசனத்தின் மத்தியிலிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே இவர்களை மேய்த்து, இவர்களை ___________ நடத்துவார்; தேவன்தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:17)
  • A. 

   அமர்ந்த தண்ணீர்களண்டைக்கு

  • B. 

   ஜீவத்தண்ணீருள்ள ஊற்றுகளண்டைக்கு

 • 31. 
  அவைகளுக்கு ஒரு ராஜன் உண்டு, அவன் __________; எபிரெயு பாஷையிலே அபெத்தோன் என்றும், கிரேக்கு பாஷையிலே அப்பொல்லியோன் என்றும் அவனுக்குப் பெயர். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 9:11)   
  • A. 

   பாதாளத்தின் தூதன்

  • B. 

   நரகத்தின் தூதன்

  • C. 

   மரணத்தின் தூதன்

 • 32. 
  அவ்வேழு இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கினபோது, நான் எழுதவேண்டுமென்றிருந்தேன். அப்பொழுது: ஏழு இடிமுழக்கங்கள் சொன்னவைகளை ____________ என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:4)          
  • A. 

   நீ எழுதி முத்திரைபோடு

  • B. 

   நீ எழுதாமல் முத்திரைபோடு

  • C. 

   நீ முத்திரைபோடு

 • 33. 
  ஆலயத்திற்குப் புறம்பே இருக்கிற பிராகாரம் புறஜாதியாருக்குக் கொடுக்கப்பட்டபடியால் அதை அளவாமல் புறம்பாக்கிப்போடு; பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் __________ மிதிப்பார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:2)
  • A. 

   இருபத்தியொரு மாதமளவும்

  • B. 

   இருபத்தி நான்கு மாதமளவும்

  • C. 

   நாற்பத்திரண்டு மாதமளவும்

 • 34. 
  என்னுடைய இரண்டு சாட்சிகளும் இரட்டு வஸ்திரமுடுத்திக்கொண்டிருக்கிறவர்களாய், ___________ தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:3)
  • A. 

   ஆயிரத்திருநூற்றறுபது நாளளவும் (1260)

  • B. 

   ஆயிரத்திருநூற்றுநாற்பதுநாளளவும் (1240)

  • C. 

   ஆயிரத்திருநூற்றிறுபது நாளளவும் (1220)

 • 35. 
  [இரண்டு சாட்சிகள்] அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லிவருகிற நாட்களிலே ______________ அதிகாரமுண்டு. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:6)
  • A. 

   மழைபெய்யாதபடிக்கு வானத்தை அடைக்க

  • B. 

   தண்ணீர்களை இரத்தமாக மாற்ற

  • C. 

   தங்களுக்கு வேண்டும்போதெல்லாம் பூமியைச் சகலவித வாதைகளாலும் வாதிக்க

  • D. 

   மேற்கண்ட எல்லாம்

 • 36. 
  அவர்களுடைய உடல்கள் ______ விசாலமான வீதியிலே கிடக்கும். அந்த நகரம் சோதோம் என்றும் எகிப்து என்றும் ஞானார்த்தமாய்ச் சொல்லப்படும்; அதிலே நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:8)
  • A. 

   இஸ்ரவேலின்

  • B. 

   மகா நகரத்தின்

  • C. 

   எருசலேம் நகரத்தின்

 • 37. 
  ஜனங்களிலும், கோத்திரங்களிலும், பாஷைக்காரரிலும், ஜாதிகளிலுமுள்ளவர்கள் அவர்களுடைய உடல்களை ________வரைக்கும் பார்ப்பார்கள், அவர்களுடைய உடல்களைக் கல்லறைகளில் வைக்கவொட்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:9)
  • A. 

   மூன்று நாள்

  • B. 

   மூன்றரை நாள்

  • C. 

   ஏழு நாள்

 • 38. 
  அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் பூமியின் குடிகளை வேதனைப்படுத்தினபடியால் அவர்கள் நிமித்தம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து, ஒருவருக்கொருவர் _______அனுப்புவார்கள்.(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:10)
  • A. 

   வெகுமதிகளை

  • B. 

   வாழ்த்துகளை

  • C. 

   மேற்கண்ட இரண்டையும்

 • 39. 
  ஸ்திரீயானவள் வனாந்தரத்திற்கு ஓடிப்போனாள்; அங்கே __________ அவளைப் போஷிப்பதற்காகத் தேவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அவளுக்கு உண்டாயிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:6)
  • A. 

   ஆயிரத்திருநூற்றறுபதுநாளளவும் (1260)

  • B. 

   ஆயிரத்திருநூற்றுநாற்பதுநாளளவும் (1240)

  • C. 

   ஆயிரத்திருநூற்றிறுபது நாளளவும் (1220)

 • 40. 
  வானத்திலே யுத்தமுண்டாயிற்று; _______ வலுசர்ப்பத்தோடே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அதைச்சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:7)
  • A. 

   மிகாவேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும்

  • B. 

   காபிரியேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும்

  • C. 

   பிரதான தூதனும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும்

 • 41. 
  உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது ____ விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:9)
  • A. 

   பாதாளத்திலே

  • B. 

   நரகத்திலே

  • C. 

   பூமியிலே

 • 42. 
  அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தமுண்டாகி: இப்பொழுது இரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும், அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது; இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர்மேல் குற்றஞ் சுமத்தும்பொருட்டு _______ தாழத் தள்ளப்பட்டுப்போனான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:10)          
  • A. 

   அவர்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன்

  • B. 

   அவர்களை பாவஞ்செய்ய பண்ணுகிறவன்

 • 43. 
  மரணம் நேரிடுகிறதாயிருந்தாலும் அதற்குத் தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல், ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் _________  அவனை ஜெயித்தார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:11)
  • A. 

   சாட்சியின் வசனத்தினாலும்

  • B. 

   பரிசுத்தத்தினாலும்

  • C. 

   நீதியினாலும்

  • D. 

   வேத வசனத்தினாலும்

 • 44. 
  ஆகையால் பரலோகங்களே! அவைகளில் வாசமாயிருக்கிறவர்களே! களிகூருங்கள். பூமியிலும் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்களே! ஐயோ, பிசாசானவன் தனக்குக் கொஞ்சக்காலமாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து, மிகுந்த கோபங்கொண்டு, உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால், ______ என்று சொல்லக்கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:12)     
  • A. 

   உங்களுக்கு சோதனை வரும்

  • B. 

   உங்களுக்கு மிகுந்த வேதனை

  • C. 

   உங்களுக்கு ஆபத்துவரும்

 • 45. 
  ___________ தான் பூமியிலே தள்ளப்பட்டதை அறிந்து, அந்த ஆண்பிள்ளையைப்பெற்ற ஸ்திரீயைத் துன்பப்படுத்தினது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:13)
  • A. 

   பழைய பாம்பானது

  • B. 

   மிருகமானது

  • C. 

   வலுசர்ப்பமானது

 • 46. 
  சகல ஜாதிகளையும் இருப்புக்கோலால் ஆளுகைசெய்யும் ஆண்பிள்ளையை அவள் பெற்றாள்; அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்தினிடத்திற்கும் _______ (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:5)
  • A. 

   எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது

  • B. 

   கொண்டு செல்லப்பட்டது

  • C. 

   ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது

 • 47. 
  ______ மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:9)
  • A. 

   கிறிஸ்தவர்களை

  • B. 

   உலகமனைத்தையும்

  • C. 

   நல்லவர்களை

 • 48. 
  பின்பு நான் கடற்கரை மணலின்மேல் நின்றேன். அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பிவரக் கண்டேன்; அதற்கு ____தலைகளும் ____ கொம்புகளும் இருந்தன; அதின் கொம்புகளின்மேல் பத்து முடிகளும், அதின் தலைகளின்மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:1)
  • A. 

   ஏழு, பத்து

  • B. 

   ஏழு, ஏழு

  • C. 

   பத்து, பத்து

 • 49. 
  நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையைப்போலிருந்தது; அதின் கால்கள் கரடியின் கால்களைப்போலவும், அதின் வாய் சிங்கத்தின் வாயைப்போலவும் இருந்தன; _____ தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்குக் கொடுத்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:2)
  • A. 

   வலுசர்ப்பமானது

  • B. 

   சாத்தானானது

  • C. 

   பிசாசானது

 • 50. 
  அதின் தலைகளிலொன்று சாவுக்கேதுவாய்க் காயப்பட்டிருக்கக் கண்டேன்; ஆனாலும் சாவுக்கேதுவான அந்தக் காயம் சொஸ்தமாக்கப்பட்டது. பூமியிலுள்ள யாவரும் ஆச்சரியத்தோடே அந்த மிருகத்தைப் பின்பற்றி,அந்த மிருகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரங்கொடுத்த வலுசர்ப்பத்தை வணங்கினார்கள். அல்லாமலும்: மிருகத்திற்கு ஒப்பானவன் யார்? அதினோடே யுத்தம்பண்ணத்தக்கவன் யார்? என்று சொல்லி, மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:3,4)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 51. 
  பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்டது; அல்லாமலும், ______யுத்தம்பண்ண அதற்கு அதிகாரங் கொடுக்கப்பட்டது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:5)
  • A. 

   நாற்பத்திரண்டு மாதம்

  • B. 

   பன்னிரண்டு மாதம்

  • C. 

   இருபத்து நான்கு மாதம்

 • 52. 
  அது தேவனைத் தூஷிக்கும்படி தன் வாயைத் திறந்து, அவருடைய நாமத்தையும், அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:6)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 53. 
  உலகத்தோற்றமுதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய _______ பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:8)
  • A. 

   ஜீவபுஸ்தகத்தில்

  • B. 

   ஞாபகபுஸ்தகத்தில்

 • 54. 
  மிருகத்தின்முன்பாக அந்த அற்புதங்களைச் செய்யும்படி தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சத்துவத்தினாலே பூமியின் குடிகளை மோசம்போக்கி, பட்டயத்தினாலே காயப்பட்டுப் பிழைத்த மிருகத்திற்கு ____ பூமியின் குடிகளுக்குச் சொல்லிற்று. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:14)
  • A. 

   ஒரு சொரூபம் பண்ணவேண்டுமென்று

  • B. 

   ஒரு சிலை பண்ணவேண்டுமென்று

  • C. 

   ஒரு உருவச் சிலை பண்ணவேண்டுமென்று

 • 55. 
  மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும், மிருகத்தின் சொரூபத்தை வணங்காத யாவரையும் _________, மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு ஆவியைக் கொடுக்கும்படி அதற்குச் சத்துவங்கொடுக்கப்பட்டது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:15)
  • A. 

   கொலைசெய்யத்தக்கதாகவும்

  • B. 

   தண்டிக்கத்தக்கதாகவும்

  • C. 

   வாதிக்கதக்கதாகவும்

 • 56. 
  அது சிறியோர், பெரியோர், ஐசுவரியவான்கள், தரித்திரர், சுயாதீனர், அடிமைகள், இவர்கள் யாவரும் தங்கள் தங்கள் _____  ஒரு முத்திரையைப் பெறும்படிக்கும்,அந்த மிருகத்தின் முத்திரையையாவது அதின் நாமத்தையாவது அதின் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்துக்கொள்ளுகிறவன் தவிர வேறொருவனும் கொள்ளவும் விற்கவுங் கூடாதபடிக்கும் செய்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:16-17)
  • A. 

   வலதுகைகளிலாவது நெற்றிகளிலாவது

  • B. 

   கைகளிலாவது கால்களிலாவது

  • C. 

   இடதுகைகளிலாவது நெற்றிகளிலாவது

 • 57. 
  இதிலே ஞானம் விளங்கும்; அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தைப் புத்தியுடையவன் கணக்குப்பார்க்கக்கடவன்; அது மனுஷனுடைய இலக்கமாயிருக்கிறது; அதினுடைய இலக்கம் ________ (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13:18)
  • A. 

   அறுநூற்றறுபத்தாறு

  • B. 

   முன்னுற்றுமுப்பத்து மூன்று

  • C. 

   ஐந்நூற்றுஐம்பத்து ஐந்து

  • D. 

   நானூற்றுநாற்பது நான்கு

 • 58. 
  பின்பு நான் பார்த்தபோது, இதோ, சீயோன் மலையின்மேல் ஆட்டுக்குட்டியானவரையும், அவரோடேகூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த _______ நிற்கக்கண்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:1)
  • A. 

   இலட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம்பேரையும்

  • B. 

   இலட்சத்து இருபத்து நாலாயிரம்பேரையும்

  • C. 

   இலட்சத்து நாற்பத்து இரண்டாயிரம்பேரையும்

  • D. 

   இலட்சத்து இருபத்து இரண்டாயிரம்பேரையும்

 • 59. 
  பின்பு, வேறொரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறக்கக்கண்டேன்; அவன் பூமியில் வாசம்பண்ணுகிற சகல ஜாதிகளுக்கும், கோத்திரத்தாருக்கும், பாஷைக்காரருக்கும், ஜனக்கூட்டத்தாருக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக________ உடையவனாயிருந்து, (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:6)
  • A. 

   நித்திய சுவிசேஷத்தை

  • B. 

   தேவ ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை

  • C. 

   கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை

 • 60. 
  வேறொரு தூதன் பின்சென்று: ______ விழுந்தது! விழுந்தது! தன் வேசித்தனமாகிய உக்கிரமான மதுவைச் சகல ஜாதிகளுக்கும் குடிக்கக் கொடுத்தாளே! என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:8)
  • A. 

   பாபிலோன் மகா நகரம்

  • B. 

   பாபேல் மகா நகரம்

  • C. 

   சோதோம் கொமோரா

 • 61. 
  அவர்களுக்குப் பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து, மிகுந்த சத்தமிட்டு: மிருகத்தையும் அதின் சொரூபத்தையும் வணங்கித் தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது அதின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளுகிறவனெவனோ, அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினையாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமாகிய மதுவைக் குடித்து, பரிசுத்த தூதர்களுக்குமுன்பாகவும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குமுன்பாகவும் ____ அவர்களுடைய வாதையின் புகை சதாகாலங்களிலும் எழும்பும்; மிருகத்தையும் அதின் சொரூபத்தையும் வணங்குகிறவர்களுக்கும், அதினுடைய நாமத்தின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளுகிற எவனுக்கும் இரவும் பகலும் இளைப்பாறுதலிராது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:9-11)
  • A. 

   பாதாளத்தில் வாதிக்கப்படுவான்

  • B. 

   நரக அக்கினியில் வாதிக்கப்படுவான்

  • C. 

   அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான்

  • D. 

   பிசாசுகளோடு வாதிக்கப்படுவான்

 • 62. 
  பின்பு, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன்; அது:________ இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது; அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இளைப்பாறுவார்கள்; அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போம்; ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார் என்று சொல்லிற்று. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:13)
  • A. 

   கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள்

  • B. 

   கிறிஸ்தவர்களாய் மரிக்கிறவர்கள்

  • C. 

   நல்லவர்களாய் மரிக்கிறவர்கள்

 • 63. 
  அக்கினியின்மேல் அதிகாரமுள்ள வேறொரு தூதனும் பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, கருக்குள்ள அரிவாளைப் பிடித்திருக்கிறவனை நோக்கி: பூமியின் திராட்சப்பழங்கள் பழுத்திருக்கிறது, கருக்குள்ள உமது அரிவாளை நீட்டி, அதின் குலைகளை அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த சத்தத்தோடே சொன்னான். அப்பொழுது அந்தத் தூதன் தன் அரிவாளைப் பூமியின்மேலே நீட்டி, பூமியின் திராட்சப்பழங்களை அறுத்து, தேவனுடைய____பெரிய ஆலையிலே போட்டான். நகரத்திற்குப் புறம்பேயுள்ள அந்த ஆலையிலே அது மிதிக்கப்பட்டது; அந்த ஆலையிலிருந்து ஆயிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திற்கு இரத்தம் புறப்பட்டுக் குதிரைகளின் கடிவாளங்கள்மட்டும் பெருகிவந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:18-20)
  • A. 

   தண்டனையென்னும்

  • B. 

   கோபாக்கினையென்னும்

  • C. 

   நரகாக்கினையென்னும்

 • 64. 
  பின்பு, வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமுமான வேறொரு அடையாளமாகிய கடைசியான _______ ஏழு தூதரைக் கண்டேன், அவைகளால் தேவனுடைய கோபம் முடிகிறது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:1)
  • A. 

   பத்து வாதைகளையுடைய

  • B. 

   ஏழு வாதைகளையுடைய

  • C. 

   மூன்று வாதைகளையுடைய

 • 65. 
  அன்றியும், ______போன்ற ஒரு கடலையும், மிருகத்திற்கும் அதின் சொரூபத்திற்கும் அதின் முத்திரைக்கும் அதின் நாமத்தின் இலக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயங்கொண்டவர்கள் தேவ சுரமண்டலங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு அந்தக் கண்ணாடிக் கடலருகே நிற்கிறதையும் கண்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:2)
  • A. 

   கண்ணாடிக் கடல்

  • B. 

   பொன்கலந்த கண்ணாடிக் கடல்

  • C. 

   அக்கினிகலந்த கண்ணாடிக் கடல்

 • 66. 
  இவைகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தபோது, இதோ, பரலோகத்திலே __________ ஆலயம் திறக்கப்பட்டது; (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:5)
  • A. 

   மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாகிய

  • B. 

   சாட்சியின் கூடாரமாகிய

  • C. 

   தேவனுடைய

 • 67. 
  அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிற ______ நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்குங் கொடுத்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:7)               
  • A. 

   தேவனுடைய கோபாக்கினையால்

  • B. 

   தேவனுடைய தண்டனையால்

  • C. 

   தேவனுடைய கோபத்தின் அக்கினியால்

  • D. 

   தேவனுடைய வாதைகளால்

 • 68. 
  பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்குமுன்பாக நிற்கிற___________ இவர்களே. [இரண்டு சாட்சிகள்] (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:4)
  • A. 

   இரண்டு ஒலிவமரங்களும் இரண்டு விளக்குத்தண்டுகளும்

  • B. 

   இரண்டு விளக்குத்தண்டுகளும்

  • C. 

   இரண்டு ஒலிவமரங்களும்

 • 69. 
  அப்பொழுது, தேவனுடைய மகிமையினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் உண்டான புகையினாலே தேவாலயம் நிறைந்தது; ஏழு தூதர்களுடைய _________ முடியும்வரைக்கும் ஒருவரும் தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசிக்கக் கூடாதிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:8)
  • A. 

   ஏழு வாதைகளும்

  • B. 

   பத்து வாதைகளும்

 • 70. 
  அப்பொழுது தேவாலயத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெருஞ்சத்தம் அந்த ஏழு தூதருடனே: நீங்கள் போய்த் தேவனுடைய கோபகலசங்களைப் ________  ஊற்றுங்கள் என்று சொல்லக்கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:1)
  • A. 

   பூமியின்மேல்

  • B. 

   ஆகாயத்தில்

  • C. 

   சமுத்திரத்தில்

 • 71. 
  முதலாம் தூதன் போய், தன் கலசத்திலுள்ளதைப் பூமியின்மேல் ஊற்றினான்; உடனே மிருகத்தின் முத்திரையைத் தரித்தவர்களும் அதின் சொரூபத்தை வணங்குகிறவர்களுமாகிய மனுஷர்களுக்குப் பொல்லாத ____________(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:2)
  • A. 

   கொடிய புண்ணுண்டாயிற்று.

  • B. 

   கொடிய வாதையுண்டாயிற்று.

  • C. 

   கொடிய தீங்குண்டாயிற்று.

 • 72. 
  இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதைச் சமுத்திரத்திலே ஊற்றினான்; உடனே அது ____________ போலாயிற்று; சமுத்திரத்திலுள்ள பிராணிகள் யாவும் மாண்டுபோயின. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:3)   
  • A. 

   செத்தவனுடைய இரத்தம்

  • B. 

   இரத்த சிவப்பைப்

  • C. 

   இரத்தம்

 • 73. 
  மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் ஊற்றினான்; உடனே அவைகள் ____________ அப்பொழுது தண்ணீர்களின் தூதன்: இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் பரிசுத்தருமாகிய தேவரீர் இப்படி நியாயந்தீர்க்க நீதியுள்ளவராயிருக்கிறீர். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:4,5)
  • A. 

   இரத்தமாயின.

  • B. 

   சிவப்பாயின.

 • 74. 
  அவர்கள் ________ இரத்தத்தையும் _________ இரத்தத்தையும் சிந்தினபடியினால், இரத்தத்தையே அவர்களுக்குக் குடிக்கக்கொடுத்தீர்; அதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:6)
  • A. 

   பரிசுத்தவான்களுடைய, தீர்க்கதரிசிகளுடைய

  • B. 

   தீர்க்கதரிசிகளுடைய, அப்போஸ்தலர்களுடைய

  • C. 

   பரிசுத்தவான்களுடைய, நீதிமான்களுடைய

 • 75. 
  நான்காம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதைச் சூரியன்மேல் ஊற்றினான்; ________ மனுஷரைத் தகிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரங் கொடுக்கப்பட்டது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:8)
  • A. 

   தீயினால்

  • B. 

   உஷ்ணத்தினால்

 • 76. 
  அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு, இந்த வாதைகளைச் செய்ய அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தைத் தூஷித்தார்களேயல்லாமல், அவரை மகிமைப்படுத்த ____________ (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:9)
  • A. 

   மனந்திரும்பவில்லை.

  • B. 

   விரும்பவில்லை

  • C. 

   ஸ்தோத்தரிக்கவில்லை

 • 77. 
  ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை மிருகத்தினுடைய சிங்காசனத்தின்மேல் ஊற்றினான்; அப்பொழுது அதின் ராஜ்யம் ______; அவர்கள் வருத்தத்தினாலே தங்கள் நாவுகளைக் கடித்துக்கொண்டு, தங்கள் வருத்தங்களாலும், தங்கள் புண்களாலும், பரலோகத்தின் தேவனைத் தூஷித்தார்களேயல்லாமல், தங்கள் கிரியைகளை விட்டு மனந்திரும்பவில்லை. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:10,11)
  • A. 

   இருளடைந்தது

  • B. 

   அழிந்தது

 • 78. 
  அப்பொழுது, ____ வாயிலும் _______ வாயிலும் ________ வாயிலுமிருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டுவரக் கண்டேன். அவைகள் அற்புதங்களைச் செய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள்; அவைகள் பூலோகமெங்குமுள்ள ராஜாக்களைச் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்குக் கூட்டிச்சேர்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டுப்போகிறது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:13,14)
  • A. 

   வலுசர்ப்பத்தின், மிருகத்தின், கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின்

  • B. 

   சாத்தானின், அந்திகிறிஸ்துவின்,கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின்

  • C. 

   வலுசர்ப்பத்தின், அந்திகிறிஸ்துவின், கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின்

 • 79. 
  இதோ, திருடனைப்போல் வருகிறேன். தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்துக்கொண்டு, தன் வஸ்திரங்களைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:15)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 80. 
  அப்பொழுது எபிரெயு பாஷையிலே _____________ என்னப்பட்ட இடத்திலே அவர்களைக் கூட்டிச் சேர்த்தான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:16)
  • A. 

   அர்மகெதோன்

  • B. 

   ஐபிராத்து

 • 81. 
  ஏழாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதை ஆகாயத்தில் ஊற்றினான்; அப்பொழுது பரலோகத்தின் ஆலயத்திலுள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து: ________என்று சொல்லிய பெருஞ்சத்தம் பிறந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:17)
  • A. 

   ஆயிற்று

  • B. 

   முடிந்தது

 • 82. 
  அப்பொழுது _______ மூன்று பங்காகப் பிரிக்கப்பட்டது, புறஜாதிகளுடைய பட்டணங்கள் விழுந்தன. மகா பாபிலோனுக்குத் தேவனுடைய உக்கிரமான கோபாக்கினையாகிய மதுவுள்ள பாத்திரத்தைக் கொடுக்கும்படி அது அவருக்கு முன்பாக நினைப்பூட்டப்பட்டது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:19)   
  • A. 

   மகா நகரம்

  • B. 

   மகா பாபிலோன்

 • 83. 
  தீவுகள் யாவும் அகன்றுபோயின; பர்வதங்கள் காணப்படாமற்போயின. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:20)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 84. 
  _______ நிறையான பெரிய கல்மழையும் வானத்திலிருந்து மனுஷர்மேல் விழுந்தது; அந்தக் கல்மழையினால் உண்டான வாதையினிமித்தம் மனுஷர்கள் தேவனைத் தூஷித்தார்கள்; அந்த வாதை மகா கொடிதாயிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16:21)
  • A. 

   தாலந்து

  • B. 

   சேக்கல்

 • 85. 
  ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்னோடே பேசி: நீ வா, திரளான தண்ணீர்கள்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற _______ பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம்பண்ணினார்களே, அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறிகொண்டிருந்தார்களே; (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:1)
  • A. 

   மகா வேசியோடே

  • B. 

   மகா பாவியோடே

 • 86. 
  ஆவிக்குள் என்னை வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டுபோனான். அப்பொழுது _____ தலைகளையும் _____ கொம்புகளையும் உடையதும் தூஷணமான நாமங்களால் நிறைந்ததுமான சிவப்புநிறமுள்ள மிருகத்தின்மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறியிருக்கக்கண்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:3)
  • A. 

   ஏழு, பத்துக்

  • B. 

   பத்துத், ஏழு

 • 87. 
  அந்த ஸ்திரீ இரத்தாம்பரமும் சிவப்பான ஆடையுந்தரித்து, பொன்னினாலும் இரத்தினங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்டு, தன் வேசித்தனமாகிய ____________ நிறைந்த பொற்பாத்திரத்தைத் தன் கையிலே பிடித்திருந்தாள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:4)
  • A. 

   அருவருப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும்

  • B. 

   அசுத்தத்தாலும் பாவத்தாலும்

  • C. 

   அருவருப்புகளாலும் பாவங்களாலும்

 • 88. 
  மேலும், இரகசியம், ___________, வேசிகளுக்கும் பூமியிலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் நாமம் அவள் நெற்றியில் எழுதியிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:5)
  • A. 

   மகா பாபிலோன்

  • B. 

   மகா நகரம்

  • C. 

   பாபிலோன் நகரம்

 • 89. 
  அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தினாலும், _________ சாட்சிகளின் இரத்தத்தினாலும் வெறிகொண்டிருக்கிறதைக் கண்டேன்; அவளைக் கண்டு நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:6)
  • A. 

   இயேசுவினுடைய

  • B. 

   இரத்த

 • 90. 
  நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை; அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து, நாசமடையப்போகிறது. உலகத்தோற்றமுதல் _________ பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள், இருந்ததும், இராமற்போனதும், இனி இருப்பதுமாயிருக்கிற மிருகத்தைப்பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:8)
  • A. 

   ஜீவபுஸ்தகத்தில்

  • B. 

   ஞாபகப்புஸ்தகத்தில்

 • 91. 
  ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும். அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு _________.அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம்; இவர்களில் ஐந்துபேர் விழுந்தார்கள், ஒருவன் இருக்கிறான், மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை; வரும்போது அவன் கொஞ்சக்காலம் தரித்திருக்கவேண்டும். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:9,10)
  • A. 

   மலைகளாம்

  • B. 

   நகரங்களாம்

  • C. 

   குன்றுகளாம்

 • 92. 
  இருந்ததும் இராததுமாகிய மிருகமே _____________, அவ்வேழிலிருந்து தோன்றுகிறவனும், நாசமடையப்போகிறவனுமாயிருக்கிறான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:11)   
  • A. 

   எட்டாவதானவனும்

  • B. 

   ஆறாவதானவனும்

  • C. 

   ஒன்பதாவதானவனும்

 • 93. 
  நீ கண்ட பத்துக் கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்களாம்; இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை; இவர்கள் மிருகத்துடனேகூட ____ நேரமளவும் ராஜாக்கள்போல அதிகாரம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். இவர்கள் ஒரே யோசனையுள்ளவர்கள்; இவர்கள் தங்கள் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்திற்குக் கொடுப்பார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:12,13)
  • A. 

   ஒருமணி

  • B. 

   ஆறுமணி

  • C. 

   ஐந்துமணி

 • 94. 
  இவர்கள் ___________ யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார்; அவரோடுகூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:14)
  • A. 

   ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே

  • B. 

   தேவ ஆட்டுகுட்டியுடனே

  • C. 

   தேவ ஆட்டுகுட்டியானவருடனே

 • 95. 
  பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி: அந்த வேசி உட்கார்ந்திருக்கிற தண்ணீர்களைக் கண்டாயே; அவைகள் ஜனங்களும் கூட்டங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரருமாம். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:15)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 96. 
  நீ கண்ட ஸ்திரீயானவள் பூமியின் ராஜாக்கள்மேல் ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிற மகா __________ என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:18)
  • A. 

   நகரமேயாம்

  • B. 

   பாபிலோன்

 • 97. 
  அவன் பலத்த சத்தமிட்டு: _____ விழுந்தது! விழுந்தது! அது பேய்களுடைய குடியிருப்பும், சகலவித அசுத்தஆவிகளுடைய காவல்வீடும், அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள சகலவித பறவைகளுடைய கூடுமாயிற்று. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:2)
  • A. 

   மகா பாபிலோன்

  • B. 

   மகாநகரம்

  • C. 

   பலமான பட்டணம்

 • 98. 
  பரலோகமே! பரிசுத்தவான்களாகிய __________அவளைக்குறித்துக் களிகூருங்கள். உங்கள் நிமித்தம் தேவன் அவளை நியாயந்தீர்த்தாரே! என்று தூதன் சொன்னான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:20)
  • A. 

   அப்போஸ்தலர்களே! தீர்க்கதரிசிகளே!

  • B. 

   அப்போஸ்தலர்களே!

  • C. 

   தீர்க்கதரிசிகளே!

 • 99. 
  அப்பொழுது, பலமுள்ள தூதனொருவன் பெரிய ஏந்திரக்கல்லையொத்த ஒரு கல்லை எடுத்துச் சமுத்திரத்திலே எறிந்து: இப்படியே பாபிலோன் மகாநகரம் வேகமாய்த் தள்ளுண்டு, இனி ஒருபோதும் காணப்படாமற்போகும். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:21)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 100. 
  இவைகளுக்குப்பின்பு, பரலோகத்தில் திரளான _____ இடுகிற ஆரவாரத்தைக் கேட்டேன். அவர்கள்: அல்லேலூயா, இரட்சணியமும் மகிமையும் கனமும் வல்லமையும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியது; அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியுமானவைகள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:1)
  • A. 

   ஜனக்கூட்டம்

  • B. 

   தேவதூதர் கூட்டம்

  • C. 

   பரிசுத்தவான்களின் கூட்டம்

 • 101. 
  ______ மூப்பர்களும்,________ ஜீவன்களும் வணக்கமாய் விழுந்து: ஆமென், அல்லேலூயா, என்று சொல்லி, சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கும் தேவனைத் தொழுதுகொண்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:4)
  • A. 

   இருபத்துநான்கு, நான்கு

  • B. 

   பன்னிரண்டு, நான்கு

 • 102. 
  நாம் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் துதிசெலுத்தக்கடவோம். _______ கலியாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம்பண்ணினாள் என்று சொல்லக் கேட்டேன். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:7)
  • A. 

   ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய

  • B. 

   மணவாளனுடைய

 • 103. 
  சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக்கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது; அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் __________. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:8)
  • A. 

   பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே

  • B. 

   நீதிமான்களுடைய நீதிகளே

  • C. 

   நீதிமான்களுடைய பரிசுத்தமே

 • 104. 
  பின்னும், அவன் என்னை நோக்கி: ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கலியாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள்_______என்றெழுது என்றான். மேலும், இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:9)
  • A. 

   பாக்கியவான்கள்

  • B. 

   ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

  • C. 

   நீதிமான்கள்

 • 105. 
  அப்பொழுது அவனை வணங்கும்படி அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அவன் என்னை நோக்கி: இப்படிச் செய்யாதபடிக்குப் பார்; உன்னோடும் இயேசுவைக்குறித்துச் சாட்சியிட்ட உன் சகோதரரோடுங்கூட நானும் ஒரு ஊழியக்காரன்; தேவனைத் தொழுதுகொள். இயேசுவைப்பற்றின சாட்சி ________ என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:10)
  • A. 

   தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவியாயிருக்கிறது

  • B. 

   சத்திய ஆவியாயிருக்கிறது

  • C. 

   தேவனுடைய ஆவியாயிருக்கிறது

 • 106. 
  பின்பு, பரலோகம் திறந்திருக்கக் கண்டேன்; இதோ, ஒரு வெள்ளைக்குதிரை காணப்பட்டது, அதின்மேல் ஏறியிருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமுமுள்ளவரென்னப்பட்டவர்; அவர் நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார். அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜுவாலையைப்போலிருந்தன, அவருடைய சிரசின்மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன; அவருக்கேயன்றி வேறொருவருக்குந் தெரியாத ஒரு நாமமும் எழுதியிருந்தது. இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தைத் தரித்திருந்தார்; அவருடைய நாமம் ______ என்பதே. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:11-13)
  • A. 

   தேவனுடைய வார்த்தை

  • B. 

   சத்திய வார்த்தை

  • C. 

   ஜீவ வார்த்தை

 • 107. 
  ________ கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின்மேலும் அவருடைய தொடையின்மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:16)
  • A. 

   ராஜாதி ராஜா,

  • B. 

   சாலேமின் ராஜா

  • C. 

   நீதியின் ராஜா

 • 108. 
  அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது; மிருகத்தின்முன்பாகச் செய்த அற்புதங்களால் அதின் முத்திரையைத் தரித்தவர்களையும் அதின் சொரூபத்தை வணங்கினவர்களையும் மோசம்போக்கின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுங்கூடப் பிடிக்கப்பட்டான்; இருவரும் _______ உயிரோடே தள்ளப்பட்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:20)
  • A. 

   கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக்கடலிலே

  • B. 

   நரகத்திலே

  • C. 

   பாதாளத்திலே

 • 109. 
  பிசாசென்றும் சாத்தானென்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்தை அவன் பிடித்து, அதை ஆயிரம் வருஷமளவுங் கட்டிவைத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும்வரைக்கும் அது ஜனங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு அதைப் பாதாளத்திலே தள்ளியடைத்து, அதின்மேல் முத்திரைபோட்டான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:2)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 110. 
  அன்றியும், நான் சிங்காசனங்களைக் கண்டேன்; அவைகளின்மேல் உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது. இயேசுவைப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தினிமித்தமும் சிரச்சேதம்பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களையும், மிருகத்தையாவது அதின் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன். அவர்கள் உயிர்த்துக் கிறிஸ்துவுடனேகூட _____ அரசாண்டார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:4)
  • A. 

   ஆயிரம் வருஷம்

  • B. 

   என்றென்றும்

  • C. 

   நித்திய காலமாய்

 • 111. 
  மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியுமளவும் உயிரடையவில்லை. இதுவே ____________(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:5)
  • A. 

   முதலாம் உயிர்த்தெழுதல்.

  • B. 

   உயிர்த்தெழுதல்.

 • 112. 
  முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான்; இவர்கள்மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரமில்லை; இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியராயிருந்து, அவரோடேகூட _______ அரசாளுவார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:6)
  • A. 

   ஆயிரம் வருஷம்

  • B. 

   என்றென்றும்

  • C. 

   நித்திய காலமாய்

 • 113. 
  அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்போது சாத்தான் தன் காவலிலிருந்து விடுதலையாகி, (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:7)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 114. 
  அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்போது சாத்தான் தன் காவலிலிருந்து விடுதலையாகி, பூமியின் நான்கு திசைகளிலுமுள்ள ஜாதிகளாகிய கோகையும் மாகோகையும் மோசம்போக்கும்படிக்கும், அவர்களை யுத்தத்திற்குக் கூட்டிக்கொள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவான்; அவர்களுடைய தொகை கடற்கரை மணலத்தனையாயிருக்கும். அவர்கள் பூமியெங்கும் பரம்பி, பரிசுத்தவான்களுடைய பாளையத்தையும்,_________ வளைந்துகொண்டார்கள்; அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அவர்களைப் பட்சித்துப்போட்டது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:7-9)
  • A. 

   பிரியமான நகரத்தையும்

  • B. 

   மகாராஜாவின் நகரத்தையும்

  • C. 

   எருசலேம் நகரத்தையும்

 • 115. 
  மேலும் அவர்களை மோசம்போக்கின _________, மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுமிருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகமுமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான். அவர்கள் இரவும் பகலும் சதாகாலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:10)
  • A. 

   பிசாசானவன்

  • B. 

   சாத்தான்

  • C. 

   வலுசர்ப்பம்

 • 116. 
  பின்பு, நான் பெரிய ____________ அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன்; அவருடைய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்றுபோயின; அவைகளுக்கு இடங்காணப்படவில்லை. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:11)
  • A. 

   வெள்ளைச் சிங்காசனத்தையும்

  • B. 

   நியாயாசனத்தையும்

 • 117. 
  மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்குமுன்பாக நிற்கக்கண்டேன்; அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன; ________________ என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது; அப்பொழுது அந்தப் புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்குத்தக்கதாக நியாயத்தீர்ப்படைந்தார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:12)   
  • A. 

   ஜீவபுஸ்தகம்

  • B. 

   ஞாபக புஸ்தகம்

 • 118. 
  சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தது; மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தன. யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின்படியே நியாயத்தீர்ப்படைந்தார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:13)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 119. 
  அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்கினிக்கடலிலே தள்ளப்பட்டன. இது _________(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:14)
  • A. 

   இரண்டாம் மரணம்.

  • B. 

   நித்திய மரணம்.

 • 120. 
  ஜீவபுஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவனெவனோ அவன் _____________ தள்ளப்பட்டான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:15)
  • A. 

   அக்கினிக்கடலிலே

  • B. 

   நரகத்திலே

  • C. 

   பாதாளத்திலே

 • 121. 
  பின்பு, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன்; முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்துபோயின; _____________ இல்லாமற்போயிற்று. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:1)
  • A. 

   சமுத்திரமும்

  • B. 

   பர்வதங்களும்

  • C. 

   மேற்கண்ட இரண்டும்

 • 122. 
  யோவானாகிய நான், ______________ பரிசுத்த நகரத்தைத் தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கி வரக்கண்டேன்; அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியைப்போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:2)
  • A. 

   புதிய எருசலேமாகிய

  • B. 

   பரம எருசலேமாகிய

 • 123. 
  பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும், அருவருப்பானவர்களும், கொலைபாதகரும், விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:8)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 124. 
  பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின்மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டுபோய், தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த _________________ பரலோகத்தைவிட்டுத் தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:10)
  • A. 

   எருசலேமாகிய பரிசுத்தநகரம்

  • B. 

   பரிசுத்தநகரமாகிய எருசலேம்

  • C. 

   மகா ராஜாவின் எருசலேம்

 • 125. 
  நகரத்தின் மதிலுக்குப் பன்னிரண்டு அஸ்திபாரக் கற்களிருந்தன; அவைகள்மேல் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பன்னிரண்டு _______ பன்னிரண்டு நாமங்களும் பதிந்திருந்தன. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:14)
  • A. 

   அப்போஸ்தலரின்

  • B. 

   சீடர்களின்

  • C. 

   தீர்க்கதரிசிகளின்

 • 126. 
  அந்த நகரம் சதுரமாயிருந்தது, அதின் அகலமும் நீளமும் சமமாயிருந்தது. அவன் அந்தக் கோலினால் நகரத்தை அளந்தான்; அது ______________ ஸ்தாதி அளவாயிருந்தது; அதின் நீளமும் அகலமும் உயரமும் சமமாயிருந்தது. அவன் அதின் மதிலை அளந்தபோது, அது தூதனுடைய அளவாகிய மனுஷ அளவின்படியே நூற்றுநாற்பத்துநான்கு முழமாயிருந்தது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:16,17)
  • A. 

   பன்னீராயிரம் (Twelve Thousand)

  • B. 

   பதினான்காயிரம் (Fourteen Thousand)

  • C. 

   பத்தாயிரம் (Ten Thousand)

 • 127. 
  நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு ______. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:23)
  • A. 

   விளக்கு

  • B. 

   வெளிச்சம்

 • 128. 
  தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் _________ எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:27)
  • A. 

   ஜீவபுஸ்தகத்தில்

  • B. 

   ஞாபகப் புஸ்தகத்தில்

 • 129. 
  நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகரையிலும், ______________ கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்தோறும் தன் கனியைக் கொடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:2)
  • A. 

   பன்னிரண்டுவிதமான

  • B. 

   ஏழுவிதமான

  • C. 

   மூன்றுவிதமான

 • 130. 
  அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, அவருடைய சமுகத்தைத் தரிசிப்பார்கள்; அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:4)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 131. 
  அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:11)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 132. 
  இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் _________ என்னோடேகூட வருகிறது. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:12)
  • A. 

   பலன்

  • B. 

   தண்டனை

  • C. 

   நியாத்தீர்ப்பு

 • 133. 
  இவைகளைச் சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர்: மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார். ஆமென், ______________  (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:20)
  • A. 

   கர்த்தராகிய இயேசுவே, வாரும்.

  • B. 

   கர்த்தராகிய இயேசுவே, சீக்கிரமாய் வாரும்.

 • 134. 
  சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய _____________ வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். (வெளிப்படுத்தல் 1:1)
  • A. 

   யோவானுக்கு

  • B. 

   யோவான் ஸ்நானகனுக்கு

 • 135. 
  அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு: இரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ___________________ உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:10)
  • A. 

   ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும்

  • B. 

   தேவ ஆட்டுக்குட்டிக்கும்

  • C. 

   ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்

 • 136. 
  இனி காலம் செல்லாது; ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்குச் சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி, ஏழாம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காளம் ஊதப்போகிறபோது ______ நிறைவேறும் என்று, (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:6)
  • A. 

   தீர்க்கதரிசனங்கள்

  • B. 

   தேவ நியாயத்தீர்ப்பு

  • C. 

   தேவரகசியம்

 • 137. 
  நான் தூதனிடத்தில் போய்: அந்தச் சிறு புஸ்தகத்தை எனக்குத் தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன்: நீ இதை வாங்கிப் புசி; இது உன் வயிற்றுக்குக் கசப்பாயிருக்கும், ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது தேனைப்போல மதுரமாயிருக்கும் என்றான். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:9)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 138. 
  [இரண்டு சாட்சிகள்] அவர்கள் தங்கள் சாட்சியைச் சொல்லி முடித்திருக்கும்போது, பாதாளத்திலிருந்தேறுகிற மிருகம் அவர்களோடே யுத்தம்பண்ணி, அவர்களை ஜெயித்து, அவர்களைக் கொன்றுபோடும். (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:7)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு

 • 139. 
  அப்பொழுது பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது, ...(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:19)
  • A. 

   சரி

  • B. 

   தவறு